Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

ZAKON

O MLADIMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Član 1.

Institucionalno organizovana briga o mladima, omladinsko udruživanje i učestvovanje mladih na svim nivoima odlučivanja zasniva se na principima poštivanja ljudskih prava i osnovnih sloboda, na poštivanju ustavnog poretka, zakona i međunarodnog prava te izgradnji demokratskih institucija zasnovanih na političkom pluralizmu i uspostavi vladavine prava, kao i upražnjavanju međunarodnopravnih standarda i najbolje međunarodne prakse u pogledu mladih i rada s mladima sa ciljem doprinosa ispunjenju uvjeta za priključenje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji.

Ovim zakonom se uređuju pitanja od interesa za život, položaj i djelovanje mladih ljudi u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

Član 2.

Ovim zakonom se definiraju:

 

I.    Opće odredbe

1.    ciljevi

2.    definicije

 

II.    Prava i obaveze mladih:

1.    prava mladih

2.    obaveze mladih

 

III.    Rad sa mladima i omladinske aktivnosti

 

IV.    Podrška mladima:

1.    općinski, gradski i kantonalni nivo

2.    programi djelovanja za mlade na nivou kantona

3.    federalni nivo

4.    Savjet za mlade Federacije Bosne i Hercegovine

5.    Komisija za mlade

6.    izvještaj o mladima

7.    ministarstvo nadležno za nadgledanje, saradnju i koordinaciju zadataka i nadzor

8.    programi djelovanja za mlade na nivou Federacije BiH

 

V.    Programski pristup djelovanjima prema mladima

 

VI.    Partnerstvo

 

VII.    Omladinska udruženja

 

VIII.    Vijeća mladih

 

IX.    Kaznene odredbe

 

X.    Prijelazne i završne odredbe.

 

 

 

 

1. Ciljevi

 

Član 3.

Ciljevi zakona su:

1.       stvaranje i provođenje politika prema mladima na svim nivoima vlasti u Federaciji Bosne  i  Hercegovine  (u  daljnjem  tekstu:  Federacija),  kroz  višesektorski  pristup  i uzimajući u obzir potrebe, zahtjeve i interese mladih;

2.       uspostavljanje kriterijuma u skladu s evropskim principima u radu javnih uprava kod provođenja politika prema mladima;

3.       utvrđivanje i definiranje mjera i preporuka u vezi sa radom s mladima i omladinskim aktivnostima;

4.    jačanje  učešća  i  uključenja  mladih  i  njihovog  informiranja  na  svim  nivoima odlučivanja u Federaciji kroz uređene mehanizme sudjelovanja;

5.       jačanje  volonterizma  među  mladima  te  njihovog  dobrovoljnog  angažmana  u aktivnostima u vezi sa pitanjima mladih;

6.       provođenje  principa  nediskriminacije,  solidarnosti  i etičnosti u svim aktivnostima koje se tiču pitanja mladih;

7.     jačanje ljudskih, tehničkih i administrativnih kapaciteta omladinskih udruženja.

 

2. Definicije

 

Član 4.

U ovome zakonu, upotrijebljeni izrazi imaju sljedeće značenje:

1.       "omladina" ili "mladi" su osobe u životnoj dobi od navršenih 15 do navršenih 30 godina starosti;

2.       "omladinsko udruženje" označava udruženje čije članstvo i organe upravljanja čine dvije trećine (2/3) mladih, čije su aktivnosti i statutarne djelatnosti većinom usmjerene na mlade, a koje se osniva, registruje, djeluje i prestaje postojati u skladu sa zakonom na osnovu kog je registrirano;

3.    "vijeće mladih" označava krovno udruženje mladih, zasnovano  na dobrovoljnom članstvu omladinskih udruženja, a koje predstavlja interese mladih i omladinskih udruženja;

4.    "službenik/ca  za  mlade"  označava  državnog  službenika/icu  koji/a  je  stručno osposobljen za rad s mladima i posjeduje certifikat o znanju o politici prema mladima i radu s mladima;

5.    "omladinski sektor" označava dio društvene zajednice koji obuhvata sve vladine organe i institucije, ustanove, nevladina udruženja, domaća i strana fizička i pravna lica koja se bave pitanjima mladih ili su subjekti od značaja za promociju i zaštitu uloge i pozicije mladih, a imaju prava i obaveze u skladu s ovim zakonom;

6.    "politika prema mladima" predstavlja ukupne institucionalne mehanizme brige vlasti prema mladima;

7.    "strategija  prema  mladima"  jeste  dokument  institucija  vlasti  sa  programskim pristupom  djelovanjima  prema  mladima  što  uključuje  definirane  probleme  i  potrebe mladih, strateške pravce djelovanja te ciljeve strategije i mjere za realizaciju ciljeva strategije;

8.    "program djelovanja za mlade" je program koji kreiraju institucije vlasti u suradnji sa omladinskim sektorom na osnovu stručnog istraživanja i strategije prema mladima te sadrži jasno definirane potrebe, način rješavanja problema, ciljeve, željene rezultate, aktivnosti, vrijeme provođenja, budžet i odgovorne subjekte, radi poboljšavanja položaja mladih u određenoj oblasti;

9.    "projekt za mlade" je projekt kojim omladinska udruženja, vijeća mladih, neformalne grupe mladih, pojedinci, te druga udruženja ili institucije ili ustanove planiraju i ostvaruju ciljeve politike prema mladima,  strategije  prema mladima ili programa djelovanja  za mlade  u saradnji  s nadležnim  organima  na određenom  nivou  vlasti,  a u skladu  sa potrebama i problemima mladih;

10.    "prostor  za  mlade"  je  jednonamjenski  ili  višenamjenski,  otvoreni  ili  zatvoreni prostor u kome se provodi rad s mladima i omladinske aktivnosti;

11.    "rad sa mladima" jeste planirana, svrsishodna  i svjesna potpora mladima kroz njihovo dobrovoljno sudjelovanje;

12.       " evropski principi u radu javnih uprava" na koje se poziva ovaj zakon su:

a) pouzdanost i predvidivost (pravna sigurnost);

b) otvorenost i transparentnost;

c) odgovornost i

d) učinkovitost.

 

II. PRAVA I OBAVEZE MLADIH

 

1. Prava mladih

 

Član 5.

Svaka mlada osoba ima pravo na podršku i unapređivanje svog razvoja da postane odgovorna za sebe i društveno suodgovorna ličnost, bez diskriminacije po bilo kom osnovu.

U cilju ostvarivanja prava iz stava 1., podrška mladima treba posebno da:

1.       unapređuje  individualni  i  socijalni  razvoj  mladih  ljudi  i  doprinese  sprečavanju njihovog mogućeg zapostavljanja;

2.    provodi politike kojima se djeluje na negativne trendove po mlade u oblastima iz člana 25.;

3.       doprinese  održavanju  i  stvaranju  pozitivnih  životnih  uvjeta  za  mlade,  kao  i okruženja koje je ugodno za mlade;

4.    štiti mlade od opasnosti karakterističnih za njihovu dob, a kojima mogu biti izloženi.

 

Član 6.

Mladi imaju pravo biti pravovremeno i istinito informirani o svim pitanjima koja su od interesa za njih.

Svi nivoi vlasti u Federaciji trebaju, u skladu sa svojim nadležnostima, održati javne rasprave i konsultacije uz učešće predstavnika/ca vijeća mladih u procesu usvajanja:

- određene sektorske politike prema mladima,

- programa djelovanja za mlade,

- strategije prema mladima,

- dijelova budžeta koji se tiču pitanja mladih.

 

2. Obaveze mladih

 

Član 7.

U skladu s ovim zakonom, između ostalog, mladi imaju i sljedeće obaveze:

1.       da aktivno djeluju na jačanju svojih sposobnosti, na svom obrazovanju te na razvoju integriteta vlastite ličnosti;

2.       da aktivno doprinose izgradnji i njegovanju društvenih vrijednosti te razvoju svoje zajednice;

3.    da poštuju i zagovaraju vrijednosti mira i tolerancije u komunikaciji sa svim ljudima i

ne diskriminišu ih po bilo kom osnovu;

4.       da izražavaju solidarnost i posebnu brigu prema mlađim i starijim licima, licima sa posebnim potrebama, pripadnicima nacionalnih manjina, marginalizovanim grupama i pojedincima, pripadnicima konstitutivnih naroda i ostalih koji predstavljaju brojčanu manjinu u lokalnoj zajednici gdje žive i rade te prema drugim licima koja imaju potrebu za solidarnošću i razumijevanjem od svojih sugrađana/ki;

5.    da unapređuju sredinu u kojoj žive.

 

III. RAD SA MLADIMA I OMLADINSKE AKTIVNOSTI

 

Član 8.

Odgovorni organi vlasti, u skladu sa članom 11. stav 3. trebaju mladim osobama putem utvrđenih mjera dati na raspolaganje različite mogućnosti u cilju unapređivanja njihovog razvoja.

Mjere i mogućnosti iz stava 1. trebaju biti u skladu sa interesima i potrebama mladih ljudi, po mogućnosti određene i oblikovane od mladih ljudi.

Rad sa mladima  nude  omladinska  udruženja,  ostala  udruženja,  neformalne  grupe  i drugi nosioci rada sa mladima iz nevladinog sektora, kao i nosioci rada sa mladima iz vladinog sektora.

Rad sa mladima je planirana, svrsishodna i svjesna podrška mladima kroz njihovo dobrovoljno učešće i predstavlja:

- vanškolsko obrazovanje, koje može biti komplementarno formalnom obrazovanju mladih, uz opće, društveno, prirodno i tehničko obrazovanje;

- kreativne, umjetničke, sportske i kulturne aktivnosti s mladima;

- aktivnosti i programe koji se tiču razvoja njihovih sposobnosti, vještina i znanja, kao i društvenog angažmana;

- aktivnosti koje su u vezi sa pitanjima kao što su druženje, radna okolina, škola, porodica;

- aktivnosti i programe koji se odnose na njihovu dobrobit, socijalnu i zdravstvenu zaštitu;

- savjetovanje mladih;

- oporavak mladih i njihov boravak u prirodi te aktivnosti u vezi s omladinskim turizmom;

- programe dizajnirane za specifične grupe mladih;

- međunarodni rad s mladima, međukulturnu saradnju i razmjenu;

- druge modele kreativnog i planiranog slobodnog vremena mladih.

 

Član 9.

Pri oblikovanju i utvrđivanju mjera i ispunjavanju zadataka na planu rada s mladima i omladinskih aktivnosti odgovorni organi vlasti će uzeti u obzir:

1.    osnovni pravac odgoja koji je odredio roditelj ili drugo lice sa starateljskim pravom za mlade ispod 18 godina, kao i prava mlade osobe,

2.    odgovarajuće posebne socijalne, kulturne i duhovne potrebe i osobine mladih ljudi,

3.       sve  veću  sposobnost  i sve  veću  potrebu  mladih  za samostalnim  i odgovornim djelovanjem,

4.   različite životne situacije oba spola te ukloniti moguća zapostavljanja i razvijati ravnopravnost spolova.

 

Član 10.

Rad sa mladima i aktivnosti s mladima ne smiju biti u suprotnosti s Ustavom i zakonom te međunarodnim poveljama i konvencijama koje se tiču prava mladih te ljudskih prava.

 

IV. PODRŠKA MLADIMA

 

Član 11.

Odgovornost pružanja podrške mladima iz člana 5. imaju svi nivoi vlasti u Federaciji.

Svi nivoi vlasti u Federaciji imaju obaveze definiranja, usvajanja i provođenja strategija prema mladima.

Općinski,  gradski  i  kantonalni  nivo  vlasti  imaju  obavezu  da  samostalno  osiguraju minimum mjera na planu rada sa mladima i omladinskih aktivnosti.

Ukoliko nivoi vlasti nemaju stručnih i tehničkih  kapaciteta za obavljanje  zadataka iz stava 3., nosiocima potpore mladima iz nevladinog sektora može se povjeriti njihovo izvršenje.

 

1. Općinski, gradski i kantonalni nivo

 

Član 12.

Općinski  i gradski  nivo vlasti dužni su samostalno  odrediti  službenika/cu  za pitanja mladih koji obavlja zadatke u smislu ovoga zakona.

Kantonalni nivo vlasti dužan je samostalno odrediti službenika/cu ili odjel za mlade pri ministarstvu koje obavlja zadatke u smislu ovoga zakona.

Općinski,  gradski  i  kantonalni  organi  vlasti  dužni  su  samostalno  usklađivati  svoju podršku mladima sa višim nivoima vlasti i svim drugim institucijama javne uprave i organima vlasti koji u svojoj nadležnosti imaju neku od oblasti iz člana 25.

Nadležno federalno ministarstvo odredit će proceduru obuke i certifikacije službenika/ce za mlade.

 

Član 13.

Općinski, gradski i kantonalni organi vlasti dužni su:

1.    pratiti pružanje podrške mladima koja dolazi iz nevladinog sektora, njen kvalitet, njenu  samostalnost  u  određivanju  ciljeva  i  izvršavanju  njenih  zadataka,  kao  i  u formiranju organizacione strukture;

2.  voditi spisak svih udruženja,  institucija,  ustanova,  međunarodnih  i drugih organizacija koje rade sa mladima ili pružaju podršku omladinskim aktivnostima;

3.    koordinirati aktivnosti u vezi sa radom sa mladima i omladinskim aktivnostima;

4.       uočiti negativne  uticaje  na mlade  bilo koje institucije,  udruženja  ili organizacije, uključujući i međunarodne organizacije, a koje su u suprotnosti s Ustavom i zakonom, kao i predlaganje za poduzimanje zakonskih mjera koje provode nadležni organi;

5.  savjetovati mlade i njihove predstavnike/ce, naročito o pravnim postupcima ostvarivanja prava i izvršavanja obaveza zasnovanih na ovom i drugim zakonima.

 

Član 14.

Općinski,  gradski  i kantonalni  organi  vlasti  dužni  su  samostalno  osigurati  minimum mjera na planu rada sa mladima i omladinskih aktivnosti, kao i mehanizme i kapacitete koji uključuju:

1.    osiguranje prikladnog prostora za mlade, rad s mladima i omladinske aktivnosti, kao i osiguranje plaćanja troškova njegovog održavanja;

2.       osiguranje  budžetske  stavke  koja  se  tiče  pitanja  mladih,  kao  dijela  ukupnog budžeta općine, grada ili kantona;

3.    određivanje nadležne općinske, odnosno gradske službe za pitanja mladih;

4.       osiguranje godišnjih grantova za projekte za mlade dodijeljujući ih putem javnog poziva s kriterijima, u skladu s evropskim principima u radu javnih uprava;

5.    profesionalni razvoj i usavršavanje službenika/ce za mlade te jačanje kapaciteta svih onih koji se bave radom sa mladima i omladinskim aktivnostima;

6.    osnivanje  komisije  za  mlade  pri  općinskom  vijeću  kao  stalnog  radnog  tijela, odnosno pri skupštini kantona koja će se u okviru svoje nadležnosti baviti pitanjima mladih, a u čijem radu će učestvovati predstavnici/ce općinskog, odnosno kantonalnog vijeća mladih;

7.       uspostavljanje stručnog radnog tijela za izradu, ažuriranje i praćenje provođenja lokalnih   i   kantonalnih   strategija   prema   mladima   u   čijem   će  radu   učestvovati predstavnici/e vijeća mladih ili omladinskih udruženja;

8.    istraživanje ili podršku istraživanju u cilju donošenja strategije prema mladima;

9.    pružanje podrške radu općinskog, odnosno kantonalnog vijeća mladih.

 

Član 15.

Nadležna općinska služba samostalno će voditi spisak omladinskih udruženja u vezi sa stavom 3. ovog člana iz razloga transparetnosti, saradnje, podrške i partnerstva.

Nadležna općinska služba vodit će spisak neformalnih grupa mladih čije su aktivnosti podržane od općine.

Omladinska udruženja koja žele predlagati projekte za mlade na bilo kom nivou vlasti ili biti član vijeća mladih općine, upisat će se na spisak iz stava 1. ovog člana.

Neformalne grupe mladih koje žele predlagati projekte za mlade prijavit će ih nadležnoj općinskoj službi.

 

2. Programi djelovanja za mlade na nivou kantona

 

Član 16.

Kantoni su odgovorni za samostalno definiranje, usvajanje i provođenje kantonalnih programa  djelovanja  za  mlade  u  oblastima  iz  člana  25.,  za  koje  imaju  ustavnu  i zakonsku nadležnost.

Program  iz  stava  1.  definira,  utvrđuje  i  provodi  ministarstvo  koje  u  okviru  svoje nadležnosti ima neku od oblasti navedenih u članu 25.

Ministarstvo  iz stava 2. planirat će posebna sredstva prilikom usvajanja  budžeta za izvršenje navedenih zadataka, u skladu sa zakonom.

Ukoliko postoji potreba, provođenje programa iz stava 1. bit će obuhvaćeno dijelom ukupnog budžeta kantona koji se odnosi na mlade.

 

3. Federalni nivo

 

Član 17.

Donošenjem ovog zakona, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine osigurat će da svi njeni razvojni planovi, strategije i programi djelovanja, ukoliko se dotiču oblasti iz člana

25., imaju ugrađenu komponentu koja se odnosi na mlade.

 

4. Savjet za mlade Federacije Bosne i Hercegovine

 

Član 18.

Vlada  Federacije  Bosne  i Hercegovine  formirat  će Savjet  za mlade  Federacije  kao međuresorno radno tijelo.

Glavni zadatak Savjeta za mlade Federacije jeste koordinacija i usaglašavanje politike prema mladima Federacije.

U radnom tijelu iz stava 1. aktivno će učestvovati nosioci izvršnih funkcija ministarstava i institucija Federacije koje se u okviru svoje nadležnosti bave nekom od oblasti iz člana 25.

Najmanje  50%  članova  u  Savjetu  za  mlade  Federacije  bit  će  predstavnici/e  Vijeća mladih Federacije.

Aktivnosti radnog tijela iz stava 1. bit će detaljno obrazložene poslovnikom o radu.

 

5. Komisija za mlade

 

Član 19.

Federacija će uspostaviti Komisiju za mlade koju će potvrditi Predstavnički dom i Dom naroda Parlamenta Federacije kao svoje zajedničko i stalno radno tijelo. Komisija će se u okviru svojih utvrđenih nadležnosti baviti pitanjima mladih a najmanje jedan član komisije bit će iz Vijeća mladih Federacije.

 

6. Izvještaj o mladima

 

Član 20.

Vlada Federacije svake godine podnosit će Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine izvještaj o položaju mladih, nastojanjima i aktivnostima podrške mladima. Pored utvrđivanja situacije i analize, izvještaji trebaju sadržavati i prijedloge za dalji razvoj podrške mladima; svaki treći izvještaj treba davati pregled cjelokupne situacije u vezi sa mladima.

Vlada   Federacije   nalaže   izradu   izvještaja   Savjetu   za  mlade   Federacije.   Vlada Federacije uz izvještaj prilaže svoje mišljenje sa zaključcima koje smatra prijeko potrebnim.

 

7.  Ministarstvo  nadležno  za  nadgledanje,  saradnju  i  koordinaciju  zadataka  i nadzor

 

Član 21.

Federacija će osigurati da jedno ministarstvo bude odgovorno za saradnju, koordinaciju zadataka u vezi sa mladima, a nadzor nad provođenjem ovoga zakona vršit će Savjet za mlade Federacije.

Federacija će u nazivu ministarstva odgovornog za saradnju i koordinaciju zadataka u vezi mladih dodati riječi: "i mladih".

Ministarstvo iz stava 1. bit će odgovorno za saradnju i koordinaciju zadataka sa drugim ministarstvima i nadležnim institucijama u Federaciji na istraživanju o potrebama i problemima  mladih,  kao  i  na  definiranju  i  predlaganju  Federalne  strategije  prema mladima.

Ministarstvo  iz stava  1. osigurat  će uspostavljanje  i održavanje  sveobuhvatne  baze podataka o mladima u saradnji s drugim institucijama Federacije.

Ministarstvo iz stava 1. bit će nosilac aktivnosti u vezi sa informiranjem mladih, kao i jačanja uključenja mladih u procese odlučivanja, u skladu sa svojim nadležnostima.

 

8. Programi djelovanja za mlade na nivou Federacije Bosne i Hercegovine

 

Član 22.

Federacija je odgovorna za definiranje, usvajanje i provođenje programa djelovanja za mlade u Federaciji u oblastima iz člana 25., za koje ima ustavnu i zakonsku nadležnost.

Program  iz  stava  1.  definira,  utvrđuje  i  provodi  ministarstvo  koje  u  okviru  svoje nadležnosti ima neku od oblasti navedenih u članu 25.

Ministarstvo iz stava 2. planirat će posebna sredstva pri usvajanju budžeta za izvršenje zadataka u smislu ovog zakona.

Ukoliko Federacija nađe za shodno, provođenje programa iz stava 1. bit će obuhvaćeno dijelom ukupnog budžeta Federacije koji se odnosi na mlade.

 

Član 23.

Vlada  Federacije  putem  nadležnih  ministarstava  iz  člana  22.  stav  2.  definirat  će  i zasnovati federalne grantove i transfere s namjenom:

1.       podrške zapošljavanja mladih i podrške mladim preduzetnicima, posebno mladima bez radnog iskustva;

2.       podrške     talentiranim     učenicima/ama,     studentima/icama,     kao     i    mladim autorima/icama,  naučnicima/ama,  pronalazačima/cama  i  drugim  mladim  ljudima  koji daju značajan doprinos u nekoj oblasti, te generalno podrške razvoju ljudskih resursa u Federaciji;

3.       unapređenja pojedinih oblasti specifičnih za pitanja mladih i omladinski sektor, sa naglaskom na promotivne kampanje i informiranje mladih;

4.       podrške socijalno ugroženim kategorijama  mladih, resocijalizaciji  delikvenata/ica, ovisnika/ica, i sl.;

5.    podrške u drugim pitanjima od interesa za mlade u Federaciji.

 

Član 24.

Federacija će pružati podršku radu Vijeća mladih Federacije.

 

V. PROGRAMSKI PRISTUP DJELOVANJIMA PREMA MLADIMA

 

Član 25.

Strategija prema mladima, u skladu sa članom 4. stav 7. i članom 11. stav 2. definira se, usvaja i provodi na osnovu istraživanja o potrebama i problemima mladih.

Na  nivou  kantona  i  Federacije,  u  skladu  sa  ustavnim  nadležnostima  i  zakonom, strategija iz stava 1. obavezno sadrži programe djelovanja za mlade u pojedinim oblastima omladinskog sektora.

Oblasti omladinskog sektora odnose se na sljedeća pitanja:

- formalno, neformalno i cjeloživotno obrazovanje;

- zapošljavanje, mjere protiv nezaposlenosti te omladinsko poduzetništvo;

- socijalna,  zdravstvena  i  preventivna  zaštita  mladih  te  reproduktivno  zdravlje mladih;

- stambeno zbrinjavanje mladih;

- rad sa mladima, jačanje i razvoj sposobnosti mladih i slobodno vrijeme mladih;

- aktivno učešće mladih u javnom životu, izgradnja civilnog društva i volonterstvo;

- mobilnost i saradnju među mladima;

- informiranje i savjetovanje mladih;

- stručni rad i usavršavanje u vezi sa radom s mladima;

- usavršavanje za rad u omladinskim udruženjima i prostorima za mlade;

- omladinski turizam, oporavak mladih i boravak u prirodi;

- aktivnosti mladih po pitanju kulture, sporta, estetike, etike, ekologije, duhovnosti, humanističkih vrijednosti, lične i društvene odgovornosti;

- rad sa mladima sa posebnim potrebama;

- i druga pitanja od interesa za mlade i poboljšanje njihovih uvjeta života.

 

Član 26.

Programom djelovanja za mlade iz stava 2. člana 25. definiraju se:

- ciljevi  programa  koji  moraju  biti  specifični,  odgovarajući,  mjerljivi,  ostvarivi  i nadgledivi;

- aktivnosti za provođenje programa;

- institucije nadležne za realizaciju programa;

- opći, finansijski, materijalni, prostorni i drugi uvjeti za realizaciju programa;

- potrebe i problemi mladih utvrđeni stručnim istraživanjem;

- način motivisanja mladih na dobrovoljno učešće u aktivnostima u omladinskom sektoru;

- nadgledanje i praćenje uspješnosti provođenja programa.

 

VI. PARTNERSTVO

 

Član 27.

Organi vlasti na općinskom, gradskom, kantonalnom i federalnom nivou trebaju kroz partnerstvo  sarađivati  sa  nevladinim  sektorom  za  dobrobit  mladih  ljudi  i  njihovih porodica.

Vladin sektor treba podržati nevladin sektor u skladu s ovim zakonom i pri tome ojačati različite oblike samopomoći.

 

Član 28.

Predlaganje projekata za mlade, prema tački 9. člana 4., kao i njihovo vrednovanje od organa na određenom nivou vlasti pri dodjeli sredstava bit će zasnovano na kriterijima u skladu sa evropskim principima u radu javnih uprava.

 

VII. OMLADINSKA UDRUŽENJA

 

Član 29.

Svim mladim osobama zagarantirana je sloboda udruživanja u omladinska udruženja. Omladinska udruženja samostalna su u ostvarivanju svojih prava i obaveza.

U organe upravljanja omladinskih udruženja mogu biti birane samo punoljetna lica.

 

Član 30.

Članovi i osnivači/ce omladinskih udruženja mogu biti mladi i ostala pravna i fizička lica koja se dobrovoljno učlane, u skladu sa zakonom i statutom omladinskog udruženja.

Učlanjenje   i  istupanje  iz  omladinskog  udruženja  vrši  se  u  skladu  sa  statutom omladinskog udruženja i zakonom.

 

Član 31.

Rad omladinskog udruženja je javan. Ostvarivanje javnosti rada omladinskog udruženja uređuje se zakonom i njegovim statutom.

Udruženje je autonomno u uređivanju unutrašnjih odnosa i donosi unutrašnje akte u skladu s ustavom, zakonom te statutom omladinskog udruženja.

 

Član 32.

Političke stranke ne mogu biti osnivači omladinskih udruženja.

Omladinsko udruženje se ne može ni na koji način angažirati u predizbornoj kampanji političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata, niti im pružati podršku.

Političke stranke ne mogu ni na koji način materijalno i finansijski potpomagati rad omladinskih udruženja.

 

Član 33.

Zabranjene su djelatnosti udruženja koje su usmjerene ka podrivanju ustavnog poretka i koje su u suprotnosti sa zakonom.

Omladinska udruženja i njegovi članovi ne smiju se baviti aktivnostima kojima se na bilo koji način raspiruje govor mržnje, širi netolerancija, ksenofobija ili rasizam, ili vrši diskriminacija bilo koga po bilo kojoj osnovi.

 

Član 34.

Mladi i omladinska udruženja ostvaruju svoja prava i obaveze u oblasti međunarodne saradnje samostalno ili preko krovnih udruženja mladih Federacije.

 

Član 35.

Omladinska udruženja, dva ili više njih, u slučaju da zajednički predlažu projekat za mlade  organu  vlasti  na  bilo  kom  nivou,  obavezni  su  projektom  urediti  podjelu međusobne odgovornosti.

 

Član 36.

Korisnici sredstava iz dijela budžeta koji se odnosi na pitanja mladih dužni su dostaviti izvještaj nadležnom organu o namjenskom utrošku odobrenih sredstava, najkasnije 30 dana prema njihovom utrošku.

 

Nadležni organ koji je odobrio korištenje sredstava na nivou Federacije, kantona, grada i općine vršit će i kontrolu utroška sredstava.

 

VIII. VIJEĆA MLADIH

 

Član 37.

Vijeće  mladih  općine  osniva  više  od  50%  omladinskih  udruženja,  ali  najmanje  tri udruženja s popisa koji se vodi kod nadležnog odjela za mlade općine.

Vijeća  mladih  općina  iz  više  od  50%  općina  tog  kantona,  osnivaju  vijeće  mladih kantona.

Vijeća mladih kantona iz više od 50% kantona, osnivaju Vijeće mladih Federacije.

Omladinska udruženja koja čine vijeće mladih registrirat će ga kao udruženje u skladu sa zakonom i propisima.

 

Član 38.

Registrirano vijeće mladih ima obavezu djelovanja na jačanju uključenja mladih u društveni život zajednice i njihovom informiranju.

Vijeće mladih ima pravo i obavezu da legitimno predstavlja i zastupa interese udruženja koja su ga osnovala na odgovarajućem nivou vlasti.

Vijeće mladih bit će direktno uključeno u proces izrade i provođenja strategija prema mladima na odgovarajućem nivou sa ciljem doprinošenja usvajanju i provođenju politike prema mladima i programa djelovanja za mlade koji najviše odgovaraju potrebama i pitanjima mladih.

Vijeće mladih bavit će se provođenjem  zajedničkih  projekata  mladih u Federaciji  te

članstva i učešća, odnosno predstavljanja pitanja mladih na višem nivou i na međunarodnom planu.

Vijeće mladih bavit će se i politikama koje se posredno dotiču mladih i koje utiču na opći razvoj i prosperitet te opću društvenu dobrobit, kao i svim ostalim pitanjima koja se posredno odnose na mlade.

Vijeće  mladih  općine  ili  kantona  ili  Federacije  u  skladu  sa  stavom  2.  ovog  člana delegirat će svoje predstavnike u stručna radna tijela i komisije na odgovarajućem nivou vlasti.

 

Član 39.

Rad vijeća mladih je javan.

Javnost u radu se ostvaruje na način utvrđen Statutom.

 

IX. KAZNENE ODREDBE

 

Član 40.

Novčanom  kaznom  za  prekršaj  u iznosu  od  1.500,00  KM  do 15.000,00  KM  bit  će kažnjena pravna osoba ako:

1.    u  radu  s  mladima  i  aktivnostima  s  mladima  krši  Ustav,  zakon  i  međunarodne povelje i konvencije koje se tiču prava mladih te ljudskih prava suprotno članu 10. ovog zakona;

2.       omladinsko udruženje se bavi aktivnostima kojima se na bilo koji način raspiruje govor mržnje, širi netolerancija, ksenofobija, rasizam ili vrši diskriminacija bilo koga po bilo kojoj osnovi suprotno članu 33. stav 2. ovog zakona;

3.   organi vlasti ne osiguraju minimum mjera na planu rada s mladima i omladinskih aktivnosti, kao i mehanizme i kapacitete u smislu ovog zakona, a u skladu sa članom 14;

4.       općinski i gradski nivo vlasti ne odredi samostalno službenika/icu za pitanja mladih koji/a obavljaju zadatke u smislu ovog zakona, odnosno kantonalni nivo vlasti ne odredi samostalno  službenika/icu  ili odjel za mlade pri ministarstvu  koje obavlja  zadatke u smislu ovog zakona, a u skladu s članom 12. st. 1. i 2. ovog zakona.

Za prekršaje iz tač. od 1. do 4. ovog člana bit će kažnjena i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 3.000,00 KM.

Za prekršaje iz tač. od 1. do 4. ovog zakona bit će kažnjena i fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 150,00 KM do 1.500,00 KM.

 

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 41.

Prava mlade osobe, navedena u drugim zakonima imaju prednost nad pravima u ovom zakonu, koja se odnose na obrazovanje, ispravnu brigu za dobrobit njegovog/njenog fizičkog i mentalnog zdravlja i sigurnosti u školama i na svim mjestima gdje se obrazuje i  boravi, zatim na socijalnu i zdravstvenu zaštitu mladih, te druga prava koja najviše koriste interesima mlade osobe.

 

Član 42.

Nadležni organi vlasti Federacije, kantona i općina kod programa djelovanja za mlade koji     se   tiču   zapošljavanja,   stambenog   zbrinjavanja,   obrazovanja   u   području informacionih i komunikacionih tehnologija, učenja stranih jezika, dokvalifikacije i prekvalifikacije te drugih pitanja gdje organi vlasti utvrde da je potrebno, imaju pravo da prošire definiciju starosne dobi mladih iz člana 4. ovog zakona do navršenih 35 godina starosti.

 

Član 43.

Ovaj  zakon  stupa  na  snagu  osmog  dana  od  dana  objave  u  "Službenim  novinama

Federacije BiH".

 

Predsjedavajući                                                                                              Predsjedavajući

Doma naroda                                                                                              Predstavničkog doma

Parlamenta Federacije BiH                                                                Parlamenta Federacije BiH

Stjepan Krešić, s. r.                                                                                    Safet Softić, s. r.

Trascina file per caricare