Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

BOSNA  I HERCEGOVINA                                                                        БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

 

Brčko distrikt BiH                                                                                             Брчко дистрикт БиХ

SKUPŠTINA                                                                          СКУПШТИНА

BRČKO DISTRIKTA BiH                                                                             БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

 

Mladena Maglova 2, 76100 Brčko distrikt BiH, telefon i faks: 049/215-516                     Младена Маглова 2, 76100 Брчко дистрикт БиХ, тел. и факс: 049/215-516

 

 

Na osnovu člana 22 Statuta Brčko distrikta BiH - prečišćeni tekst (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj 2/10), Skupština Brčko distrikta BiH, na 12. redovnoj sjednici održanoj 30. maja 2013. godini, usvaja

 

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA

O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA

 

Član 1

U Zakonu o komunalnim djelatnostima (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, brojevi 30/04 i 24/07) u članu 56, stavu 2 riječi: „Odjeljenje nadležno za puteve“ zamjenjuju se riječima: „Javno  preduzeće „Putevi Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH (u daljnjem tekstu: JP “Putevi Brčko“)“.

 

Član 2

Član 97 mijenja se i glasi:

 

Član 97

Javne površine, u smislu ovog zakona, obuhvataju:

1. javne saobraćajne površine: magistralni, regionalni, lokalni i nekategorisani putevi, ulice, trotoari, pješačke i parkovske staze, javni prolazi, trgovi, skverovi, javna stepeništa, mostovi, nadvožnjaci, podvožnjaci, javne parking površine, autobuska stajališta i taksi stajališta;

2. javne zelene površine: parkovi, drvoredi, posude s ukrasnim biljem, žive ograde, travnjaci, dječja igrališta, zelene površine uz saobraćajnice na području grada, uz stambene,  stambenoposlovne  i  javne  objekte,  uređene  rekreacione  površine, šetališta, zelene površine oko javnih česmi;

3. ostale javne površine: sportska igrališta, sportski objekti i uređaji, izletišta, bazeni, površine uz uređene i neuređene obale rijeka i luke, željeznički peroni, benzinske stanice i prostor oko njih, otvoreni pijačni i tržišni prostori, prostori oko prodajnih objekata, javni nužnici, javne česme, fontane, neuređene javne površine i prostori i neizgrađeno građevinsko zemljište.“

 

Član 3

U članu 152 stav 4 mijenja se i glasi:

„Korpice postavlja i održava  JP „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH (u daljnjem tekstu: davalac komunalne usluge nadležan za čistoću).“

 

Član 4

Član 162 mijenja se i glasi:

Član 162

Javna parking površina (u daljnjem tekstu: javno parkiralište) je posebno izgrađena javna površina namijenjena za parkiranje vozila i javna saobraćajna površina   na kojoj je dozvoljeno parkiranje vozila.

Javnim parkiralištima na području Brčko distrikta upravlja JP “Putevi Brčko“. Upravljanje javnim parkiralištima u smislu ovog zakona je održavanje, obnavljanje i unapređivanje javnih parkirališta.

Način organizovanja, upravljanja i korištenja javnih parkirališta na području Brčko distrikta BiH, utvrđuje se odlukom koju donosi JP “Putevi Brčko“.

Za korištenje usluga parkiranja plaća se naknada, koja je prihod JP “Putevi Brčko“. Visina naknade iz stava 5 ovog člana utvrđuje se odlukom, koju donosi JP “Putevi Brčko“, uz prethodnu saglasnost Skupštine Brčko distrikta BiH.“

 

Član 5

Član 168 mijenja se i glasi:

Član 168

Pod  održavanjem čistoće na javnim  površinama smatra se:

1.  čišćenje i pranje javnih saobraćajnih površina, kao i  čišćenje i održavanje korpi i posuda za otpatke na tim površinama,

2.  čišćenje i održavanje korpi i posuda za otpatke sa ostalih javnih površina.

Čišćenje iz stava 1 ovog člana obuhvata uklanjanje papira, kamena, zemlje, smeća i raznih otpadaka.“

 

Član 6

Član 169 mijenja se i glasi:

Član 169

Javne saobraćajne površine moraju se redovno čistiti i prati, u skladu s planom i programom redovnog čišćenja i pranja javnih saobraćajnih površina (u daljnjem tekstu: Plan).

Plan donosi šef Odjeljenja za javne poslove uz saglasnost Vlade, do 31. oktobra tekuće godine, za narednu godinu.

Plan sadrži:

1. obim i opis usluga,

2. vrijeme i način čišćenja i pranja,

3. ukupan iznos novčanih sredstava za usluge čišćenja i pranja.

Čišćenje  i  pranje  javnih  saobraćajnih  površina  iz  Plana  vrši  davalac  komunalne usluge nadležan za čistoću.

Čišćenje ostalih  javnih  površina iz člana 168 stava 1 tačke 2 vrše fizička ili pravna lica koja su vlasnici ili korisnici javne površine.“

 

Član 7

U članu 171 stav 3  briše se.

 

Član 8

U članu 174 stavu 3 riječi: „ nadležnog odjeljenja Vlade “ zamjenjuju se riječima:

„JP“ Putevi Brčko“.“

 

Član 9

U članu 176 stav 2 mijenja se i glasi:

„Odobrenje za upotrebu javne površine za radove iz stava 1 ovog člana, na zahtjev investitora ili izvođača radova, izdaje Ured za upravljanje javnom imovinom Brčko distrikta BiH, uz prethodno pribavljenu saglasnost JP “Putevi Brčko“.“

 

Član 10

U članu 185 stav 1 mijenja se i glasi:

„Ulične slivnike, kao uređaje za odvodnjavanje atmosferskih i otpadnih voda sa javnih saobraćajnih površina ugrađuje i održava  JP “Putevi Brčko“.“

U stavu 3 riječi: „nadležnog odjeljenja za puteve“ zamjenjuju se riječima: JP “Putevi Brčko“.

 

 

Član 11

Član 189 mijenja se i glasi:

Član 189

„Pod održavanjem javnih zelenih površina smatra se: čišćenje smeća, kamena, korova, lišća, košenje i odvoz trave, odstranjivanje papira, suhog lišća, suhog cvijeća i grmlja, sječa suhih i oštećenih stabala, sađenje hortikulturnog bilja, okopavanje,

đubrenje, zalijevanje travnjaka, cvijetnjaka i rasada, uništavanje biljnih štetočina i preventivno djelovanje na sprečavanju biljnih bolesti, održavanje klupa, staza, korpi za otpatke, skidanje snijega s grana mladih hortikulturnih sadnica, postavljanje zaštitnih ograda, kao i vršenje drugih agrotehničkih mjera potrebnih za rast, razvoj i estetski izgled u parkovima, drvoredima, travnjacima, cvijetnjacima, skverovima, igralištima, rekreacionim površinama i slično.

Održavanje javnih zelenih površina koje se nalaze na zemljištu čiji su vlasnici ili korisnici preduzeća, fizička ili pravna lica, vrše vlasnici i korisnici u skladu sa stavom

1 ovog člana.“

 

Član 12

Član 190 mijenja se i glasi:

Član 190

 

Javne zelene površine se održavaju u skladu s programom održavanja javnih zelenih površina (u daljnjem tekstu: Program).

Program donosi šef Odjeljenja za javne poslove uz saglasnost Vlade, do 31. oktobra tekuće godine, za narednu godinu.

Program sadrži:

1. obim i opis usluga,

2. vrijeme i način održavanja,

3. ukupan iznos novčanih sredstava potreban za održavanje.

Održavanje javnih zelenih površina u skladu s Programom vrši  JP „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH.“

 

Član 13

 

Član 195 mijenja se i glasi:

Član 195

 

Prekopavanje javnih površina, radi održavanja postojećih podzemnih instalacija i uređaja vrši se na:

1. javnim zelenim površinama, uz odobrenje Odjeljenja za javne poslove,

2. javnim saobraćajnim površinama, uz odobrenje  JP „Putevi Brčko“,

3. ostalim javnim površinama, uz odobrenje korisnika ili vlasnika javne površine.

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za prekopavanje, podnosilac zahtjeva je dužan priložiti saglasnost nadležnih za elektro, PTT, vodovod i kanalizaciju, kao i skicu mjesta na kome se izvode radovi sa označenjem dužine, širine i dubine iskopine.

Izuzetno, u slučaju iznenadnih i očiglednih kvarova na podzemnim instalacijama, vlasnik ili korisnik instalacija ili uređaja, može izvršiti prekopavanje radi otklanjanja kvara, s tim da je dužan da odmah obavijesti  nadležne za izdavanje odobrenja iz stava 1 ovog člana, te naknadno pribaviti potrebno odobrenje, a prekopanu javnu površinu dovede u prvobitno stanje.“

 

Član 14

U članu 198 stavovi 3 i 4  mijenjaju se i glase:

Uklanjanje stabala i grana iz stavova 1 i 2 ovog člana, kao i stabala i grana koji ugrožavaju sigurnost ljudi, vrši sa:

1.  javnih zelenih  površina Odjeljenje za javne poslove,

2.  javnih saobraćajnih površina van područja grada JP „Putevi Brčko“,

3.  ostalih javnih površina vlasnici ili korisnici.“

 

Uklanjanje stabala i grana  iz stava 3 tački 2 i 3 ovog člana, vrši se u skladu s članom 191 stavom 2 ovog zakona.

 

Član 15

U članu 208 stavu 3 i članu 217 stavu 2 riječi: „odjeljenja nadležnog za javne poslove“ zamjenjuju se riječima: „odjeljenja nadležnog za zaštitu okoliša“.

 

Član 16

U članu 230 iza stava 4 dodaje se stav 5 i glasi:

„Padavine snijega preko 50 centimetara smatraju se elementarnom nepogodom i njihovo uklanjanje vrši se u skladu s posebnom odlukom koju donosi Vlada na prijedlog organa nadležnog za poslove civilne zaštite.“

 

Član 17

Član 231 briše se.

 

Član 18

 

U članu 232 stav 1 mijenja se i glasi:

„Za uklanjanje snijega i leda sa javnih saobraćajnih površina, odgovorno je JP „Putevi Brčko“.

U stavu 4 riječi: „parkirališta“ i „autobuskih stanica “  brišu se.

 

Član 19

Ovaj zakon stupa na snagu  prvog narednog dana  od dana  objavljivanja u Službenom glasniku Brčko distrikta BiH.

 

 

Broj: 01-02-107/13

Brčko, 30. 5. 2013. godine

 

PREDSJEDNIK

SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH

 

Đorđa Kojić

Trascina file per caricare