Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Zakon o izvršavanju kazne zatvora

pročišćeni tekst zakona

NN 128/9955/0059/00129/0059/0167/0111/02,190/0376/0727/0883/0918/1148/11,125/1156/13150/13

 

[...]

ZADOVOLJAVANJE VJERSKIH POTREBA

Članak 94.

(1) Zatvorenik ima pravo na vjeroispovijedanje koristeći vlastitu vjersku literaturu i stvari za religijsku uporabu. U slučaju zlouporabe, stvari za religijsku uporabu mogu se oduzeti.

(2) Zatvorenik ima pravo kontaktirati s vjerskim službenikom svoje vjerske zajednice.

 

DUŠOBRIŽNIŠTVO

Članak 95.

(1) U kaznionici, odnosno zatvoru u kojem je veći broj zatvorenika iste vjere, vjerskom će se službeniku za potrebe vjerskih obreda najmanje jedanput tjedno osigurati prikladan prostor i vrijeme.

(2) Upravitelj može privremeno isključiti zatvorenika iz sudjelovanja u vjerskom obredu ako je to nužno iz razloga održavanja sigurnosti i reda, o čemu će upoznati vjerskog službenika.

Trascina file per caricare

Legge sull'esecuzione delle pene detentive

testo unico della legge

NN 128/99, 55/00, 59/00, 129/00, 59/01, 67/01, 11/02. 190/03, 76/07, 27/08, 83/09, 18/11, 48/11 125/11, 56/13, 150/13

 

[...]

Soddisfazione delle esigenze religiose

Articolo 94

(1) Un detenuto ha diritto di confessarsi utilizzando la propria letteratura e gli oggetti per uso religioso. In caso di abuso, le cose religiose possono essere sequestrate.

(2) Un detenuto ha il diritto di mettersi in contatto con i funzionari religiosi delle comunità religiose.

Cura delle anime

Articolo 95

(1) In una prigione o in un carcere, dove vi è un gran numero di detenuti della stessa religione, sarà assicurato al sacerdote un adeguato spazio e tempo ai fini del servizio religioso, almeno una volta alla settimana.
(2) Il direttore del carcere può escludere temporaneamente un detenuto dalla partecipazione a una cerimonia religiosa, se ciò è necessario per motivi di sicurezza e ordine, e ne informa il prete

[...]
Trascina file per caricare