Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

ZAKON

O KOMUNALNIM  DJELATNOSTIMA

(Objavljen  u "Sl. listu RCG",  br. 12/95)

 

I. OSNOVNE ODREDBE

 

Član 1.

Ovim zakonom određuju se komunalne djelatnosti i uređuju načela, opšti uslovi i način njihovog obavljanja.

 

Član 2.

Komunalne djelatnosti, u smislu ovog zakona, su:

1) snabdijevanje vodom,

2) prečišćavanje i odvođenje otpadnih voda,

3) snabdijevanje toplotom,

4) javni prevoz putnika u gradovima i drugim naseljima;

5) održavanje čistoće u gradovima i drugim naseljima,

6) uređivanje i održavanje parkova, javnih zelenih i rekreacionih površina,

7) održavanje ulica, saobraćajnica i drugih javnih površina u gradovima i drugim naseljima i javna rasvjeta, kao i izgradnja, održavanje i korišćenje lokalnih puteva,

8) izgradnja, održavanje i korišćenje deponija,

9) izgradnja, održavanje i korišćenje mostova, javnih objekata i regulacija i održavanje riječnih korita,

10) održavanje grobalja i sahranjivanje,

11) dimnjačarske usluge, održavanje javnih WC-a, održavanje javnih kupatila, kafilerija, javnih prostora za parkiranje, održavanje pijaca i pružanje usluga na njima.

 

Član 3.

Izrazi iz člana 2 ovog zakona imaju sljedeće značenje:

1) snabdijevanje vodom je zahvatanje, tretman i isporuka vode korisnicima za piće i druge potrebe, vodovodnom mrežom do mjernog instrumenta potrošača, obuhvatajući i mjerni instrument;

2) prečišćavanje i odvođenje otpadnih voda je sabiranje i odvođenje atmosferskih voda, kao i sabiranje iskorišćenih voda od priključka potrošača na uličnu mrežu, odvođenje kanalizacionom mrežom, prečišćavanje i ispumpavanje iz mreže;

3) snabdijevanje toplotom je isporuka toplote iz daljinskog centralizovanog izvora ili pojedinačnih izvora za grijanje stanova i poslovnih prostorija toplovodnom mrežom od podstanica potrošača, obuhvatajući i podstanicu;

4) javni prevoz putnika u naselju je javni prevoz putnika na području grada i drugog naselja, kao i prevoz između naseljenih mjesta na teritoriji grada, odnosno drugog naselja;

5) održavanje čistoće u gradovima i drugim naseljima je iznošenje, održavanje i deponovanje smeća iz stambenih i poslovnih prostorija, kao i uklanjanje i deponovanje smeća i drugog prirodnog i vještačkog otpada, odnosno padavina sa javnih površina i čišćenje i pranje ulica, trgova i drugih javnih površina, kao i čišćenje septičkih jama;

6) uređivanje i održavanje parkova, javnih zelenih i rekreacionih površina je sađenje drveća i drugog rastinja i trava, košenje trave i kresanje drveća, održavanje, opremanje i čišćenje parkova, zelenih površina pored stambenih zgrada i u stambenim blokovima, zaštitnog zelenila, održavanje i

čišćenje površina za rekreaciju, otvorenih plaža, uređenje obala rijeka i jezera i sl.;

7) održavanje ulica, saobraćajnica i drugih javnih površina u gradovima i drugim naseljima je popravka, modernizacija i sl. svih javnih površina naselja, horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije i javna rasvjeta, korišćenje javnih površina shodno njihovoj namjeni;

8) izgradnja, održavanje i korišćenje deponija je bezbjedno odlaganje, neutralisanje i uništavanje otpada iz stanova i poslovnih prostorija i otpada opasnih materija u gradovima i naseljima;

9) izgradnja, održavanje i korišćenje mostova, javnih objekata i regulacija i održavanje riječnih korita je stvaranje uslova za funkcionalnu i tehničku osposobljenost svih komunalnih objekata, radi nesmetanog obavljanja komunalnih djelatnosti;

 

10) održavanje grobalja i sahranjivanje je pripremanje, održavanje, preseljenje i uređivanje groblja, ukop ili kremiranje umrlih kao i njihov prevoz.

 

Član 4.

Obavljanjem komunalnih djelatnosti smatra se pružanje komunalnih usluga i isporuka komunalnih proizvoda, koji su nezamjenljiv uslov života i rada građana, preduzeća i drugih subjekata na području jedinice lokalne samouprave.

Obavljanje komunalnih djelatnosti uređuje i obezbjeđuje jedinica lokalne samouprave, u skladu sa zakonom.

 

Član 5.

Komunalne djelatnosti su djelatnosti od javnog interesa.

 

Član 6.

Nadležni organ jedinice lokalne samouprave propisuje opšte uslove korišćenja, čuvanja i održavanja komunalnih objekata, održavanje čistoće, uređivanja grada ili drugog naselja.

 

II. USLOVI I NAČIN OBAVLJANJA  KOMUNALNIH  DJELATNOSTI

 

Član 7.

U obavljaju komunalnih djelatnosti mora se obezbijediti stalna funkcionalna sposobnost komunalnih objekata.

Funkcionalna sposobnost komunalnih objekata obezbjeđuje se održavanjem građevinskih i drugih objekata, postrojenja i opreme koji služe za obavljanje komunalnih djelatnosti.

 

Član 8.

Pružanje komunalne usluge, odnosno isporuka komunalnog proizvoda ne može da se uskrati korisniku. Izuzetno od odredbe stava 1 ovog člana, pružanje komunalne usluge, odnosno isporuka komunalnog proizvoda može se, privremeno, uskratiti korisniku ako komunalnu uslugu, odnosno komunalni proizvod koristi nenamjenski, preko dozvoljenog obima ili drugog propisanog uslova ili bez odobrenja nadležnog organa, i ako ne plaća komunalnu uslugu u propisanim rokovima.

 

Član 9.

Ako dođe do poremećaja ili prekida u pružanju komunalnih usluga usled više sile ili drugih razloga koji se nijesu mogli predvidjeti, odnosno spriječiti, moraju se bez odlaganja preduzeti mjere na otklanjanju uzroka poremećaja, odnosno prekida ili na drugi način obezbijediti pružanje komunalnih usluga.

Korisnici komunalnih usluga i komunalnih proizvoda moraju blagovremeno biti obaviješteni preko sredstava javnog informisanja ili na drugi način o smetnjama i prekidima koji su nastali ili koji mogu nastati u obavljanju komunalnih djelatnosti, o načinu pružanja komunalnih usluga u tim okolnostima, ako i o drugim promjenama od značaja za korisnike usluga i za obavljanje komunalnih djelatnosti.

 

Član 10.

Jedinica lokalne samouprave obezbjeđuje organizovano i trajno obavljanje i razvoj komunalnih djelatnosti, a naročito:

1) materijalne, tehničke i druge opšte uslove za obavljanje komunalnih djelatnosti i njihovo unapređivanje;

2) potreban obim i kvalitet komunalnih usluga;

3) ostvarivanje nadzora i kontrole u obavljanju komunalnih djelatnosti.

 

Član 11.

Obavljanje komunalnih djelatnosti može da se organizuje za dvije ili više jedinica lokalne samouprave, odnosno više naselja, pod uslovima koje sporazumno utvrde nadležni organi jedinica lokalne samouprave.

 

Član 12.

Nadležni organ jedinice lokalne samouprave propisuje način i uslove organizovanja poslova u vršenju komunalnih djelatnosti i uslove za korišćenje komunalnih usluga, odnosno komunalnih proizvoda, a naročito:

1) tehničke, sanitarno-higijenske, zdravstvene i druge posebne uslove za obavljanje djelatnosti kojima se obezbjeđuje određeni obim, vrsta i kvalitet usluga, ako posebnim propisom ti uslovi nijesu određeni;

2) način obezbjeđivanja kontinuiteta u vršenju komunalnih djelatnosti;

3) red prvenstva u pružanju komunalnih usluga, odnosno isporuci komunalnih proizvoda, kada usljed više sile dođe do smanjenog obima u vršenju komunalnih djelatnosti;

4) prava i obaveze preduzeća, odnosno preduzetnika koji pruža komunalnu uslugu i korisnika u korišćenju komunalnih usluga;

5) elemente za formiranje i način naplate naknade za korišćenje komunalnih usluga;

6) uslove povjeravanja obavljanja pojedinih komunalnih djelatnosti.

Nadležni organ jedinice lokalne samouprave donosi propis o uslovima i načinu sahranjivanja umrlih i uređivanju i održavanju grobalja.

 

Član 13.

Komunalne djelatnosti obavlja javno preduzeće za obavljanje komunalne djelatnosti, drugo preduzeće ili preduzetnik, zavisno od prirode komunalne djelatnosti i uslova i potreba jedinica lokalne samouprave, u skladu sa zakonom.

Izuzetno od odredbe stava 1 ovog člana, djelatnost upravljanja i gazdovanja objektima za zahvatanje vode za piće sa njihovim zaštitnim zonama obavljaju isključivo javna preduzeća.

O načinu organizovanja obavljanja komunalnih djelatnosti u smislu stava 1 ovog člana odlučuje nadležni organ jedinice lokalne samouprave.

Obavljanje komunalnih djelatnosti, saglasno stavu 2 ovog člana nadležni organ jedinice lokalne samouprave povjerava odlukom.

Vršenje komunalnih djelatnosti može se povjeriti i stranom pravnom ili fizičkom licu, u skladu sa zakonom.

Nadležni organ jedinice lokalne samouprave može povjeriti odgovarajućem obliku lokalne samouprave odlučivanje o načinu organizovanja pojedinih komunalnih djelatnosti u seoskim i izdvojenim seoskim naseljima, kada te djelatnosti služe isključivo potrebama stanovništva i drugih subjekata u tim naseljima (održavanje grobalja, održavanje deponija i sl.).

 

Član 14.

Javni interes u drugom preduzeću i kod preduzetnika koji obavljaju komunalne djelatnosti ostvaruje se u skladu sa zakonom.

Javni interes u javnom preduzeću za obavljanje komunalne djelatnosti obezbjeđuje se:

1) davanjem saglasnosti na statut, odnosno odredbe statuta preduzeća koje su od značaja za ostvarivanje javnog interesa;

2) davanjem saglasnosti na statusne promjene;

3) davanjem saglasnosti na akte preduzeća kojima se utvrđuje visina naknade za izvršenje komunalne usluge;

4) imenovanjem i razrješavanjem direktora i imenovanjem i razrješavanjem upravnog odbora;

5) davanjem saglasnosti na smanjenje osnovnog kapitala;

6) na drugi način utvrđen zakonom, odnosno propisom donesenim na osnovu zakona ili odluke o povjeravanju.

Javni interes u drugim preduzećima koja obavljaju komunalne djelatnosti obezbjeđuje se davanjem saglasnosti na odredbe statuta preduzeća koje su od značaja za ostvarivanje javnog interesa i na drugi način utvrđen zakonom, odnosno odlukom o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti.

Ovlašćenja u smislu st. 1, 2 i 3 ovog člana vrši nadležni organ jedinice lokalne samouprave.

 

Član 15.

Preduzeća koja obavljaju komunalne djelatnosti mogu da posluju sredstvima u državnoj i drugim oblicima svojine.

Javno preduzeće za obavljanje komunalne djelatnosti čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave posluje sredstvima preduzeća kao sredstvima u državnoj svojini, na način utvrđen zakonom, aktom o osnivanju preduzeća i statutom preduzeća.

 

Član 16.

Vlasnik, odnosno korisnik nepokretnosti ne može da obavlja radove na tim nepokretnostima koji bi mogli da ometaju pružanje komunalnih usluga.

 

Pravo prelaska preko tuđe nepokretnosti i uslove obavljanja radova iz stava 1 ovog člana utvrđuje, na zahtjev zainteresovanog lica, rješenjem republički organ uprave.

 

III. NADZOR

 

Član 17.

Nadzor nad radom preduzeća koje obavlja komunalnu djelatnost vrši nadležni organ lokalne uprave. Poslove inspekcijskog nadzora vrši komunalni inspektor.

Pored obaveza i ovlašćenja utvrđenih Zakonom o inspekcijskoj kontroli, komunalni inspektor ima obaveze i ovlašćenja utvrđena ovim zakonom i propisima jedinice lokalne samouprave.

 

Član 18.

U vršenju inspekcijskog nadzora komunalni inspektor je ovlašćen da:

1) kontroliše da li se komunalna djelatnost obavlja na način utvrđen zakonom i propisima donijetim na osnovu zakona;

2) kontroliše stanje komunalnih objekata;

3) naredi uklanjanje stvari i drugih predmeta sa javnih površina, ako su oni tu ostavljeni protivno propisima jedinice lokalne samouprave;

4) zabrani korišćenje javnih površina protivno njihovoj namjeni;

5) naredi izvršavanje utvrđenih obaveza i preduzimanje mjera za otklanjanje nedostataka;

6) izriče i naplaćuje novčane kazne na licu mjesta za prekršaje, po propisima koje donosi nadležni organ jedinice lokalne samouprave;

7) preduzima druge mjere utvrđene ovim zakonom i propisima nadležnog organa jedinice lokalne samouprave.

 

Član 19.

Komunalni inspektor u vršenju inspekcijskog nadzora, kad utvrdi da se ometa korišćenje komunalnih objekata ostavljanjem stvari i drugih predmeta protivno njihovoj namjeni ili na drugi način, narediće rješenjem korisniku, odnosno sopstveniku, ako je prisutan, da odmah ukloni te stvari, odnosno predmete, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

Ako se lice iz stava 1 ovog člana ne nalazi na licu mjesta, komunalni inspektor će, bez saslušanja stranke, donijeti rešenje kojim će naložiti da se stvari i drugi predmeti uklone u određenom roku, koji se može odrediti i na časove.

Ako lice iz stava 1 ovog člana ne postupi po datom nalogu, komunalni inspektor odrediće da se te stvari uklone o trošku korisnika, odnosno sopstvenika, preko drugog lica na drugo mjesto koje je za to određeno, o čemu, ako postoji mogućnost, obavještava to lice.

Žalba protiv rješenja iz st. 1 i 2 ovog člana ne odlaže njihovo izvršenje.

 

IV. KAZNENE ODREDBE

 

Član 20.

Novčanom kaznom u iznosu od stostrukog do dvjestostrukog iznosa minimalne zarade u Republici kazniće se za prekršaj preduzeće, odnosno preduzetnik koji obavlja komunalnu djelatnost:

1) ako ne obezbijedi stalnu funkcionalnu osposobljenost komunalnih objekata (član 7);

2) ako uskrati komunalnu uslugu korisniku protivno odredbi člana 8 ovog zakona;

3) ako ne preduzme mjere na otklanjanju uzroka poremećaja ili prekida u pružanju komunalnih usluga (član 9 stav 1);

4) ako se ne pridržava obaveze iz člana 9 stav 2 ovog zakona o obavještavanju korisnika komunalnih usluga i komunalnih proizvoda.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od petostrukog do petnaestostrukog iznosa minimalne zarade u Republici.

 

Član 21.

Novčanom kaznom u iznosu od petostrukog do petnaestostrukog iznosa minimalne zarade u Republici kazniće se za prekršaj fizičko lice ako obavlja radove na nepokretnostima koji ometaju vršenje komunalne djelatnosti (član 16).

 

V. PRELAZNE  I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 22.

Jedinica lokalne samouprave dužna je da propise na osnovu ovog zakona donese u roku od šest mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu.

 

Član 23.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe:

1) Zakon o komunalnim djelatnostima ("Službeni list SRCG", br. 7/90);

2) Zakon o pogrebnoj djelatnosti i o uređivanju i održavanju grobalja ("Službeni list SRCG" br. 28/84).

Do donošenja propisa iz člana 22 ovog zakona primjenjivaće se važeći propisi.

 

Član 24

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Republike Crne Gore".

Trascina file per caricare