Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

ZAKON O MEDIJIMA

 

I. OSNOVNE ODREDBE

 

Clan 1

Mediji u Republici Crnoj Gori su slobodni.

U Republici Crnoj Gori zabranjena je cenzura medija.

Republika Crna Gora obezbjeduje i jamci slobodu informisanja na nivou standarda koji su sadržani u medunarodnim dokumentima o ljudskim pravima i slobodama (OUN, OEBS, Savjet Evrope, EU).

Ovaj zakon treba tumaciti i primjenjivati u skladu sa principima Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, uz korišcenje prakse precedentnog prava Evrop- skog suda za ljudska prava.

 

Clan 2

Republika Crna Gora (u daljem tekstu: Republika) garantuje pravo na slobodno osnivanje i nesmetan rad medija zasnovan na: slobodi izražavanja mišljenja; slobodi istraživanja, prikupljanja, širenja, objavljivanja i primanja informacija; slobodnom pristupu svim izvorima informacija; zaštiti covjekove licnosti i dostojanstva i slobodnom protoku informacija.

Republika garantuje ravnopravno ucešce u informisanju domacim i stranim pravnim i fizickim licima, u skladu sa ovim i Zakonom o radio-difuziji.

 

Clan 3

Republika obezbjeduje dio finansijskih sredstava za ostvarivanje Ustavom i zakonom zajemcenih prava gradana na informisanje, bez diskriminacije, po osnovu programskih sadržaja koji su znacajni za:

- razvoj nauke i obrazovanja;

- razvoj kulture;

- informisanje osoba oštecenog sluha i vida.

Radi ostvarivanja prava iz stava 1 ovog clana, Republika obezbjeduje dio finansijskih sredstava za programske sadražaje na albanskom i jezicima drugih nacionalnih i etnickih grupa.

Obim neophodnih finansijskih sredstava iz ovog clana utvrduje se budžetom Repu-blike,

a nacin i uslovi raspodjele propisuju se aktom republickog organa uprave nadležnog za poslove informisanja (u daljem tekstu: nadležni republicki organ).

 

Clan 4

U medijima se slobodno objavljuju informacije i mišljenja o pojavama, dogadajima i licnostima, poštujuci Ustav, zakon i eticka pravila novinarske profesije.

O kršenju Ustavom i zakonom ustanovljene slobode informisanja odlucuje sud, po hitnom postupku.

Informacije kojima raspolažu zakonodavna, izvršna i sudska vlast, preduzeca i ustanove kojima su povjerena javna ovlašcenja dostupne su javnosti, u skladu sa posebnim zakonom o slobodnom pristupu informacijama.

 

Clan 5

Monopol u informisanju nije dozvoljen.

Zaštita od monopola u i nformisanju obezbjeduje se posebnim zakonima.

 

Clan 6

Medijima, u smislu ovog zakona, smatraju se: štampa, radio i televizija, servisi infor- mativnih agencija, teletekst i drugi oblici periodicnog objavljivanja urednicki oblikovanih progra- mskih sadržaja sa prenosom zapisa zvuka ili slike na nacin koji je dostupan javnosti.

Programskim sadržajima, u smislu ovog zakona, smatraju se sve vrste informacija (vijesti, obavještenja, mišljenja, izvještaji i druge informacije) i autorski radovi, koji se objavljuju posredstvom medija sa ciljem informisanja i zadovoljavanja kulturnih, obrazovnih i drugih potreba javnosti.

Medijima, u smislu ovog zakona, ne smatraju se: bilteni, katalozi i druge publikacije, namijenjeni iskljucivo reklamiranju, poslovnim komunikacijama, obrazovnom procesu ili internom radu pravnih lica, vjerskih, nevladinih i drugih organizacija, školska glasila, ''Službeni list Republike Crne Gore'', službena glasila jedinica lokalne samouprave i druga službena glasila, kao i plakati, leci, prospekti, transparenti i video strane bez žive slike.

 

Clan 7

Republika, jedinica lokalne samouprave i pravno lice koje je vecinski u državnoj svojini ili koje se, u cjelini ili vecinski, finansira iz javnih prihoda ne može biti osnivac medija, osim pod uslovima propisanim Zakonom o radio-difuziji.

 

II. OSNIVANJE MEDIJA

 

Clan 8

Medij se osniva aktom o osnivanju, slobodno i bez odobrenja i upisuje u Evidenciju medija (u daljem tekstu: Evidencija) koju vodi nadležni republicki organ.

Elektronski medij se osniva na na cin i po postupku propisanim Zakonom o radio-difuziji. Svako pravno i fizicko lice ima pravo uvida i pravo na izvod iz Evidencije.

 

Clan 9

Prijavu za upis u Evidenciju podnosi osnivac ili ovlašcena osoba. Uz prijavu se podnosi akt o osnivanju medija i slje deci podaci:

- naziv medija;

- prebivalište odnosno sjedište osnivaca.

Osnivac medija dužan je da o svakoj promjeni podataka iz stava 2 ovog clana pismeno obavijesti nadležni republicki organ, u roku od 15 dana od dana nastale promjene.

Postupak prijavlji vanja i nacin vodenja Evidencije propisuje nadležni republicki organ, bez dopunskih uslova od onih propisanih ovim zakonom.

 

III. DISTRIBUCIJA MEDIJA

 

Clan 10

Distribucija domacih i stranih medija u Republici je slobodna.

Osnivac medija ili štamparija dužni su da od prvih primjeraka svake štampane stvari odmah dostave po jedan primjerak organu uprave nadležnom za poslove arhiva.

 

Clan 11

Nadležni sud može, na predlog državnog tužioca, zabraniti distribuciju objavljenog programskog sadržaja medija kojim se poziva na nasilno rušenje ustavnog poretka, naruša- vanje teritorijalne cjelokupnosti Republike, kršenje zajamcenih sloboda i prava covjeka i gradanina ili izazivanje nacionalne, rasne ili vjerske netrpeljivosti ili mržnje.

 

Clan 12

Nadležni sud može, na predlog državnog tužioca, a u skladu sa clanom 11 ovog zako- na, donijeti rješenje o privremenoj zabrani distribucije objavljenog programskog sadržaja medi- ja do pravosnažnosti odluke o zabrani.

Po predlogu iz stava 1 ovog clana sud odlucuje u roku od 24 sata od njegovog podnošenja.

Nadležni sud je dužan da rješenje o privremenoj zabrani odmah dostavi osnivacu, štam- pariji i distributeru.

 

Clan 13

Postupak po predlogu za zabranu je hitan.

Pretres se mora održati u roku od 48 sati od prijema predloga.

Pretres u postupku po predlogu za zabranu može se održati i bez prisustva uredno pozvanih stranaka, na šta se stranke u pozivu na pretres izricito upozoravaju.

Rješenje po predlogu za zabranu sud donosi odmah po završenom pretresu, objavljuje ga bez odlaganja i dostavlja strankama u roku od 48 sati.

 

Clan 14

Ukoliko sud odbije predlog za zabranu ili poništi rješenje o privremenoj zabrani distribucije objavljenog programskog sadržaja, rješenjem ce odrediti da se sve preduzete mjere ukinu i to najkasnije u roku od 12 sati.

Žalba državnog tužioca protiv rješenja suda iz stava 1 ovog clana ne odlaže izvršenje rješenja.

 

Clan 15

Ukoliko sud odbije predlog za zabranu, dužan je da utvrdi visinu novcane naknade štete koja je prouzrokovana neosnovanom privremenom zabranom.

Prinudno izvršenje odluke o naknadi štete može se tražiti u roku od 30 dana od dana izvršnosti odluke.

Šteta iz stava 1 ovog clana nadoknaduje se iz budžeta Republike.

Ošteceno lice može, u parnicnom postupku, zahtijevati razliku do visine stvarno pretr- pljene štete.

 

Clan 16

Žalba protiv rješenja prvostepenog suda po predlogu za zabranu podnosi se u roku od 48 sati od dostavljanja prepisa rješenja.

Blagovremenu i dozvoljenu žalbu, zajedno sa svim spisima, prvostepeni sud dostavlja Apelacionom sudu u roku od 48 sati od prijema žalbe.

Apelacioni sud može pozvati i saslušati stranke.

Apelacioni sud odlucuje o žalbi u roku od tri dana od dana prijema žalbe sa spisima.

 

C lan 17

Ukoliko ovim zakonom nije drukcije odredeno, u postupku za zabranu distribucije objavljenog programskog sadržaja shodno se primenjuju odredbe Zakona o krivicnom postu- pku.

 

IV. OBAVEZNO OBJAVLJIVAN JE PODATAKA

 

Impresum i skraceni impresu m

 

Clan 18

Impresum medija sadrži naziv medija, ime, odnosno firmu i prebivalište, odnosno sjedište osnivaca i mora biti jasno odvojen od ostalog sadržaja medija.

Impresum štampanog medija obavezno sadrži naziv i sjedište štamparije, datum izdavanja ili po novnog izdavanja i broj štampanih primjeraka.

Impresum radija i televizije objavljuje se na pocetku i na kraju dnevnog emitovanja programa, odnosno izmedu ponoci i dva sata, ukoliko se program emituje neprekidno.

Impresum servisa informativne agencije ob javljuje se najmanje jedanput dnevno.

Skraceni impresum štampanog medija nalazi se na margini svake stranice i sadrži naziv medija i datum izdavanja.

Skraceni impresum televizijskog programa mora da sadrži identifikacioni znak televizijskog programa i objavljuje se cijelo vrijeme trajanja programa.

Skraceni impresum radio-programa mora da sadrži naziv radio programa i objavljuje se najmanje jedanput u svaka dva sata trajanja programa.

Skraceni impresum informativne agencije mora da sadrži naziv servisa, datum i vrijeme dostavljanja informacije i objavljuje se uz svaku objavljenu informaciju.

Skraceni impresum ostalih medija, kao i publikacija i nosilaca informacija koji nijesu mediji objavljuje se na pogodan nacin, saglasno prethodnim stavovima ovog clana.

 

Clan 19

Medij je dužan da na odgovarajucem mjestu svakog pojedinacnog nosioca programskog sadržaja objavi sljedece podatke:

1) datum produkcije (mjesec i godinu), kada se radi o programskim sadržajima elektronskih medija;

2) ime autora objavljenog priloga, osim ako autor drukcije odredi;

3) naziv pravnog ili fizickog lica vlasnika autorskih prava;

4) naziv pravnog ili fizickog lica koje cuva upotrijebljeni predmet kulturne baštine ili 5) arhivski materijal, odnosno odgovarajucu reprodukciju;

5) naziv medija od koga je preuzet programski sadržaj ili njegov dio, osim ako je medusobnim ugovorom drukcije odredeno.

 

V. PRAVA I OBAVEZE U INFORMISANJU

 

Clan 20

Osnivac medija odgovoran je za objavljene programske sadržaje, ukoliko ovim

zakonom nije drukcije o dredeno.

Ako medij objavi programski sadržaj kojim se narušava zakonom zašticeni interes lica na koje se informacija odnosi ili kojim se vrijeda cast ili integritet pojedinca, iznose ili prenose neistiniti navodi o njegovom životu, znanju i sposobnostima, zainteresovano lice ima pravo na tužbu nadležnom sudu za naknadu štete protiv autora i osnivaca medija.

 

Clan 21

Informacije prikupljene na nedozvoljen nacin mogu se objaviti samo u interesu naci- onalne bezbjednosti, zaštite teritorijalnog integriteta ili javne bezbjednosti, sprjecavanja nereda ili kriminala i zaštite zdravlja ili morala, zaštite ugleda ili prava drugih, sprecavanja otkrivanja obavještenja dobijenih u povjerenju ili radi ocuvanja autoriteta i nepristrasnosti sudstva.

Novinar ili mediji nijesu odgovorni ukoliko u svom radu pribave ili objave informaciju koja predstavlja državnu, vojnu, službenu ili poslovnu tajnu, ako postoji opravdani interes jav- nosti da bude upoznata.

Novinar i druga lica koja se, u toku prikupljanja, urednicke obrade ili objavljivanja programskog sadržaja, upoznaju sa informacijama koje bi mogle da ukažu na identitet izvora nijesu dužni zakonodavnoj, sudskoj ili izvršnoj vlasti ili bilo kom drugom fizickom ili pravnom licu otkriti izvor informacije koji želi os tati nepoznat.

 

Clan 22

Mediji moraju štititi integritet maloljetnih osoba.

Programski sadržaj medija koji može ugroziti zdravstveni, moralni, intelektualni, emo- tivni i socijalni razvoj djeteta mora biti unaprijed jasno i vidno oznacen kao takav i distribuiran na nacin za koji je najmanje vjerovatno da ce ga dijete koristiti.

Mediji ne smiju objavljivati identitet maloljetnih osoba umiješanih u krivicna djela, bilo kao žrtve ili kao optuženi.

Izuzetno od stava 3 ovog clana, identitet maloljetne osobe pra vosnažno osudene za krivicno djelo može se objaviti, ukoliko postoji opravdan interes javnosti da bude upoznata.

 

Clan 23

Zabranjeno je objavljivanje informacija i mišljenja kojima se podstice diskriminacija, mržnja ili nasilje protiv osoba ili grupe osoba zbog njihovog pripadanja ili nepripadanja nekoj rasi, vjeri, naciji, etnickoj grupi, polu ili seksualnoj opredijeljenosti.

Osnivac medija i autor nece odgovarati, ako su objavljene informacije i mišljenja iz stava 1 ovog clana dio naucnog ili autorskog rada koji se bavi javnom stvari a objavljeni su:

- bez namjere da se podstice na diskriminaciju, mržnju ili nasilje i dio su objektivnog novinarskog izvještaja;

- s namjerom da se kriticki ukaže na diskriminaciju, mržnju, nasilje ili na pojave koje predstavljaju ili mogu da predstavljaju podsticanje na takvo ponašanje.

 

Clan 24

Zabranjeno je oglašavanje prodaje i kupovine organa ili tkiva ljudskog tijela za transplantaciju ili transfuziju.

Medij ne smije reklamirati oružje, opojne droge, duvanske proizvode, promet roba i pružanje usluga zabranjenih zakonom, ljekove i medicinske tretmane koji su jedino dostupni uz medicinski recept, postupke i metode lijecenja nesaglasne posebnom zakonu o zdravstvenoj zaštiti.

Reklame za sve druge ljekove i medicinske tretmane moraju biti jasno prepoznatljive kao takve i istinite.

Prilikom reklamiranja alkoholnih pica, mediji moraju poštovati odredbe posebnog zakona.

 

Clan 25

Mediji i novinari su dužni da objektivno i tacno izvještavaju o sudskim postupcima. Ukoliko je medij objavio da je protiv odredene osobe pokrenut krivicni postupak, ta osoba ima pravo, kada se postupak okonca, da zahtijeva objavljivanje informacije o pravosnažnom obustavljanju postupka, odbijanju optužbe odnosno oslobadanju od optužbe.

Zahtjev iz stava 2 ovog clana se podnosi mediju najkasnije 30 dana od dana pravo - snažnog obustavljanja, odnosno okoncanja krivicnog postupka.

Medij nije dužan da objavi informaciju ili dio informacije iz stava 2 ovog clana, ukoliko uz zahtjev za objavljivanje informacije nije priloženo pravosnažno rješenje o obustavi krivicnog postupka, odnosno pravosnažna presuda kojom se optužba odbija ili optuženi oslobada od optužbe, a ovlašcena osoba ih ne dostavi prije isteka roka za podnošenje zahtjeva.

Za sva ostala pitanja vezana za objavljivanje informacije iz stava 2 ovog clana shodno

se primenjuju odredbe ovog zakona koje se odnose na pravo na ispravku i odgovor.

 

VI. PRAVO NA ISPRAVKU I ODGOVOR

 

Clan 26

Svako fizicko i pravno lice ima pravo na ispravku i odgovor kada smatra da je, putem objavljenog programskog sadržaja, povrijedeno neko njegovo Ustavom ili zakonom ustano - vljeno pravo.

Objavljivanje ispravke ili odgovora može se tražiti u roku od 30 dana od dana objavlji - vanja programskog sadržaja.

Kada se traži objavljivanje ispravke ili odgovora mora se navesti programski sadržaj na koji se odgovor ili ispravka odnose i datum njegovog objavljivanja.

Ispravka i odgovor se objavljuju bez naknade.

 

Clan 27

Pod ispravkom, u smislu ovog zakona, podrazumjeva se informacija kojom se ispra- vljaju pogrešni ili neistiniti navodi u objavljenom programskom sadržaju.

Pod odgovorom, u smislu ovog zakona, podrazumjeva se informacija kojom se argumentovanim navodima pobijaju, suštinski ispravljaju ili dopunjuju navodi u objavljenom program- skom sadržaju.

 

Clan 28

Ispravka ili odgovor se moraju objaviti bez izmjena i dopuna, na istoj strani štampe, odnosno u istoj emisiji elektronskog medija u kojima je objavljen programski sadržaj na koji se ispravka ili odgovor odnosi.

Ispravka ili odgovor objavljuju se u prvom, a najkasnije u drugom broju štampe, odnosno prvoj, a najkasnije drugoj narednoj emisiji elektronskog medija, po prijemu ispravke ili odgovora.

Ispravka ili odgovor ne smiju biti nesrazmjerno duži od programskog sadržaja, odnosno od dijela programskog sadržaja na koji se odnose.

 

Clan 29

Objavljivanje ispravke ili odgovora može se tražiti ako je programski sadržaj bio objavljen i posredstvom medija koji je prestao da radi.

Podnosilac ispravke ili odgovora može od osnivaca medija iz stava 1 ovog clana ili njegovog pravnog sljedbenika tražiti da, o svom trošku, obezbijedi objavljivanje ispravke ili odgovora u odredenom drugom mediju koji je, po obimu i kvalitetu distribucije programskih sadržaja, kao medij koji je prestao da radi.

 

Clan 30

Medij je dužan da objavi ispravku ili odgovor na objavljeni programski sadržaj, osim ako:

1) se ispravka ili odgovor ne odnose na programski sadržaj zbog kojeg se zahtijeva njihovo objavljivanje ili ne sadrže podatke u vezi sa navodima iznesenim u programskom sadržaju;

2) se ispravkom ili odgovorom pobijaju navodi iz objavljenog programskog sadržaja cija je istinitost utvrdena pravosnažnim aktom nadležnog organa;

3) je ispravku ili odgovor podnijela osoba na koju se programski sadržaj ne odnosi licno;

4) je vec objavljena ispravka ili odgovor na isti programski sadržaj po zahtjevu ovlašcenog lica ili je u istom mediju, u drugom jednako vrijednom obliku (intervju, izjava i drugo), vec objavljena reakcija ovlašcenog lica iste sadržine kao podnešena ispravka ili odgovor;

5) je na isti programski sadržaj podnešena nova ispravka ili odgovor, iste sadržine kao ranija, a spor radi objavljivanja ranije podnijete ispravke ili odgovora nije okoncan;

6) se ispravka ili odgovor ne odnosi na programski sadržaj za koji lice tvrdi da ga ispravlja ili na njega odgovara;

7) je sadržina ispravke ili odgovora takva da bi njihovo objavljivanje izazvalo zabranu distribucije medija, krivicnu ili prekršajnu odgovornost ili gradanskopravnu odgovornost prema trecim licima;

8) ispravku ili odgovor nije potpisala ovlašcena osoba pravnog lica, odnosno ukoliko fizicko lice, kao podnosilac ispravke ili odgovora, nije navelo broj licne karte i adresu stano - vanja;

9) su ispravka ili odgovor nesrazmjerno duži od programskog sadržaja na koji se odnose, a podnosilac odbije pisani zahtjev odgovornog urednika medija da ispravku ili odgovor skrati.

Ukoliko medij odbije da objavi ispravku ili odgovor na programski sadržaj kojim je povrijedeno necije pravo; istovremeno objavi komentar ispravke ili odgovora; ispravku ili odgovor ne objavi na nacin i u roku propisanom ovim zakonom, podnosilac ispravke ili odgo-vora ima pravo na tužbu nadležnom sudu protiv osnivaca medija.

 

Clan 31

Postupak po tužbi za objavljivanje ispravke ili odgovora je hitan.

Tužba se podnosi u roku od 30 dana od dana isteka roka za objavljivanje ispravke ili odgovora.

Uz tužbu se prilaže primjerak ili kopija štampane stvari, odnosno, po mogucnosti, tonski ili video zapis emisije u kojoj je objavljen programski sadržaj.

Osnivac elektronskog medija koji je objavio programski sadržaj dužan je da po dosta - vljanju tužbe, na zahtjev suda, neodložno dostavi tonski ili video zapis emisije, pod prijetnjom odlucivanja na njegovu štetu ako to, bez opravdanih razlog a, ne ucini.

 

Clan 32

U sporovima radi objavljivanja ispravke ili odgovora raspravljanje je ograniceno na utvrdivanje cinjenica od kojih zavisi obaveza medija da objavi ispravku ili odgovor.

Sud odbacuje tužbu, odnosno odbija tužbe ni zahtjev, ukoliko utvrdi da postoje okolnosti kada medij nije dužan da objavi ispravku ili odgovor u skladu sa ovim zakonom.

Ukoliko sud usvoji tužbeni zahtjev, nareduje tuženom da objavi ispravku ili odgovor u roku i na nacin utvrden u clanu 28 ovog zakona.

 

Clan 33

Stranke mogu izjaviti žalbu protiv presude suda, u roku od pet dana od dana dosta - vljanja.

Blagovremenu i dozvoljenu žalbu, zajedno sa svim spisima, prvostepeni sud dostavlja Apelacionom sudu, u roku od dva dana od dana prijema ža lbe, o kojoj Apelacioni sud odlucuje u roku od pet dana.

Ovjereni prepis pravosnažne presude kojom je naredeno objavljivanje ispravke ili odgovora dostavlja se mediju bez odlaganja.

 

Clan 34

Medij je dužan da cuva tekstove, odnosno snimke informacija, na jmanje 30 dana poslije objavljivanja i da ih daje na uvid licima koja, po odredbama ovog zakona, imaju pravo na ispravku ili odgovor.

 

Clan 35

U sporovima radi obavljivanja ispravke ili odgovora shodno se primjenjuju odredbe Za - kona o parnicnom postupku, ukoliko ovim zakonom nije drugacije odredeno.

 

VII. INOSTRANA INFORMATIVNA DJELATNOST

 

Clan 36

Dopisništva inostranih medija i inostrane informativne ustanove obavljaju inostranu informativnu djelatnost na nacin i pod uslovima propisanim ovim zakonom.

 

Clan 37

Dopisništvom inostranog medija, u smislu ovog zakona, smatra se pravno lice u kojem najmanje dva dopisnika obavljaju informativnu djelatnost.

Osnivac inostranog medija odgovara solidarno sa dopisništvom za obaveze koje nastanu u vezi sa njegovim pos lovanjem, što se obavezno ureduje aktom o osnivanju.

 

Clan 38

Dopisništva inostranih medija upisuju se u Evidenciju dopisništava inostranih medija koju vodi nadležni republicki organ.

Prijavu za upis u Evidenciju dopisništava inostranih medija podnosi os nivac. Uz prijavu za upis dostavlja se:

1) akt o osnivanju dopisništva;

2) naziv i sjedište inostranog medija;

3) sjedište dopisništva u Republici;

4) ime i prezime osobe koja ce rukovoditi dopisništvom.

Rukovodilac dopisništva inostranog medija dužan je da o svakoj promjeni podataka iz stava 3 ovog clana, pismeno obavijesti nadležni republicki organ, u roku od 15 dana od dana nastale promjene.

 

Clan 39

Inostrane države, medunarodne organizacije i fondacije mogu u Republici osnivati svoje informativne ustanove na osnovu ugovora zakljucenog izmedu inostrane države, medu- narodne organizacije ili fondacije i Vlade Republike Crne Gore.

 

Clan 40

Inostrana informativna ustanova ima svojstvo pravnog lica i upisuje se u Evidenciju inostranih informativnih ustano va koju vodi nadležni republicki organ.

Uz prijavu za upis u Evidenciju inostranih informativnih ustanova podnosi se:

1) ugovor o osnivanju;

2) naziv i sjedište ustanove;

3) ime i prezime rukovodioca ustanove i ovlašcene osobe koja zastupa ustanovu;

4) vrsta i obim djelatnosti ustanove.

Rukovodilac inostrane informativne ustanove dužan je da o svakoj promjeni podataka iz stava 2 ovog clana pismeno obavijesti nadležni republicki organ, u roku od 15 dana od dana nastale promjene.

 

Clan 41

Nadzor nad zakonitošcu obavljanja inostrane informativne djelatnosti vrši nadležni repu- blicki organ.

Nadležni republicki organ, prije pokretanja postupka za zabranu rada dopisništva inostranog medija ili inostrane informativne ustanove, dužan je da ih pismeno upozori da se u obavljanju informativne djelatnosti ne pridržavaju akta o osnivanju, domacih ili medunarodnih pozitivno-pravnih propisa kojima je uredena ova oblast, uz odredivanje roka da se nepravilnosti otklone.

Nadležni sud, na predlog nadležnog republickog organa, može zabraniti rad dopisništvu inostranog medija ili inostranoj informativnoj ustanovi, ukoliko utvrdi da je njihova djelatnost u suprotnosti sa aktom o osnivanju, medunarodnim ugovorom ili ovim zakonom.

 

VIII. KAZNENE ODREDBE

 

Clan 42

Novcanom kaznom od desetostrukog do tridesetostrukog iznosa minimalne zarade u Republici kaznice se za prekršaj osnivac medija, ako:

1) na zakonom propisan nacin ne objavi podatke iz cl. 18 i 19 ovog zakona;

2) ne cuva tekstove, odnosno snimke informacija najmanje 30 da na poslije objavljivanja i ne da ih na uvid licima koja, po odredbama ovog zakona, imaju pravo na ispravku ili odgovor (clan 34 ).

 

Clan 43

Novcanom kaznom od dvadesetostrukog do pedesetostrukog iznosa minimalne zarade u Republici kaznice se za prekršaj osnivac medija, ako:

1) objavi informacije prikupljene na nezakonit nacin suprotno clanu 21 stav 1 ovog zakona;

2) ne štiti integritet maloljetnih lica u smislu clana 22 ovog zakona;

3) objave informacije i mišljenja suprotno clanu 23 ovog zakona;

4) objave reklamu suprotno clanu 24 ovog zakona;

5) na osnovu pravosnažne presude ne objavi informaciju o ishodu krivicnog postu-pka (clana 25 stav 2);

6) pod uslovima predvidenim ovim zakonom ne objavi ili obezbijedi objavljivanje ispravke ili odgovora fizickog ili pravnog lica kada je objavljenim programskim sadržajem povrijedeno neko njegovo Ustavom ili zakonom ustanovljeno pravo (cl. 26 i 29 ).

 

Clan 44

Novcanom kaznom od petostrukog do desetostrukog iznosa minimalne zarade u Republici kaznice se za prekršaj osnivac štampanog medija ili štamparija, ako od prvih primjeraka svake štampane stvari odmah ne dostavi jedan primjerak Državnom arhivu Republike (clan 10 stav 2).

 

Clan 45

Novcanom kaznom od desetostrukog do dvadesetostrukog iznosa minimalne zarade u Republici kaznice se za prekršaj inostrana informativna ustanova, ako pismeno ne obavijesti nadležni republicki organ o promjeni podataka iz clana 40 stav 3 ovog zakona.

Za prekršaj iz stava 1 ovog clana kaznice se i odgovorna osoba u ustanovi iznosom od petostrukog do desetostrukog iznosa minimalne zarade u Republici.

 

IX. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Clan 46

Dopisništva inostranih medija i inostrane informativne ustanove dužni su da usklade svoju djelatnost sa odredbama ovog zakona u roku od 60 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

 

Clan 47

Svojinska i upravljacka transformacija pravnih lica koja obavljaju novinsko-izdavacku djelatnost ciji je osnivac Republika ili jedinica lokalne samouprave izvršice se u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, a prema odredbama Zakona o svojinskoj i upravljackoj transformaciji i Zakona o privatizaciji.

Budžetom Republike ili jedinice lokalne samouprave obezbjedice se sredstva za pokrice troškova programa transformacije preduzeca iz stava 1 o vog clana.

Uskladivanje organizacije i djelatnosti pravnih lica koja obavljaju radio-difuznu djelatnost ciji je osnivac Republika ili jedinica lokalne samouprave izvršice se u rokovima i na nacin propisan posebnim zakonom o radio-difuziji.

 

Clan 48

Upravne i nadzorne odbore pravnih lica koja obavljaju novinsko-izdavacku djelatnost, a ciji je osnivac Republika ili jednica lokalne samouprave imenovace nadležna skupština, na predlog Vlade Republike Crne Gore, odnosno nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Clanovi upravnih i nadzornih odbora pravnih lica iz stava 1 ovog clana ne mogu biti:

poslanici ili odbornici; funkcioneri politickih stranaka; osobe imenovane od strane Vlade Republike Crne Go re ili izvršne vlasti jedinica lokalne samouprave; osobe koje imaju interes u pravnim licima koja obavljaju novinsko-izdavacku djelatnost i cije bi clanstvo u ovim organima moglo da dovede do sukoba interesa.

Upravni odbori pravnih lica iz stava 1 ovog clana imaju sedam, a nadzorni odbori tri clana, od cega 1/3 cine predstavnici zaposlenih.

Upravni odbori pravnih lica iz stava 1 ovog clana dužni su da, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, na osnovu javnog konkursa, tajnim glasanjem izmedu više kandidata, izaberu direktore pravnih lica i odgovorne urednike medija.

Programsku koncepciju medija ciji je osnivac pravno lice iz stava 1 ovog clana usvaja upravni odbor, na predlog odgovornog urednika medija.

Odgovorni urednik medija iz stava 5 ov og clana odgovoran je za ostvarivanje programske koncepcije upravnom odboru.

Mandat clanova upravnih i nadzornih odbora, direktora i odgovornih urednika medija prestaje danom okoncanja svojinske i upravljacke transformacije pravnih lica iz stava 1 ovog clana.

 

Clan 49

Ukoliko se u pravnim licima koja obavljaju novinsko -izdavacku djelatnost, a ciji je osnivac Republika ili jedinice lokalne samouprave ne izaberu organi upravljanja i odgovorna lica u rokovima propisanim ovim zakonom uvešce se mjere zaštite ja vnog interesa, koje ce prestati imenovanjem organa upravljanja i odgovornih lica ili sprovodenjem svojinske i upravljacke transformacije.

 

Clan 50

Podzakonski akti za sprovodenje ovog zakona donijece se u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

 

Clan 51

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe:

- Zakon o javnom informisanju (“Službeni list RCG”, br. 4/98 i 41/02);

- Uredba o uslovima za obavljanje inostrane informativne djelatnosti u Republici Crnoj Gori ("Službeni list RCG", br. 39/98);

- Pravilnik o postupku prijavljivanja, upisu i vodenju evidencije javnih glasila u Republici Crnoj Gori ("Službeni list RCG", br. 8/98).

 

Clan 52

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom listu Republike Crne Gore”, a primjenjivace se od 1. maja 2003. godine.

Trascina file per caricare