Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Zakon o bibliotečkoj djelatnosti

 

Izvorno Službeni list Republike Bosne i Hercegovine br. 37/95

Izmene Sluzbene novine FBiH br. 28/2003

 

I - OSNOVNE ODREDBE

 

Član 1.

Ovim Zakonom uređuje se obavljanje bibliotečke djelatnosti koja obuhvaća: sistematsko prikupljanje, stručnu obradu, čuvanje, pohranjivanje i davanje na korišćenje bibliotečke

građe, prikupljanje informacija o toj građi, kao i obavezno dostavljanje štampanog materijala.

 

Član 2.

Bibliotečka građa u smislu člana 1. ovog Zakona obuhvaća: knjige, brošure, časopise, novine, separate, disertacije, kataloge, prospekte, plakate, štampane letke, kartografske publikacije, standarde, patente, muzička djela, reprodukcije likovnih djela, razglednice, kalendare, fotografije, mikrofilmove, dijamikrokartice, gramofonske ploče, tonske kasete, videokasete, magnetofonske i magnetne trake, diskove, rukopise i drugu građu namijenjenu bibliotečkoj djelatnosti.

 

Član 3.

Pod štampanim materijalom u smislu člana 1. ovog Zakona podrazumijeva se bibliotečka građa iz člana 2. ovog Zakona, kao i svaki drugi materijal namijenjen javnosti koji je izrađen na štamparskoj mašini ili umnožen nekim drugim mehaničkim, hemijskim ili elektronskim putem.

 

Član 4.

Bibliotečka djelatnost je djelatnost od posebnog društvenog interesa.

 

Član 5.

Bibliotečku djelatnost obavljaju biblioteke.

Biblioteka se osniva kao ustanova (u daljem tekstu: samostalna biblioteka).

Biblioteka se može organizirati i kao dio ustanove, preduzeća ili drugog pravnog lica (u daljem tekstu: biblioteka u sastavu).

 

Član 6.

Na samostalne biblioteke primjenjuje se Zakon o ustanovama ("Službeni list RBiH", broj:

6/92, 8/93 i 13/94), ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.

Na biblioteke u sastavu primjenjuju se opći propisi, ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.

 

Član 7.

 

Biblioteka, prema namjeni, može biti nacionalna, javna, školska, visokoškolska, univerzitetska i specijalna.

Nacionalna biblioteka je centralna biblioteka koja prikuplja, stručno obrađuje, čuva i daje na korišćenje prvenstveno bibliotečku građu koja je nastala, odnosno koja se odnosi na Bosnu i Hercegovinu (u daljem tekstu: BiH), objedinjuje i unapređuje poslove bibliotečke djelatnosti u BiH i namijenjena je općem obrazovanju, informiranju i zadovoljavanju kulturnih i drugih potreba stanovništva.

Javna biblioteka namijenjena je općem obrazovanju, informiranju i zadovoljavanju kulturnih i drugih potreba stanovništva.

Školska biblioteka namijenjena je potrebama izvođenja i unapređivanja odgojno-obrazovnog rada u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Visokoškolska, odnosno univerzitetska biblioteka namijenjena je potrebama izvođenja i unapređivanja nastavnog i naučnoistraživačkog rada u visokoškolskoj ustanovi odnosno na univerzitetu.

Specijalna biblioteka namijenjena je naučnoistraživačkom odnosno stručnom radu, kao i zadovoljavanju drugih potreba ustanova, preduzeća, državnih organa, udruženja građana, vjerskih zajednica i drugih pravnih lica.

Nacionalna i javna biblioteka osniva se kao samostalna biblioteka.

Školska, visokoškolska, univerzitetska i specijalna biblioteka može se osnovati kao samostalna biblioteka, odnosno organizirati kao biblioteka u sastavu.

 

II - PRIKUPLJANJE, OBRADA, ČUVANJE I KORIŠĆENJE BIBLIOTEČKE GRAĐE

 

Član 8.

Bibliotečka građa prikuplja se preuzimanjem obaveznog primjerka štampanog materijala, kupovinom, razmjenom, poklonom i zavještanjem.

Pod obaveznim primjerkom štampanog materijala iz stava 1. ovog člana podrazumijeva se štampani materijal iz člana 42. ovog Zakona.

Ugovor o kupovini, razmjeni i poklonu bibliotečke građe sastavlja se u pismenom obliku.

 

Član 9.

Bibliotečka građa stručno se obrađuje primjenom jedinstvenog načina obrade bibliotečke građe zasnovanog na međunarodnim standardima.

 

Član 10.

Bibliotečka građa čuva se u skladu sa tehničkozaštitnim i drugim propisanim mjerama.

Mjere iz stava 1. ovog člana propisuje ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta (u daljem tekstu: ministar), na prijedlog Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Biblioteka BiH).

 

Član 11.

Bibliotečka građa dostupna je svim korisnicima.

Bliži uvjeti i način korišćenja bibliotečke građe utvrđuju se pravilima biblioteke.

 

Član 12.

Bibliotečka građa rashoduje se nakon izvršene revizije na prijedlog komisije koju obrazuje upravni odbor biblioteke, u skladu sa pravilima biblioteke.

 

Član 13.

Pravno i fizičko lice koje se bavi izdavačkom djelatnošću ili prodajom bibliotečke građe dužno je da bibliotečku građu koju namjerava rashodovati, prethodno ponuditi na otkup najbližoj javnoj biblioteci na svom području, a ako ta biblioteka nije zainteresirana za otkup, dužno je da o tome bez odlaganja obavijesti Biblioteku BiH.

 

Član 14.

U slučaju prestanka rada biblioteke njen osnivač će odrediti biblioteku ili drugo pravno lice koje će preuzeti bibliotečku građu biblioteke koja prestaje sa radom.

 

Član 15.

Zaštita i korišćenje stare i rijetke knjige, kao dobra kulturno-historijskog naslijeđa, uređuje se u skladu sa propisima o zaštiti i korišćenju kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa.

Stara i rijetka knjiga, u smislu ovog zakona, je rukopisna knjiga i rukopis, štampana knjiga, periodika i drugi knjižni materijal posebne vrijednosti ili rijetkosti nastao do 1945. godine, kao i rijetka knjiga, periodično izdanje i druga rijetka građa posebne vrijednosti ili rijetkosti nastala poslije 1945. godine.

 

III - BIBLIOTEKA

 

1. Zajedničke odredbe

 

Član 16.

Samostalna biblioteka može početi da obavlja djelatnost ako je osiguran odgovarajući fond bibliotečke građe, prostorije i oprema za obavljanje bibliotečke djelatnosti i potreban broj stručnih bibliotečkih radnika.

Bliže uvjete, odnosno standarde za uvjete iz stava 1. ovog člana utvrđuje ministar na prijedlog Biblioteke BiH.

 

Član 17.

Biblioteka:

- utvrđuje potrebe, prikuplja, stručno obrađuje, čuva i obnavlja bibliotečku građu;

- osigurava efikasno korišćenje bibliotečke građe i pruža pomoć pri izboru i korišćenju ove građe;

- vodi kataloge i drugu dokumentaciju o bibliotečkoj građi;

- dostavlja Biblioteci BiH podatke za centralni katalog inostranih publikacija, a biblioteci koja obavlja matične poslove bibliotečke djelatnosti iz člana 27. ovog Zakona (u daljem tekstu: matična biblioteka) podatke za druge centralne kataloge bibliotečke građe i učestvuje u njihovom formiranju;

- vodi evidenciju o bibliotečkoj građi, o korisnicima i o korišćenju bibliotečke građe i vrši statističku obradu evidentiranih podataka;

- izdaje kataloge, bibliografije i druge bibliotečke publikacije i redovno informira korisnike o bibliotečkoj građi;

- sarađuje sa drugim informacionim centrima u formiranju baze podataka, organiziranom protoku informacija i unapređivanju informaciono-dokumentacionih poslova;

- učestvuje u međubibliotečkoj pozajmici biblotečke građe.

 

Član 18.

Stručne poslove bibliotečke djelatnosti obavljaju lica sa odgovarajućom stručnom spremom, položenim stručnim ispitom i stručnim zvanjem.

Lice koje prvi put zasniva radni odnos u biblioteci dužno je da nakon isteka najmanje jedne a najviše dvije godine obavljanja poslova bibliotečke djelatnosti položi stručni ispit za obavljanje bibliotečke djelatnosti.

Licu koje u utvrđenom roku ne položi stručni ispit, prestaje radni odnos u biblioteci ako ne prihvati raspored na drugo radno mjesto koje odgovara njegovim stručnim sposobnostima ili ako u biblioteci nema takvog radnog mjesta.

Program polaganja stručnog ispita, način polaganja i izdavanja uvjerenja o položenom stručnom ispitu, kao i uvjeti i način stjecanja stručnih zvanja u bibliotečkoj djelatnosti, utvrđuju se bližim propisom koji donosi ministar, na prijedlog Biblioteke BiH.

 

Član 19.

Radi potpunijeg informiranja o bibliotečkoj građi koju posjeduju, međusobne i međunarodne razmjene informacija, te zajedničkog korišćenja bibliotečke građe, Biblioteka BiH, samostalne biblioteke i biblioteke u sastavu povezuju se preko matične biblioteke u Bibliotečko-informacioni sistem BiH.

Bibliotečko-informacioni sistem BiH sastavni je dio sistema naučno-tehnoloških informacija u BiH i u cilju formiranja baze podataka i organiziranog protoka informacija povezuje se sa istim sistemima u drugim državama, kao i sa drugim informacionim sistemima na teritoriji Republike.

 

Član 20.

Bibliotečko-informacioni sistem BiH ostvaruje se:

- evidentiranjem, prikupljanjem i iskazivanjem podataka i informacija o bibliotečkoj građi na jedinstven način;

- stručnom obradom bibliotečke građe i informacija;

- vođenjem i ažuriranjem kataloga, baza podataka i druge dokumentacije o bibliotečkoj građi na jedinstven način;

- zajedničkim formiranjem centralnih kataloga i baza podataka bibliotečke građe;

- razvijanjem i unapređivanjem međubibliotečke pozajmice;

- obavljanjem matičnih poslova bibliotečke djelatnosti.

Biblioteka BiH je centar Bibliotečko-informacionog sistema BiH.

 

Član 21.

Rad biblioteke je javan.

Ostvarivanje javnosti rada bliže se utvrđuje pravilima biblioteke.

 

Član 22.

Nadzor nad zakonitosti rada biblioteke vrši općinski odnosno gradski organ uprave nadležan za poslove kulture na čijem je području sjedište biblioteke, a nadzor nad zakonitosti rada Biblioteke BiH vrši Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

 

2. Javna biblioteka

 

Član 23.

Javna biblioteka je javna ustanova u državnoj svojini.

 

Član 24.

Pored poslova iz člana 17. ovog Zakona, javna biblioteka:

- osigurava uvjete za korišćenje bibliotečke građe širenjem mreže odjeljenja i pokretnih biblioteka;

- samostalno i u saradnji sa ostalim bibliotekama obrazuje i čuva zavičajnu zbirku;

- samostalno i u saradnji sa kulturnim, obrazovnim i drugim ustanovama, preduzećima i drugim pravnim licima organizira izložbe i druge oblike razvijanja interesa za bibliotečku građu i bibliotečku djelatnost.

 

Član 25.

Radi obrazovanja zavičajne zbirke, javna biblioteka dužna je prikupljati i čuvati po jedan primjerak štampanog materijala koji je objavljen na području na kojem biblioteka djeluje.

Javna biblioteka dužna je prikupiti i čuvati u zavičajnoj zbirci i štampani materijal koji je objavljen van područja na kojem biblioteka djeluje ako se odnosi na to područje, kao i djela autora koji su porijeklom ili djeluju na tom području.

Javna biblioteka ne može otuđiti obavezni primjerak štampanog materijala, kao ni primjerak iz zavičajne zbirke.

 

Član 26.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, na prijedlog Biblioteke BiH rješenjem određuje jednu od javnih biblioteka sa područja jedne ili više općina kao matičnu biblioteku za to područje.

 

Član 27.

Matični poslovi bibliotečke djelatnosti su:

- povezivanje biblioteka u bibliotečko-informacioni sistem;

- razvoj i uanpređivanje stručnog rada biblioteka;

- vođenje evidencije o bibliotekama;

- vođenje centralnih kataloga bibliotečke građe;

- pružanje stručne pomoći i vršenje stručnog nadzora nad radom biblioteka;

- posredovanje u međubibliotečkoj pozajmici;

- usklađivanje nabavke bibliotečke građe biblioteka;

- staranje o stručnom usavršavanju bibliotečkih radnika.

 

Član 28.

Stručni nadzor iz alineje 5, člana 27. ovog Zakona ostvaruje se neposredno uvidom u rad biblioteka na prikupljanju, obradi, čuvanju i korišćenju bibliotečke građe.

Biblioteka je dužna matičnoj biblioteci dostaviti obavještenja i podatke potrebne za vršenje stručnog nadzora, kao i da licu ovlašćenom za vršenje tog nadzora omogući neposredan nadzor.

 

Član 29.

U obavljanju stručnog nadzora matična biblioteka donosi rješenje kojim se naređuje otklanjanje utvrđenih nedostataka u određenom roku.

Protiv rješenja iz stava 1. ovog člana može se izjaviti žalba organu uprave koji vrši nadzor nad zakonitosti rada matične biblioteke, u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

 

3. Biblioteka BiH

 

Član 30.

Biblioteka BiH je javna ustanova u državnoj svojini.

Prava i obaveze osnivača prema Biblioteci BiH vrši Skupština Bosne i Hercegovine.

 

Član 31.

Biblioteka BiH je centralna matična biblioteka u Republici, a prema namjeni je nacionalna i univerzitetska biblioteka.

 

Član 32.

Biblioteka BiH kao nacionalna biblioteka:

1. prikuplja, stručno obrađuje, čuva i daje na korišćenje: Bosniaku, odnosno bibliotečku građu sa teritorije BiH, bibliotečku građu koja se odnosi na BiH, rukopise i prepisku istaknutih ličnosti sa teritorije BiH i druge rukopise koji se odnose na BiH, djela bosanskohercegovačkih pisaca objavljena u BiH i u inostranstvu i strana djela koja se odnose na Republiku:

- staru i rijetku knjigu,

- strane publikacije,

- službene publikacije;

2. prima, čuva i raspoređuje obavezne primjerke štampanog materijala;

3. objavljuje tekuću i retrospektivnu opću bibliografiju Bosne i Hercegovine i druge posebne bibliografije i stara se o unapređivanju bibliografskog rada;

4. obavlja funkciju nacionalne agencije za ISSN i ISBN broj;

5. vrši katalogizaciju u publikaciji - CIP u saradnji sa izdavačima na teritoriji Republike;

6. vrši međubibliotečku pozajmicu sa bibliotekama u zemlji i inostranstvu;

7. vrši razmjenu publikacija sa bibliotekama u zemlji i inostranstvu;

8. organizira sistem centralnog kataloga bibliotečke građe za BiH;

9. vodi centralni katalog inostranih publikacija;

10. brine se o zaštiti biblioteka i bibliotečke građe koje imaju svojstvo dobra kulturno- historijskog naslijeđa, te vrši zaštitu oštećene i ugrožene bibliotečke građe;

11. koordinira nabavku stranih publikacija;

12. predstavlja BiH u međunarodnim bibliotečkim asocijacijama i srodnim organizacijama i uspostavlja saradnju sa njima;

13. predstavlja depozitarnu biblioteku publikacija UN i UNESCO, te drugih međunarodnih organizacija;

14. snabdijeva biblioteke u BiH bibliografskim zapisima;

15. vrši funkciju centra za međunarodni sistem isporuke dokumenata;

16. obavlja naučnoistraživački rad naročito sa područja Bosniake i kulturne historije Bosne i

Hercegovine i publicira rezultate tih istraživanja.

 

Član 33.

Biblioteka BiH kao univerzitetska biblioteka:

- doprinosi unapređenju nastavnog i naučnoistraživačkog rada na visokoškolskim ustanovama stvaranjem bibliotečke mreže i bibliotečko-informacionog sistema univerziteta;

- prima, odnosno prikuplja, čuva i daje na korišćenje deponirani primjerak doktorskih disertacija i magistarskih radova odbranjenih na univerzitetima u BiH i inostranstvu;

- prima, čuva i daje na korišćenje naučnoistraživačke projekte koje finansira BiH;

- istražuje, prikuplja i održava baze podataka o izvornim informacijama u BiH za potrebe visokoškolskog obrazovanja i naučnoistraživačkog rada.

 

Član 34.

Biblioteka BiH kao centralna matična biblioteka u Republici:

- povezuje biblioteke u bibliotečko-informacioni sitem u Republici i uključuje ih u svjetske informacione sisteme;

- organizira naučnoistraživački rad iz bibliotečke djelatnosti, a posebno rad na programiranju razvoja bibliotečko-informacione djelatnosti i izrađuje projekte bibliotečko-informacionog sistema u Republici, te objavljuje rezultate tog rada;

- daje uputstva o primjeni međunarodnih standarda u bibliotečkoj djelatnosti;

- pruža stručnu pomoć bibliotekama i izrađuje metodska uputstva, normative i standarde za organiziranje stručnog rada, uvođenje i primjenu računarske i druge tehnike, kao i za projektiranje i opremanje prostora;

- obavlja stručni nadzor nad radom biblioteka i stara se o primjeni standarda i normativa iz bibliotečke djelatnosti;

- organizira polaganje stručnih ispita i druge oblike stručnog usavršavanja bibliotečkih kadrova i izdaje uvjerenja o tome, u skladu sa svojim pravilima;

- pomaže transformaciju postojećih i stvaranje novih biblioteka;

- koordinira rad matičnih biblioteka;

- podstiče i organizira saradnju biblioteka u Republici na koordinaciji nabavke, prikupljanju, obradi i protoku informacija i na međubibliotečkoj pozajmici;

- prati i proučava stanje, potrebe i uvjete rada i razvoja biblioteka u Republici, priprema i informativno-analitičke materijale i predlaže mjere za unapređivanje bibliotečke djelatnosti;

- obrazuje korisnike bibliotečko-informacionog sistema i sistema naučno-tehnoloških informacija.

 

Član 35.

Pored poslova iz čl. 32. do 34. ovog zakona, Biblioteka BiH obavlja i slijedeće poslove:

- bavi se teorijom i praksom stvaranja, prenosa, skupljanja, pohranjivanja i korišćenja informacija;

- vrši potraživanje domaćih i stranih baza podataka i omogućava dostupnost svjetskim izvorima znanja i informacija;

- obavlja poslove referalnih djelatnosti u Republici i povezuje se sa drugim referalnim centrima u zemlji i inostranstvu;

- obavlja i druge poslove utvrđene ovim zakonom i pravilima biblioteke.

 

Član 36.

Za obavljanje poslova iz člana 34. ovog zakona Biblioteka BiH obrazuje savjetodavni stručni organ iz reda naučnih i stručnih radnika iz bibliotečke i drugih odgovarajućih djelatnosti.

Nadležnost, broj, bliži sastav, način i vrijeme imenovanja savjetodavnog stručnog organa iz stava 1. ovog člana utvrđuje se pravilima Biblioteke BiH.

 

IV - UPRAVLJANJE

 

Član 37.

Samostalnom bibliotekom upravlja upravni odbor.

Pored poslova utvrđenih u članu 27. Zakona o ustanovama upravni odbor biblioteke:

- odlučuje o popuni, reviziji i rashodovanju bibliotečke građe;

- odlučuje o organiziranju odjeljenja i pokretnih biblioteka u sjedištu ili izvan sjedišta biblioteke;

- utvrđuje način korišćenja bibliotečke građe;

- utvrđuje način propagande i popularizacije knjige.

 

Član 38.

Samostalnom bibliotekom rukovodi direktor.

Za direktora može biti imenovano lice koje ima visoku stručnu spremu. Bliži uvjeti za imenovanje direktora utvrđuju se pravilima biblioteke.

Direktor samostalne biblioteke imenuje se za vrijeme od četiri godine i može biti ponovo imenovan.

 

V - SREDSTVA ZA RAD

 

Član 39.

Sredstva za rad samostalnih biblioteka osiguravaju se u skladu sa općim propisima o finansiranju ustanova, propisima o finansiranju javne potrošnje i drugim propisima o finansiranju kulture.

 

VI - DOSTAVLJANJE ŠTAMPANOG MATERIJALA

 

Član 40.

Radi očuvanja svih štampanih materijala kao kulturnih vrijednosti i omogućavanja njihovog proučavanja i korišćenja, svako pravno i fizičko lice koje se bavi štampanjem i umnožavanjem štampanog materijala, dužno je Biblioteci BiH besplatno i o svom trošku dostaviti 10 primjeraka od svakog štampanog materijala.

Odredba stava 1. ovog člana odnosi se i na pravna i fizička lica iz Republike koja se bave izdavačkom djelatnošću ili štampanjem kada štampaju ili umnožavaju štampane materijale u inostranstvu.

 

Član 41.

Izdavač zvaničnih publikacija dužan je za potrebe međunarodne razmjene zvaničnih publikacija Biblioteci BiH besplatno i o svom trošku dostaviti 15 primjeraka svakog

štampanog materijala koji ima karakter zvanične publikacije.

Pod zvaničnom publikacijom iz stava 1. ovog člana podrazumjeva se svaki štampani materijal koju izda društveno-politička zajednica ili njen organ kao svoje zvanično izdanje.

 

Član 42.

Biblioteka BiH zadržava za sebe dva primjerka štampanog materijala iz člana 40. ovog zakona, a po jedan primjerak dostavlja javnoj biblioteci odnosno drugoj organizaciji koju rješenjem odredi ministar, na prijedlog Biblioteke BiH.

 

VII - KAZNENE ODREDBE

 

Član 43.

Novčanom kaznom od 1.000 do 5.000 DEM kaznit će se za prekršaj biblioteka, ako:

1. ne čuva bibliotečku građu u skladu sa tehničko-zaštitnim i drugim propisanim mjerama

(član 10);

2. ne dostavi matičnoj biblioteci obavještenje i podatke potrebne za vršenje stručnog nadzora ili ne omogući ovlašćenom licu vršenje neposrednog nadzora (član 28. stav 2);

3. ne otkloni nedostatke utvđene u vršenju stručnog nadzora u roku utvrđenom rješenjem

(član 29. stav 1).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u biblioteci novčanom kaznom od 500 do 1.000 DEM.

 

Član 44.

Novčanom kaznom od 1.000 do 3.000 DEM kaznit će se za prekršaj javna biblioteka, ako:

1. ne dostavlja Biblioteci BiH podatke za centralni katalog inostranih publikacija a matičnoj biblioteci podatke za druge centralne kataloge bibliotečke građe (član 17. alinja 4);

2. odbije da učestvuje u međubibliotečkoj pozajmici (član 17. alineja 8);

3. outđi obavezni primjerak štampane stvari, kao i primjerak iz zavičajne zbirke (član 25. stav 3).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u javnoj biblioteci novčanom kaznom od 500 do 1.000 DEM.

 

Član 45.

Novčanom kaznom od 2.000 do 3.000 DEM kaznit će se za prekršaj pravno lice koje se bavi izdavačkom djelatnošću ili prodajom bibliotečke građe, ako postupi suprotno odredbama

člana 13. ovog zakona.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 500 do 1.000 DEM.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se fizičko lice kao samostalni privrednik novčanom kaznom od 1.000 do 2.000 DEM.

 

Član 46.

Novčanom kaznom od 1.000 do 3.000 DEM kaznit će se za prekršaj pravno lice koje se bavi izdavačkom djelatnošću ili štampanjem i umnožavanjem štampanog materijala, ako Biblioteci BiH besplatno i o svom trošku ne dostavi 10 primjeraka od svakog štampanog materijala (član 40. st. 1. i 2).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 500 do 1.000 DEM.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se fizičko lice kao samostalni privrednik novčanom kaznom od 1.000 do 2.000 DEM.

 

Član 47.

Novčanom kaznom od 1.000 do 3.000 DEM kaznit će se za prekršaj izdavač zvaničnih publikacija ako za potrebe međunarodne razmjene zvaničnih publikacija Biblioteci BiH besplatno i o svom trošku ne dostavi 15 primjeraka svakog štampanog materijala koji ima karakter zvanične publikacije (član 41).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 500 do 1.000 DEM.

 

Član 48.

Novčane kazne iz čl. 43. do 47. ovog zakona obračunavaju se u dinarskoj protuvrijednosti po srednjem kursu koji utvrđuje i objavljuje Narodna banka Bosne i Hercegovine na dan uplate.

 

VIII - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 49.

Skupština općine odnosno skupština gradske zajednice na čijem je području sjedište narodne biblioteke donijet će odluku o zadržavanju odnosno preuzimanju prava osnivača prema narodnoj biblioteci, u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Narodna biblioteka za koju skupština općine odnosno skupština gradske zajednice donese odluku u smislu stava 1. ovog člana nastavlja rad kao javna biblioteka.

 

Član 50.

Danom stupanja na snagu ovog zakona Narodna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine nastavlja rad pod nazivom: "Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine".

 

Član 51.

Postojeće biblioteke dužne su da usklade organizaciju i djelatnost sa odredbama ovog zakona, a samostalne biblioteke i da donesu pravila biblioteke, u roku od tri mjeseca od dana njegovog stupanja na snagu.

 

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, narodne biblioteke iz člana 49. ovog zakona dužne su da usklade organizaciju i djelatnosti da donesu pravila biblioteke, u roku od tri mjeseca od dana donošenja odgovarajuće odluke skupštine općine odnosno skupštine gradske zajednice.

 

Član 52.

Lica koja su položila stručni ispit u skladu sa propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona, nisu dužna polagati stručni ispit u skladu sa ovim zakonom.

Zatečena lica koja obavljaju bibliotečku djelatnost najmanje 15 godina ili su stekla naučni stepen magistra ili doktora nauka u bibliotečkoj djelatnosti, nisu dužna polagati stručni ispit za obavljanje bibliotečke djelatnosti u skladu sa ovim zakonom.

Ostala zatečena lica dužna su da polože stručni ispit za obavljanje bibliotečke djelatnosti, u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

 

Član 53.

Ministar će donijeti bliže propise iz člana 10. stav 2, člana 16. stav 2. i člana 18. stav 4. ovog zakona, u roku od šest mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu.

 

Član 54.

Do donošenja propisa iz člana 10. stav 2. i člana 16. stav 2. ovog zakona primjenjivat će se Pravilnik o tehničko zaštitnim i drugim mjerama za čuvanje bibliotečke građe ("Službeni list SRBiH", broj 12/87) i Pravilnik o uslovima za osnivanje i početak rada biblioteka ("Službeni list SRBiH", broj 16/87).

 

Član 55.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe Zakon o bibliotečkoj djelatnosti ("Službeni list SRBiH", broj 26/86) i Zakon o dostavljanju štampanih stvari određenim organizacijama udruženog rada ("Službeni list SRBiH", br. 10/78 i 12/87 i "Službeni list RBiH", broj 3/93).

 

Član 56.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu RBiH"

 

Predsjednik Skupštine RBiH,

Miro Lazović, s.r.

 

 

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BIBLIOTECKOJ DJELATNOSTI

(28/2003)

 

Clan 1.

U Zakonu o biblioteckoj djelatnosti (''Službene novine Federacije BiH'', broj 37/95) u vezi sa clankom IX 5.1. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, u clanu 40. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

''Odredba stava 1. ovog clana ne odnosi se na novine i casopise. Izdavaci novina i casopisa dužni su Biblioteci BiH besplatno o svom trošku dostaviti po jedan primjerak od svakog štampanog materijala.''

 

Clan 2.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenim novinama Federacije BiH''

 

Predsjedavajuci

Doma naroda

Parlamenta Federacije BiH

Slavko Matic, s. r.

 

Predsjedavajuci

Predstavnickog doma

Parlamenta Federacije BiH

Muhamed Ibrahimovic, s. r.

Trascina file per caricare