Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

 

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE I  HRVATSKA BISKUPSKA KONFERENCIJA

 

Na teme­lju članka 2. Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o pravnim pita­njima (»Narodne novine« – Međunarodni ugovori broj 3/97) Vlada Republike Hrvatske i Hrvatska biskupska konferencija sklapaju s­ljedeći

 

PROTOKOL

O NAČINU UPISA PRAVNIH OSOBA

KATOLIČKE CRKVE

 

Članak 1.

Ovim se Protokolom pri ministarstvu nadležnom za poslove opće uprave (u da­lj­njem tekstu: ministarstvo) ustrojava Evidencija pravnih osoba Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj (u dalj­­njem tekstu: Evidencija), određuje način upisa i podaci koji se unose u Evidenciju.

 

Članak 2.

U Evidenciju se unose podaci o:

a) nazivu i sjedištu crkvene pravne osobe;

b) nazivu i sjedištu osnivača crkvene pravne osobe;

c) vremenu osnutka crkvene pravne osobe;

d) službi osobe ovlaštene za zastupa­nje crkvene pravne osobe;

e) žigu i pečatu koje u svojem poslova­nju rabi crkvena pravna osoba.

 

Članak 3.

Prijavu za upis u Evidenciju kao i eventualne promjene, na molbu osnivača, podnosi nad/biskupija na čijem se području nalazi sjedište dotične crkvene pravne osobe.

 

Članak 4.

Podnosite­lju prijave za upis u Evidenciju ministarstvo izdaje obavijest o izvršenom upisu, koja sadrži sve podatke o crkvenoj pravnoj osobi koji su uneseni u Evidenciju.

 

Članak 5.

Ako crkvena pravna osoba prestane postojati zbog razloga koje predviđa kanonsko pravo ili odlukom osnivača, ­njezin prestanak, na traže­nje osnivača, nad/biskupija na čijem se području nalazi crkvena pravna osoba priopćuje ministarstvu radi brisa­nja iz Evidencije.

Danom prestanka crkvene pravne osobe smatra se dan naznačen u odluci o ­njezinu prestanku.

 

Članak 6.

Na zahtjev sudskih ili upravnih tijela mogu se izdavati potvrde o izvršenom upisu u Evidenciju, kojima se po potrebi dokazuje postoja­nje crkvene pravne osobe i druge či­njenice potrebne u prav­nom prometu ili tijekom sudskog ili upravnog postupka.

 

Članak 7.

Ako jedna od ugovornih strana bude smatrala da su se bitno promijenile prilike u kojima je potpisan ovaj Protokol, tako da ga je potrebno mije­njati, započet će odgovarajuće pre­govore.

 

Članak 8.

Ovaj Protokol sastav­ljen je u četiri istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva primjerka.

 

Članak 9.

Ovaj Protokol stupa na snagu s danom ­nje­gova potpisiva­nja.

Zagreb, 12. rujna 2002.

 

ZA HRVATSKU                                                                             ZA VLADU

BISKUPSKU KONFERENCIJU                                                  REPUBLIKE HRVATSKE

Mons. Josip Bozanić,                                                                     Ivica Račan,

predsjednik Hrvatske biskupske                                                      predsjednik Vlade

konferencije                                                                                      Republike Hrvatske

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA,

UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

 

KLASA:

URBROJ:

 

Zagreb,

 

IZVADAK

IZ EVIDENCIJE PRAVNIH OSOBA KATOLIČKE CRKVE
U REPUBLICI HRVATSKOJ

 

Evidencijski broj crkvene pravne osobe:

 

Datum upisa u Evidenciju:

 

Naziv crkvene pravne osobe:

 

Adresa sjedišta crkvene pravne osobe:

 

Služba osobe ovlaštene za zastupa­nje:

 

Nad/Biskupija na čijem se području nalazi sjedište dotične crkvene pravne osobe:

 

Državni bi­lje­g u iznosu od 40,00 kn po Trb. 1. i 4. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, broj 8/96, 131/97, 68/98, 66/99 i 116/00), naplaćen je i na zahtjevu poništen.

 

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA

 

Nakon izvršenog uspoređiva­nja utvrđena je tiskarska pogreška u Protokolu o načinu upisa pravnih osoba Katoličke crkve objav­ljenom u »Narodnim novinama – Dodatak Među­narodni ugovori«, br. 15 od 22. rujna 2003. godine, te se daje

ISPRAVAK

PROTOKOLA O NAČINU UPISA PRAVNIH OSOBA KATOLIČKE CRKVE

U obrascu pod nazivom »Prijava za upis pravne osobe Katoličke crkve u evidenciju pravnih osoba Katoličke crkve u Republici Hrvatskoj« u do­njem dijelu obrasca s lijeve strane trebaju stajati riječi »Obrazac A«, a s desne strane crta za potpis, ispod koje u zagradi trebaju stajati riječi »(ime, prezime, služba i potpis osobe koja zastupa nad/biskupiju)«.

U Obrascu C u do­njem dijelu obrasca sa desne strane ispod crte umjesto riječi »(ime, prezime, služba i potpis osobe koja zastupa nad/biskupiju)« trebaju stajati riječi »(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe)«.

 

Urbroj: 50501-04-1014
Zagreb, 16. listopada 2003.

Glavni urednik
Boris Šprem, v. r.

 

Trascina file per caricare