Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

ZAKON O JAVNOM OKUPLJANJU

 

DIO PRVI - OPĆE ODREDBE

 

Član l.

(Predmet)

(1)      Ovim Zakonom uređuju se javna okupljanja građana na području Kantona Sarajevo radi javnog izražavanja političkih, socijalnih i drugih uvjerenja i interesa, način organizovanja mirnih okupljanja i javnih protesta, javnih priredbi i drugih oblika okupljanja.

(2)      Javna okupljanja građana su slobodna i ostvaruju se na način propisan ovim Zakonom.

 

Član 2.

(Pojam i vrste javnog okupljanja)

(1)      Javnim okupljanjem građana, u smislu ovog Zakona, smatra se svako organizovano okupljanje građana koje se održava na za to prikladnom prostoru.

(2)      Javna okupljanja (u daljnjem tekstu: javni skup), u smislu ovog Zakona, su:

a)      mirna okupljanja i javni protesti,

b)      javne priredbe i

c)      drugi oblici okupljanja.

 

Član 3.

(Prostor prikladan za javni skup)

(1)      Prostor prikladan za javni skup je javno mjesto pristupačno i prikladno za okupljanje lica

čiji broj i identitet nije unaprijed određen i na kome okupljanje građana ne dovodi do ugrožavanja prava i sloboda drugih lica, zdravlja ljudi, sigurnosti ljudi i imovine i ometanja javnog saobraćaja.

(2)      Prostor prikladan za javni skup je i prostor na kojem se odvija javni saobraćaj kada je moguće dodatnim mjerama osigurati privremenu izmjenu režima saobraćaja, kao i zaštitu zdravlja ljudi i sigurnost ljudi i imovine.

 

Član 4.

(Javni skup u pokretu)

(1)      Javni skup se može prijaviti i odvijati kao kretanje učesnika javnog skupa na određenom prostoru (u daljnjem tekstu: javni skup u pokretu).

(2)      Javni skup u pokretu na prostoru iz člana 3. stav (2) ovog Zakona može se odvijati samo neprekinutim kretanjem, osim na mjestu polaska i završetka.

 

Član 5.

(Ograničenja)

(1)      Samo ovim Zakonom mogu se propisati ograničenja slobode javnog okupljanja koja su nužna u demokratskom društvu radi zaštite ustavnog poretka, prava i sloboda drugih ljudi i zdravlja ljudi.

(2)      Sloboda govora i javnog istupanja na javnom okupljanju ograničena je zabranom svakog pozivanja i podsticanja na oružani sukob ili upotrebu nasilja, na nacionalnu, rasnu, vjersku ili drugu mržnju.

(3)      Javni skup ne može organizovati politička organizacija ili udruženje građana čiji je rad zabranjen.

(4)      Javni skup ne može sazvati niti na javnom skupu istupati lice kojem je pravosnažnom sudskom odlukom izrečena mjera sigurnosti zabrane javnog istupanja.

 

Član 6.

(Odgovornost za štetu)

Organizator odgovara za štetu koju su počinili učesnici javnog skupa prema pravilima objektivne odgovornosti.

 

Član 7.

(Ravnopravnost spolova)

Gramatička terminologija u ovom zakonu podrazumijeva uključivanje oba spola.

 

DIO DRUGI - MIRNA OKUPLJANJA I JAVNI PROTESTI

 

Član 8.

(Pojam mirnih okupljanja i javnih protesta)

(1)      Pod mirnim okupljanjem i javnim protestom (u daljnjem tekstu: mirna okupljanja) podrazumijeva se svako organizovano okupljanje građana koje se održava radi javnog nenasilnog izražavanja političkih, socijalnih i drugih uvjerenja i interesa.

(2)      Pod mirnim okupljanjem podrazumijeva se i svako neorganizovano, spontano okupljanje građana, koje se održava u posebnim, iznenadnim i po društvenu zajednicu relevantnim situacijama, a sve radi javnog izražavanja političkih, socijalnih i drugih uvjerenja i interesa,

na prostoru propisanom u članu 14. ovog Zakona.

 

Član 9.

(Organizator mirnog okupljanja)

(1)   Organizator mirnog okupljanja je pravno ili fizičko lice (u daljnjem tekstu: organizator) koje, u skladu sa odredbama ovog Zakona, priprema, saziva, organizuje, održava, prati i vrši nadzor nad održavanjem mirnog okupljanja.

(2)      Kad mirno okupljanje priprema grupa građana ili više pravnih osoba, dužne su odrediti svog zastupnika.

 

Član 10.

(Obaveza prijavljivanja mirnog okupljanja)

(1)      Organizator, odnosno njegov zastupnik, dužan je podnijeti prijavu za održavanje mirnog okupljanja kako je to ovim Zakonom određeno.

(2)      Prijava iz stava (1) ovog člana podnosi se najkasnije pet dana prije početka održavanja mirnog okupljanja.

(3)      Prijava se podnosi policijskoj upravi Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) na čijem području se namjerava održati mirno okupljanje ili Upravi policije Ministarstva, ako se mirno okupljanje namjerava održati na području dvije ili više policijskih uprava (u daljnjem tekstu: nadležni policijski organ).

 (4)     Izuzetno od stava (2) ovog člana, iz naročito opravdanih razloga, prijava se može podnijeti najkasnije 48 sati prije početka održavanja mirnog okupljanja, uz obrazloženje neprijavljivanja u roku iz stava (2) ovog člana.

 (5)     Potpisana prijava se podnosi lično ili preporučenom pošiljkom. Rok za prijavu podnesenu preporučenom pošiljkom teče od dana predaje pošti pošiljke koja je upućena.

 

Član 11. (Sadržaj prijave)

(1)      Prijava iz člana 10. stav (1) ovog Zakona sadrži:

a) program i ciljeve mirnog okupljanja,

b) podatke o mjestu, datumu i vremenu održavanja i trajanja mirnog okupljanja,

c) naziv i sjedište organizatora i lične podatke odgovornog lica, odnosno zastupnika ako je organizator više pravnih lica ili grupa građana, ime i prezime i jedinstveni matični broj ako je organizator fizičko lice,

d) lične podatke voditelja mirnog okupljanja, e)  spisak redara sa njihovim ličnim podacima,

f) podatke o mjerama koje organizator preduzima za održavanje reda i mira, g)           procjenu broja učesnika i

h) druge podatke od interesa za sigurno i nesmetano održavanje mirnog okupljanja.

(2)      Pod mjestom održavanja mirnog okupljanja, u smislu ovog člana, podrazumijeva se mjesto na kojem se održava mirno okupljanje kao i prilazni putevi i prostori (uži i širi lokalitet) neposredno uz mjesto održavanja mirnog okupljanja.

 

(3)      Prijava mirnog okupljanja u pokretu mora sadržavati i detaljno određenu trasu kretanja, mjesto polaska i mjesto završetka, kao i način kretanja učesnika (pješice, vozilima, kombinovano).

(4)      Ako mirno okupljanje zahvata i površinu puta, usljed čega bi saobraćaj bio obustavljen ili ometan, organizator je dužan uz prijavu priložiti i odobrenje nadležnog organa u skladu sa Zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini ("Službene novine Federacije BiH", br. 56/06 i 47/07).

(5)      Kada prijava ne sadrži podatke ili dokumentaciju iz st. (1), (3) i (4) ovog člana nadležni policijski organ će na to pismeno upozoriti organizatora i odrediti mu rok da dopuni prijavu.

(6)      U slučaju iz stava (5) ovog člana javni skup smatra se prijavljenim podnošenjem potpune prijave.

(7)      Svaka izmjena sadržaja podnesene prijave smatraće se podnošenjem nove prijave.

 

Član 12.

(Izuzeci od obaveze prijavljivanja mirnog okupljanja)

(1)      Izuzetno od odredbi člana 10. stav (1) ovog Zakona, ne prijavljuju se: sastanci, tribine, okrugli stolovi ili okupljanja registrovanih političkih stranaka, sindikalnih i drugih organizacija ili udruženja koji se održavaju u zatvorenim prostorijama prikladnim za te svrhe, osim u slučajevima kada organizator smatra to za potrebnim.

(2)      Političke stranke, koalicije, liste nezavisnih kandidata i nezavisni kandidati organizuju i održavaju mirna okupljanja u skladu sa odredbama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.

(3)      Ne prijavljuju se protesti pojedinaca.

(4)      O svakom okupljanju iz st. (1) i (2) ovog člana, čije održavanje zahtijeva preduzimanje posebnih mjera sigurnosti organizator, odnosno njegov zastupnik dužan je obavijestiti nadležni policijski organ.

 

Član 13.

(Mjesto održavanja mirnog okupljanja)

Mirno okupljanje može se održavati na svakom za to prikladnom prostoru u skladu sa odredbama člana 3. ovog Zakona.

 

Član 14.

(Mirna okupljanja čiji organizator nije poznat)

(1)      Skupština Kantona Sarajevo na prijedlog Vlade Kantona Sarajevo, donosi akt o određivanju prostora za mirna okupljanja čiji organizator nije poznat u roku od 90 dana od dana donošenja ovog Zakona.

(2)      Prijedlog iz stava (1) ovog člana će se zasnivati na preporukama općinskih vijeća koja će nakon provedene rasprave Vladi Kantona predložiti najmanje po jednu lokaciju na području svoje općine.

(3)      Vlada Kantona Sarajevo će, na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, u roku od 30 dana od dana donošenja akta iz stava (1) ovog člana, odlukom propisati način i obim mjera osiguranja prostora za mirno okupljanje čiji organizator nije poznat.

 

Član 15.

(Izuzeci)

Izuzetno od člana 13. ovog Zakona, mirno okupljanje ne smije se održavati:

a)      u blizini bolnica, na način da ometa pristup vozilima hitne pomoći i remeti mir bolesnicima,

b)      u blizini dječjih vrtića, osnovnih i srednjih škola, dok u njima borave djeca i učenici,

c)      u nacionalnim parkovima i zaštićenim parkovima prirode, osim mirnih okupljanja koja imaju za cilj unapređenje i popularizaciju zaštite prirode i čovjekove okoline, kao i obilježavanje značajnih historijskih datuma,

d)      u blizini spomenika kulture, ako bi to moglo prouzrokovati uništenje ili oštećenje zaštićene vrijednosti,

e)      na autoputevima, magistralnim i regionalnim putevima i saobraćajnicama na kojima se odvija šinski saobraćaj na način kojim se ugrožava nesmetano odvijanje saobraćaja,

f)      na drugim mjestima, ako bi se s obzirom na vrijeme, broj učesnika ili prirodu okupljanja moglo ozbiljnije poremetiti kretanje i rad većeg broja građana.

 

Član 16.

(Zabrana održavanja mirnog okupljanja)

(1)      Nadležni policijski organ rješenjem će zabraniti održavanje mirnog okupljanja ako:

a) je usmjereno na nasilno ugrožavanje ustavnog poretka,

b) je usmjereno na vršenje krivičnih djela ili podsticanje na vršenje krivičnih djela, c)  nije blagovremeno i uredno prijavljeno, kada je prijavljivanje obavezno,

d) je prijavljeno na prostorima na kojima se, u skladu sa ovim zakonom, ne može održavati,

e) su ciljevi usmjereni na pozivanje i podsticanje na oružani sukob ili upotrebu nasilja, na kršenje zagarantovanih prava i sloboda čovjeka, na nacionalnu, rasnu, vjersku ili drugu mržnju,

f) postoji stvarna opasnost da bi održavanjem mirnog okupljanja bila ugrožena sigurnost ljudi i imovine ili bi došlo do stvarne opasnosti od nasilja ili narušavanja javnog reda i mira u većem obimu,

g) na zahtjev nadležnog organa, organizator blagovremeno ne preduzme naložene dodatne mjere,

h) je to potrebno radi sprečavanja ugrožavanja zdravlja ljudi, na zahtjev organa državne uprave nadležnog za poslove zdravstva i

i) ga organizuje organizacija, odnosno udruženje građana čiji je rad odlukom nadležnog suda zabranjen.

(2)      Rješenje iz stava (1) ovog člana mora se donijeti najkasnije 48 sati, a ukoliko se radi o slučaju iz člana 10. stav (4) ovog Zakona najkasnije 24 sata prije prijavljenog početka održavanja mirnog okupljanja.

 

Član 17.

(Žalbeni postupak)

(1)      Protiv rješenja iz člana 16. ovog Zakona organizator, odnosno njegov zastupnik, može izjaviti žalbu najkasnije u roku od 24 sata po prijemu rješenja.

(2)      Nadležni policijski organ dužan je žalbu sa spisima odmah dostaviti ministru

Ministarstva (u daljnjem tekstu: ministar).

(3)      Žalba iz stava (1) ovog člana ne odlaže izvršenje rješenja.

(4)      Postupak rješavanja po žalbi je hitan, a rješenje po žalbi se mora donijeti i dostaviti podnosiocu žalbe u roku od najmanje 12 sati prije održavanja mirnog okupljanja.

(5)      Organizator je dužan odmah po prijemu konačnog rješenja kojim se zabranjuje mirno okupljanje obavijestiti javnost o tome i ukloniti javno istaknuta obavještenja o sazivanju mirnog okupljanja.

(6)      Protiv rješenja iz stava (4) ovog člana može se pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom.

 

Član 18.

(Stranci, organizatori mirnog okupljanja i učesnici javnog skupa)

(1)   Strane fizičke i pravne osobe mogu organizovati mirno okupljanje, odnosno istupati na javnom skupu, samo nakon podnošenja zahtjeva i izdavanja odobrenja nadležnog policijskog organa.

(2)      Zahtjev iz stava (1) ovog člana podnosi se najkasnije pet dana prije početka mirnog okupljanja, odnosno istupanja na javnom skupu.

(3)      Razlozi za odbijanje izdavanja odobrenja, kao i žalbeni postupak po rješenju, sprovodi se na način propisan u čl. 16. i 17. ovog Zakona.

 

Član 19.

(Održavanje reda i mira na mirnom okupljanju)

 

(1)      Organizator je dužan da osigura red i mir na mirnom okupljanju.

(2)      Organizator je naročito dužan preduzeti sve potrebne mjere da učesnici mirnog okupljanja ne budu naoružani i da ne čine štetu.

(3)      Dužnost organizatora je da osigura dovoljan broj lica za vršenje poslova održavanja reda i mira (u daljnjem tekstu: redar) na mirnom okupljanju i da preduzme odgovarajuće mjere medicinske zaštite i zaštite od požara.

(4)      Organizator može obavljanje poslova na održavanju reda i mira povjeriti agenciji za osiguranje lica i imovine.

(5)      Organizator je dužan da omogući nesmetan prolazak vozilima policije, hitne pomoći, vatrogasnim vozilima i vozilima javnog gradskog saobraćaja.

(6)      Poslove održavanja javnog reda i mira na prostoru koji se nalazi neposredno uz mjesto održavanja mirnog okupljanja vrše policijski službenici Uprave policije Ministarstva (u daljnjem tekstu: policijski službenici).

(7)      Nadležni policijski organ dužan je da spriječi ometanje ili onemogućavanje održavanja mirnog okupljanja koje se održava u skladu sa odredbama ovog Zakona.

(8)   Učesnicima mirnog okupljanja, kao i licima koja se kreću prema mjestu održavanja mirnog okupljanja, zabranjeno je nositi oružje, predmete pogodne za nanošenje tjelesnih povreda i alkoholna pića.

(9)      Učesnici mirnog okupljanja ne smiju nositi uniforme, dijelove uniforme, odjeće ili drugih obilježja kojima se poziva ili podstiče na oružane sukobe ili upotrebu nasilja, nacionalnu, rasnu, vjersku ili drugu mržnju.

 

Član 20.

(Voditelj mirnog okupljanja)

(1)      Organizator je dužan odrediti voditelja mirnog okupljanja (u daljnjem tekstu: voditelj). (2)          Voditelj je lice koje vrši nadzor nad održavanjem mirnog okupljanja i usmjerava rad

redara.

(3)      Voditelj je dužan preduzeti potrebne mjere radi osiguranja reda i mira na mirnom okupljanju.

(4)      Dužnost voditelja je da prekine mirno okupljanje ako nastupi stvarna opasnost za sigurnost ljudi i imovine.

(5)      Voditelj može nastaviti prekinuto mirno okupljanje ako su u međuvremenu otklonjene okolnosti iz stava (4) ovog člana u vremenskom terminu u kojem je skup najavljen.

 

Član 21. (Redar)

(1)      Redar je od organizatora određeno lice koje vrši poslove održavanja reda i mira na mirnom okupljanju.

(2)      Redar je dužan, za vrijeme vršenja redarskih poslova, štititi učesnike mirnog okupljanja i imovinu koja se nalazi na prostoru na kojem se održava mirno okupljanje.

(3)      Dužnost redara je da odmah preda policijskom službeniku učesnika mirnog okupljanja, kao i lice koje se kreće prema mjestu održavanja mirnog okupljanja, koje nosi oružje ili predmete pogodne za nanošenje tjelesnih povreda.

(4)      Redar je dužan policijskom službeniku pružiti podatke o licu koje je narušilo red i mir. (5)          Za vrijeme obavljanja redarskih poslova redar ima pravo i dužan je:

a) izvršiti pregled lica koje ulazi u prostor na kojem se održava mirno okupljanje,

b) zabraniti ulazak u prostor na kojem se održava mirno okupljanje licu za koje procijeni da bi moglo narušavati red i mir, a posebno licu koje se nalazi u alkoholisanom stanju,

c) usmjeravati kretanje učesnika mirnog okupljanja,

d) isključiti lice koje narušava red i mir i

e) da odmah preda policijskom službeniku lice koje teže narušava red i mir.

(6)      Za vrijeme obavljanja redarskih poslova redar je dužan nositi prsluk fluorescentne boje sa vidljivim natpisom "REDAR".

(7)      Redar ne smije nositi oružje ili predmete pogodne za nanošenje povreda, uniformu, dijelove uniforme, odjeće ili drugih obilježja kojima se poziva ili podstiče na oružane sukobe ili upotrebu nasilja, nacionalnu, rasnu, vjersku ili drugu mržnju.

 

Član 22.

(Procjena i nalaganje dodatnih mjera osiguranja od strane nadležnog policijskog organa)

(1)      Nadležni policijski organ će iz podataka koje sadrži prijava za održavanje mirnog okupljanja i drugih okolnosti procijeniti da li su ispunjeni uslovi za njegovo sigurno održavanje.

(2)      Nadležni policijski organ će na osnovu procjene iz stava (1) ovog člana pismeno naložiti organizatoru da preduzme dodatne mjere osiguranja u roku koji ne može biti kraći od 24 sata.

(3)   Ukoliko organizator mirnog okupljanja ne postupi blagovremeno po naloženim mjerama iz stava (2) ovog člana, nadležni policijski organ će postupiti u skladu sa odredbama člana 16. stav (1) tačka g) ovog Zakona.

 

Član 23.

(Prekid mirnog okupljanja)

Policijski službenici ovlašćeni su da spriječe ili prekinu mirno okupljanje ako:

a)      je usmjereno na nasilno ugrožavanje ustavnog poretka,

b)      se učesnici pozivaju ili podstiču na oružani sukob ili nasilje, kršenje zagarantovanih prava i sloboda čovjeka, nacionalnu, rasnu, vjersku ili drugu mržnju,

c)      nastupi stvarna ili direktna opasnost od nasilja, uništavanja materijalnih dobara ili drugih oblika narušavanja javnog reda i mira u većem obimu,

d)      nastupi stvarna ili direktna opasnost po zdravlje učesnika mirnog okupljanja ili drugih ljudi,

e)      njegovo održavanje nije blagovremeno i uredno prijavljeno kada je prijavljivanje obavezno ili je zabranjeno,

f)      ga organizuje politička organizacija ili udruženje građana čiji je rad zabranjen ili ako ga sazove ili na njemu javno istupa lice kojem je pravosnažnom sudskom odlukom izrečena mjera sigurnosti zabrane javnog istupanja,

g)   se održava na mjestu koje nije navedeno u prijavi, h)   je neko od učesnika mirnog okupljanja naoružan i i)   redari ne mogu održati red i mir.

 

Član 24.

(Mjere usmjerene na prekid mirnog okupljanja)

(1)      Policijski službenik će naredbu o prekidu mirnog okupljanja iz člana 23. ovog Zakona saopćiti voditelju mirnog okupljanja.

(2)      Voditelj je dužan učesnicima mirnog okupljanja saopćiti da je mirno okupljanje prekinuto i zatražiti da se mirno raziđu.

(3)      Ako voditelj ili učesnici mirnog okupljanja ne postupe u skladu sa naredbom iz stava (1) ovog člana, policijski službenici su dužni preduzeti potrebne i nužne mjere za razilaženje učesnika mirnog okupljanja.

 

DIO TREĆI - JAVNE PRIREDBE

 

Član 25.

(Pojam javnih priredbi)

(1)      Pod javnim priredbama podrazumijevaju se okupljanja organizovana radi ostvarivanja prihoda u okviru registrovane djelatnosti koja, s obzirom na očekivani broj učesnika i prirodu priredbe zahtijevaju preduzimanje posebnih mjera sigurnosti.

(2)      Javne priredbe mogu se organizovati na otvorenom ili zatvorenom prostoru

namijenjenom ili prikladnom za njihovo održavanje.

 

(Organizator javne priredbe)

(1)      Organizator javne priredbe je pravno ili fizičko lice koje u skladu sa ovim Zakonom priređuje javnu priredbu.

(2)      Kad javnu priredbu priprema grupa građana ili više pravnih lica, dužne su odrediti svog zastupnika.

 

Član 27.

(Prijava javne priredbe)

(1)      Organizator javne priredbe, odnosno njegov zastupnik, dužan je podnijeti prijavu za održavanje javne priredbe.

(2)      Javna priredba se prijavljuje najkasnije sedam dana prije početka njenog održavanja.

(3)      Prijava iz stava (1) ovog člana podnosi se nadležnom policijskom organu.

(4)      Prijava za održavanje javne priredbe sadrži:

a) podatke o cilju, mjestu, datumu i vremenu održavanja i trajanju javne priredbe,

b) naziv i sjedište organizatora i lične podatke odgovornog lica, odnosno zastupnika ako je organizator više pravnih lica ili grupa građana, ime i prezime i jedinstveni matični broj ako je organizator fizičko lice,

c) lične podatke voditelja javne priredbe,

d) spisak redara sa njihovim ličnim podacima,

e) podatke o mjerama koje organizator preduzima za održavanje reda i mira,

f) procjenu broja učesnika i

g) druge podatke od interesa za sigurno i nesmetano održavanje javne priredbe.

(5)      Pod mjestom održavanja javne priredbe u smislu ovog člana, podrazumijeva se mjesto na kojem se održava javna priredba kao i prilazni putevi i prostori (uži i širi lokalitet) neposredno uz mjesto održavanja javne priredbe.

(6)      Ako se javna priredba održava na površini puta, zbog čega bi saobraćaj bio obustavljen ili ometan, organizator je uz prijavu dužan priložiti i odobrenje nadležnog organa u skladu sa odredbama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini ("Službene novine Federacije BiH", br. 56/06 i 47/07).

(Zabrana prodaje, točenja i ponude alkoholnih pića na sportskoj priredbi)

 

Član 28.

(1)      Na sportskoj priredbi, tri sata prije i po završetku, kao i za vrijeme njenog održavanja, nije dozvoljena prodaja, točenje i ponuda alkoholnih pića.

(2)      Organizator sportske priredbe dužan je preduzeti sve potrebne mjere na realizaciji zabrane iz stava (1) ovog člana.

(3)      Izuzetno od stava (1) ovog člana, na sportske priredbe povećanog rizika, primjenjuju se odredbe Zakona o sprječavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/07).

 

Član 29.

(Zabrana održavanja javne priredbe)

(1)      Nadležni policijski organ će rješenjem zabraniti održavanje javne priredbe ako:

a) nije blagovremeno i uredno prijavljena,

b) organizator ne sprovede mjere iz člana člana 22. stav (2) ovog Zakona,

c) je prijavljena na prostoru koji nije namijenjen ili nije prikladan za održavanje javne

priredbe i

d) postoji stvarna opasnost da bi održavanjem javne priredbe bila ugrožena sigurnost lica i imovine, narušen javni red i mir u većem obimu ili ozbiljnije ugrožavanje zdravlja ljudi i

životne sredine.

(2)      Rješenje iz stava (1) ovog člana mora se donijeti najkasnije 48 sati prije početka

održavanja javne priredbe.

 

Član 30.

(Troškovi za dodatne mjere osiguranja)

(1)   Organizator javne priredbe, sportske, kulturne ili zabavne prirode dužan je snositi troškove dodatnih mjera osiguranja koje će nadležni policijski organ preduzeti u svrhu osiguranja javnog reda i mira izvan svoje redovne djelatnosti.

(2)      O snošenju troškova iz stava (1) ovog člana između organizatora i nadležnog policijskog organa, sklapa se ugovor najkasnije 48 sati prije početka javne priredbe.

(3)      Ministar će na prijedlog policijskog komesara u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona, donijeti propis o vrsti i cijeni usluga dodatnog angažovanja policijskih službenika i drugih usluga, kao i načinu plaćanja troškova iz stava (1) ovog člana.

 

Član 31.

(Primjena odredbi Zakona na javne priredbe)

Odredbe od člana 17. do člana 24. ovog Zakona, shodno se primjenjuju i na javne priredbe.

 

DIO ČETVRTI - DRUGI OBLICI OKUPLJANJA

 

Član 32.

(Pojam drugih oblika okupljanja)

(1)      Pod drugim oblicima okupljanja podrazumijevaju se okupljanja kojima je svrha ostvarivanje privrednih, vjerskih, kulturnih, humanitarnih, sportskih, zabavnih i drugih interesa koja nemaju za cilj ostvarivanje prihoda.

(2)      Drugi oblici okupljanja iz stava (1) ovog člana ne prijavljuju se.

 

Član 33.

(Prijava drugih oblika okupljanja)

(1)    Izuzetno od odredbi člana 32. stav (2) ovog Zakona, organizator je dužan da prijavi i druge oblike okupljanja, ako karakter ili očekivani broj učesnika drugog oblika okupljanja nalaže preduzimanje osiguranja van redovnog vršenja policijskih poslova.

(2)      Prijava drugog oblika okupljanja iz stava (1) ovog člana podnosi se najkasnije pet dana prije početka njegovog održavanja.

(3)      Prijava se podnosi nadležnom policijskom organu.

(4)      Prijava sadrži podatke iz člana 11. ovog Zakona.

 

Član 34.

(Primjena odredbi Zakona na druge oblike javnih okupljanja)

Odredbe od člana 17. od člana 24. ovog Zakona, shodno se primjenjuju i na druge oblike javnih okupljanja ako im je cilj ostvarivanje finansijske koristi.

 

DIO PETI - KAZNENE ODREDBE

 

Član 35.

(Novčane kazne za organizatore javnih skupova)

(1)      Novčanom kaznom od 3.000 KM do 9.000 KM će se kazniti za prekršaj pravno lice, organizator javnog skupa, ako:

a) održi javni skup bez prijave, a prijavljivanje je obavezno (čl. 10. stav (1), 27. stav (1) i 33. stav (1)),

b) ne obavijesti nadležni policijski organ da je radi održavanja mirnog okupljanja potrebno poduzeti posebne mjere sigurnosti na javnim saobraćajnim površinama (član 12. stav (4)),

c) održava mirno okupljanje na mjestima na kojima se ne smije održavati (član 15.),

 

d) održi mirno okupljanje suprotno rješenju nadležnog policijskog organa o zabrani održavanja (član 16. stav (1)),

e)   ne obavijesti javnost o zabrani održavanja javnog skupa (član 17. stav (5)),

f) organizuje mirno okupljanje, odnosno istupa na javnom skupu bez odobrenja nadležnog policijskog organa (član 18. stav (1)),

g)   ne osigura red i mir na javnom skupu (član 19. stav (1)),

h)   ne preduzme sve potrebne mjere da učesnici javnog skupa ne budu naoružani i ne čine štetu (član 19. stav (2)),

i) ne osigura dovoljan broj redara i ne preduzme odgovarajuće mjere medicinske zaštite i zaštite od požara na javnom skupu (član 19. stav (3),

j) ne omogući nesmetan prolazak vozilima policije, hitne pomoći, vatrogasnim vozilima i vozilima javnog gradskog saobraćaja na javnom skupu (član 19. stav (5)),

k)   ne odredi voditelja javnog skupa (član 20. stav (1)),

l)   ne postupi po naloženim mjerama osiguranja od strane nadležnog policijskog organa (član 22. stav (2)),

m)   ne preduzme sve potrebne mjere kako na sportskoj priredbi, tri sata prije i po završetku, kao i za vrijeme njenog održavanja, ne bi došlo do prodaje, točenja i ponude alkoholnih pića (član 28. stav (2)) i

n)   održi javnu priredbu suprotno rješenju nadležnog policijskog organa o zabrani održavanja (član 29. stav (1)).

(2)   Novčanom kaznom od 1.000 KM do 1.500 KM će se kazniti za prekršaj iz stava (1) ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu, organizator javnog skupa.

(3)   Novčanom kaznom od 1.000 KM do 1.500 KM će se kazniti fizičko lice, organizator javnog skupa, ako:,

a)   u ime političke organizacije ili udruženja građana čiji je rad zabranjen, organizuje javni skup i

b)   sazove ili istupi na javnom skupu, a pravosnažnom sudskom odlukom mu je izrečena mjera sigurnosti zabrane javnog istupanja.

(4)      Novčanom kaznom od 1.000 KM do 1.500 KM će se kazniti fizičko lice, organizator javnog skupa, za prekršaje iz stava (1) ovog člana.

 

Član 36.

(Novčane kazne za voditelja javnog skupa)

Novčanom kaznom od 750 KM do 1.500 KM će se kazniti za prekršaj voditelj javnog skupa

ako:

a)      ne preduzme potrebne mjere za osiguranje reda i mira na javnom skupu (član 20. stav (3)),

b)      ne prekine javni skup kada nastupi stvarna opasnost za sigurnost učesnika javnog skupa i imovinu (član 20. stav (4)),

c)      nastavi prekinuti javni skup, a da nije otklonjena stvarna opasnost za sigurnost učesnika i imovinu (član 20. stav (5)) i

d)      učesnicima javnog skupa ne saopšti da je javni skup prekinut i ne zatraži od istih da se mirno raziđu (član 24. stav (2)).

 

Član 37.

(Novčane kazne za redare)

Novčanom kaznom od 200 KM do 600 KM će se kazniti za prekršaj redar na javnom skupu ako:

a)      ne preduzme mjere utvrđene odredbama člana 21. st. (2), (3) i (4) ovog Zakona,

b)      postupa suprotno odredbama člana 21. stav (5) ovog Zakona,

c)      ne nosi prsluk fluorescentne boje sa vidljivim natpisom "REDAR" (član 21. stav (6)),

d)      nosi oružje ili predmete pogodne za nanošenje povreda, uniformu, dijelove uniforme, odjeće ili drugih obilježja kojima se poziva ili podstiče na oružane sukobe ili upotrebu nasilja, nacionalnu, rasnu, vjersku ili drugu mržnju (član 21. stav (7)).

 

Član 38.

(Novčane kazne za fizička lica)

Novčanom kaznom od 100 KM do 300 KM će se kazniti za prekršaj fizičko lice ako:

a)      kao učesnik javnog skupa, kao i lice koje se kreće prema mjestu održavanja javnog skupa, nosi oružje, predmete pogodne za nanošenje tjelesnih povreda i alkoholna pića (član 19. stav (8)),

b)      kao učesnik javnog skupa nosi uniforme, dijelove uniforme, odjeće ili drugih obilježja kojima se poziva ili podstiče na oružane sukobe ili upotrebu nasilja, nacionalnu, rasnu, vjersku ili drugu mržnju (član 19. stav (9)) i

c)      na sportskoj priredbi, tri sata prije i po završetku, kao i za vrijeme njenog održavanja prodaje, toči i nudi alkoholna pića (član 28. stav (1)).

 

DIO ŠESTI - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 39.

(Primjena Zakona na sportske priredbe)

Ukoliko pojedina pitanja nisu regulisana Zakonom o sprječavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/07), odredbe ovog Zakona primjenjuju se i na sportske priredbe.

 

Član 40.

(Prestanak primjene važećeg zakona)

Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaje da važi Zakon o javnom okupljanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 17/01).

 

Član 41.

(Stupanje na snagu)

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

 

Broj 01-02-28071/09

23. novembra 2009. godine

Sarajevo

 

Predsjedavajući

Skupštine Kantona Sarajevo

Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Trascina file per caricare