Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

PRIJEDLOG

 

Na osnovu člana 12 stav 3 Uredbe o Vladi Crne Gore ("Službeni list CG”, broj 80/08), Vlada Crne Gore, na sjednici od                                                                                           2014. godine, donijela je

 

ODLUKU

O OBRAZOVANJU DIJELA MJEŠOVITE KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE UGOVORA O UREĐENJU ODNOSA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA IZMEĐU VLADE CRNE GORE I JEVREJSKE ZAJEDNICE U CRNOJ GORI

 

Član 1

Obrazuje se dio Mješovite komisije za sprovođenje Ugovora o uređenju odnosa od zajedničkog interesa između Vlade Crne Gore i Jevrejske zajednice u Crnoj Gori (u daljem tekstu: Mješovita komisija), koji čine predstavnici/ce Vlade Crne Gore, u sastavu:

1) Biljana Pejović, samostalna savjetnica I u Direktoratu za odnose sa vjerskim zajednicama u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, kopredsjednica,

2) Dragica Ljesar, generalna direktorka Direktorata za kulturnu baštinu u Ministarstvu kulture, članica i

3) Biljana Mišović, samostalna savjetnica I za visoko obrazovanje u Ministarstvu prosvjete, članica.

 

Član 2

Kopredsjednik/ca i članovi/ice dijela Mješovite komisije (u daljem tekstu: Komisija) učestvuju u radu Mješovite komisije radi vršenja poslova, u skladu sa članom 21 Ugovora o uređenju odnosa od zajedničkog interesa između Vlade Crne Gore i Jevrejske zajednice u Crnoj Gori, broj 01-432 od 31. januara 2012. godine.

 

Član 3

Komisija učestvuje u radu Mješovite komisije u skladu sa ovom odlukom i poslovnikom o radu Mješovite komisije.

 

Član 4

U radu Mješovite komisije Komisija iznosi i zastupa jedinstven stav.

 

Član 5

Komisija može angažovati predstavnike/ce drugih organa, stručne i obrazovne ustanove i istaknute naučne i stručne radnike i koristiti međunarodnu stručnu pomoć.

 

Član 6

Kopredsjedniku/ici i članovima/icama Komisije pripada naknada za rad. Visina naknade za rad utvrđuje se u skladu sa članom 2 Odluke o kriterijumima za utvrđivanje visine naknade za rad člana radnog tijela ili drugog oblika rada („Službeni list CG“, br. 26/12, 27/13).

Sredstva za naknade za rad kopredsjedniku/ci i članovima/icama

Komisije obezbjeđuju organi čiji su predstavnici/ce u Komisiji.

 

Član 7

Izvještaj o radu Komisija dostavlja Vladi Crne Gore, najmanje jednom godišnje, preko Ministarstva za ljudska i manjinska prava.

 

Član 8

Administrativno - tehničke poslove za potrebe Komisije obavlja Ministarstvo za ljudska i manjinska prava.

 

Član 9

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj:

Podgorica, 2014. godine

 

 

Vlada Crne Gore

 

Predsjednik

Milo Đukanović

Trascina file per caricare