Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Z A K O N O PRAZNICIMA BRČKO DISTRIKTA BiH

U skladu s članom 23 Statuta Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH» broj 1/00), Skupština Brčko Distrikta BiH na 53. sjednici održanoj 29. novembra 2002. godine, usvaja

 

Z A K O N  O PRAZNICIMA BRČKO DISTRIKTA BiH

 

Član 1

Ovaj zakon reguliše zvanične praznike Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: praznici Distrikta), kao i prava i obaveze koje proizilaze iz ovih praznika.

 

Član 2

Praznici Distrikta su:

1. Nova godina,

2. Dan uspostavljanja Brčko Distrikta,

3. Praznik rada.

 

Član 3

Nova godina se slavi 1. i 2. januara, Dan uspostavljanja Distrikta 8. marta, Praznik rada 1. i 2. maja.

 

Član 4

Sve institucije Brčko Distrikta, preduzeća i druga pravna lica neće raditi tokom praznika Distrikta.

Sa izuzetkom od odredbi stava 1 ovog člana, sve institucije Brčko Distrikta koje se bave pružanjem vitalnih javnih usluga, kao što su Policija, Vatrogasna služba, pravosuđe

Distrikta, sektor zdravstvene zaštite, obavezne su održavati minimum funkcionalnih kapaciteta tokom praznika Distrikta.

Gradonačelnik i predsjednik Pravosudne komisije dužni su izdati uputstva o održavanju minimuma funkcionalnih kapaciteta institucija koje se bave pružanjem vitalnih javnih usluga tokom praznika Distrikta.

 

Član 5

Praznici Distrikta su prenosivi, te ukoliko neki od praznika Distrikta pada u nedjelju, prvi radni dan nakon praznika će biti neradni dan.

 

Član 6

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH».

 

Босниа Херцеговина                                                                      Bosnia i Hercegovina

БРЧКО ДИСТРИКТ                                                        BRČKO DISTRIKT

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ                                            BOSNE I HERCEGOVINE

СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТA                                    SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA

 

Broj: 0-02-022-305/02

Brčko, 29. novembar 2002. godine

 

PREDSJEDNIK

SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA

Mirsad Đapo, dipl. pravnik

Trascina file per caricare