Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

ZAKON O UREðENJU PROSTORA I IZGRADNJI OBJEKATA

 

("Sl. list Crne Gore", br. 51/08 od 22.08.2008)

[...]

 

3) Grañevinska dozvola Nadležnost za izdavanje grañevinske dozvole

 

Član 91

Grañevinsku dozvolu za objekat koji se gradi po državnom planskom dokumentu izdaje organ uprave. Grañevinsku dozvolu za objekat koji se gradi po lokalnom planskom dokumentu izdaje organ lokalne uprave.Grañevinska dozvola izdaje se rješenjem.

Izuzetno od odredbe stava 2 ovog člana, organ uprave izdaje grañevinsku dozvolu za:

1) objekte bazne i hemijske industrije; crne i obojene metalurgije; objekte za proizvodnju celuloze i papira; objekte za preradu kože i krzna; objekte u kojima se proizvode i skladište opasne materije i slične objekte i postrojenja koja bi svojim radom mogla ugroziti životnu sredinu;

2) postrojenja na tečni i naftni gas;

3) visoke brane i akumulacije ispunjene vodom, jalovinom ili pepelom za koje je propisano tehničko osmatranje;

4) objekte od posebnog značaja za odbranu Crne Gore;

5) poslovne, stambene i stambeno-poslovne zgrade koje imaju preko 3.000m2;

6) objekte za obrazovanje, nauku i zdravstvo koji imaju preko 3.000m2;

7) hotele, vjerske objekte, pozorišne, bioskopske, sportske, izložbene i slične dvorane, koji imaju preko 3.000m2;

8) silose zapremine preko 3.000 m3 i više;

9) hale raspona preko 30m, konstrukcije sistema ljuske, prednapregnute i spregnute konstrukcije i kupole;

10) mostove raspona preko 30m;

11) sanitarne deponije otpadaka i postrojenja za tretman čvrstog i opasnog otpada;

12) sisteme i objekte koji se grade na teritoriji dvije ili više jedinica lokalne samouprave;

13) koncesije kojima se izazivaju promjene u prostoru;

14) stanice i postrojenja za uskladištenje i pretakanje goriva;

15) stadione kapaciteta preko 3.000 posjetilaca;

16) tunele dužine preko 200 m.

 

[...]

 

Trascina file per caricare