Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Na osnovu člana IV 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na 57. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 8. jula 2009. godine i na 33. sjednici Doma naroda, održanoj 23. jula 2009. godine, usvojila je

 

ZAKON

O ZABRANI DISKRIMINACIJE

 

GLAVA I - OPŠTE ODREDBE

 

Član 1.

(Predmet Zakona)

(1)     Ovim zakonom uspostavlja se okvir za ostvarivanje istih prava i mogućnosti svim licima u Bosni i Hercegovini i uređuje sistem zaštite od diskriminacije.

(2)     U skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine i međunarodnim standardima koji se odnose na ljudska prava i osnovne slobode, ovim zakonom utvrđuju se odgovornosti i obaveze zakonodavne, sudske i izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini, kao i pravnih lica i pojedinaca koji vrše javna ovlašćenja (u daljnjem tekstu: nadležne institucije Bosne i Hercegovine), da svojim djelovanjem omoguće zaštitu, promovisanje i stvaranje uslova za jednako postupanje.

 

Član 2.

(Diskriminacija)

(1)     Diskriminacijom, u smislu ovog zakona, smatraće se svako različito postupanje, uključujući svako isključivanje, ograničavanje ili davanje prednosti utemeljeno na stvarnim ili pretpostavljenim osnovama prema bilo kojem licu ili

grupi lica na osnovu njihove rase, boje kože, jezika, vjere, etničke pripadnosti, nacionalnog ili socijalnog porijekla, veze s nacionalnom manjinom, političkog ili drugog uvjerenja, imovnog stanja, članstva u sindikatu ili drugom udruženju, obrazovanja, društvenog položaja i pola, polnog izražavanja ili orijentacije, kao i svaka druga okolnost koja ima za

svrhu ili posljedicu da bilo kojem licu onemogući ili ugrožava priznavanje, uživanje ili ostvarivanje na ravnopravnoj osnovi prava i sloboda u svim oblastima javnog života.

(2)     Zabrana diskriminacije primjenjuje se na sve javne organe kao i na sva fizička ili pravna lica, kako u javnom tako i u privatnom sektoru, u svim oblastima, a naročito: zaposlenja, članstva u profesionalnim organizacijama, obrazovanja, obuke, stanovanja, zdravstva, socijalne zaštite, dobara i usluga namijenjenih javnosti i javnim mjestima, te obavljanja privrednih aktivnosti i javnih usluga.

 

GLAVA II - OBLICI DISKRIMINACIJE

 

Član 3.

(Oblici diskriminacije)

(1)     Neposredna diskriminacija je svako različito postupanje po osnovama određenim u članu 2. ovog zakona, odnosno svako djelovanje ili propuštanje djelovanja kada je neko lice ili grupa lica dovedena ili je bila ili bi mogla da bude dovedena u nepovoljniji položaj za razliku od nekog drugog lica ili grupe lica u sličnim situacijama.

(2)     Posredna diskriminacija podrazumijeva svaku situaciju u kojoj, naizgled neutralna odredba, kriterijum ili praksa, ima ili bi imala efekat dovođenja nekog lica ili grupe lica u nepovoljan ili manje povoljan položaj u odnosu na druga lica.

 

Član 4.

(Ostali oblici diskriminacije)

(1)     Uznemiravanje se smatra diskriminacijom u svakoj situaciji u kojoj ponašanje vezano uz jedan od navedenih osnova iz člana 2. ovog zakona ima za svrhu ili čiji je efekat povreda dostojanstva lica i stvaranje zastrašujućeg, neprijateljskog, degradirajućeg, ponižavajućeg ili uvredljivog ambijenta.

(2)     Polno uznemiravanje je svaki oblik neželjenog verbalnog, neverbalnog ili fizičkog ponašanja polne prirode čiji je cilj ili efekat povreda dostojanstva lica, posebno kada će se njime stvoriti zastrašujući, neprijateljski, degradirajući, ponižavajući ili uvredljiv ambijent.

(3)     Mobing je oblik nefizičkog uznemiravanja na radnom mjestu koji podrazumijeva ponavljanje radnji koje imaju ponižavajući efekat na žrtvu čija je svrha ili posljedica degradacija radnih uslova ili profesionalnog statusa zaposlenog.

(4)     Segregacija je djelo kojim (fizičko ili pravno) lice odvaja druga lica na osnovu jedne od nabrojanih osnova iz člana 2. ovog zakona, u skladu s definicijom diskriminacije sadržanom u članu 2. ovog zakona.

(5)     Izdavanje naloga drugima za vršenje diskriminacije i pomaganje drugima prilikom diskriminacije smatra se oblikom diskriminacije.

(6)     Podsticanje na diskriminaciju je svako zagovaranje nacionalne, rasne ili vjerske mržnje i zabranjeno je.

 

Član 5.

(Izuzeci od principa jednakog postupanja)

Zakonske mjere i radnje neće se smatrati diskriminacijskim kada se svode na nepovoljno razlikovanje ili različito postupanje ako su zasnovane na objektivnoj i razumnoj opravdanosti. Sljedeće mjere neće se smatrati diskriminacijskim kada se njima ostvaruje legitiman cilj i ako postoji razuman odnos proporcionalnosti između sredstava koja se koriste i cilja koji se nastoji realizovati i kada:

a)     proizlaze iz sprovođenja ili donošenja privremenih posebnih mjera osmišljenih bilo da se spriječe ili nadoknade štete koje lica trpe, a koje su određene osnovima navedenim u članu 2 ovog zakona, i to naročito za pripadnike ugroženih grupa poput lica sa invaliditetom, pripadnika nacionalnih manjina, žena, trudnica, djece, omladine, starijih lica i drugih društveno isključenih lica, civilnih žrtava rata, žrtava u krivičnim postupcima, raseljenih lica, izbjeglica i azilanata; odnosno da se omogući njihovo pun o učešće u svim oblastima života;

b)     su zasnovane na obilježju koje se odnosi na bilo koji od osnova navedenih u članu 2. ovog zakona kada, u ograničenim okolnostima, zbog prirode konkretnih profesionalnih aktivnosti koje su u pitanju ili konteksta u kojem se izvršavaju, takvo obilježje predstavlja stvarni i određujući uslov u pogledu odabira zvanja. Ovaj izuzetak će biti predmet povremenih preispitivanja;

c)     su zasnovane na razlikovanju, isključivanju ili davanju prednosti u vezi sa zapošljavanjem kao člana osoblja institucije koje se obavlja u skladu sa doktrinama, osnovnim postavkama, dogmama, vjerovanjima ili učenjima konkretne vjeroispovijesti ili vjere, s obzirom da je razlikovanje, isključenje ili davanje prednosti izvršeno savjesno kako ne bi došlo do povrede vjerskih osjećanja pripadnika te vjeroispovijesti ili te vjere;

d)     određuju maksimalnu starosnu dob najprimjereniju za prekid radnog odnosa i određuju starosnu dob kao uslov za penzionisanje;

e)     su zasnovane na državljanstvu na način predviđen zakonom;

f)      su zasnovane na realizaciji razumnih prilagođavanja s ciljem da se obezbijedi princip jednakog postupanja u odnosu na lica s invaliditetom. Poslodavci su stoga prema potrebi u konkretnom slučaju dužni da preduzmu odgovarajuće mjere, radi omogućavanja da lice sa invaliditetom ostvari pristup, učestvuje, ili napreduje u zaposlenju, odnosno da učestvuje u obuci, ako takve mjere ne nameću nesrazmjeran teret poslodavcu;

g)     stavljanje u nepovoljniji položaj pri uređivanju prava i obaveza iz porodičnog odnosa kada je to određeno zakonom, a posebno s ciljem zaštite prava i interesa djece, što mora biti opravdano legitimnom svrhom, zaštitom javnog morala, kao i pogodovanju braka u skladu s odredbama porodičnih zakona;

h)   prilikom zasnivanja radnog odnosa, uključuju u članstvo, te u djelovanju koje je u skladu s naukom i poslovanjem registrovanih crkava i vjerskih zajednica u BiH, kao i druge javne ili privatne organizacije koja djeluje u skladu s ustavom i zakonima, ako to zahtijevaju vjerske doktrine, uvjerenja ili ciljevi.

 

GLAVA III - ZAŠTIENA PRAVA

 

Član 6.

(Oblast primjene)

(1)     Ovaj zakon primjenjuje se na postupanje svih javnih tijela na nivou države, entiteta, kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, opštinskih institucija i tijela, te pravnih lica s javnim ovlašćenjima, kao i na postupanje svih pravnih i fizičkih lica, u svim a posebno u sljedećim oblastima života:

a)     zapošljavanja, rada i radnih uslova, uključujući pristup zaposlenju, zanimanju i samozapošljavanju kao i radne uslove, naknade, napredovanja u službi i otpuštanja sa posla;

b)     obrazovanja, nauke i sporta. Dostupnost obrazovanja ne bi trebalo da zavisi od useljeničkog statusa djece ili njihovih roditelja;

c)     socijalne zaštite, uključujući socijalno osiguranje, socijalne nadoknade, socijalnu pomoć (nadoknade za stanovanje, nadoknade za mlade, itd.) i način postupanja prema korisnicima socijalne zaštite;

d)     zdravstvene zaštite, uključujući dostupnost zaštite i liječenja, i u odnosu na način na koji se pruža zaštita i liječe pacijenti;

e)     obuke, uključujući početno osposobljavanje i stalno stručno usavršavanje, sve vrste i sve nivoe profesionalnog usmjeravanja, naprednog stručnog usavršavanja, dokvalifikacije i prekvalifikacije, uključujući i sticanje praktičnog radnog iskustva;

f)      pravosuđa i uprave uključujući aktivnosti policije i drugih službenika za sprovođenje zakona, službenika pogranične kontrole, vojno i zatvorsko osoblje. Konkretno, sva lica će da budu jednaka pred sudovima i tribunalima;

g)     stanovanja, uključujući pristup stanovanju, uslove stanovanja i raskid ugovora o najmu;

h)   javnog informisanja i medija;

i)     članstva u profesionalnim organizacijama, uključujući članstvo u organizaciji radnika ili poslodavaca ili u bilo kojoj organizaciji čiji članovi obavljaju neko određeno zanimanje; uključenost u takve organizacije i povoljnosti koje pružaju takve organizacije;

j)     robe i usluga namijenjenih javnosti i javnim mjestima, uključujući, na primjer, prilikom kupovine robe u trgovini, prilikom podnošenja molbe za kredit u banci i u odnosu na pristup diskotekama, kafićima i restoranima;

k)     obavljanja privredne djelatnosti, uključujući pravo o tržnoj konkurenciji, odnose između preduzeća i odnose između preduzeća i države;

l)     učešća u kulturnom i umjetničkom stvaralaštvu;

m)     jednakom učešću u javnom životu svih građana;

n)   porodice, pri čemu će bračni drugovi uživati potpunu jednakost prava kao i odgovornosti u pogledu bračne zajednice, tokom trajanja bračne zajednice i njene rastave uključujući i prava i odgovornosti u pogledu podizanja djece, u skladu s odredbama porodičnog zakona;

o)     prava djeteta, uključujući one mjere zaštite koje su potrebne shodno njihovom statusu maloljetnika, od strane njihove porodice, društva i države.

 

GLAVA IV - INSTITUCIJE NADLEŽNE ZA ZAŠTITU OD DISKRIMINACIJE

 

Član 7.

(Centralna institucija za zaštitu od diskriminacije)

(1)     Centralna institucija nadležna za zaštitu od diskriminacije je Ombudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ombudsmen Bosne i Hercegovine).

(2)     Ombudsmen Bosne i Hercegovine u okviru svoje nadležnosti:

a)     zaprima pojedinačne i grupne žalbe u vezi sa diskriminacijom;

b)     fizičkim i pravnim licima koje su podnijele žalbu zbog diskriminacije pruža potrebna obavještenja o njihovim pravima i obavezama, te mogućnostima sudske i druge zaštite;

c)     povodom žalbe Ombudsmen Bosne i Hercegovine može da odluči da ne prihvati žalbu ili da pokrene postupak istraživanja;

d)     predlaže pokretanje postupka medijacije u skladu s odredbama Zakona o medijaciji;

e)     prikuplja i analizira statističke podatke o slučajevima diskriminacije;

f)      podnosi godišnji, a prema potrebi i vanredne izvještaje o pojavama diskriminacije Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, Narodnoj skupštini Republike Srpske i Skupštini Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine;

g)     informiše javnost o pojavama diskriminacije;

h)   na sopstvenu inicijativu sprovodi istraživanja u oblasti diskriminacije;

i)     daje mišljenja i preporuke s ciljem sprečavanja i suzbijanja diskriminacije, te predlaže odgovarajuća zakonska i druga rješenja nadležnim institucijama Bosne i Hercegovine;

j)     ima pravo da pokreće i učestvuje u postupku za zaštitu od diskriminacije za prekršaje propisane ovim zakonom;

k)     prati zakonodavstvo i daje savjete zakonodavnim i izvršnim organima;

l)     podiže svijest o pitanjima vezanim za rasizam i rasnu diskriminaciju u društvu;

m)     unapređuje politike i prakse koje imaju za cilj da osiguraju jednako postupanje.

(3)     Ombudsmen Bosne i Hercegovine pri izradi redovnih izvještaja, mišljenja i preporuka o pojavama diskriminacije sarađuje sa organizacijama civilnog društva koje se bave zaštitom i promovisanjem ljudskih prava i organizacijama koje se bave zaštitom prava grupa izloženih visokom riziku diskriminacije.

(4)     Ombudsmen Bosne i Hercegovine pruža pomoć licima ili grupama lica koje se obraćaju međunarodnim tijelima za zaštitu od diskriminacije u davanju uputa, savjeta, konsultacija u toku postupka, predloga i preporuka.

(5)     Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine će u svrhu ostvarivanja svoje nadležnosti uspostaviti poseban odjel koji bi isključivo razmatrao predmete navodne diskriminacije u pogledu postupanja javnih tijela na nivou države, entiteta, kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, opštinskih institucija i tijela, te pravnih lica s javnim ovlašćenjima, kao i postupanje svih pravnih i fizičkih lica, u svim oblastima života.

U budžet Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine uvrstiće se posebna budžetska stavka neophodna za funkcionisanje specijalnog odjela/specijalnih odjela za borbu protiv diskriminacije.

(6)     Sve državne institucije, entitetske, kantonalne i tijela Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, opštinska, institucije i pravna lica s javnim ovlašćenjima, te ostala pravna i fizička lica dužna su, na zatjev Ombudsmena Bosne i Hercegovine, najkasnije u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva dostaviti tražene podatke i dokumente.

(7)     Nadležne institucije u Bosni i Hercegovini obavezne su da sarađuju sa Ombudsmenom Bosne i Hercegovine i daju pismeno odgovore i obavještenja u roku koji je Ombudsmen Bosne i Hercegovine odredio i o efektu preporuka datih s ciljem otklanjanja diskriminacije.

 

Član 8.

(Vođenje evidencije i koordinacija nadležnih institucija)

(1)     Nadležne institucije u Bosni i Hercegovine dužne su da vode redovnu evidenciju svih slučajeva prijavljene diskriminacije, a prikupljene podatke obavezno da dostave Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.

(2)     Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, u okviru zakonom utvrđenih nadležnosti, ima obavezu, na osnovu prikupljenih podataka o pojavama i obimu diskriminacije, najmanje jednom godišnje da pripremi Savjetu ministara Bosne i Hercegovine izvještaj, a prema potrebi i posebne izvještaje koji sadrže predlog mjera za sprečavanje i suzbijanje pojava diskriminacije u Bosni i Hercegovini.

(3)     Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine dužno je da jednom godišnje, preko Savjeta ministara Bosne i Hercegovine, izvještava i Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine o pojavama diskriminacije i u vezi s tim predlaže konkretne zakonodavne ili druge mjere.

(4)     U skladu s odredbama ovog člana, ustanoviće se posebne evidencije u zakonodavnim, izvršnim i sudskim organima radi evidencije slučajeva diskriminacije utvrđene u krivičnim, parničnim, vanparničnim i izvršnim postupcima.

(5)     Centralna baza podataka za počinjena djela diskriminacije biće uspostavljena u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.

(6)     Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, donijeće Pravilnik o načinu prikupljanja podataka o predmetima diskriminacije u Bosni i Hercegovini kojim se definiše sadržaj i izgled upitnika za prikupljanje podataka o predmetima diskriminacije i ostala pitanja vezana za postupak prukupljanja potrebnih podataka.

 

Član 9.

(Praćenje sprovođenja Zakona)

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine prati sprovođenje ovog zakona.

 

Član 10.

(Saradnja sa organizacijama civilnog društva)

U izradi izvještaja, prilikom pripreme zakona, strategija i drugih planova koji se odnose na stanje ljudskih prava i pitanja diskriminacije, sve nadležne institucije obavezne su da sarađuju s organizacijama civilnog društva koje se bave zaštitom i promovisanjem ljudskih prava i organizacijama koje se bave zaštitom prava lica i grupa lica izloženih visokom riziku od diskriminacije.

 

GLAVA V - POSTUPCI ZA ZAŠTITU OD DISKRIMINACIJE

 

Član 11.

(Zaštita u postojećim postupcima)

(1)     Svako lice ili grupa lica koja smatra da je diskriminisana može tražiti zaštitu svojih prava putem postojećih sudskih i upravnih postupaka.

(2)     U slučajevima u kojima povreda prava na jednako postupanje proizlazi iz upravnog akta, žalba u upravnom postupku i eventualno pokretanje upravnog spora na osnovu zaštite od diskriminacije, a kojom se zahtijeva poništenje takvog upravnog akta, neće spriječiti lice iz stava (1) ovog člana da pokrene sudski postupak za zaštitu od diskriminacije.

(3)     Svi konkretni zahtjevi navedeni u članu 12. ovog zakona, kao pojedinačni ili zajednički, mogu se tražiti u svrhu podnošenja tužbe u parničnom postupku.

 

Član 12.

(Posebne tužbe za zaštitu od diskriminacije)

(1)     Lice ili grupa lica koja su izložena bilo kojem obliku diskriminacije, prema odredbama ovog zakona, ovlašćeni su da podnesu tužbu i da traže:

a)     utvrđivanje da je tuženik povrijedio tužiočevo pravo na jednako postupanje, odnosno da radnja koju je preduzeo ili propustio može neposredno dovesti do povrede prava na jednako postupanje (tužba za utvrđivanje diskriminacije);

b)     zabranu preduzimanja radnji kojima se krši ili se može prekršiti tužiočevo pravo na jednako postupanje, odnosno da se izvrše radnje kojima se uklanja diskriminacija ili njene posljedice (tužba za zabranu ili otklanjanje diskriminacije);

c)     da se nadoknadi materijalna i nematerijalna šteta uzrokovana povredom prava zaštićenih ovim zakonom (tužba za nadoknadu štete);

d)     da se presuda kojom je utvrđena povreda prava na jednako postupanje na trošak tuženika objavi u medijima, u slučaju kada je diskriminacija počinjena kroz medije (štampane, printane i elektronske), odnosno bilo koje vrste.

(2)     Sud i druga tijela koja sprovode postupak dužna su da radnje u postupku preduzimaju hitno, obezbjeđujući da sve tvrdnje o diskriminaciji budu što prije ispitane.

(3)     Kada se svi zahtjevi zasnivaju na istom činjeničnom i pravnom osnovu, zahtjevi se mogu istaknuti zajedno (kumulativno) u jednoj tužbi o kojoj se odlučuje u parničnom postupku, ako su svi zahtjevi u međusobnoj vezi i ako je isti sud stvarno nadležan za svaki od tih zahtjeva.

(4)     O tužbama iz stava (1) ovog člana odlučuje nadležni sud primjenjujući odredbe zakona o parničnom postupku koji se primjenjuju u Bosni i Hercegovini, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

 

Član 13.

(Nadležnost, rokovi i izvršenje)

(1)     Ako ovim zakonom nije drugačije propisano, a u skladu sa zakonima o sudovima u oba entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, za sporove po tužbi iz člana 12. ovog zakona nadležni su u prvom i drugom stepenu sudovi opšte mjesne nadležnosti.

(2)     U postupcima propisanim u članu 12. ovog zakona uvijek je dozvoljena revizija.

(3)     Po osnovu tužbenog zahtjeva iz člana 12. tač. b) i d) ovog zakona, nadležni sud može da odluči da žalba ne zadržava izvršenje ili da određuje kraći rok za ispunjenje radnje koja je naložena tuženiku.

(4)     Rok za podnošenje tužbe na osnovu člana 12. ovog zakona iznosi tri mjeseca od dana saznanja o učinjenoj povredi prava, a najdalje jednu godinu od dana učinjenja povrede. Rok za podnošenje zahtjeva za reviziju iznosi tri mjeseca od dana uručenja drugostepene presude.

 

Član 14.

(Privremene mjere zaštite)

Sud može u postupcima iz čl. 11. i 12. ovog zakona odrediti privremenu mjeru shodno pravilima zakona o parničnom postupku koji se primjenjuju u Bosni i Hercegovini.

 

Član 15.

(Teret dokazivanja)

(1)     U slučajevima kada lice ili grupa lica navode činjenice u postupku iz člana 12. ovog zakona, potkrepljujući navode o tome da je zabrana diskriminacije prekršena, navodni prekršilac dužan je da dokaže da nije prekršio princip jednakog postupanja ili zabrane diskriminacije u predmetu rasprave.

(2)     U slučajevima u kojima lice smatra da je snosilo posljedice diskriminacije, kao dokazno sredstvo za ostvarenje prava iz stava (1) ovog člana mogu se koristiti i statistički podaci ili baze podataka.

(3)     U slučajevima kada lice smatra da je snosilo posljedice diskriminacije zbog propuštanja razumnog prilagođavanja, teret dokazivanja leži na protivnoj strani.

 

Član 16.

(Učestvovanje trećih lica)

(1)     U postupku koji se pokreće u skladu sa članom 12. ovog zakona, može se kao treća strana na strani lica ili grupe lica koja tvrde da su žrtve diskriminacije pridružiti tijelo, organizacija, ustanova, udruženje ili drugo lice koje se u okviru svoje djelatnosti bavi zaštitom od diskriminacije lica ili grupe lica o čijim se pravima odlučuje u postupku.

(2)     Sud će dopustiti učestvovanje treće strane samo uz pristanak lica na čijoj strani se treća strana želi umiješati.

(3)     Bez obzira na ishod parnice, treća strana sama će snositi troškove svog učestvovanja u parnici.

 

Član 17.

(Kolektivna tužba za zaštitu od diskriminacije)

Udruženja, tijela, ustanove ili druge organizacije koje su registrovane u skladu sa propisima koji regulišu udruživanje građana u Bosni i Hercegovini, a imaju opravdan interes za zaštitu interesa određene grupe ili se u okviru svoje djelatnosti bave zaštitom od diskriminacije određene grupe lica, mogu da podnesu tužbu protiv lica koje je povrijedilo pravo na jednako postupanje, ako učine vjerovatnim da je postupanjem tuženog povrijeđeno pravo na jednako postupanje većeg broja lica koja pretežno pripadaju grupi čija prava tužilac štiti.

 

Član 18.

(Zaštita lica koje prijavljuje diskriminaciju ili učestvuju u postupku)

Nijedno lice koje je prijavilo diskriminaciju ili učestvovalo u pravnom postupku za zaštitu od diskriminacije neće trpjeti nikakve posljedice zbog takvog prijavljivanja ili učestvovanja.

 

GLAVA VI - KAZNENE (PREKRŠAJNE) ODREDBE

 

Član 19.

(Povreda člana 2. stav (2) ovog zakona)

(1)     Novčanom kaznom u iznosu od 1.500 KM do 5.000 KM kazniće se za prekršaj pravno lice koje dovede neko lice ili grupu lica u nepovoljan položaj na osnovima nabrojanim u članu 2. (Diskriminacija), stav (1), na način opisan u čl. 3. (Oblici diskriminacije) i 4. (Ostali oblici diskriminacije) ovog zakona.

(2)     Novčanom kaznom u iznosu od 700 KM do 1.500 KM kazniće se za prekršaj iz stava (1) ovog člana i odgovorno lice u državnoj, entitetskoj i kantonalnoj instituciji, instituciji Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, opštinskoj instituciji, u pravnom licu s javnim ovlašćenjima i u drugom pravnom licu.

(3)     Za prekršaj iz stava (1) ovog člana takođe će se kazniti i fizičko lice, i to novčanom kaznom u iznosu od 550 KM

do 1.500 KM.

(4)     Ako se prekršaj iz stava (1) ovog člana učini propuštanjem da se postupi po preporuci Ombudsmena Bosne i Hercegovine, kazniće se pravno lice novčanom kaznom u iznosu od 2.500 KM do 6.500 KM, a odgovorno lice u pravnom licu ili fizičko lice kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 3.000 KM.

(5)     Ako se prekršaj iz stava (1) ovog člana učini propuštanjem da se postupi po nalogu suda, novčanom kaznom u iznosu od 3.500 KM do 10.000 KM kazniće se pravno lice, a novčanom kaznom u iznosu od 2.000 KM do 5.000 KM kazniće se odgovorno lice u pravnom licu ili fizičko lice.

 

Član 20.

(Povreda člana 7. st. (6) i (7) ovog zakona)

(1)     Novčanom kaznom u iznosu od 1.000 do 5.000 KM kazniće se pravno lice za prekršaj ako:

a)   ne dostavi podatke ili dokumente na zahtjev Ombudsmena Bosne i Hercegovine, odnosno ako ih ne dostavi u propisanom vremenskom roku, i ne dozvoli uvid u njih, u suprotnosti sa članom 7. (Centralna institucija za zaštitu od diskriminacije), stav (6) ovog zakona;

b)     ne sarađuje s Ombudsmenom Bosne i Hercegovine i ne daje pismeno odgovore ili obavještenja, odnosno ne obvijesti o efektu preporuka datih s ciljem otklanjanja diskriminacije, u suprotnosti sa članom 7. stav (7) ovog zakona.

(2)     Za prekršaje iz stava (1) ovog člana takođe će se kazniti i odgovorno lice u državnoj, entitetskoj i kantonalnoj instituciji, instituciji Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, opštinskoj instituciji, u pravnom licu s javnim ovlašćenjima i u drugom pravnom licu, i to novčanom kaznom u iznosu od 500 do 1.500 KM.

(3)     Za prekršaj iz stava (1) ovog člana kazniće se i fizičko lice, i to novčanom kaznom u iznosu od 450 KM do 1.000 KM.

 

Član 21.

(Povreda člana 18. ovog zakona)

(1)     Pravno lice koje lice koje je prijavilo diskriminaciju u dobroj vjeri, ili lice koje je na bilo koji način učestvovalo u postupku zaštite od diskriminacije dovede u nepovoljan položaj na osnovu toga što je to lice prijavilo diskriminaciju ili učestvovalo u postupku, u suprotnosti sa članom 18. (Zaštita lica koje prijavi diskriminaciju ili učestvuju u postupku) ovog zakona, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 10.000 KM.

(2)     Za prekršaje iz stava (1) ovog člana takođe će se kazniti i odgovorno lice u državnoj, entitetskoj i kantonalnoj instituciji, instituciji Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, opštinskoj instituciji, u pravnom licu s javnim ovlašćenjima i u drugom pravnom licu, i to novčanom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 3.500 KM.

(3)     Za prekršaj iz stava (1) ovog člana takođe će se kazniti i fizičko lice, i to novčanom kaznom u iznosu od 700 KM do 2.000 KM.

(4)     Ako prekršaj iz stava (1) ovog člana učini s namjerom odgovo rno lice u pravnom licu, odgovorno lice u pravnom licu će se kazniti novčanom kaznom u iznosu od 2.000 KM do 7.000 KM, i ako je učini sa namjerom fizičko lice, fizičko lice će se kazniti novčanom kaznom u iznosu od 1.500 do 4.000 KM.

 

Član 22.

(Zaštitne mjere)

(1)     Za prekršaje propisane ovim zakonom mogu se izreći zaštitne mjere oduzimanja predmeta i zabrane obavljanja određene profesionalne djelatnosti, poslovne aktivnosti ili dužnosti.

(2)     Zaštitne mjere oduzimanja predmeta obavezno se izriču svaki put kada je prekršaj izvršen korišćenjem tih predmeta, odnosno kada su predmeti bili namijenjeni izvršenju prekršaja ili su predmeti nastali zbog izvršenja prekršaja.

 

Član 23.

(Objavljivanje rješenja o prekršaju)

Rješenje o prekršaju propisano ovim zakonom objavljuje se u javnim medijima dostupnim na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.

 

GLAVA VII - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 24.

(Usaglašavanje ostalih propisa s ovim zakonom)

(1)     U slučaju neusaglašenosti drugih zakona s ovim zakonom u postupcima po ovom zakonu, primjenjivaće se ovaj zakon.

(2)     Svi zakoni i opšti propisi biće usaglašeni s odredbama ovog zakona u roku od godinu dana od dana njegovog stupanja na snagu.

(3)    Ovaj zakon ne prejudicira odredbe i uslove koji su utvrđeni u međunarodnim ugovorima i sporazumima s vjerskim zajednicama, čime se ne dira u njihovu djelatnu, normativnu i organizacionu autonomiju i princip punog uživanja prava vjerskih sloboda i izražavanja.

 

Član 25.

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

 

PSBiH, broj 405/09

23. jula 2009. godine

Sarajevo

 

Predsjedavajući

Predstavničkog doma

Parlamentarne skupštine

BiH Beriz Belkić, s. r.

 

Predsjedavajući

Doma naroda

Parlamentarne skupštine BiH

Ilija Filipović, s. r.

Trascina file per caricare
Trascina file per caricare

LAW ON PROHIBITION OF DISCRIMINATION

 

BiH Law on Prohibition of Discrimination

BiH Official Gazette No. 59/09, published on 28 July 2009

Entered into force on 5 August 2009

 

Pursuant to the Article IV 4 a) of the Constitution of Bosnia and Herzegovina, the Parliamentary Assembly of Bosnia and Herzegovina- House of Representatives, at the 57th session on 8 July 2009 and at the 33rd session of House of Peoples on 23 July 2009 adopts

 

CHAPTER I: GENERAL PROVISIONS

 

Article 1

(Subject of the Law)

This Law shall provide a framework for implementation of equal rights and opportunities to all persons in BiH and shall define a system of protection from discrimination.

In compliance with the BiH Constitution and international standards related to human rights and fundamental freedoms, this Law defines responsibilities and obligations of legislative,

judicial, executive authorities in BiH and legal persons and individuals with public authorities in BiH, (hereinafter “competent authorities in BiH”) shall ensure protection, promotion and creation of conditions for equal treatment.

 

Article 2

(Discrimination)

Discrimination, in terms of this Law, shall be every different treatment including every exclusion, limitation or preference based on real or assumed features towards any person or group of persons on grounds of their race, skin colour, language, religion, ethnic affiliation, national or social origin, connection to a national minority, political or any other persuasion, property, membership in trade union or any other association, education, social status and sex, sexual expression or sexual orientation, and every other circumstance with a purpose or a consequence to disable or endanger recognition, enjoyment or realization, of rights and freedoms in all areas of public life.

Prohibition of discrimination shall be applied to all public bodies, all natural and legal persons, in public and private sector, in all spheres, especially: employment, membership in professional organisations, education, training, housing, health, social protection, goods and services designated for public and public places together with performing economic activities and public services.

 

CHAPTER II: FORMS OF DISCRIMINATION

 

Article 3

(Forms of Discrimination)

Every different treatment on grounds defined in Article 2, i.e. every action or failure to act when a person or a group of persons is put, has been or could be put into a less favourable position unlike some other person or group of persons in similar situations shall be considered to be direct discrimination.

Every situation, in which, an apparently neutral provision, criteria or practice has or would have the effect of putting a person or group of persons into an unfavourable or less favourable position comparing to other persons shall be considered to be indirect discrimination.

 

Article 4

(Other Forms of Discrimination)

Harassment shall be considered discrimination in every situation when behaviour is related to one of mentioned grounds from Article 2 that aims for or has an effect of harming person’s dignity and creating intimidating, hostile, degrading, humiliating or offensive atmosphere.

Sexual harassment shall be considered every form of unwanted verbal, non- verbal or physical behaviour of sexual nature which aims for or has effect of harming dignity of a person, especially when it creates fearful, hostile, degrading, humiliating or offensive environment.

Mobbing shall be considered every form of non- physical harassment at working place with repetitive actions that have humiliating effect on a victim and aim for or has degradation of employee’s working conditions or professional status as a consequence.

Segregation shall be an act by which (natural or legal) person separates other persons on basis of one of the grounds given in Article 2 of this Law, in compliance with the definition of discrimination from the Article 2 of this Law Discrimination shall also be considered instruction to discriminate and assistance to others in discrimination.

Incitement to discriminate. Every advocacy for national, racial or religious hatred shall represent an incitement to discriminate and shall be forbidden.

 

Article 5

(Exceptions from Principle of Equal Treatment)

Legal measures and actions shall not be considered discriminatory when reduced to unfavourable distinction or different treatment if based on objective and reasonable justification.

Following measures shall not be considered discriminatory if they realize a legitimate goal and if there is a reasonable relation ratio of proportionality between means used and goals to be achieved and when:

They come out of implementation or adoption of temporary special measures designed to prevent or compensate damages that persons suffer and on grounds given in Article 2, especially members of vulnerable groups, like persons with disabilities, members of national minorities, women, pregnant women, children, youth, elders and other socially excluded persons, civilian victims of war, victims in criminal proceedings, displaced persons, refugees and asylum seekers; i.e. to enable their full participation in all spheres of life;

They are based on features related to grounds given in Article 2 of this Law, when in limited circumstances, due to nature of concrete professional activities or context in which these are implemented, such feature represents real and defining condition in terms of choice of occupation.

This exception shall be a subject to occasional examinations;

They are based on distinction, exclusion or giving advance in relation to employment as a staff member of an institution that is done in compliance with doctrines, basic presumptions, dogmas, beliefs or learning of actual confession or religious,, having in mind that every distinction, exclusion or giving advance is done consciously in order not to hurt religious feelings of members of that confession or religion;

They define maximum age as the most appropriate for terminating working relation and determine age as a condition for retirement;

They are based on citizenship in a way prescribed by the Law;

They are based on realization of reasonable accommodation aiming to ensure the principle of equal treatment in relation to persons with disabilities. Employers shall, based on needs in a concrete case, take appropriate measures, in order to enable a person with disability to access, participate or to be promoted, i.e. to participate in training, if such measure do not represent an unreasonable burden for the employer;

Putting into a less favourable position while defining rights and obligations from the family relation when defined with the Law, and especially in order to protect rights and interests of children, which has to be justified with la egitimate purpose, protection of public moral, along with favouring marriage in accordance with provisions of the family laws.

When establishing an employment relation, membership, and taking actions that are in compliance with preaching and operating of registered churches and religious communities in BiH, and other public or private organisations working in accordance with the Constitution and laws, if demanded by religious doctrines, beliefs or goals.

 

CHAPTER III: PROTECTED RIGHTS

 

Article 6

(Scope of Application)

This Law shall apply to actions of all public bodies at the level of the state, entity, canton and Brcko District of BiH, municipal institutions and bodies, and legal persons with public authorities, as well as to the action of all legal and natural persons, in all spheres of life, but especially in the following fields:

Employment, work and working conditions, including access to employment, occupation and self-employment, working conditions, remuneration, promotions and dismissals;

Education, science and sports. Access to education should not depend on imigration status of children or their parents;

Social protection, including social insurance, social benefits, social assistance (housing allowances, allowances for youth, etc.) and ways of treating social protection beneficiaries;

Health protection including access to care and treatments, in relation to ways of providing care and treatment of patients;

Trainings, including initial trainings and continuous professional training, all sorts and all levels of professional trainings, advanced professional trainings, additional qualifications and requalification, including gaining practical working experience;

Judiciary and administration, including activities of police and other law enforcement officers, border control officers, military and prison staff. Concretely, all persons shall be equal before courts and tribunals;

Housing, including access to housing, housing conditions and termination of a lease contract;

Public information and the media;

Membership in professional organizations, including membership in organizations of employers or employees or any other organization whose members perform certain vocation; involvement in such organizations and benefits given by these organizations;

Goods and services designated to public and public places, including, e.g. when purchasing goods in a shop, submitting an application for a loan in a bank and in relation to access to discotheques, coffee shops and restaurants;

Performing entrepreneurship, including law on market competition, relations between companies, and relations between companies and the state;

Participation in cultural and art creations;

(m) Equal participation of all citizens in public life;

(n) Families, while marital partners shall enjoy full equality of rights and responsibilities in relation to marital community, during marital community and divorce, including rights and responsibilities in raising children, in accordance with provisions of the Family Law;

(o) Rights of a child, including measures of protection needed according to their status of minors, by their families, society and the state.

 

CHAPTER IV: COMPETENT INSTITUTIONS FOR PROTECTION FROM DISCRIMINATION

 

Article 7

(Central Institution for Prevention of Discrimination)

Central institution competent for protection from discrimination is the Ombudsman for Human Rights of Bosnia and Herzegovina (hereinafter: BiH Ombudsman).

Within its competences, the BiH Ombudsman shall have the competence to:

Receive individual and group complaints related to discrimination;

Provide needed information to natural and legal persons who filed a complaint for discrimination about their rights and obligations, and possibilities of judicial and other forms of protection;

The BiH Ombudsman may decide not to accept a complaint or to initiate an investigative procedure;

Propose initiation of process of mediation in compliance with provisions of the Law on Mediation;

Collect and analyze statistical data on discrimination cases;

Deliver annual and if necessary extraordinary reports on discrimination to the Parliamentary Assembly of BiH, FBiH Parliament, RS National Assembly and Brcko District Assembly;

Inform public on discrimination manifestations;

Conduct surveys in the field of discrimination on its own initiative;

Give opinions and recommendations aiming to prevent and combat discrimination, and suggest appropriate legal and other solutions to the competent Institutions in BiH;

Have the right to initiate and participate in a proceedings for protection from discrimination for misdemeanours prescribed by this Law;

Monitor legislations and provide advices to legislative and executive bodies;

Raise awareness on issues related to racism and racial discrimination in society;

Improve policy and practices aiming to ensure equal treatment.

(3) When developing regular reports, opinions and recommendations on discrimination manifestations, the BiH Ombudsman shall cooperate with civil society organizations dealing with protection and promotion of human rights and organizations dealing with protection of groups at high risk of discrimination.

(4) The Ombudsman of BiH shall provide assistance to persons or groups of persons addressing international bodies for protection from discrimination providing them with guidelines, advices, consultations during a procedure, proposals and recommendations.

(5) In order to exercise its competences, BiH Ombudsman shall establish a special department that would exclusively consider cases of alleged discrimination related to actions of public bodies at the state level, entities, cantons and Brcko District of BiH, municipal institutions and bodies, and legal persons with public authorities, as well as actions of all legal and natural persons, in all spheres of life. The budget of the BiH Ombudsman shall have a special budget line necessary for functioning of a special department/ special departments for combating discrimination.

(6) All state, entity and cantonal institutions, and Brcko District of BiH bodies, municipal institutionsand legal persons, with public authorities, and all other legal and natural persons shall be obliged to deliver, upon a request from the BiH Ombudsman, requested data and documents within 30 days as of the day when a request is received.

(7) Competent institutions in BiH shall be obliged to cooperate with the BiH Ombudsman and deliver their responds and notifications in written within the deadline defined by the BiH Ombudsman and report on efficiency of recommendations given in order to end discrimination.

 

Article 8

(Records Keeping and Coordination of Competent Bodies)

Competent institutions in BiH shall be obliged to regularly keep records of all reported cases of discrimination and to deliver collected data to the Ministry for Human Rights and Refugees.

In accordance with its competences defined by the law, Ministry for Human Rights and Refugees shall be obliged to, based on collected data on manifestations and scope of discrimination, to produce a report for the Council of Ministers of BiH at least once a year, and special reports containing proposal of measures for prevention and suppression of manifestations of discrimination in Bosnia and Herzegovina.

The Ministry for Human Rights and Refugees shall be obliged to report, through the Council of Ministers, to the BiH Parliamentary Assembly about manifestations of discrimination and with regards to that, propose concrete legislative or other measures.

In line with provisions of this Article, special records shall be established in legislative, executive and judicial bodies for the purpose of registering cases of discrimination determined in criminal, civil, non-litigation and enforcement proceedings.

Central database for committed acts of discrimination shall be established in the Ministry for Human Rights and Refugees.

The Ministry for Human Rights and Refugees shall issue a Rulebook on methods for collection of data on cases of discrimination in Bosnia and Herzegovina within 90 days after the Law enters into force, that shall define content and form of a questionnaire for collecting data on cases of discrimination and other issues related to procedure for collecting necessary data.

 

Article 9

(Monitoring)

Ministry for Human Rights and Refugees shall monitor the implementation of the Law.

 

Article 10

(Cooperation with Civil Society Organizations)

While developing reports, preparing laws, strategies and other plans related to situation in human rights and discrimination issues, all competent authorities shall be obliged to cooperate with civil society organizations dealing with protection and promotion of human rights, and protection of rights of persons and groups of persons exposed to a high risk of discrimination.

 

CHAPTER V: PROCEEDINGS FOR PROTECTION FROM DISCRIMINATION

 

Article 11

(Protection in Existing Proceedings)

Every person or group of persons who consider to be discriminated shall be able to seek protection of his/ her rights through existing judicial and administrative proceedings.

In cases when a violation of a right to the equal treatment comes out of an administrative decision, appeal in administration proceeding and eventual initiation of an administrative dispute based on protection from discrimination, requesting annulment of such administrative decision, shall not prevent a person from paragraph 1 of this Article to initiate a judicial proceeding for protection from discrimination.

All concrete claims given in Article 12 of this Law, as individual or joint, can be requested in order to submit a lawsuit in civil proceeding.

 

Article 12

(Special Lawsuits for Protection from Discrimination)

A person or group of persons exposed to any form of discrimination in accordance with provisions of this Law, shall be authorized to submit a lawsuit and claim:

To determine that a respondent violated a plaintiff’s right to equal treatment i.e. that the action s/he undertaken or failed to undertake can directly lead to violation of a right to equal treatment (lawsuit for determining discrimination);

To prohibit undertaking actions that violate or can violate plaintiff’s right to equal treatment, i.e. to perform actions to remove discrimination or its consequences (lawsuit for prohibiting or ending discrimination);

To compensate material and non-material damage caused by violation of rights protected by this Law (lawsuit for compensation);

To publish a verdict which finds a violation of the right to equal treatment on the expense of the respondent, in case when discrimination is committed through media (printed and electronic), i.e. any form.

Court and other bodies conducting proceedings are obliged to take urgent actions in proceedings, ensuring that all claims about discrimination are investigated as soon as possible.

When all claims are based on the same factual and legal ground, claims can be submitted cumulatively in a single lawsuit which shall be decided in a civil law proceedings, if these claims are mutually connected and if the same court has subject matter jurisdiction for every of these claims.

Claims, referred to in paragraph 1 of this Article shall be decided by a competent court through application of provisions of the laws on civil proceedings being applied in BiH, unless stipulated otherwise by this Law.

 

Article 13

(Competences, Deadlines and Execution)

If not prescribed differently with this Law, and in compliance with the laws on courts in both Entities and BiH Brcko District, courts having general territorial jurisdiction are competent for disputes upon a lawsuit from Article 12 of this Law in first and second instance.

(2) Revision shall be always allowed in proceedings prescribed by Article 12 of this Law.

(3) Competent court may decide, on grounds of the lawsuits from Article 12, paragraphs b) and d), that appeal does not stay the enforcement or determine shorter deadline for taking action ordered to a respondent.

(4) Deadline for submitting the lawsuit referred to in Article 12 of this Law is 3 months after finding about violation of a right and latest one year as of the day a violation was committed.

Deadline for submitting a request for revision is 3 months as of the day when second-instance judgement was delivered.

 

Article 14

(Temporary Safety Measures)

A court may determine a temporary measure in proceedings from Articles 11 and 12, according to provisions of the laws on civil proceedings that are applied in Bosnia and Herzegovina.

 

Article 15

(Burden of Proof)

In cases when a person or group of persons provide facts in proceedings from Article 12 of this Law, corroborating allegations that prohibition of discrimination is violated; alleged offender shall have a duty to prove that the principle of equal treatment or prohibition of discrimination has not been breached.

In cases when a person considers that s/he suffered consequences of discrimination, as an evidence for realization of the right from paragraph 1 of this Article, statistical data or database can be used.

In cases when a person considers that s/he suffered consequences of discrimination due failure of reasonable accommodation, burden of proof lies with the respondent.

 

Article 16

(Participation of Third Persons)

During proceedings, in accordance with the claims referred to in Article 12 of this Law, a third party can join a person or group of persons claiming to be victims of discrimination in the capacity of a body, organization, institution, association or other person whose scope of activities includes protection from discrimination of persons or group of persons whose rights are being decided upon within the proceeding.

The court shall allow participation of a third party only with consent of a person in whose case the third party wants to intervene.

Regardless of the outcome of the proceedings, the third party shall cover its expenses for participation in the civil proceedings.

 

Article 17

(Collective Lawsuit for Protection from Discrimination)

Associations, bodies, institutions and other organizations established in compliance with appropriate regulations, and have a justified interest for protection of interest of a certain group,

or they deal with protection from discrimination of a certain group of persons in scope of their activities, can file a lawsuit against a person who violates the right to equal treatment, if it is probable that acting of respondent violates the right to equal treatment of a larger number of persons largely belonging to a group whose rights are protected by a plaintiff.

 

Article 18

(Protection of Persons who Report Discrimination or Participate in Proceedings)

A person who reported discrimination or participated in legal proceedings for protection from discrimination shall suffer the consequences of such report or participation.

 

CHAPTER VI: PENAL PROVISIONS (MINOR OFFENCE PROVISIONS)

 

Article 19

(Violation of Article 2, paragraph 2 of the Law)

A legal person who puts a person or a group of persons into a less favourable position on grounds given in Article 2 (Discrimination), paragraph (1), in a way described in Article 3 (Forms of Discrimination) and Article 4 (Other Forms of Discrimination) of this Law, shall be fined for minor offence with 1,500 to 5,000 KM.

A responsible person in state, entity and cantonal institution, Brcko District body, municipal institutions, legal person with public authorities and other legal person shall be also fined for minor offence from paragraph (1) of this Article in the amount of 7,000 to 1,500 KM.

A natural person shall be fined with 550 to 1,500 KM for a minor offence paragraph (1) of this Article.

If a minor offence from paragraph (1) of this Article is conducted by failure to act upon Ombudsman’s recommendation, a legal person shall be fined with 2,500 to 6,500 KM, and a responsible person in the legal person or a natural person shall be fined with 1,000 to 3,000 KM.

If a minor offence from paragraph (1) of this Article is conducted by failure to act upon a warrant of a court, a legal person shall be fined with 3,500 to 10,000 KM and a responsible person in a legal person or a natural person shall be fined with 2,000 to 5,000 KM.

 

Article 20

(Violations of Article 7, paragraphs 6 and 7 of the Law)

A legal person shall be fined with 1,000 to 5, 000 KM for a minor offence, if:

a) it does not deliver data or documents upon the Ombudsman’s request, i.e. if it does not deliver them within prescribed deadline, and does not allow access, contrary to Article 7 (Central Body for Protection from Discrimination), paragraph (6) of this Law;

b) It does not cooperate with the Ombudsman and does not provide responds or notificationsin written, i.e. does not inform about effect of recommendations given in order to end discrimination, contrary to Article 7, paragraph (7) of this Law.

(2) For minor offence from paragraph (1) of this Article, a responsible person in a state, entities’ and cantonal institution, Brcko District body, municipal institution, legal person with public authorities and in another legal person, shall be fined with 500 to 1,500 KM.

For minor offence from paragraph (1) of this Article a natural person shall also be fined with 450 to 1,000 KM.

 

Article 21

(Violation of Article 18)

A legal person that puts into a less favourable position a person who has reported discrimination in good faith or a person who has participated in a proceeding for protection from discrimination in every way, based on reporting discrimination or participation in a proceeding, contrary to Article 18 (Protection of persons who report discrimination or participate in proceedings) of this Law, shall be fined for minor offence with 1,000 to 10,000 KM.

A responsible person in state, entity and cantonal institution, Brcko District body, municipal institution, legal person with public authority and other legal person, shall be fined for minor offence from paragraph (1) with 1,000 to 3,500 KM.

A natural person shall also be fined for minor offence with 700 to 2,000 KM for a misdemeanour from paragraph (1) of this Article.

A responsible person in a legal person, intentionally commits minor offence from paragraph (1) of this Article, shall be fined with 2,000 to 7,000 KM, and if a natural person intentionally commits misdemeanour, a natural person shall be fined with 1,500 to 4,000 KM.

 

Article 22

(Measures of Protection)

For minor offences prescribed by the Law, measures of protection of seizure of goods and prohibition of a certain professional activity, business activity or duty, may be declared.

Protective measures of seizure of goods shall be obligatory every time when a minor offence is committed through use of these objects, i.e. if use of objects has been designated to commit minor offence or objects have been created for committing minor offences.

 

Article 23

(Publishing Minor Offence Decision)

Decision on a minor offence prescribed by this Law shall be published in all media available at the whole territory of Bosnia and Herzegovina.

 

CHAPTER VII: TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS

 

Article 24

(Harmonization of other Regulations with this Law)

This Law shall be applied in cases of incompliance of other laws with this Law within the proceedings based on this Law.

All laws and general regulations shall be harmonized with provisions of this Law within a year after this law enters into force.

This Law does not prejudice provisions and conditions determined in international treaties and agreements with religious communities, which do not interfere with their working, normative and organizational autonomy and the principle to fully exercise the right to religious freedoms and expression.

 

Article 25

(Entering into Force)

This Law shall enter into force on the eight day from the day of its publication in the “Official

 

Gazette of Bosnia and Herzegovina”.

PA BiH, No. 405/09

23 July 2009

Sarajevo

 

Chairman of the HoR

Beriz Belkic

 

Chairman of the HoP

Ilija Filipovic