Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

ZAKON BOSNE I HERCEGOVINE O IZVRŠENJU KRIVIČNIH SANKCIJA, PRITVORA I DRUGIH MJERA

 

(Objavljeno u "Sl. glasnik BiH", br. 12 od 16 februara 2010)

 

[...]

(Pravo na religiju)

 

Član 53.

(1)         Pritvorenici i zatvorenici imaju pravo zadovoljavati svoje vjerske potrebe u skladu s ovim zakonom i propisima vjerskih zajednica.

(2)         Uprava zavoda dužna je, u saradnji s vjerskim zajednicama u BiH, osigurati uslove za zadovoljavanje vjerskih potreba lica smještenih u zavodu.

 

[...]

 

11. Kućni red

(Sadržaj i dostupnost Pravilnika o kućnom redu)

 

Član 108.

Kućnim redom bliže se uređuje organizacija i način života pritvorenika i zatvorenika, a naročito: prijem i raspoređivanje, upoznavanje s kućnim redom i drugim propisima, smještaj, ishrana i odijevanje, način korištenja zdravstvene zaštite i provođenje higijenskih mjera, način i uslovi zadovoljavanja vjerskih potreba, dopisivanje, prijem posjeta i pošiljki, vrsta i količina prehrambenih artikala koje mogu primati, uslovi i način raspolaganja novcem od naknada za rad, nagrada i novčanih pošiljki, način korištenja neprekidnog odmora, o

(1)         državanja reda i discipline, sistem disciplinskih prekršaja i sankcija, uslovi i način izvršenja izrečenih disciplinskih kazni, mjera usamljenja, vrste zavodskih pogodnosti, uslovi i način korištenja svih pogodnosti, način organiziranja kulturno-prosvjetnog, zabavnog i sportskog života, slobodne aktivnosti, boravka na otvorenom, organizacija i način rada pritvoreničke, odnosno zatvoreničke samouprave, način otpuštanja i pomoć prilikom otpuštanja s izdržavanja kazne zatvora kao i druga pitanja koja mogu biti od značaja za uslove i način izvršenja pritvora i izdržavanja kazne zatvora.

(2)           Pravilnik o kućnom redu donosi ministar pravde.

(3)           Pravilnik o kućnom redu će se objaviti i bit će dostupan svakom pritvoreniku i zatvoreniku.

 

[...]

 

Trascina file per caricare