Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

ZAKON O OSOBNOJ ISKAZNICI

Zagreb Z. 11/ 2002

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Osobna iskaznica je javna isprava kojom državljanin Republike Hrvatske dokazuje identitet, hrvatsko državljanstvo, spol, datum rođenja, prebivalište i adresu stanovanja.

 

Članak 2.

Osobna iskaznica može služiti i kao putna isprava ukoliko je to međunarodnim ugovorom određeno.

 

Članak 3.

Osoba starija od 16 godina života koja ima prebivalište u Republici Hrvatskoj dužna je imati osobnu iskaznicu.

Pravo na osobnu iskaznicu ima i osoba mlađa od 16 godina koja ima prebivalište u Republici Hrvatskoj.

 

Članak 4.

Osobna iskaznica izdaje se s rokom važenja od 10 godina.

Osobama mlađim od 21 godine života osobna iskaznica izdaje se s rokom važenja od 5 godina.

Osobama starijim od 65 godina života osobna iskaznica izdaje se bez roka važenja.

 

Članak 5.

Osoba se ne smije služiti osobnom iskaznicom ako:

1. su se promijenili osobni podaci o njezinom osobnom imenu, osobnom identifikacijskom broju, spolu, datumu rođenja ili ako je promijenila prebivalište u Republici Hrvatskoj,

2. slika na osobnoj iskaznici više ne odgovara izgledu osobe,

3. joj je istekao rok važenja,

4. je oštećena ili iz bilo kojega drugog razloga ne služi svrsi.

Osoba je dužna podnijeti zahtjev za izdavanje osobne iskaznice u roku od 15 dana od dana nastupanja okolnosti iz stavka 1. ovoga članka.

 

II. NADLEŽNOST ZA IZDAVANJE OSOBNE ISKAZNICE

 

Članak 6.

Osobnu iskaznicu izdaje policijska uprava, odnosno policijska postaja Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: nadležno tijelo) prema prebivalištu podnositelja zahtjeva.

 

III. OBRAZAC OSOBNE ISKAZNICE

 

Članak 7.

Osobna iskaznica izdaje se na propisanom obrascu.

Obrazac osobne iskaznice sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv »Republika Hrvatska«, naziv »osobna iskaznica« i broj osobne iskaznice, te prostor za upis: prezimena, imena, podatka o spolu, državljanstva, datuma rođenja, osobnog identifikacijskoga broja (OIB)), roka važenja, prebivališta i adrese stanovanja, datuma izdavanja, naziva nadležnog tijela koje osobnu iskaznicu izdaje i podataka za strojno čitanje.

(Pročišćeni tekst, ”Narodne novine”, broj 11/02, 122/02, 31/06 - Odluka Ustavnog sudaRepublike Hrvatske i 68/13)

Obrazac osobne iskaznice sadrži i prostor za sliku, te prostor za potpis osobe.

Osobi čije se ime i prezime sastoji od više riječi, koje se zbog broja slova koja sadrže ne mogu ispisati u prostor za upis imena i prezimena, u obrazac osobne iskaznice upisat će se one riječi osobnog imena koje je osoba izjavom pred matičarom odredila za uporabu u pravnom prometu.

 

Članak 8.

Obrazac osobne iskaznice tiska se na hrvatskom i engleskom jeziku i latiničnom pismu, a popunjava se samo na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom.

Kada je to utvrđeno posebnim zakonom ili međunarodnim ugovorima, obrazac osobne iskaznice za osobu – pripadnika nacionalne manjine, tiska se i na jeziku nacionalne manjine.

Obrazac iz stavka 2. ovoga članka popunjava se na hrvatskom jeziku latiničnim pismom i jeziku i pismima pripadnika nacionalnih manjina.

 

IV. IZDAVANJE OSOBNE ISKAZNICE

 

Članak 9.

Zahtjev za izdavanje osobne iskaznice podnosi se na propisanom obrascu nadležnom tijelu.

Zahtjev za izdavanje osobne iskaznice popunjava se na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom.

 

Članak 10.

Zahtjev za izdavanje osobne iskaznice osoba iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona podnosi osobno.

Ako maloljetna osoba starija od 16 godina koja podnosi zahtjev za izdavanje osobne iskaznice ne posjeduje javnu ispravu kojom se može provjeriti njezin identitet, prilikom podnošenja zahtjeva mora biti prisutan roditelj ili skrbnik koji će potvrditi identitet maloljetne osobe.

Zahtjev za izdavanje osobne iskaznice osobi iz članka 3. stavka 2. ovoga Zakona podnosi roditelj ili skrbnik.

Ako roditelji ne žive u obiteljskoj zajednici, zahtjev za izdavanje osobne iskaznice osobi iz članka 3. stavka 2. ovoga Zakona podnosi roditelj s kojim ta osoba živi na temelju odluke nadležnog tijela.

 

Članak 11.

Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice prilaže se jedna fotografija propisane veličine koja vjerno prikazuje osobu koja podnosi zahtjev, bez pokrivala za glavu, te se daje na uvid ranije izdana osobna iskaznica ili druga javna isprava kojom se može provjeriti identitet podnositelja zahtjeva.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, od podnositelja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice može se uzeti fotografija na kojoj je fotografiran s pokrivalom za glavu, ako pokrivalo nosi radi vjerskih ili medicinskih razloga, pod uvjetom da pokrivalo ne prekriva obraze, bradu i čelo.

Nadležno tijelo dužno je ranije izdanu osobnu iskaznicu poništiti pri uručenju nove osobne iskaznice.

Maloljetna osoba starija od 12 godina mora biti osobno nazočna prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice, radi davanja otiska papilarnih linija i potpisa.

 

Članak 12.

Pri podnošenju zahtjeva podnositelj zahtjeva dužan je dati točne i istinite podatke, koji se upisuju u

osobnu iskaznicu, te potpis.

Osoba je dužna dati otisak papilarnih linija.

Od osobe se uzima otisak papilarnih linija kažiprsta desne ruke.

Ako osoba nema kažiprsta, uzima se otisak srednjeg prsta ili nekog drugog prsta desne ruke, a ako osoba nema desne ruke uzima se otisak kažiprsta ili drugog prsta lijeve ruke.

Otisak papilarnih linija ne uzima se ako to zbog medicinskih razloga, koji nisu privremeni, nije moguće.

Otisak papilarnih linija i potpis ne uzima se od maloljetne osobe do navršene dvanaeste godine života.

 

Članak 13.

Nadležno tijelo dužno je izdati osobnu iskaznicu najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Nadležno tijelo o podnijetom zahtjevu za izdavanje osobne iskaznice izdat će osobi potvrdu na propisanom obrascu koja služi kao dokaz o podnijetom zahtjevu.

 

Članak 14.

Osobna iskaznica prestaje važiti i prije isteka roka na koji je izdana ako:

1. je osoba umrla,

2. joj je prestalo hrvatsko državljansto,

3. je odjavila prebivalište u Republici Hrvatskoj ili je odjavljena po službenoj dužnosti iz zbirke podataka o prebivalištu i boravištu u Republici Hrvatskoj.

Osoba mora osobnu iskaznicu vratiti nadležnom tijelu u roku od 8 dana od dana nastupanja razloga iz stavka 1. točke 2. i 3. ovoga članka.

Nadležno tijelo će osobnu iskaznicu iz stavka 2. ovoga članka poništiti.

 

Članak 15.

Osoba je dužna imati kod sebe osobnu iskaznicu i dati je na uvid zakonom ovlaštenim osobama. Osoba ne smije dati osobnu iskaznicu drugome da se njome služi kao svojom, niti se služiti tuđom osobnom iskaznicom kao svojom.

 

Članak 16.

Osoba je dužna bez odgode prijaviti nestanak ili pronalazak osobne iskaznice najbližem nadležnom tijelu.

Ako je osobna iskaznica nestala ili pronađena u inozemstvu, osoba je dužna njezin nestanak ili pronalazak prijaviti diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske koji će o tome obavijestiti nadležno tijelo.

Nadležno tijelo će nestalu osobnu iskaznicu rješenjem proglasiti nevažećom.

Protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka žalba nije dopuštena.

Osoba je dužna u roku od 3 dana od dana primitka rješenja iz stavka 3. ovoga članka nestanak osobne iskaznice dati oglasiti u »Narodnim novinama« o svom trošku.

Nadležno tijelo izdat će osobnu iskaznicu nakon što utvrdi da je osoba nestanak osobne iskaznice dala oglasiti u »Narodnim novinama«.

 

Članak 17.

Nadležno tijelo vodi evidencije o osobnim iskaznicama.

Nadležno tijelo će dati na zahtjev državnih tijela te pravnih i fizičkih osoba koje za to imaju pravni interes podatke iz evidencije.

Nadležno tijelo odbit će zahtjev podnositelja ako ne učini vjerojatnim postojanje pravnog interesa ili ako postoje osnove sumnje da će podatke iz evidencije o izdanim osobnim iskaznicama zlouporabiti.

Nadležno tijelo dužno je štititi osobne podatke osobe.

 

Članak 18.

Ministar unutarnjih poslova propisuje cijenu osobne iskaznice.

U cijenu osobne iskaznice uračunati su troškovi obrasca osobne iskaznice i obrasca zahtjeva za izdavanje iste te troškovi tehničke izrade pri ovlaštenoj pravnoj osobi.

Troškove iz stavka 1. ovoga članka snosi podnositelj zahtjeva.

 

Članak 19.

Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministra unutarnjih poslova, odredit će pravnu osobu u državnom vlasništvu za obavljanje poslova:

1. tehničke izrade osobne iskaznice,

2. tiskanje obrasca osobne iskaznice, te drugih obrazaca vezanih za tehničku izradu i izdavanje osobne iskaznice kao i obrazaca za vođenje evidencije o osobnim iskaznicama,

3. vođenje evidencije o izrađenim osobnim iskaznicama.

Pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka (u daljnjem tekstu: ovlaštena pravna osoba) poslove iz stavka 1. točke 1. i 3. ovoga članka obavlja kao javnu ovlast.

Ovlaštena pravna osoba može započeti obavljanje poslova iz stavka 1. točke 1. i 3. ovoga članka na temelju odobrenja Ministarstva unutarnjih poslova, kojim se potvrđuje postojanje propisanih tehničkih i kadrovskih uvjeta.

Uvjete iz stavka 3. ovoga članka propisuje ministar unutarnjih poslova.

 

Članak 20.

Ovlaštena pravna osoba obavlja tehničku izradu osobnih iskaznica na jednom mjestu u Republici Hrvatskoj.

Nadležno tijelo dostavlja ovlaštenoj pravnoj osobi podatke koji se upisuju u osobnu iskaznicu te fotografiju i potpis osobe.

Ovlaštena pravna osoba podatke, fotografiju i potpis osobe smije koristiti samo u svrhu izrade osobne iskaznice.

Ovlaštena pravna osoba dužna je nakon izrade osobne iskaznice obrazac s podacima, fotografijom i potpisom vratiti nadležnom tijelu.

Ovlaštena pravna osoba dužna je Ministarstvu unutarnjih poslova dostaviti osobne podatke osobe, druge podatke koje je upisala u osobnu iskaznicu, te podatak o broju osobne iskaznice, sliku i potpis osobe.

Ovlaštena pravna osoba nakon postupanja iz stavaka 3., 4. i 5. ovoga članka dužna je brisati iz vlastite evidencije podatke koje je upisala u osobnu iskaznicu, sliku i potpis osobe.

 

V. UPRAVNI I INSPEKCIJSKI NADZOR

 

Članak 21.

Upravni nadzor nad ovlaštenom pravnom osobom obavlja Ministarstvo unutarnjih poslova.

 

Članak 22.

Inspekcijski nadzor nad radom ovlaštene pravne osobe obavljaju ovlaštene osobe Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: inspektori).

U provedbi inspekcijskog nadzora inspektori utvrđuju uvjete i način obavljanja poslova, provjeravaju način primjene propisanih mjera zaštite, pregledavaju upisnike i poslovnu dokumentaciju te poduzimaju druge mjere i radnje kojima se ostvaruje uvid u poslovanje ovlaštene pravne osobe.

U obavljanju inspekcijskog nadzora inspektor može rješenjem privremeno, do pravomoćnosti rješenja o prekršaju, zabraniti ovlaštenoj pravnoj osobi obavljanje javnih ovlasti ako utvrdi da su:

1. u obavljanju poslova učinjene teže povrede Zakona i drugih propisa,

2. prestali postojati propisani tehnički i kadrovski uvjeti za obavljanje povjerenih poslova.

Protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Ako je rješenjem iz stavka 3. ovoga članka zabranjeno ovlaštenoj pravnoj osobi obavljanje javnih ovlasti, poslove iz članka 19. stavka 1. točaka 1. i 3. ovoga Zakona obavlja Ministarstvo unutarnjih poslova.

 

VI. PREKRŠAJNE ODREDBE

 

Članak 23.

Novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj ovlaštena pravna osoba ako:

1. (Brisana.)

2. ne vrati nadležnom tijelu obrazac s podacima, fotografijom i potpisom nakon tehničke izrade osobne iskaznice (članak 20. stavak 4.),

3. Ministarstvu unutarnjih poslova ne dostavlja osobne podatke osobe te druge podatke koje je upisala u osobnu iskaznicu, podatak o broju osobne iskaznice te sliku i potpis osobe (članak 20.

stavak 5.),

4. iz vlastite evidencije ne briše podatke koje je upisala u osobnu iskaznicu, sliku i potpis osobe (članak 20. stavak 6.).

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 4.500,00 do 6.500,00 kuna odgovorna osoba u ovlaštenoj pravnoj osobi.

 

Članak 24.

Novčanom kaznom od 3.000,00 do 4.500,00 kuna kaznit će se za prekršaj osoba:

1. koja se služi osobnom iskaznicom kojom se ne smije služiti (članak 5. stavak 1.),

2. koja zakonom ovlaštenoj osobi odbije dati na uvid osobnu iskaznicu (članak 15. stavak 1.).

 

Članak 25.

Novčanom kaznom od 1.500,00 do 2.500,00 kuna kaznit će se za prekršaj osoba:

1. koja u propisanom roku osobnu iskaznicu ne vrati nadležnom tijelu (članak 14. stavak 2.),

2. koja bez odgode ne prijavi nestanak ili pronalazak osobne iskaznice (članak 16. stavak 1.),

3. koja u propisanom roku nestanak osobne iskaznice ne da oglasiti u »Narodnim novinama« (članak 16. stavak 5.).

 

Članak 26.

Novčanom kaznom od 100,00 kuna kaznit će se za prekršaj osoba koja uz sebe nema osobnu iskaznicu (članak 15. stavak 1.) te osoba starija od 16 a mlađa od 18 godina koja nema osobnu iskaznicu (članak 3. stavak 1.).

 

VII. OVLAST ZA DONOŠENJE PROPISA

 

Članak 27.

Ministar unutarnjih poslova propisat će obrazac osobne iskaznice, obrazac zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice, obrasce u svezi s izdavanjem i tehničkom izradom osobne iskaznice, te sadržaj i način vođenja evidencije o osobnim iskaznicama.

 

Članak 28.

Propise na temelju ovlasti iz ovoga Zakona ministar unutarnjih poslova donijet će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

 

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 29.

Osobne iskaznice izdane prije početka primjene ovoga Zakona na rok važenja od pet ili deset godina važe do isteka roka njihova važenja.

 

Članak 30.

Postupak rješavanja zahtjeva za izdavanje osobnih iskaznica, započet prije dana početka primjene

ovoga Zakona, dovršit će se prema odredbama ovoga Zakona.

 

Članak 31.

Danom početka primjene ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o osobnoj iskaznici (»Narodne novine«, br. 53/91., 9/92., 26/93. i 29/94.).

 

Članak 32.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a počinje se primjenjivati od 1. siječnja 2003.

Trascina file per caricare