Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

ZAKON


o javnom okupljanju

 

Clan 1.

Ovim zakonom uredjuje se nacin ostvarivanja prava gradjana na mirno okupljanje i javni protest; pojam javnog okupljanja, procedura prijavljivanja javnog okupljanja; uslovi pod kojima se može zabraniti javno okupljanje; prava i obaveze organizatora i voditelja javnog okupljanja; organi nadležni za provodjenje ovog zakona i druga pitanja od znacaja za uredjivanje pitanja javnog okupljanja na teritoriji Bosansko podrinjskog kantona Goražde.

 

Clan 2.

Gradjani imaju pravo na mirno okupljanje i javni protest (u daljem tekstu: javno okupljanje) pod uslovima propisanim ovim zakonom.

Pod javnim okupljanjem gradjana u smislu ovog zakona podrazumijevaju se protesti, povorke i druga slicna javna okupljanja gradjana na otvorenom ili u zatvorenom prostoru, organizovana u svrhu javnog izražavanja misli ili ostvarivanja politickih interesa gradjana, kao i javna okupljanja organizovana radi ostvarivanja zabavnih, kulturnih, vjerskih, sportskih ili drugih interesa gradjana ( u daljem tekstu: priredbe).

 

Clan 3.

Održavanje javnog okupljanja prijavljuje organizator.

Prijava za održavanje javnog okupljanja podnosi se Policijskoj upravi Ministarstva unutrašnjih poslova BPK-a u opcini na kojoj se javno okupljanje namjerava održati ( u daljem tekstu: Policijska uprava), najkasnije u roku od 72 sata prije održavanja javnog okupljanja.

Ako se javno okupljanje namjerava održati na podrucju koje obuhvata dvije ili više opcina prijava se, u roku iz prethodnog stava, podnosi Ministarstvu unutrašnjih poslova BPK-a Goražde ( daljem tekstu: MUP).

O prijavljenom javnom okupljanju iz prethodnog stava, MUP obavještava Policijske uprave na cijem podrucju ce se održati javno okupljanje.

 

Clan 4.

Prijava za održavanje javnog okupljanja sadrži: ime i prezime, podatke o rodjenju i prebivalište organizatora, odnosno naziv i sjedište organizatora, svrhu, mjesto, dan i vrijeme održavanja javnog okupljanja, predvidjene mjere osiguranja na javnom okupljanju, podatke o nacinu na koji je ustrojena redarska služba, kao i broj redara i njihove licne podatke, ime i prezime i podatke o rodjenju i prebivalištu voditelja javnog okupljanja.

U slucaju kada se javno okupljanje održava na javnoj cesti, ulici i pješackoj zoni, koje iziskuje obustavu saobracaja, organizator je dužan uz prijavu priložiti odobrenje o obustavi saobracaja i vremenu obustave saobracaja koje je izdatao od strane kantonalnog ministarstva nadležnog za poslove prometa.

 

Clan 5.

Od obaveze prijavljivanja oslobodjene su vjerske institucije, sindikalne organizacije, politicke stranke, ucenicke ili studentske organizacije i druga pravna lica u slijedecim slucajevima:

vjerski obredi koji se održavaju u prostorijama ili prostoru koji služi u vjerske svrhe, odnosno vjerski obredi koji se na zahtjev vjernika održavaju u vezi sa obiteljskim, vjerskim ili drugim obicajima;

uobicajeni sastanci ili seminari ili druga slicna okupljanja, koja se održavaju u zatvorenom prostoru, na kojima pristup nije svakom dopušten;

okupljanja koja se održavaju u prostorijama koje nisu otvorene za javnost, ukoliko se na njima prevoshodno razmatraju pitanja sindikalnog udruživanja, odnosno zaštite socijalnih interesa sindikalnih organizacija;

uobicajena okupljanja, sastanci, tribine, okrugli stolovi ili okupljanja registrovanih politickih stranaka koji se održavaju u zatvorenom prostoru;

pogrebne povorke;

priredbe i igranke ukoliko se održavaju u zatvorenim prostorijama školske i druge odgovarajuce ustanove, u ucenickoj i studentskoj organizaciji;

kulturni dogadjaji koji se održavaju u zatvorenim prostorima. Clan 6.

Strane fizicke i pravne osobe mogu organizovati javno okupljanje po odobrenju Policijske uprave, odnosno MUP-a, ako se javno okupljanje organizuje na podrucju koje obuhvata dvije ili više opcina.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za održavanje javnog okupljanja organizator iz prethodnog stava dužan je podnijeti najkasnije pet dana prije održavanja javnog okupljanja.

Zahtjev iz prethodnog stava može se odbiti samo iz razloga utvrdjenih ovim zakonom koji se odnose na zabranu javnog okupljanja, u roku od 48 sati od dana prijema zahtjeva.

Po zahtjevu iz stava 2. ovog clana odlucuje se rješenjem.

Protiv rješenja iz prethodnog stava može se izjaviti žalba ministru unutrašnjih poslova u roku od 24 sata od dana prijema rješenja.

Postupak rješavanja po žalbi je hitan i mora se završiti u roku od najmanje 24 sata prije održavanja predvidjenog okupljanja.

Po prijemu konacnog rješenja organizator je dužan odmah obavjestiti javnost o zabrani održavanja javnog okupljanja i ukloniti javno istaknute objave, odnosno oglase o sazivanju javnog okupljanja.

 

Clan 7.


Zabranit ce se održavanje javnog okupljanja ako je sazvano radi:

1. vršenje aktivnosti nasilnog rušenja ustavnog poretka;

2. ugrožavanje nazavisnosti, suvereniteta odnosno teritorijalnog integriteta BiH;

3. vršenje krivicnog djela ili podsticanja na vršenje krivicnih djela;

4. izazivanje ili raspirivanje nacionalne, rasne ili vjerske mržnje ili netrpeljivosti;

5. remecenje javnog reda i mira ili vrijedjaja javnog morala;

6. ukoliko nije blagovremeno prijavljeno, kada je prijavljivanje obavezno;

7. ukoliko se ocekuje da ce na javnom okupljanju biti poremecen javni red i mir ili ugrožen život i sigurnost ljudi i imovine, ili da ce se održavanjem javnog skupa onemoguciti javni saobracaj, a organizator nije u stanju da blagovremeno obezbjedi javni red i mir na javnom okupljanju odnosno normalan javni saobracaj;

8. ukoliko na zahtjev nadležnog organa, organizator blagovremeno ne preduzme naložene dodatne mjere;

9. ako javno okupljanje organizuje organizacija, odnosno, udruženje gradjana, ciji je rad zabranjen odlukom nadležnog suda. 


 

Clan 8.

Rješenje o zabrani održavanja javnog okupljanja donosi Policijska uprava, odnosno MUP, ukoliko se javno okupljanje treba da održi na dvije ili više opcina, u roku od 24 sata od prijema obavještenja o održavanju javnog okupljanja.

Rješenje iz prethodnog stava može se donijeti samo iz razloga utvrdjenih ovim zakonom koji se odnose na zabranu javnog okupljanja.

Protiv rješenja iz prethodnog stava može se izjaviti žalba ministru unutrašnjih poslova, odmah po prijemu rješenja, a najkasnije u roku od 24 sata po prijemu rješenja.

Postupak rješavanja po žalbi je hitan i mora se završiti u roku od najmanje 12 sati prije održavanja predvidjenog javnog okupljanja.

Po prijemu konacnog rješenja, organizator je dužan odmah obavjestiti javnost o zabrani održavanja javnog okupljanja i ukloniti javno istaknute objave, odnosno oglase o sazivanju javnog okupljanja.

 

Clan 9.

Organizator javnog okupljanja odredjuje voditelja.

Organizator i voditelj, ustrojavaju redarsku službu i odredjuju redare koji su dužni održavati red i mir u skladu s utvrdjenim mjerama osiguranja.

Ako mjere osiguranja koje je utvrdio organizator nisu dovoljne, Policijska uprava nalaže organizatoru provodjenje dodatnih mjera osiguranja.

Ako organizator ne postupi u skladu sa nalogom Policijske uprave, Policijska uprava može zabraniti javno okupljanje.

Za provodjenje mjera iz stava 2. i 3. ovog clana odgovoran je i voditelj.

 

Clan 10.

Redar mora biti punoljetna osoba i za vrijeme trajanja javnog okupljanja mora imati na rukavu vidljivu oznaku sa natpisom “redar”, ili takvu oznaku na odjeci.

Redar za vrijeme obavljanja dužnosti ne smije nositi oružje.

 

Clan 11.

Organizator i voditelj su odgovorni za ustroj redarske službe, održavanje reda i mira na javnom okupljanju te vodjenje javnog okupljanja.

 

Clan 12.

Voditelj je dužan preduzeti mjere radi iskljucivanja osoba koje tokom javnog okupljanja remete javni red i mir.

Voditelj je dužan prekinuti javno okupljanje ako ocjeni da ce javno okupljanje poprimiti nasilnicki tok kojim se ugrožava sigurnost ljudi i imovine ili bezbjednost saobracaja.

Voditelj može odluciti uz saglasnost ovlaštene službene osobe nadležne Policijske uprave da se prekinuto javno okupljanje nastavi nakon što je uspostavljen red i mir.

 

Clan 13.

Ovlaštena službena osoba nadležne Policijske uprave, odnosno MUP-a, ukoliko se javno okupljanje održava na podrucju dvije ili više opcina, naredit ce voditelju da prekine javno okupljanje i pozove ucesnike da se mirno razidju ako za vrijeme

trajanja javnog okupljanja nastupe razlozi zbog kojih se javno okupljanje može zabraniti.

Ako voditelj ne postupi po naredbi iz stava 1. ovog clana, ovlaštena službena osoba nadležne Policijske uprave, odnosno MUP-a, prekinut ce javno okupljanje.

Nadležna Policijska uprava, odnosno MUP, ce prekinuti javno okupljanje i zatražiti od ucesnika da se razidju ako javno okupljanje nije prijavljeno ili se održava protivno prijavi.

 

Clan 14.

Javna okupljanja ne može organizovati politicka organizacija ili udruženje gradjana ciji je rad zabranjen.

 

Clan 15.

Zabranjeno je ucesnicima javnog okupljanja nositi oružje ili predmete namijenjene ili podobne za nanošenje povreda ili oštecenje imovine.

 

Clan 16.

Novacanom kaznom od 1000 do 5.000 KM kaznit ce se za prekršaj organizator javnog okupljanja - pravna osoba:

1. ako ne prijavi održavanje javnog okupljanja (clan 3. stav 1.);

2. ako ne pribavi odobrenjeza održavanje javnog okupljanja(clan 6. stav 1.);

3. ako postupi suprotno odredbi stava 7. clana 6. ovog zakona;

4. ako postupi suprotno odredbi stava 5. clana 8. ovog zakona;

5. ako postupi suprotno odredbama clana 9. ovog zakona.

Za prekršaj iz prethodnog stava kaznit ce se organizator javnog okupljanja – fizicka osoba, novcanom kaznom od 500 do 1000 KM.

 

Clan 17.

Novcanom kaznom od 500 do 1.000 KM kaznit ce se odgovorna osoba organizatora javnog okupljanja-voditelj javnog okupljanja, ako ne postupi u skladu sa odredbama clana 9. stav 2., clana 11., 12. i 13. stav 2. ovog zakona.

 

Clan 18.

Novcanom kaznom od 500 do 1000 KM kaznit ce se ucesnik javnog okupljanja za prekršaj iz clana 15. ovog zakona.

 

Clan 19.

Danom stupanja na snagu ovog zakona, na podrucju Bosansko podrinjskog kantona Goražde, prestaju se primjenjivati odredbe Zakona o javnim skupovima (“Službeni list SR BiH”, broj 41/90 – precišceni tekst i “Službeni list R BiH”, broj 13/93 i 13/94).

 

Clan 20.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama BPK-a Goražde”.

 

PREDSJEDAVAJUCI SKUPŠTINE

BPK-a GORAŽDE

Dr. Alija Begovic

 

Trascina file per caricare