Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Zakon o javnim okupljanjima

Zakon je objavljen u "Službenom listu RCG", br. 31/ 2005. Vidi: čl. 6. Zakona - 40/2011-1.

 

I OSNOVNE ODREDBE

 

Član 1

Pravo na slobodu javnog okupljanja ostvaruje se na način propisan ovim zakonom.

 

Član2

Javna okupljanja, u smislu ovog zakona, su:

l) mirna okupljanja i javni protesti,

2) javne priredbe;

3) druga okupljanja.

 

Član3

Pod mirnim okupljanjem i javnim protestom (u daljem tekstu: mirna okupljanja) podrazumijeva se svako organizovano okupljanje više od 20 građana koje se održavana javnom mjestu radi izražavanja političkih, socijalnih i drugih uvjerenja i interesa.

Pod javnim priredbama podrazumijevaju se okupljanja koja se organizuju radi ostvarivanja prihoda u okviru registrovane privredne djelatnosti koja, s obzirom na očekivani broj učesnika ili karakter priredbe, zahtijevaju preduzimanje posebnih mjera obezbjeđenja.

Pod drugim oblicima okupljanja podrazumijevaju se okupljanja čija je svrha ostvarivanje državnih, tradicionalnih, humanitarnih, sportskih, kulturno-umjetničkih i drugih interesa.

 

Član4

Sloboda zbora i drugog okupljanja građana može se privremeno ograničiti radi zaštite prava drugih ljudi, javnog poretka i bezbjednosti, javnog morala, životne sredine i zdravlja ljudi.

Sloboda govora i istupanja na javnom okupljanju je ograničena zabranom svakog poziVanJa podsticanja na upotrebu nasilja, na nacionalnu, rasnu, vjersku i drugu mržnju ili netrpeljivost.

 

II MIRNA OKUPLjANjA

 

Član5

Organizator mirnog okupljanja je pravno ili fizičko lice (u daljem tekstu: organizator) koje, u skladu sa ovim zakonom, organizuje, održava i vrši nadzor nad održavanjem mirnog okupljanja.

Mimo okupljanje iz stava l ovog člana može da organizuje i grupa građana, odnosno više pravnih lica.

U slučaju iz stava 2 ovog člana, organizator je dužan da odredi zastupnika.

 

Član6

Organizator, odnosno njegov zastupnik, je dužan da podnese prijavu za održavanje mirnog okupljanja (u daljem tekstu: prijava), u slučajevima kada je to ovim zakonom određeno.

Prijavu iz stava l ovog člana organizator je dužan da podnese najkasnije pet dana prije vremena za koje je mimo okupljanje zakazano.

Prijava se podnosi organu uprave nadležnom za policijske poslove (u daljem tekstu: nadležni organ).

 

Član 7

Prijava iz člana 6 stav l ovog zakona sadrži:

l) podatke o cilju održavanja;

2) mjesto, dan i vrijeme održavanja;

3) podatke o organizatoru ili njegovom zastupniku;

4) lične podatke rukovodioca mirnog okupljanja;

5) broj redara;

6) procjenu o broju učesnika.

 

Član8

Izuzetno od odredbi člana 6 ovog zakona, ne prijavljuju se: sastanci, tribine, okrugli stolovi ili okupljanja registrovanih političkih partija, sindikalnih i drugih organizacija koji se održavaju u zatvorenim prostorijama

 

Član9

Mimo okupljanje može da se održi na svakom za to prikladnom prostoru.

 

Član 10

Izuzetno od člana 9 ovog zakona, mimo okupljanje ne može se održavati:

l) u blizini bolnica;

2) u blizini dječijih vrtića i osnovnih škola, dok u njima borave djeca;

3) u nacionalnim parkovima i zaštićenim parkovima prirode, osim mirnih okupljanja koja propagiraju zaštitu čovjekove okoline;

4) u blizini spomenika kulture, ako bi to dovelo do uništenja zaštićenih vrijednosti;

5) na auto-putevima, magistralnim, regionalnim i lokalnim putevima na način kojim se ugrožava bezbjednost saobraćaja;

6) na drugim mjestima, ako bi to, s obzirom na vrijeme, broj učesnika ili karakter okupljanja, moglo ozbiljno ugroziti kretanje i rad većeg broja građana.

 

Član 11

Nadležni organ će rješenjem zabraniti održavanje mirnog okupljanja, ako:

l) nije blagovremeno i uredno prijavljeno;

2) je prijavljeno na prostorima na kojima se, u skladu sa ovim zakonom, ne može održavati;

3) su ciljevi usmjereni na kršenje zajemčenih sloboda i prava čovjeka ili podsticanje na upotrebu nasilja, nacionalnu, rasnu, vjersku i drugu mržnju ili netrpeljivost;

4) postoji stvarna opasnost da bi održavanjem mirnog okupljanja bila ugrožena bezbjednost ljudi i imovine ili bi došlo do narušavanja javnog reda i mira u većem obimu;

5) je to potrebno radi sprje čavanja ugrožavanja zdravlja ljudi, na zahtjev organa državne uprave nadležnog za poslove zdravlja

Rješenje iz stava l ovog člana mora se donijeti najkasnije 48 časova prije prijavljenog početka održavanja mirnog okupljanja.

 

Član 12

Protiv tješenja iz člana ll ovog zakona organizator može izjaviti žalbu.

Nadležni organ dužan je da žalbu sa spisima odmah dostavi organu državne uprave nadležnom za unutrašnje poslove (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Žalba ne zadržava izvršenje tješenja.

Rješenje po žalbi mora se donijeti i dostaviti organizatoru najkasnije u roku od 24 časa od dana prijema žalbe.

Ukoliko Ministarstvo u utvrđenom roku ne odluči po žalbi, mirno okupljanje može da se održi.

Organizator je dužan da odmah po prijemu tješenja kojim se zabranjuje održavanje mirnog okupljanja obavijesti javnost o tome i po mogućnosti ukloni javno istaknuta obavještenja, odnosno oglase o sazivanju mirnog okupljanja.

 

Član 13

Organizator je dužan da obezbijedi red i mir na mirnom okupljanju.

Organizator je dužan da obezbijedi dovoljan broj redara za vršenje poslova održavanja reda i mira na mirnom okupljanju (u daljem tekstu: redarski poslovi) i preduzme odgovar<Yuće mjere medicinske zaštite i zaštite od požara.

Organizator može da obavljanje redarskih poslova povjeri privrednom društvu ili preduzetniku koji je registrovan za obavljanje djelatnosti zaštite lica i imovine.

Poslove održavanja javnog reda i mira na prostoru koji se neposredno nalazi uz mjesto održavanja mirnog okupljanja vrše ovlašćena službena lica nadležnog organa (u daljem tekstu: policijski službenici).

 

Član 14

Policijski službenici su dužni da spriječe ometanje ili onemogućavanje održavanja mirnog okupljanja, koje se održava u skladu sa odredbama ovog zakona i pri tome mogu upotrebljavati tehnička sredstva i sredstva zaštite.

 

Član 15

Organizator je dužan da preduzme sve potrebne mjere da učesnici mirnog okupljanja ne budu naoružani i da ne nanose štetu.

Organizator je dužan da omogući nesmetan prolazak vozilima: policije, hitne pomoći i vatrogasnim vozilima

 

Član 16

Učesnicima mirnog okupljanja je zabranjeno nošenje predmeta pogodnih za nanošenje povreda i alkoholnih pića.

Učesnicima mirnog okupljanja je zabranjeno nošenje uniforme, djelova uniforme, odjeće ili drugih obilježja kojima se poziva ili podstiče na oružane sukobe ili upotrebu nasilja, nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju ili druge oblike netrpeljivosti.

 

Član 17

Redar je lice koje je određeno od strane organizatora da vrši redarske poslove na mimom okupljanju. Redar je dužan da za vrijeme vršenja redarskih poslova štiti učesnike mirnog okupljanja i imovinu koja se nalazi na prostoru na kojem se održava mirno okupljanje.

Redar je dužan da zadrži i odmah preda policijskom službeniku učesnika mirnog okupljanja, ako nosi oružje ili predmete pogodne za nanošenje povreda.

Redar je ovlašćen da za vrijeme vršenja redarskih poslova:

l) izvrši pregled lica koje ulazi u prostor na kojem se održava mirno okupljanje i, u skladu sa nalogom organizatora, privremeno oduzme predmete pogodne za nanošenje povreda;

2) zabrani ulazak u prostor iz tačke l ovog člana licu za koje procjeni daje u alkoholisanom stanju ili koje može da ometa mimo okupljanje;

3) usmjerava kretanje učesnika mirnog okupljanja;

4) odstrani lice koje narušava red i mir;

5) zadrži lice koja teže narušava red i mir i odmah ga preda policijskom službeniku.

 

Član 18

Redar je dužan da za vrijeme obavljanja redarskih poslova na rukavu nosi vidljivu oznaku s natpisom: "Redar".

Redar ne smije da nosi predmete pogodne za nanošenje povreda, uniformu, odjeću, odnosno obilježja iz člana 16 stav 2 ovog zakona.

 

Član 19

Organizator je dužan da odredi rukovodioca mirnog okupljanja.

Rukovodilac mirnog okupljanja je lice koje vrši nadzor nad održavanjem mrrnog okupljanja usmjerava rad redara.

Rukovodilac mirnog okupljanja je dužan da preduzme potrebne mjere radi obezbjeđenja reda i mira na mimom okupljanju.

Rukovodilac mirnog okupljanja je dužan da prekine mirno okupljanje, ako nastupi stvarna opasnost za bezbjednost učesnika mirnog okupljanja i imovinu.

Rukovodilac mirnog okupljanja može da nastavi prekinuto mirno okupljanje, ako je u međuvremenu uspostavljen javni red i mir.

 

Član 20

Policijski službenici su ovlašćeni da prekinu i zabrane mimo okupljanje, ako:

l) njegovo održavanje nije prijavljeno ilije zabranjeno;

2) se održava izvan mjesta navedenog u prijavi;

3) se učesnici pozivaju ili podstiču na oružane sukobe, nacionalnu, rasnu, vjersku i drugu mržnju ili netrpeljivost;

4) redari ne mogu održati red i mir;

5) nastupi stvarna ili direktna opasnost od nasilja ili drugih oblika narušavanja javnog reda i mira u većem obimu.

 

Član 21

Policijski službenik će naredbu o prekidu i zabrani mirnog okupljanja iz člana 20 ovog zakona saopštiti rukovodiocu mirnog okupljanja.

Rukovodilac mirnog okupljanja je dužan da učesnicima mirnog okupljanja saopšti da je trumo okupljanje prekinuto i zabranjeno i da se mirno raziđu.

Ako rukovodilac mirnog okupljanja, odnosno učesnici javnog okupljanja ne postupe u skladu sa naredbom iz stava l ovog člana, policijski službenici su dužni da preduzmu potrebne i nužne mjere za razilaženje učesnika mirnog okupljanja.

 

III JAVNE PRIREDBE

 

Član 22

 

Javne priredbe mogu da se orgaruzuJU na otvorenom ili zatvorenom prostoru nam enJenom prikladnom za njihovo održavanje.

 

Član 23

Organizator javne priredbe je pravno ili fizičko lice koje, u skladu sa ov1m zakonom, priređuje priredbu.

 

Član 24

Organizator javne priredbe je dužan da podnese prijavu za održavanje javne priredbe. Javna priredba se prijavljuje n kasnije

Prijava iz stava l ovog člana podnosi se nadležnom organu. Prijava za održavanje javne priredbe sadrži:

l) ime i prezime, jedinstveni matični broj građanina, odnosno naziv i sjedište organizatora, lične podatke odgovornog lica;

2) podatke o rukovodiocu javne priredbe, organizaciji redarske službe i broju redara;

3) cilj, mjesto, dan i vrijeme održavanja;

4) mjere za obezbjeđenje reda i mira;

5) procjenu broja učesnika.

Ako se priredba održava na Javnnn i saobrać nim

saobraćaj na važnim putnim pravcima ili bi u većoj mjeri bio ugrožen ili ometen saobraćaj na putu, organizator je dužan da, pored podataka iz stava 4 ovog člana, priloži i odobrenje izdato od strane nadležnog organa u skladu sa zakonom.

 

Član 25

Nadležni organ će, na osnovu podataka iz prijave i drugih okolnosti, procijeniti da li su ispunjeni uslovi za bezbjedno održavanje javne priredbe.

Nadležni organ će, na osnovu procjene iz stava l ovog člana, naložiti organizatoru da preduzme dodatne mjere obezbjeđenja, u roku koji ne može biti kraći od 24 časa.

Ako organizator ne preduzme mjere iz stava 2 ovog člana, a njihovo nesprovođenje bi moglo dovesti do stvarne ili direktne opasnosti za učesnike javne priredbe ili narušavanja javnog reda u većem obimu, nadležni organ će zabraniti održavanje javne priredbe.

 

Član 26

Nadležni organ će rješenjem zabraniti održavanje javne priredbe, ako:

l) nije blagovremeno i uredno prijavljena;

2) organizator ne sprovede mjere iz člana 25 stav 2 ovog zakona;

3) je prijavljena na prostoru koji nije namijenjen ili prikladan za održavanje javne priredbe;

4) postoji stvarna opasnost da bi održavanjem javne priredbe bio ugrožen javni poredak bezbjednost, narušen javni red i mir u većem obimu, javni moral, životna sredina i zdravlje ljudi.

Rješenje iz stava l ovog člana se mora donijeti najkasnije 48 časova prije početka održavanja javne priredbe.

 

Član 27

Organizator javne priredbe, koja je sportskog, kulturnog ili zabavnog karaktera, je dužan da snosi troškove proistekle iz mjera obezbjeđenja koje nadležni organ preduzima radi obezbjeđenja javnog reda i mira van redovnog vršenja policijskih poslova.

Ugovorom, koji se zaključuje najkasnije 48 časova prije početka javne priredbe, utvrđuje se visina troškova iz stava l ovog člana.

 

Član 28

Organizator odgovara za štetu pocmJenU od strane učesnika javne priredbe na objektima ili prostorima iz člana 22 ovog zakona, shodno načelu objektivne odgovornosti.

 

Član 29

Odredbe čl. 12-21 ovog zakona shodno se primjenjuju i najavne priredbe.

 

IV DRUGI OBLICI OKUPLjANjA

 

Član 30

Drugi oblici okupljanja se ne prijavljuju.

Izuzetno od stava l ovog člana, organizator je dužan da prijavi i druge oblike, ako karakter ili očekivani broj učesnika okupljanja nalaže da se preduzmu posebne mjere obezbjeđenja, van redovnog vršenja policijskih poslova.

Prijava okupljanja iz stava 2 ovog člana podnosi se najkasnije 48 časova prije održavanja okupljanja. Prijava se podnosi nadležnom organu.

Prijava sadrži podatke iz člana 7 ovog zakona.

Odredba člana 27 ovog zakona shodno se primjenjuje i na okupljanja iz stava 2 ovog člana, ako im je cilj ostvarivanje fmansijske koristi.

 

V KAZNENE ODREDBE

 

Član 31

Novčanom kaznom od 500 eura do 15.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

l) održi okupljanje bez prijave, ako je prijavljivanje obavezno (član 6 stav l i član 30 stav 2);

2) održava mimo okupljanje suprotno članu lO ovog zakona;

3) održi mimo okupljanje suprotno tješenju nadležnog organa o zabrani održavanja (član ll stav l);

4) ne obavijesti javnost o zabrani održavanja javnog okupljanja (član 12 stav 6);

5) ne obezbijedi red i mir na javnom okupljanju (član 13 stav l);

6) ne obezbijedi dovoljan broj redara i ne preduzme odgovarajuće mjere medicinske zaštite i zaštite od požara (član 13 stav 2);

7) ne preduzme sve potrebne mjere da učesnici javnog okupljanja ne budu naoružani i ne nanose štetu (član 15 stav l);

8) ne omogući nesmetan prolazak vozilima: policije, hitne pomoći i vatrogasnim vozilima (član 15 stav 2);

9) održi javnu priredbu bez prijave (član 24 stav l);

10) održi javnu priredbu suprotno članu 25 st. 2 i 3 ovog zakona.

Novčanom kaznom od 500 eura do 1.000 eura kazniće se za prekršaj iz stava 1 ovog člana odgovorno lice u pravnom licu, državnom organu, organu državne uprave, organu lokalne uprave 1 organu lokalne samouprave.

Za prekršaj iz stava l ovog članakazniće se i fizičko lice novčanom kaznom od 50 eura do 1.000 eura.

 

Član 32

Novčanom kaznom od 250 eura do 550 eura kazniće se za prekršaj rukovodilac javnog okupljanja, ako:

l) ne preduzme potrebne mjere za obezbjeđenje reda i mira na javnom okupljanju (član 19 stav 2);

2) ne prekine javno okupljanje kada nastupi stvarna opasnost za bezbjednost učesnika javnog okupljanja i imovinu (član 19 stav 3);

3) učesnicima javnog okupljanja ne saopšti daje okupljanje prekinuto i zabranjeno i da se mimo raziđu (član 21 stav 2).

 

Član 33

Novčanom kaznom od 250 eura do 550 eura kazniće se za prekršaj redar najavnom okupljanju, ako:

l) ne preduzme mjere utvrđene članom 17 st. 2 i 3 ovog zakona;

2) postupa suprotno članu 17 stav 4 ovog zakona;

3) ne nosi vidljivu oznaku sa natpisom "Redar" (član 18 stav l);

4) nosi predmete pogodne za nanošenje povreda, uniformu, odjeću ili druga obilježja kojima se poziva ili podstiče na oružane sukobe ili upotrebu nasilja, nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju ili druge oblike netrpeljivosti (član 18 stav 2).

 

Član 34

Novčanom kaznom od 250 eura do 550 eura kazniće se za prekršaj fizičko lice, ako:

l) učestvuje u javnom okupljanju i nosi predmete pogodne za nanošenje povreda i alkoholna pića (član 16 stav l);

2) kao učesnik javnog okupljanja nosi uniformu, djelove uniforme, odjeću ili druga obilježja kojima se poziva ili podstiče na oružane sukobe ili upotrebu nasilja, nacionalnu, rasnu i vjersku ili drugu mržnju i druge oblike netrpeljivosti (član 16 stav 2).

 

VI PRELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE

 

Član 35

Do osnivanja nadležnog organa, u pojedinačnim upravnim stvarima, u skladu sa ovim zakonom, odlučuje nadležna organizaciona jedinica Ministarstva.

Po žalbi na pojedinačne upravne akte nadležne organizacione jedinice iz stava l ovog člana odlučl!ie Ministarstvo.

 

Član 36

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o javnim skupovima ("Službeni list RCG", broj 57/92).

 

Član 37

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Republike Crne Gore".

 

OSNOVNITEKST

 

Na osnovu člana 88 tačke 2 Ustava Republike Crne Gore donosim

 

 

 

 

 

Ukaz o proglašenju Zakona o javnim okupljanjima

 

Proglašavam Zakon o javnim okupljanjima, koji je donijela Skupština Republike Crne Gore na drugoj sjednici prvog redovnog zasijedanja u 2005. godini, dana ll. maja 2005. godine.

 

Broj: O1-494/2

Podgorica, 12. maj 2005. godine

 

Predsjednik Republike Crne Gore

Filip Vujanović, s.r.

 

 

 

 

Zakon o javnim okupljanjima

Zakon je objavljen u "Službenom listu RCG", br. 31/2005 od 18.5.2005. godine.

 

I OSNOVNE ODREDBE

 

Član 1

Pravo na slobodu javnog okupljanja ostvaruje se na način propisan ovim zakonom.

 

Član2

Javna okupljanja, u smislu ovog zakona, su:

l) mima okupljanja ijavni protesti,

2) javne priredbe;

3) druga okupljanja.

 

Član3

Pod mirnim okupljanjem i javnim protestom (u daljem tekstu: mima okupljanja) podrazumijeva se svako organizovano okupljanje više od 20 građana koje se održavana javnom mjestu radi izražavanja političkih, socijalnih i drugih uvjerenja i interesa.

Pod javnim priredbama podrazumijevaju se okupljanja koja se organizuju radi ostvarivanja prihoda u okviru registrovane privredne djelatnosti koja, s obzirom na očekivani broj učesnika ili karakter priredbe, zahtijevaju preduzimanje posebnih mjera obezbjeđenja.

Pod drugim oblicima okupljanja podrazumijevaju se okupljanja čija je svrha ostvarivanje državnih, tradicionalnih, humanitarnih, sportskih, kulturno-umjetničkih i drugih interesa.

 

Član4

Sloboda zbora i drugog okupljanja građana može se privremeno ograničiti radi zaštite prava drugih ljudi, javnog poretka i bezbjednosti, javnog morala, životne sredine i zdravlja ljudi.

Sloboda govora i istupanja na javnom okupljanju je ogramcena zabranom svakog poziVanJa podsticanja na upotrebu nasilja, na nacionalnu, rasnu, vjersku i drugu mržnju ili netrpeljivost.

 

II MIRNA OKUPLjANjA

 

Član 5

Organizator mirnog okupljanja je pravno ili fizičko lice (u daljem tekstu: organizator) koje, u skladu sa ovim zakonom, organizuje, održava i vrši nadzor nad održavanjem mirnog okupljanja.

Mirno okupljanje iz stava l ovog člana može da organizuje i grupa građana, odnosno više pravnih lica.

U slučaju iz stava 2 ovog člana, organizator je dužan da odredi zastupnika.

 

Član6

Organizator, odnosno njegov zastupnik, je dužan da podnese prijavu za održavanje mirnog okupljanja (u daljem tekstu: prijava), u slučajevima kada je to ovim zakonom određeno.

Prijavu iz stava l ovog člana organizator je dužan da podnese najkasnije pet dana prije vremena za koje je mirno okupljanje zakazano.

Prijava se podnosi organu uprave nadležnom za policijske poslove (u daljem tekstu: nadležni organ).

 

Član 7

Prijava iz člana 6 stav l ovog zakona sadrži:

l) podatke o cilju održavanja;

2) mjesto, dan i vrijeme održavanja;

3) podatke o organizatoru ili njegovom zastupniku;

4) lične podatke rukovodioca mirnog okupljanja;

5) broj redara;

6) procjenu o broju učesnika.

 

Član8

Izuzetno od odredbi člana 6 ovog zakona, ne prijavljuju se: sastanci, tribine, okrugli stolovi ili okupljanja registrovanih političkih partija, sindikalnih i drugih organizacija koji se održavaju u zatvorenim prostorijarna

 

Član9

Mimo okupljanje može da se održi na svakom za to prikladnom prostoru.

 

Član 10

Izuzetno od člana 9 ovog zakona, mimo okupljanje ne može se održavati:

l) u blizini bolnica;

2) u blizini dječijih vrtića i osnovnih škola, dok u njima borave djeca;

3) u nacionalnim parkovima i zaštićenim parkovima prirode, osim mirnih okupljanja koja propagiraju zaštitu čovjekove okoline;

4) u blizini spomenika kulture, ako bi to dovelo do uništenja zaštićenih vrijednosti;

5) na auto-putevima, magistralnim, regionalnim i lokalnim putevima na način kojim se ugrožava bezbjednost saobraćaja;

6) na drugim mjestima, ako bi to, s obzirom na vrijeme, broj učesnika ili karakter okupljanja, moglo ozbiljno ugroziti kretanje i rad većeg broja građana.

 

Član 11

Nadležni organ će rješenjem zabraniti održavanje mirnog okupljanja, ako:

l) nije blagovremeno i uredno prijavljeno;

2) je prijavljeno na prostorima na kojima se, u skladu sa ovim zakonom, ne može održavati;

3) su ciljevi usmjereni na kršenje zajemčenih sloboda i prava čovjeka ili podsticanje na upotrebu nasilja, nacionalnu, rasnu, vjersku i drugu mržnju ili netrpeljivost;

4) postoji stvarna opasnost da bi održavanjem mirnog okupljanja bila ugrožena bezbjednost ljudi i imovine ili bi došlo do narušavanja javnog reda i mira u većem obimu;

5) je to potrebno radi sprje čavanja ugrožavanja zdravlja ljudi, na zahtjev organa državne uprave nadležnog za poslove zdravlja

Rješenje iz stava l ovog člana mora se donijeti najkasnije 48 časova prije prijavljenog početka održavanja mirnog okupljanja.

 

Član 12

Protiv tješenja iz člana ll ovog zakona organizator može izjaviti žalbu.

Nadležni organ dužan je da žalbu sa spisima odmah dostavi organu državne uprave nadležnom za unutrašnje poslove (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Žalba ne zadržava izvršenje tješenja.

Rješenje po žalbi mora se donijeti i dostaviti organizatoru najkasnije u roku od 24 časa od dana prijema žalbe.

Ukoliko Ministarstvo u utvrđenom roku ne odluči po žalbi, mirno okupljanje može da se održi.

Organizator je dužan da odmah po prijemu tješenja kojim se zabranjuje održavanje mirnog okupljanja obavijesti javnost o tome i po mogućnosti ukloni javno istaknuta obavještenja, odnosno oglase o sazivanju mirnog okupljanja.

 

Član 13

Organizator je dužan da obezbijedi red i mir na mirnom okupljanju.

Organizator je dužan da obezbijedi dovoljan broj redara za vršenje poslova održavanja reda i mira na mirnom okupljanju (u daljem tekstu: redarski poslovi) i preduzme odgovar<Yuće mjere medicinske zaštite i zaštite od požara.

Organizator može da obavljanje redarskih poslova povjeri privrednom društvu ili preduzetniku koji je registrovan za obavljanje djelatnosti zaštite lica i imovine.

Poslove održavanja javnog reda i mira na prostoru koji se neposredno nalazi uz mjesto održavanja mirnog okupljanja vrše ovlašćena službena lica nadležnog organa (u daljem tekstu: policijski službenici).

 

Član 14

Policijski službenici su dužni da spriječe ometanje ili onemogućavanje održavanja mirnog okupljanja, koje se održava u skladu sa odredbama ovog zakona i pri tome mogu upotrebljavati tehnička sredstva i sredstva zaštite.

 

Član 15

Organizator je dužan da preduzme sve potrebne mjere da učesmc1 mirnog okupljanja ne budu naoružani i da ne nanose štetu.

Organizator je dužan da omogući nesmetan prolazak vozilima: policije, hitne pomoći i vatrogasnim vozilima

 

Član 16

Učesnicima mirnog okupljanja je zabranjeno nošenje predmeta pogodnih za nanošenje povreda i alkoholnih pića.

Učesnicima mirnog okupljanja je zabranjeno nošenje uniforme, djelova uniforme, odjeće ili drugih obilježja kojima se poziva ili podstiče na oružane sukobe ili upotrebu nasilja, nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju ili druge oblike netrpeljivosti.

 

Član 17

Redar je lice koje je određeno od strane organizatora da vrši redarske poslove na mimom okupljanju. Redar je dužan da za vrijeme vršenja redarskih poslova štiti učesnike mirnog okupljanja i imovinu koja se nalazi na prostoru na kojem se održava mirno okupljanje.

Redar je dužan da zadrži i odmah preda policijskom službeniku učesnika mirnog okupljanja, ako nosi oružje ili predmete pogodne za nanošenje povreda.

Redar je ovlašćen da za vrijeme vršenja redarskih poslova:

l) izvrši pregled lica koje ulazi u prostor na kojem se održava mirno okupljanje i, u skladu sa nalogom organizatora, privremeno oduzme predmete pogodne za nanošenje povreda;

2) zabrani ulazak u prostor iz tačke l ovog člana licu za koje procjeni daje u alkoholisanom stanju ili koje može da ometa mimo okupljanje;

3) usmjerava kretanje učesnika mirnog okupljanja;

4) odstrani lice koje narušava red i mir;

5) zadrži lice koja teže narušava red i mir i odmah ga preda policijskom službeniku.

 

Član 18

Redar je dužan da za vrijeme obavljanja redarskih poslova na rukavu nosi vidljivu oznaku s natpisom: "Redar".

Redar ne smije da nosi predmete pogodne za nanošenje povreda, uniformu, odjeću, odnosno obilježja iz člana 16 stav 2 ovog zakona.

 

Član 19

Organizator je dužan da odredi rukovodioca mirnog okupljanja.

Rukovodilac mirnog okupljanja je lice koje vrši nadzor nad održavanjem nnmog okupljanja usmjerava rad redara.

Rukovodilac mirnog okupljanja je dužan da preduzme potrebne mjere radi obezbjeđenja reda i mira na mimom okupljanju.

Rukovodilac mirnog okupljanja je dužan da prekine mirno okupljanje, ako nastupi stvarna opasnost za bezbjednost učesnika mirnog okupljanja i imovinu.

Rukovodilac mirnog okupljanja može da nastavi prekinuto mimo okupljanje, ako je u međuvremenu uspostavljen javni red i mir.

 

Član 20

Policijski službenici su ovlašćeni da prekinu i zabrane mimo okupljanje, ako:

l) njegovo održavanje nije prijavljeno ilije zabranjeno;

2) se održava izvan mjesta navedenog u prijavi;

3) se učesnici pozivaju ili podstiču na oružane sukobe, nacionalnu, rasnu, vjersku i drugu mržnju ili nettpeljivost;

4) redari ne mogu održati red i mir;

5) nastupi stvarna ili direktna opasnost od nasilja ili drugih oblika narušavanja javnog reda i mira u većem obimu.

 

Član 21

Policijski službenik će naredbu o prekidu i zabrani numog okupljanja iz člana 20 ovog zakona saopštiti rukovodiocu mirnog okupljanja.

Rukovodilac mirnog okupljanja je dužan da učesnicima mirnog okupljanja saopšti da je numo okupljanje prekinuto i zabranjeno i da se mimo raziđu.

Ako rukovodilac mirnog okupljanja, odnosno učesnici javnog okupljanja ne postupe u skladu sa naredbom iz stava l ovog člana, policijski službenici su dužni da preduzmu potrebne i nužne mjere za razilaženje učesnika mirnog okupljanja.

 

III JAVNE PRIREDBE

 

Član 22

Javne priredbe mogu da se orgaruzuJU na otvorenom ili zatvorenom prostoru nam enJenom prikladnom za njihovo održavanje.

 

Član 23

Organizator javne priredbe je pravno ili fizičko lice koje, u skladu sa ov1m zakonom, priređuje priredbu.

 

Član 24

Organizator javne priredbe je dužan da podnese prijavu za održavanje javne priredbe. Javna priredba se prijavljuje n kasnije

Prijava iz stava l ovog člana podnosi se nadležnom organu. Prijava za održavanje javne priredbe sadrži:

l) ime i prezime, jedinstveni matični broj građanina, odnosno naziv i sjedište organizatora, lične podatke odgovornog lica;

2) podatke o rukovodiocu javne priredbe, organizaciji redarske službe i broju redara;

3) cilj, mjesto, dan i vrijeme održavanja;

4) mjere za obezbjeđenje reda i mira;

5) procjenu broja učesnika.

Ako se priredba održava na Javmm i saobrać nim

saobraćaj na važnim putnim pravcima ili bi u većoj mjeri bio ugrožen ili ometen saobraćaj na putu, organizator je dužan da, pored podataka iz stava 4 ovog člana, priloži i odobrenje izdato od strane nadležnog organa u skladu sa zakonom.

 

Član 25

Nadležni organ će, na osnovu podataka iz prijave i drugih okolnosti, procijeniti da li su ispunjeni uslovi za bezbjedno održavanje javne priredbe.

Nadležni organ će, na osnovu procjene iz stava l ovog člana, naložiti organizatoru da preduzme dodatne mjere obezbjeđenja, u roku koji ne može biti kraći od 24 časa.

Ako organizator ne preduzme mjere iz stava 2 ovog člana, a njihovo nesprovođenje bi moglo dovesti do stvarne ili direktne opasnosti za učesnike javne priredbe ili narušavanja javnog reda u većem obimu, nadležni organ će zabraniti održavanje javne priredbe.

 

Član 26

Nadležni organ će rješenjem zabraniti održavanje javne priredbe, ako:

l) nije blagovremeno i uredno prijavljena;

2) organizator ne sprovede mjere iz člana 25 stav 2 ovog zakona;

3) je prijavljena na prostoru koji nije namijenjen ili prikladan za održavanje javne priredbe;

4) postoji stvarna opasnost da bi održavanjem javne priredbe bio ugrožen javni poredak bezbjednost, narušen javni red i mir u većem obimu, javni moral, životna sredina i zdravlje ljudi.

Rješenje iz stava l ovog člana se mora donijeti najkasnije 48 časova prije početka održavanja javne priredbe.

 

Član 27

Organizator javne priredbe, koja je sportskog, kulturnog ili zabavnog karaktera, je dužan da snosi troškove proistekle iz mjera obezbjeđenja koje nadležni organ preduzima radi obezbjeđenja javnog reda i mira van redovnog vršenja policijskih poslova.

Ugovorom, koji se zaključuje najkasnije 48 časova prije početka javne priredbe, utvrđuje se visina troškova iz stava l ovog člana.

 

Član 28

Organizator odgovara za štetu pocmJenU od strane učesnika javne priredbe na objektima ili prostorima iz člana 22 ovog zakona, shodno načelu objektivne odgovornosti.

 

Član 29

Odredbe čl. 12-21 ovog zakona shodno se primjenjuju i najavne priredbe.

 

IV DRUGI OBLICI OKUPLjANjA

 

Član 30

Drugi oblici okupljanja se ne prijavljuju.

Izuzetno od stava l ovog člana, organizator je dužan da prijavi i druge oblike, ako karakter ili očekivani broj učesnika okupljanja nalaže da se preduzmu posebne mjere obezbjeđenja, van redovnog vršenja policijskih poslova.

Prijava okupljanja iz stava 2 ovog člana podnosi se najkasnije 48 časova prije održavanja okupljanja. Prijava se podnosi nadležnom organu.

Prijava sadrži podatke iz člana 7 ovog zakona.

Odredba člana 27 ovog zakona shodno se primjenjuje i na okupljanja iz stava 2 ovog člana, ako im je cilj ostvarivanje fmansijske koristi.

 

V KAZNENE ODREDBE

 

Član 31

Novčanom kaznom od stostrukog do tristastrukog iznosa minimalne zarade u Republici kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

l) održi okupljanje bez prijave, ako je prijavljivanje obavezno (član 6 stav l i član 30 stav 2);

2) održava mimo okupljanje suprotno članu lO ovog zakona;

3) održi mimo okupljanje suprotno Iješenju nadležnog organa o zabrani održavanja (član ll stav l);

4) ne obavijesti javnost o zabrani održavanja javnog okupljanja (član 12 stav 6);

5) ne obezbijedi red i mir na javnom okupljanju (član 13 stav l);

6) ne obezbijedi dovoljan broj redara i ne preduzme odgovarajuće mjere medicinske zaštite i zaštite od požara (član 13 stav 2);

7) ne preduzme sve potrebne mjere da učesnici javnog okupljanja ne budu naoružani i ne nanose štetu (član 15 stav l);

8) ne omogući nesmetan prolazak vozilima: policije, hitne pomoći i vatrogasnim vozilima (član 15 stav 2);

9) održi javnu priredbu bez prijave (član 24 stav l);

lO) održi javnu priredbu suprotno članu 25 st. 2 i 3 ovog zakona.

Novčanom kaznom od desetostrukog do dvadesetostrukog iznosa minimalne zarade u Republici kazniće se za prekršaje iz stava l ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu i fizičko lice.

 

Član 32

Novčanom kaznom od petostrukog do desetostrukog iznosa minimalne zarade u Republici kazniće se za prekršaje rukovodilac javnog okupljanja, ako:

l) ne preduzme potrebne mjere za obezbjeđenje reda i mira najavnom okupljanju (član 19 stav 2);

2) ne prekine javno okupljanje kada nastupi stvarna opasnost za bezbjednost učesnika javnog okupljanja i imovinu (član 19 stav 3);

3) učesnicima javnog okupljanja ne saopšti daje okupljanje prekinuto i zabranjeno i da se mirno raziđu (član 21 stav 2).

 

Član 33

Novčanom kaznom od petostrukog do desetostrukog iznosa minimalne zarade u Republici kazniće se za prekršaje redar najavnom okupljanju, ako:

l) ne preduzme mjere utvrđene članom 17 st. 2 i 3 ovog zakona;

2) postupa suprotno članu 17 stav 4 ovog zakona;

3) ne nosi vidljivu oznaku sa natpisom "Redar" (član 18 stav l);

4) nosi predmete pogodne za nanošenje povreda, uniformu, odjeću ili druga obilježja kojima se poziva ili podstiče na oružane sukobe ili upotrebu nasilja, nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju ili druge oblike netrpeljivosti (član 18 stav 2).

 

Član 34

Novčanom kaznom od petostrukog do desetostrukog iznosa minimalne zarade u Republici kazniće se za prekršaje fizičko lice, ako:

l) učestvuje u javnom okupljanju i nosi predmete pogodne za nanošenje povreda i alkoholna pića (član 16 stav l);

2) kao učesnik javnog okupljanja nosi uniformu, djelove uniforme, odjeću ili druga obilježja kojima se poziva ili podstiče na oružane sukobe ili upotrebu nasilja, nacionalnu, rasnu i vjersku ili drugu mržnju i druge oblike netrpeljivosti (član 16 stav 2).

 

VI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 35

Do osnivanja nadležnog organa, u pojedinačnim upravnim stvarima, u skladu sa ovim zakonom, odlučuje nadležna organizaciona jedinica Ministarstva.

Po žalbi na pojedinačne upravne akte nadležne organizacione jedinice iz stava l ovog člana odlučl!ie

Ministarstvo.

 

Član 36

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o javnim skupovima ("Službeni list RCG", broj 57/92).

 

Član 37

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Republike Crne Gore".

 

IZMENE

 

Član 6 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona kojima su propisane novčane kazne za prekršaje

 

Zakon je objavljen u "Službenom listu CG", br. 40/2011 od 8.8.2011. godine.

 

 

 

 

Član6

U Zakonu o javnim okupljanjima ("Službeni list RCG", br. 31/05) u članu 31 uvodna rečenica stava l se mijenja i glasi:

"Novčanom kaznom od 500 eura do 15.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:". Stav 2 mijenja se i glasi:

"Novčanom kaznom od 500 eura do 1.000 eura kazniće se za prekršaj iz stava l ovog člana odgovorno lice u pravnom licu, državnom organu, organu državne uprave, organu lokalne uprave 1 organu lokalne samouprave."

Za prekršaj iz stava l ovog članakazniće se i fizičko lice novčanom kaznom od 50 eura do 1.000 eura."

 

U članu 32 uvodna rečenica stava l mijenja se i glasi:

"Novčanom kaznom od 250 eura do 550 eura kazniće se za prekršaj rukovodilac javnog okupljanja,

ako:".

 

U članu 33 uvodna rečenica stava l mijenja se i glasi:

"Novčanom kaznom od 250 eura do 550 eura kazniće se za prekršaj redar na javnom okupljanju,

ako:".

 

U članu 34 uvodna rečenica mijenja se i glasi:

"Novčanom kaznom od 250 eura do 550 eura kazniće se za prekršaj fizičko lice, ako:".

Trascina file per caricare