Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Na osnovu člana 16.e) i 23.b) Ustava Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine BPK Goražde“, broj: 8/98, 10/00 i 5/03) i člana 106. Poslovnika Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine BPK Goražde“, broj: 10/08), Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na 25-toj redovnoj sjednici, održanoj dana 29.07.2013.

godine  d o n o s i:

 

Z A K O N

O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA

 

I – OSNOVNE ODREDBE

 

Član 1.

(Predmet zakona)

Ovim Zakonom određuju se komunalne djelatnosti, načela, način obavljanja i finansiranja, te druga pitanja od značaja za uspješno obavljanje komunalnih djelatnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (u daljem tekstu: Kanton).

 

Član 2.

(Definicija komunalne djelatnosti)

Pod komunalnim djelatnostima, u smislu ovog Zakona, podrazumijeva se pružanje komunalnih usluga od interesa za fizička i pravna lica, te finansiranje građenja i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao cjelovitog sistema na području općina kao i Kantona, kada je to propisano ovim Zakonom.

 

Član 3.

(Osnovna podjela komunalnih djelatnosti)

(1) Komunalne djelatnosti dijele se na:

a) Komunalne djelatnosti individualne komunalne potrošnje;

b) Komunalne djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje.

(2) Pod pojmom komunalnih djelatnosti individualne komunalne potrošnje podrazumijevaju se komunalni proizvodi i usluge koji se mogu izmjeriti, definisati i naplatiti od svakog korisnika usluga.

(3) Pod pojmom komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje podrazumijeva se  komunalni proizvod i usluga koje nije moguće izmjeriti i naplatiti od svakog korisnika usluga.

 

II – KOMUNALNE DJELATNOSTI

 

Član 4.

(Komunalne djelatnosti)

(1) Komunalne djelatnosti individualne komunalne potrošnje u smislu ovog Zakona su:

a) Snabdijevanje pitkom vodom;

b) Odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda;

c) Snabdijevanje toplotnom energijom;

d) Snabdijevanje prirodnim gasom;

e) Obavljanje javnog prijevoza putnika;

f) Prikupljanje i odvoz komunalnog otpada iz stambenih i poslovnih zgrada i poslovnih prostora na deponiju;

g) Odlaganje komunalnog otpada;

h) Održavanje javnih parking prostora i javnih garaža;

i) Obavljanje pogrebnih poslova;

j) Održavanje tržnica i pijaca na malo;

k) Obavljanje dimnjačarskih poslova.

(2) Komunalne djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje u smislu ovog Zakona su:

a) Odvođenje atmosferskih i drugih voda sa javnih površina;

b) Održavanje čistoće na javnim površinama i gradskim ulicama;

c) Održavanje javnih površina;

d) Održavanje grobalja i njihove prateće infrastrukture;

e) Održavanje spomen obilježja;

f) Održavanje javne rasvjete;

g) Obavljanje kafilerijskih usluga;

h) Obavljanje usluga dekoracije;

i) Održavanje objekata i uređaja javne urbane opreme (klupa, javnih satova, česmi i fontana, javnih kupatila i nužnika itd.).

(3) U cilju bližeg uređenja propisa o komunalnim djelatnostima, Općine će donijeti odluke o komunalnim djelatnostima iz stavova (1) i (2) ovog člana i mjerama za njihovo sprovođenje.

 

Član 5.

(Značenje pojmova)

(1) Pod snabdijevanjem pitkom vodom podrazumijevaju se poslovi zahvatanja, prečišćavanja, kontrole kvaliteta i distribucije vode za piće vodovodnom mrežom do mrežnog instrumenta korisnika, uključujući i mjerni instrument, odnosno zajednički mjerni instrument kod objekata kolektivnog stanovanja.

(2) Pod odvođenjem i prečišćavanjem otpadnih voda podrazumijevaju se poslovi skupljanja, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda od priključaka korisnika na zajedničku kanalizacionu mrežu, odnosno od prvog kontrolnog okna, tretman otpadnih voda u uređaju za prečišćavanje, crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih jama.

(3) Pod snabdijevanjem toplotnom energijom podrazumijevaju se poslovi proizvodnje i distribucije toplotne enrgije (pare, vrele vode, tople vode, sanitarne tople vode i sl.) mrežom do podstanice korisnika, uključujući i podstanicu, odnosno glavni zaporni ventil koji se nalazi ispred ili u objektu ili zajednički mjerni instrument kod objekata kolektivnog stanovanja.

(4) Pod snabdijevanjem prirodnim gasom podrazumijevaju se poslovi distribucije prirodnog gasa gasnom mrežom od glavnih mjerno-regulacionih stanica do uređaja za mjerenja protoka gasa, uključujući glavne mjerno-regulacione stanice i uređaje za mjerenje kod korisnika gasa, odnosno zajednički mjerni instrument kod objekata kolektivnog stanovanja.

(5) Pod obavljanjem javnog prijevoza putnika podrazumijeva se prijevoz putnika u javnim prijevoznim sredstvima po linijama na području Kantona.

(6) Pod prikupljanjem i odvoženjem komunalnog otpada iz stambenih i poslovnih zgrada i poslovnih prostora na deponiju podrazumijeva se prikupljanje komunalnog otpada na za to određenim mjestima i njegovo odvoženje na deponiju.

(7) Pod odlaganjem komunalnog otpada podrazumijeva se obrađivanje i trajno odlaganje  komunalnog otpada na sanitarnu deponiju, te otvaranje, saniranje i zatvaranje deponije po posebnim propisima.

(8) Pod održavanjem javnih parking prostora i javnih garaža podrazumijevaju se poslovi održavanja prostora i objekata u kojima se pružaju usluge parkiranja i garažiranja motornih vozila.

(9) Pod obavljanjem pogrebnih poslova podrazumijeva se preuzimanje, opremanje i prijevoz umrlog lica do objekta mrtvačnice, odnosno groblja.

(10) Pod tržnicama i pijacama na malo podrazumijevaju se određeni zatvoreni i otvoreni prostori na kojima se pružaju usluge obavljanja prometa živežnim namirnicama i drugim proizvodima, te uređivanje i održavanje ovih prostora.

(11) Pod dimnjačarskom djelatnošću podrazumijeva se čišćenje i kontrola ispravnosti i funkcionisanja dimovodnih objekata i uređaja za loženje i čišćenje dimovoda.

(12) Pod odvođenjem atmosferskih i drugih voda sa javnih površina podrazumijeva se odvođenje atmosferskih voda sa javno prometnih površina uređenom kanalskom mrežom.

(13) Pod održavanjem čistoće na javnim površinama i gradskim ulicama podrazumijeva se čišćenje i pranje asfaltiranih, betonskih, popločanih i zelenih javnih površina, prikupljanje, odvoženje i odlaganje komunalnih otpadaka sa tih površina, te uklanjanje snijega i leda.

(14) Pod održavanjem javnih površina podrazumijevaju se poslovi  uređivanja i redovnog održavanja zelenih i rekreativnih površina (javne zelene površine, zelene površine stambenih, odnosno urbanih gradskih cjelina, pješačke staze, zelene površine posebne namjene, površine za rekreaciju na otvorenom prostoru, dječijih igrališta, zaštitna područja i zaštitni zeleni pojasevi infrastrukturnih sistema ako nije uređeno posebnim propisom, površine uz uređenu i neuređenu obalu rijeka i jezera ako nije uređeno posebnim propisom), javnih saobraćajnih površina (ulice, kolovozi, pločnici i rigoli, putevi, prilazi, prolazi, trgovi, podvožnjaci i nadvožnjaci, mostovi i stepeništa van zgrade, autobuska stajališta ako nije uređeno posebnim propisom) i drugih površina koje posebnim propisima budu utvrđene kao javne površine.

(15) Pod održavanjem grobalja i njihove prateće infrastrukture podrazumijeva se upravljanje, održavanje i uređivanje prostora i objekata (mrtvačnica u sklopu groblja, kapela i sl.) za obavljanje ispraćaja i sahrane umrlih lica.

(16) Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se održavanje objekata i uređaja javne rasvjete kojom se osvjetljavaju prometne i druge javne površine.

(17) Pod obavljanjem kafilerijskih usluga podrazumijevaju se poslovi stalnog i sigurnog uklanjanja životinja, pasa lutalica, lešina životinja, određenih nejestivih nusproizvoda klanja, konfiskata i valioničkog otpada sa javnih površina i poslovi eutanazije životinja.

(18) Pod obavljanjem poslova dekoracije podrazumijeva se ukrašavanje javnih površina i prostora povodom državnih i vjerskih praznika, održavanje kulturnih, zabavnih, sportskih, sajamskih i drugih manifestacija prigodnim ukrasnim rekvizitima.

(19) Pod održavanjem objekata i uređaja javne urbane opreme podrazumijevaju se poslovi održavanja klupa, javnih česmi i fontana, javnih kupatila i javnih nužnika, održavanje javnih satova i obezbjeđivanje funkcionisanja javnih satova na javnim površinama i objektima.

 

III – NAČELA OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI

 

Član 6.

(Javni interes i javne službe)

(1) Komunalne djelatnosti su od javnog interesa i obavljaju se kao javne službe.

(2) Pod pojmom javnog interesa u komunalnim djelatnostima podrazumijeva se zadovoljavanje onih potreba urbanog društva koje su nezamjenjiv uslov života i rada građana, državnih organa, privrednih i drugih subjekata na području Kantona.

(3) Pod pojmom javne službe u komunalnim djelatnostima podrazumijevaju se komunalne djelatnosti iz člana 5. ovog Zakona, koje kao opšte korisne djelatnosti predstavljaju sistemsku cjelinu organizovanja i vršenja putem državnih službi, jedinica lokalne zajednice, te za to posebno organizovanih samostalnih organizacija koje su prihvaćene, podržavane i kontrolisane od strane državne zajednice.

 

Član 7.

(Načela obavljanja komunalnih djelatnosti)

(1) Općine, pravna i fizička lica koja obavljaju komunalne djelatnosti obavezni su na osnovu ovog Zakona i posebnih propisa pridržavati se slijedećih načela:

a) trajnost i kontinuiranost u obavljanju komunalnih djelatnosti;

b) kvalitet u obavljanju komunalnih djelatnosti koji podrazumijeva naročito: tehničku, zdravstvenu i higijensku ispravnost u skladu sa propisanim standardima i normativima i tačnost u pogledu rokova izvršenja komunalne usluge;

c) održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju stalne funkcionalne sposobnosti;

d) princip dobijanja kvalitetne komunalne usluge;

e) obezbjeđenje mjera za očuvanje i zaštitu okoline;

f) javnost i transparentnost rada.

 

IV – OBEZBJEĐIVANJE I OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI

 

Član 8.

(Obezbjeđivanje komunalne djelatnosti)

(1) Općine obezbjeđuju obavljanje komunalnih djelatnosti određenih ovim Zakonom.

(2) Općine su dužne posebnim propisima regulisati uslove i način organizovanja poslova u vršenju pojedinih komunalnih djelatnosti, a naročito:

a) tehničko, sanitarno-higijenske i zdravstvene i druge posebne uslove za obavljanje djelatnosti kojima se obezbjeđuje određeni obim, vrsta i kvalitet komunalnih usluga, ako njihov kvalitet nije propisan na drugi način;

b) način obezbjeđivanja kontinuiteta u vršenju komunalnih djelatnosti;

c) prava i obaveze davaoca i korisnika komunalnih usluga;

d) način naplate cijene za komunalne usluge, kao i prava korisnika u slučaju nevršenja, odnosno nekvalitetnog vršenja komunalne usluge;

e) način postupanja i ovlaštenja općinskih organa u slučaju prekida u pružanju komunalnih usluga, kao i mjere koje je dužan preduzeti davalac usluge u takvim situacijama.

 

Član 9.

(1) Kanton može utvrditi da se obavljanje pojedinih komunalnih djelatnosti iz ovog Zakona obezbjeđuje na nivou Kantona, ako su takve prirode da se njihovo obavljanje na nivou Kantona može ekonomičnije i efikasnije obavljati.

(2) Dvije ili više općina mogu zajednički obezbijediti obavljanje komunalnih djelatnosti na jedan od načina propisanih u članu 10. ovog Zakona.

(3) Kada dvije ili više općina zajednički organizuju obavljanje komunalnih djelatnosti, općine svoje odnose u zajedničkom obezbjeđenju obavljanja poslova regulišu ugovorom.

 

Član 10.

(Davaoci komunalnih usluga)

(1) Općine, u skladu sa ovim Zakonom, obezbjeđuju obavljanje komunalnih djelatnosti putem:

a) javnog preduzeća komunalnih djelatnosti;

b) pravnog ili fizičkog lica na osnovu ugovora o povjeravanju komunalnih djelatnosti;

c) pravnog lica na osnovu ugovora o koncesiji.

(2) Općina svojim aktom utvrđuje koje će se komunalne djelatnosti obavljati na jedan od načina iz stava (1) ovog člana.

(3) Općinsko vijeće može odlučiti, na prijedlog općinskog načelnika, a na inicijativu mjesne zajednice, da se o organizovanju obavljanja pojedinih komunalnih djelatnosti ili poslova iz okvira tih djelatnosti u seoskim i izdvojenim naseljenim mjestima, kada te djelatnosti služe isključivo potrebama stanovništva i drugih subjekata u tim naseljima, stara mjesna zajednica.

 

Član 11.

(Povjeravanje obavljanja komunalnih djelatnosti)

(1) Komunalne djelatnosti za čije je obavljanje uslov obezbjeđenje jedinstvenog tehničko-tehnološkog sistema (snabdijevanje vodom, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda) mogu se povjeriti samo jednom javnom preduzeću.

(2) Komunalne djelatnosti za čije obavljanje nije potrebno obezbijediti uslov iz stava (1) ovog člana mogu obavljati jedan ili više subjekata, odnosno davaoca komunalnih usluga.

 

Član 12.

(1) Javno preduzeće komunalnih djelatnosti osniva se odlukom općinskog vijeća.

(2) Odlukom iz stava (1) ovog člana bliže se određuje djelatnost koju obavlja javno preduzeće, uslovi pod kojima se vrši proizvodnja i promet proizvoda, odnosno obavljanje usluga, prava i obaveze osnivača u upravljanju javnim preduzećem, način formiranja cijena proizvoda i usluga, kao i uslovi pod kojima javno preduzeće može povjeriti obavljanje komunalnih djelatnosti drugom preduzeću.

 

Član 13.

(1) Općina može obavljanje pojedinih komunalnih djelatnosti koje se finansiraju iz njenog bužeta povjeriti pravnom ili fizičkom licu na osnovu pisanog ugovora.

(2) Općinsko vijeće određuje komunalne djelatnosti iz stava (1) ovog člana, te utvrđuje uslove i mjerila za provođenje prikupljanja ponuda za povjeravanje određenih komunalnih poslova na osnovu ugovora.

(3) Postupak za dodjelu komunalnih djelatnosti pravnom ili fizičkom licu vrši se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

(4) Nakon prikupljanja ponuda, općinsko vijeće donosi odluku o izboru lica kome će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova na osnovu ugovora.

(5) Na osnovu odluke iz prethodnog stava, općinski načelnik sklapa ugovor o povjeravanju određenih komunalnih poslova koji obavezno sadrži:

a) djelatnost za koju se sklapa ugovor;

b) vrijeme na koje se sklapa ugovor;

c) vrstu i obim poslova;

d) način određivanja cijene za obavljanje poslova, te način i rok plaćanja;

e) garanciju davaoca usluga za ispunjenje ugovora,

f) uvjeti otkaza ugovora.

            (6) Ugovor iz stava (5) ovog člana može se zaključiti najduže na vrijeme od četiri godine.

 

Član 14.

Davanje koncesija za obavljanje komunalnih djelatnosti vrši se u skladu sa Zakonom o koncesijama.

 

V – USLOVI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI DAVAOCI KOMUNALNIH USLUGA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI

 

Član 15.

Davaoci komunalnih usluga iz člana 10. ovog zakona moraju ispunjavati slijedeće uslove:

a) da su registrovani za obavljanje komunalnih djelatnosti;

b) da posjeduju odgovarajuću opremu i sredstva rada za obavljanje komunalnih djelatnosti u skladu sa propisom koji će usvojiti općinsko vijeće;

c) da raspolažu odgovarajućim stručnim kadrovima koji mogu obezbijediti stalno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti u skladu sa propisom koji će donijeti općinsko vijeće;

d) da obezbijede vršenje komunalnih djelatnosti u skladu sa odredbama ovog Zakona i drugih propisa;

e) da cijene komunalnih usluga obrazuju prema važećim propisima;

f) da utvrde normative rada i utroška materijalnih sredstava i omoguće kontrolu istih od strane nadležnih organa;

g) da uspostave tarifni sistem koji će biti osnova za naplatu usluga;

h) da kontinuirano rade na podizanju nivoa komunalnih usluga i unapređenju komunalnih djelatnosti.

 

VI – ODNOSI U KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA

 

Član 16.

(Nivo komunalnih usluga)

(1) Davaoci komunalnih usluga dužni su pružati usluge koje odgovaraju kvalitetom i standardom visini cijene koju korisnici usluga plaćaju za njihovo vršenje.

(2) Općinsko vijeće obavezno je utvrditi standarde i usklađivati kvalitet i nivo komunalnih usluga u skladu sa visinom cijene.

 

Član 17.

(Javno obavještavanje o smetnjama)

(1) Davalac komunalne usluge dužan je u sredstvima javnog informisanja ili na drugi pogodan način obavijestiti korisnike komunalnih usluga o planiranim ili očekivanim smetnjama i prekidima koji će nastati ili mogu nastati u pružanju komunalnih usluga najkasnije jedan dan prije očekivanog prekida u pružanju tih usluga.

(2) Davalac komunalne usluge dužan je informisati korisnike o načinu i vrsti obezbjeđenja alternativne usluge, te o maksimalnom vremenskom periodu uskraćivanja iste.

 

Član 18.

(Postupanje u slučaju neplaniranih poremećaja)

(1) U slučaju nastupanja neplaniranih ili neočekivanih poremećaja ili prekida u pružanju komunalnih usluga, odnosno obavljanju komunalnih djelatnosti, davalac komunalne usluge dužan je odmah o tome na adekvatan način obavijestiti nadležni organ, i istovremeno poduzeti mjere za otklanjanje uzroka poremećaja i za obezbjeđenje pružanja usluga.

(2) Nadležni organ putem svoje nadležne službe, po prijemu obavještenja iz stava (1) ovog člana odnosno po utvrđivanju poremećaja ili prekida u pružanju komunalnih usluga, dužan je odmah da:

a) odredi red prvenstva i način pružanja usluga onim korisnicima kod kojih bi uslijed prekida nastala opasnost po život i rad građana ili rad pravnih i fizičkih lica, ili bi nastala značajna, odnosno nenadoknadiva šteta;

b) naredi mjere za hitnu zaštitu komunalnih objekata i druge imovine koja je ugrožena;

c) preduzme mjere za hitno otklanjanje nastalih posljedica i druge potrebne mjere za obavljanje komunalnih djelatnosti;

d) utvrdi razloge i eventualnu odgovornost za poremećaj, odnosno prekid vršenja djelatnosti i učinjenu štetu.

(3) Ukoliko je prekid u pružanju komunalnih usluga nastao kao posljedica neodgovornog i nesavjesnog rada komunalnih preduzeća, ista su dužna namiriti eventualno izazvanu štetu kod korisnika komunalnih usluga.

 

Član 19.

(Obaveza plaćanja komunalne usluge)

(1) Korisnik komunalne usluge dužan je platiti utvrđenu cijenu za pruženu komunalnu uslugu u ugovorenom/propisanom roku, kao i izvršiti prijavu i odjavu svih promjena (promjena odrese, broja članova domaćinstva, površina objekta i sl.), u roku od 8 dana od nastale promjene.

(2) Dok se ne izvrši promjena iz stava (1) ovog člana, korisnik komunalne usluge koji se vodi u evidenciji davaoca komunalne usluge kao korisnik, dužan je da plati utvrđenu cijenu za korištenu komunalnu uslugu.

 

Član 20.

(Uskraćivanje komunalne usluge)

(1) Davalac komunalne usluge ne može uskratiti komunalnu uslugu osim u slučaju ako fizičko  ili pravno lice kao korisnik:

a) izvrši priključenje na komunalnu mrežu bez prethodno pribavljenog odobrenja nadležnog organa ili davaoca komunalne usluge;

b) otpočne sa korištenjem komunalne usluge bez prethodne prijave i davanja potrebnih podataka za evidentiranje obveznika plaćanja kod davaoca usluga;

c) koristi uslugu protivno propisima ili ugovoru;

d) ne plati iskorištenu komunalnu uslugu u ugovorenom roku;

e) neosnovano ometa druge korisnike usluga;

f) nenamjenski koristi komunalnu uslugu u vrijeme otežanog snabdijevanja, odnosno snabdijevanja uz ograničene potrošnje (redukciju), o čemu je korisnik blagovremeno obaviješten na odgovarajući način;

g) bez odobrenja davaoca komunalne usluge izvrši prepravku ili dogradnju na instalacijama komunalne infrastrukture;

h) onemogući ulazak radi pregleda zajedničkih i unutrašnjih instalacija ovlaštenom predstavniku davaoca komunalnih usluga, odnosno nadležnom inspektoru, u zgradama gdje je zajedničko mjerilo ili gdje mjerilo ne postoji;

i) potrošač koji je bio isključen sa komunalne mreže sam se ponovo priključi na komunalnu mrežu.

(2) Davalac komunalne usluge može uskratiti pružanje komunalne usluge u slučajevima iz stava (1) ovog člana, pod uslovom da to tehničke mogućnosti dozvoljavaju i da se nepružanjem usluga ne ugrožavaju drugi korisnici komunalnih usluga.

(3) Po prestanku razloga za uskraćenje komunalne usluge, davalac komunalne usluge je dužan da, na zahtjev korisnika komunalne usluge, najkasnije u roku od tri dana od dana podnošenja zahtjeva i plaćenih stvarnih troškova za ponovno uključenje, nastavi pružanje komunalne usluge korisniku.

(4) Korisnik ne može otkazati korištenje komunalne usluge ako to tehničke mogućnosti ne dozvoljavaju, odnosno ako bi se time ugrozio kvalitet korištenja i standard drugih korisnika, te ako bi se time negativno uticalo na okoliš.

 

Član 21.

(Ugovor o pružanju komunalne usluge)

(1) Davalac i korisnik komunalne usluge dužni su usaglasiti prije početka korištenja usluge sve elemente pružanja određene komunalne usluge (prava i obaveze davaoca i korisnika komunalne usluge, te druga bitna pitanja) i o tome zaključiti ugovor.

(2) O sporovima između davaoca i korisnika komunalne usluge odlučuje nadležni sud.

 

VII – SREDSTVA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI

 

Član 22.

(Izvori obezbjeđenja sredstava)

(1) Sredstva za obavljanje komunalnih djelatnosti obezbjeđuju se iz:

a) cijene za komunalne usluge iz segmenta individualne komunalne potrošnje;

b) cijene za komunalne usluge iz segmenta zajedničke komunalne potrošnje;

c) budžeta općine;

d) budžeta Kantona;

e) drugih izvora po posebnim propisima.

                                                   

 

 

 

Član 23.

(Finansiranje komunalne djelatnosti)

(1) Iz cijena komunalne usluge iz segmenta individualne komunalne potrošnje obezbjeđuju se sredstva za obavljanje slijedećih komunalnih djelatnosti:

a) snabdijevanje pitkom vodom;

b) odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda;

c) snabdijevanje toplotnom energijom;

d) snabdijevanje prirodnim gasom;

e) obavljanje javnog prijevoza putnika;

f) prikupljanje i odvoz komunalnog otpada iz stambenih i poslovnih zgrada i poslovnih objekata na deponiju;

g) odlaganje komunalnog otpada;

h) održavanje javnih parking prostora i javnih garaža;

i) obavljanje pogrebnih poslova;

j) tržnice i pijace na malo;

k) obavljanje dimnjačarskih poslova.

(2) Iz cijena komunalne usluge iz segmenta zajedničke komunalne potrošnje obezbjeđuju se sredstva za obavljanje slijedećih komunalnih djelatnosti:

a) Odvođenje atmosferskih i drugih voda sa javnih površina;

b) Održavanje čistoće na javnim površinama i gradskim ulicama;

c) Održavanje javnih površina;

d) Održavanje grobalja i njihove prateće infrastrukture;

e) Održavanje spomen obilježja;

f) Održavanje javne rasvjete;

g) Obavljanje kafilerijskih usluga;

h) Obavljanje usluga dekoracije;

i) Održavanje objekata i uređaja javne urbane opreme (klupa, javnih satova, česmi i fontana, javnih kupatila i nužnika itd.).

 

Član 24.

(Utvrđivanje visine cijene komunalne usluge)

(1) Visinu cijene i način plaćanja komunalne usluge određuje davalac komunalne usluge, na temelju detaljne kalkulacije, uz prethodnu saglasnost općinskog vijeća, a na osnovu slijedećih elemenata:

a) vrsta, obim i kvalitet komunalnih usluga utvrđenih standardima i normativima u skladu sa propisom općine;

b) vrijednost sredstava angažovanih u pružanju usluga;

c) obim i kvalitet uloženog rada u obavljanju komunalnih usluga;

d) visina materijalnih troškova u obavljanju komunalnih usluga, standardima i normativima utroška energije, materijalnih i drugih troškova ili planskim kalkulacijama;

e) iznos za finansiranje gradnje komunalnih objekata, prema Programu gradnje komunalnih objekata;

f) drugi elementi u zavisnosti od uslova na tržištu.

(2) Zahtjev za saglasnost općinskog vijeća na cijenu komunalne usluge obavezno sadrži:

a) vrstu komunalne usluge, način obračuna i plaćanja usluge;

b) strukturu postojeće cijene komunalne usluge;

c) predloženu novu cijenu usluge i njenu strukturu;

d) postotak promjene cijene u odnosu na postojeću cijenu;

e) razloge za promjenu cijene sa detaljnim obrazloženjem i kalkulacijom;

f) datum primjene nove cijene.

(3) Ukoliko se cijena usluge od strane općinskog vijeća utvrdi u nižem iznosu od stvarne cijene koštanja, razliku sredstava obavezna je davaocu komunalnih usluga nadoknaditi općina.

(4) Cijena komunalne usluge za pruženu komunalnu uslugu plaća se davaocu komunalne usluge.

 

Član 25.

(Obveznik plaćanja cijene komunalne usluge)

(1) Obveznik plaćanja cijene komunalne usluge za pruženu komunalnu uslugu je vlasnik nekretnine ili korisnik kada je to vlasnik ugovorom prenio na korisnika.

(2) Kupovina objekata, odnosno prenos vlasništva objekta ne može se ostvariti bez prethodno izmirenih obaveza komunalnih usluga od strane prodavca, odnosno korisnika objekta.

 

Član 26.

(Komunalna naknada)

Za pokrivanje cijena iz segmenta zajedničke komunalne potrošnje, kao izvor sredstava utvrđuje se obaveza plaćanja komunalne naknade.

 

Član 27.

(Obveznik plaćanja komunalne naknade)

(1) Komunalnu naknadu plaćaju, u naseljima sa uređenim građevinskim zemljištem, vlasnik stambenog, proizvodnog i poslovnog prostora, ili korisnik kada je to vlasnik ugovorom prenio na korisnika.

(2) Naseljima sa uređenim građevinskim zemljištem, prema stavu (1) ovog člana, smatraju se naselja opremljena najmanje pristupnom cestom, objektima za snabdijevanje električnom energijom i snabdijevanje vodom i odvođenje otpadnih voda prema mjesnim prilikama.

(3) Izuzetno, općinsko vijeće može posebnim aktom osloboditi od obaveze plaćanja komunalne naknade subjekte iz stava (1) ovog člana za područja u kojima nije organizovano pružanje komunalnih usluga.

(4) Obaveza plaćanja komunalne naknade nastaje prvog dana slijedećeg mjeseca u kojem je izdato odobrenje za upotrebu objekta ili od dana početka korištenja objekta ili prostora.

(5) Za objekte koji su izgrađeni i koji su korišteni u periodu prije stupanja na snagu ovog Zakona, obaveza plaćanja komunalne naknade nastaje prvog dana narednog mjeseca u kojem je stupio na snagu ovaj Zakon.

(6) Kupovina objekata, odnosno prenos vlasništva nad objektom ne može se ostvariti bez prethodno izmirenih obaveza komunalne naknade od strane prodavca, odnosno korisnika objekta.

 

Član 28.

Komunalna naknada je javni prihod općine.

 

Član 29.

(Način utvrđivanja komunalne naknade)

Komunalna naknada utvrđuje se u zavisnosti od stepena opremljenosti naselja objektima i uređajima komunalne infrastrukture, razvijenosti javnog prijevoza putnika, namjene objekata odnosno prostora i pripadnosti građevine odnosno korisne površine, te građevine u određenoj zoni građevinskog zemljišta.

 

Član 30.

(1) Komunalna naknada određuje se za stambeni, proizvodni i poslovni prostor prema jedinici mjere izgrađene korisne površine (m²), a za otvoreni prostor – skladišta, stovarišta, pijace, kao i za drugi otvoreni prostor koji neposredno služi za obavljanje djelatnosti, prema jedinici mjere (m²)  građevinskog zemljišta.

(2) Korisna površina stambenog, proizvodnog i poslovnog prostora izračunava se u skladu sa posebnim propisima, a utvrđuje ga općinski organ nadležan za komunalne poslove u postupku donošenja rješenja o utvrđivanju komunalne naknade.

 

Član 31.

Komunalna naknada utvrđuje se po jedinici mjere, na osnovu namjene i u zavisnosti od zone građevinskog zemljišta u kojoj se objekat nalazi, što se utvrđuje posebnim odlukama općina.

 

Član 32.

(1) Na osnovu namjene objekta definisan je koeficijent namjene (Kn) u iznosu:

 

NAMJENA

STAMBENI

PROIZVODNI

POSLOVNI

Koeficijent namjene

1

1

2

 

(2) Koeficijent namjene za garažni prostor i vikend objekte jednak je koeficijentu namjene za stambeni prostor.

(3) Za stambeni i garažni prostor, kao i vikend objekte koji se koriste za druge namjene, koeficijent namjene određuje se prema mjerilima za tu vrstu prostora za onaj dio korisne površine koji se za tu svrhu koristi.

(4) Na osnovu zone građevinskog zemljišta u kojoj se objekat nalazi definisan je koeficijent zone (Kz) u iznosu:

 

ZONA

I

II

III

IV

V

VI

Koeficijent zone

1

0,6

0,4

0,2

   0,1

0,05

 

(5) Za određivanje visine komunalne naknade u naseljima koja se nalaze van područja zona navedenih u stavu (4) ovog člana, a u kojima je obezbjeđen neki vid komunalne usluge iz segmenta zajedničke komunalne potrošnje, primjenjivat će se koeficijent VI zone.

 

Član 33.

(Visina komunalne naknade)

Mjesečni iznos komunalne naknade za sve obveznike iz člana 27. ovog Zakona izračunava se po formuli:

Komunalna naknada = Kn x Kz x P x B, u kojoj je:

Kn - koeficijent namjene,

Kz - koeficijent zone,

P – korisna površina objekta, odnosno zemljišta izražena u m² i

B - vrijednost boda komunalne naknade izražena u KM.

 

Član 34.

(Utvrđivanje vrijednosti boda komunalne naknade)

(1) Vrijednost boda komunalne naknade utvrđuje općinsko vijeće na osnovu programa finansiranja komunalnih djelatnosti, vodeći računa da se visinom vrijednosti boda ne ugroze ekonomske i socijalne politike Kantona.

(2) Vrijednost boda komunalne naknade utvrđuje se posebnom odlukom najkasnije do 31. decembra tekuće godine za narednu godinu. Ako se vrijednost boda komunalne naknade ne utvrdi do navedenog roka, visina komunalne naknade ostaje nepromjenjena.

(3) Program iz stava (1) ovog člana sadrži:

a) građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture;

b) nabavku opreme za obavljanje komunalne djelatnosti;

c) obim i kvalitet održavanja pojedinih komunalnih objekata i uređaja;

d) obavljanje komunalnih usluga iz člana 23. ovog Zakona;

e) visinu potrebnih sredstava za realizaciju programa i raspored sredstava za svaku djelatnost posebno i po namjenama i

f) mjere za sprovođenje programa.

 

Član 35.

(Rješenje o utvrđivanju komunalne naknade)

(1) Obaveza i način plaćanja komunalne naknade za svakog pojedinog obveznika utvrđuje se rješenjem koje donosi općinski organ nadležan za komunalne poslove.

(2) Rješenje iz stava (1) ovog člana donosi se za svaku kalendarsku godinu i to najkasnije do 31. januara za tekuću godinu.

(3) Ukoliko općinsko vijeće izvrši promjenu vrijednosti boda komunalne naknade, općinski organ iz stava (1) ovog člana donosi novo rješenje za svakog obveznika.

(4) O žalbi protiv rješenja iz stava (1) ovog člana, u drugom stepenu rješava Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline (u daljem tekstu: Ministarstvo).

 

Član 36.

(1) Vlasnici, odnosno korisnici iz člana 27. stav (1) ovog Zakona, koji se finansiraju iz budžeta Kantona i općina u sastavu Kantona, kao i ustanove čiji je osnivač Kanton ili općine u sastavu Kantona, te vjerski objekti vjerskih zajednica koji služe obavljanju vjerskih obreda, oslobođeni su plaćanja komunalne naknade.

(2) Takođe od obaveza plaćanja komunalne naknade izuzimaju se lica koja primaju socijalnu pomoć kao i lica čija ukupna primanja po domaćinstvu ne prelaze iznos najniže penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine.

(3) Rješenje o privremenom oslobađanju od obaveze plaćanja komunalne naknade donosi općinski organ nadležan za komunalne poslove na osnovu potrebne dokumentacije, a obim i sadržaj potrebne dokumentacije utvrđuje općinsko vijeće svojom odlukom.

(4) Rješenje iz stava (3) ovog člana donosi se najduže za period od jedne kalendarske godine.

(5) Za svaku kalendarsku godinu podnosi se novi zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za oslobađanje obaveza plaćanja komunalne naknade.

 

Član 37.

(Budžet)

Sredstva za finansiranje obavljanja komunalnih djelatnosti iz člana 23. ovog Zakona obezbjeđuju se u budžetu općine samo izuzetno, kada je cijena komunalne usluge utvrđena u nižem iznosu od stvarne cijene koštanja, kada zbog nedostatka sredstava postoji opasnost od prekida redovnog obavljanja komunalnih djelatnosti, a koji može dovesti do dužeg zastoja ili do bitnog odstupanja od programa vršenja komunalnih djelatnosti, a što može dovesti do štetnih posljedica.

 

VIII – FINANSIRANJE GRAĐENJA I NABAVKE OPREME

 

Član 38.

(Finansiranje komunalne infrastrukture)

(1) Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavka opreme za obavljanje komunalne djelatnosti finansira se iz:

a) cijene komunalne usluge;

b) komunalne naknade;

c) budžeta općine;

d) donacija;

e) drugih izvora utvrđenih posebnim propisima.

(2) Kanton može učestvovati svojim sredstvima u izgradnji komunalnih objekata od značaja za Kanton ili interesa za više općina ili općinu, u skladu sa planovima razvoja.

 

Član 39.

(Priključenje na komunalnu infrastrukturu)

(1) Vlasnik građevine  dužan je priključiti svoju građevinu na komunalnu infrastrukturu pod uslovima utvrđenim propisima koji regulišu oblast prostornog uređenja i građenja, kao i drugim propisima, odnosno prema odlukama općine koje pobliže definišu tu komunalnu djelatnost, pod uslovom da postoji kapacitet određenog komunalnog proizvoda i usluge za priključenje novih korisnika koji neće ugroziti postojeće korisnike.

(2) Vlasnik ili korisnik građevine obavezan je davaocu komunalne usluge podnijeti pisani zahtjev za priključenje na gradsku vodovodnu i kanalizacionu mrežu, sa prilozima o dokazu vlasništva ili prava korištenja, kao što su izvodi iz zemljišnih knjiga, rješenja o odobravanju građenja, kupoprodajni ugovori ili ugovori o zakupu i slično.

 

Član 40.

(Troškovi priključenja)

(1) Vlasnik građevine plaća troškove priključenja na komunalnu infrastrukturu davaocu komunalne usluge koji izvodi priključenje građevine.

(2) U troškove iz stava (1) ovog člana uključena je vrijednost mjernog instrumenta potrošnje, odnosno vrijednost centralnog mjernog instrumenta za objekte kolektivnog stanovanja, koji se unosi u stalna sredstva davaoca komunalne usluge.

 

Član 41.

(Mjerni instrumenti)

(1) Prilikom izgradnje novih objekata kolektivnog stanovanja dužnost investitora je da za svaku stambenu ili poslovnu jedinicu obezbijedi odvojeni priključak na komunalnu mrežu. U protivnom davalac komunalne usluge nije dužan izvršiti priključak novog objekta kolektivnog stanovanja. Prilikom izgradnje priključak i mjerni instrument ulaze u cijenu stambene ili poslovne jedinice.

(2) Pojedinačni mjerni instrument za stambenu jedinicu u okviru stambenog objekta kolektivnog stanovanja spada u opremu stambene jedinice, a njegovu prvu nabavku, ugradnju, troškove eksploatacije i funkcionisanja snosi vlasnik stambene jedinice i unosi se u stalna sredstva davaoca komunalne usluge.

(3) Vlasnik stambene jedinice iz stava (1) ovog člana, prilikom nabavke, ugradnje, eksploatacije i funkcionisanja mjernog instrumenta dužan je da se pridržava tehničkih normativa i standarda i uputstava davaoca komunalne usluge.

(4) Vlasnik stambene jedinice u okviru stambenog objekta, održavanje mjernog instrumenta potrošnje iz stava (1) ovog člana povjerava davaocu komunalne usluge.

 

IX – KOMUNALNI RED

 

Član 42.

(Definicija)

(1) Komunalni red podrazumijeva skup svih ponašanja i aktivnosti u cilju pravilnog uređenja, održavanja, korištenja, zaštite i očuvanja javnih površina.

 

Član 43.

(Odluka o komunalnom redu)

(1) Općina je obavezna donijeti odluku o komunalnom redu.

(2) Odlukom o komunalnom redu propisuju se naročito odredbe o:

a)      uređenju naselja;

b)     odrzavanju čistoće i čuvanju javnih površina;

c)      korištenju javnih površina;

d)     skupljanju, odvozu i postupanju sa skupljenim komunalnim otpadom;

e)      uklanjanju snijega i leda;

f)       uklanjanju protupravno postavljenih predmeta;

g)     postavljanju i održavanju urbane opreme na javnim površinama;

h)     mjere za sprovođenje komunalnog reda;

i)      rad komunalnih redara;

j)      kaznene odredbe.

(3) Odluka o komunalnom redu može sadržavati i druge odredbe o uređenju naselja, zavisno od specifičnosti izgradnje i uređenja pojedine općine.

 

X – NADZOR

 

Član 44.

(Nadzor)

Nadzor nad provođenjem odredaba ovog zakona vrši Ministarstvo.

 

Član 45.

(Inspekcijski nadzor)

(1) Inspekcijski nadzor nad provođenjem odredaba ovog zakona i posebnih propisa iz člana 4. stav (2) ovog zakona vrši općinska komunalna inspekcija.

(2) Komunalnom inspektoru u vršenju inspekcijskog nadzora nad provođenjem ovog zakona i posebnih propisa iz člana 4. stav (3) ovog zakona pomaže komunalni redar.

(3) Izuzetno, za poslove inspekcijskog nadzora iz stava (1) ovog člana, općine koje nemaju općinsku komunalnu inspekciju mogu po potrebi angažovati komunalnog inspektora iz druge općine.

 

Član 46.

(Uslovi za postavljenje komunalnog inspektora i redara)

(1) Za komunalnog inspektora može biti postavljeno lice koje pored opštih uslova propisanih zakonom, ispunjava i posebne uslove: da ima odgovarajuću visoku stručnu spremu, položen stručni upravni ispit i tri godine radnog staža.

(2) Za komunalnog redara može biti postavljeno lice koje pored opštih uslova propisanih zakonom, ispunjava i posebne uslove: da ima odgovarajuću višu ili srednju školsku spremu, položen stručni upravni ispit i šest mjeseci radnog staža.

 

Član 47.

(Ovlaštenja komunalnog inspektora)

(1) Komunalni inspektor rješenjem naređuje izvršenje određenih mjera i određuje rok za njihovo izvršenje u skladu sa ovim Zakonom i posebnim propisima.

(2) U vršenju inspekcijskog nadzora komunalni inspektor je ovlašten:

a) kontrolisati da li se komunalna djelatnost obavlja na način utvrđen zakonom i propisom donesenim na osnovu Zakona;

b) kontrolisati stanje komunalnih objekata;

c) kontrolisati da li se komunalne usluge pružaju u skladu sa utvrđenim uslovima;

d) narediti da se utvrđeni nedostaci i nepravilnosti otklone na način i u roku kako je određeno zakonom i propisom donesenim na osnovu Zakona;

e) zabraniti preduzimanje radnji za koje smatra da su u suprotnosti sa zakonom ili drugim propisom nad čijim sprovođenjem vrši nadzor;

f) narediti preduzimanje odgovarajućih radnji koje je subjekt nadzora po zakonu ili propisu donesenom na osnovu Zakona bio dužan preduzeti;

g) podnijeti prijavu protiv subjekta nadzora i odgovornog lica za učinjeni prekršaj;

h) odrediti i druge mjere i radnje za koje je ovlašten zakonom i drugim propisom.

(3) Žalba protiv rješenja komunalnog inspektora ne odlaže izvršenje rješenja.

 

Član 48.

Protiv upravnih akata općinskog komunalnog inspektora, u drugom stepenu rješava Ministarstvo.

 

Član 49.

(Način obavljanja poslova komunalnih redara)

(1) Redari se organizuju u sastavu određene organizacione jedinice općinske uprave.

(2) Opis poslova radnih mjesta redara uređuje se pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji općinske uprave.

(3) Dvije ili više općina mogu imati zajedničke redare, u kom slučaju se zaključuje ugovor između nadležnih općinskih organa.

 

Član 50.

(Predmet nadzora komunalnih redara)

Redari vrše nadzor nad:

a) uređenjem naselja;

b) održavanjem čistoće i čuvanjem javnih površina;

c) korištenjem javnih površina;

d) skupljanjem, odvozu i postupanju sa skupljenim komunalnim otpadom;

e) uklanjanjem snijega i leda;

f) uklanjanjem protupravno postavljenih predmeta;

g) postavljanjem i održavanjem urbane opreme na javnim površinama.

 

Član 51.

(Ovlaštenja komunalnih redara)

Redari imaju ovlaštenje da u vršenju nadzora:

a) pregledaju opće i pojedinačne akte i drugu dokumentaciju koja se odnosi na obavljanje nadzora iz člana 50. ovog Zakona;

b) utvrđuju identitet lica kao i druge činjenice i okolnosti od interesa za vršenje kontrole;

c) saslušavaju i uzimaju izjave od odgovornih i drugih lica;

d) uzimaju u postupak prijave, zahtjeve građana i pravnih lica, te da o svom postupanju obavještavaju podnosioce zahtjeva;

e) preduzimaju druge mjere i radnje za koje su ovlašteni zakonom i drugim propisima.

 

Član 52.

(Obaveza i ovlaštenja komunalnih redara)

(1) Kada u vršenju nadzora utvrdi da je povrijeđen zakon ili drugi propis, redar ima obavezu i ovlaštenja da sačini zapisnik o zatečenom stanju i:

a) predloži preduzimanje odgovarajućih mjera i radnji radi otklanjanja utvrđenih nedostataka ili nepravilnosti u roku koji odredi;

b) predloži da se dostavi potrebna dokumentacija i podaci u roku koji odredi;

c) predloži uklanjanje neispravnih, havarisanih i neregistrovanih vozila, stvari i drugih predmeta sa javnih površina;

d) predloži uvođenje zabrane korištenja javnih površina protivno njihovoj namjeni;

e) preduzima druge mjere i radnje za koje je zakonom ili drugim propisom ovlašten.

(2) O provedenim radnjama redar je dužan obavijestiti komunalnu inspekciju.

 

Član 53.

(Primjena Zakona o upravnom postupku)

U obavljanju svojih ovlaštenja redari primjenjuju odredbe Zakona o upravnom postupku.

 

Član 54.

(Postupanje komunalnih redara u vršenju nadzora)

(1) Kada redari u vršenju nadzora utvrde da se ometa korištenje komunalnih objekata ostavljanjem stvari i drugih predmeta protivno njihovoj namjeni ili na drugi način, obavijestit će komunalnig inspektora, a komunalni inspektor će rješenjem narediti korisniku, odnosno vlasniku da odmah ili u posebno ostavljenom roku ukloni te stvari, odnosno predmete pod prijetnjom izvršenja.

(2) Ukoliko lice iz prethodnog stava ne izvrši naložene mjere, redari će isto ukloniti o trošku izvršenika u postupku prinudnog administrativnog izvršenja.

 

Član 55.

(Postupak u slučaju nepoznatog izvršioca)

(1) Ukoliko se u toku kontrole ne može utvrditi identitet lica koje je počinilo prekršaj (nepoznati počinilac), redari će o tome sačiniti zapisnik. Na osnovu istog će se posebnim rješenjem komunalnog inspektora naložiti nepoznatom počiniocu posebne mjere, a primjerak ovog rješenja i zaključka o dozvoli izvršenja dostaviće se na kontrolisani objekat, odnosno na kontrolisane stvari. Kasnije oštećenje, uništenje ili uklanjanje ovog rješenja, odnosno zaključka o dozvoli izvršenja ne utiče na valjanost dostavljanja.

(2) Troškove administrativnog izvršenja snosi počinilac, a ukoliko isti ostane nepoznat i ne može se utvrditi njegov identitet, troškovi padaju na teret budžeta općine.

 

Član 56.

(Nadzor nad radom komunalnog redara)

Općinsko vijeće će svojom odlukom odrediti način nadzora nad radom komunalnog redara.

 

Član 57.

(Odnos komunalnog redara prema komunalnoj inspekciji)

(1) Redari su dužni izvršiti uviđaj na licu mjesta, zapisnikom konstatovati zatečeno stanje, te isti sa prijedlogom mjera dostaviti komunalnom inspektoru.

(2) Redar prati izvršenje naloženih mjera i radnji od strane inspektora i o tom pregledu sačinjava kontrolni zapisnik.

 

Član 58.

(Obaveze kontrolisanog subjekta)

Kontrolisani subjekt je dužan da u roku od tri dana od dana isteka roka za izvršenje naloženih mjera i radnji, obavijesti redare da li su iste izvršene.

 

XI – KAZNENE ODREDBE

 

Član 59.

(1) Novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 5.000,00 KM kaznit će se za prekršaj davalac komunalne usluge:

a) ako u sredstvima javnog informisanja ili na drugi pogodan način blagovremeno ne obavijesti korisnike komunalnih usluga o planiranim ili očekivanim smetnjama i prekidima koji mogu nastati u pružanju komunalnih usluga (član 17.);

b) ako se ne pridržava obaveza utvrđenih u članu 18. stav (1) ovog Zakona;

c) ako uskrati komunalnu uslugu korisniku izuzev slučajeva utvrđenih u članu 20. stav (1) ovog Zakona;

d) ako po prestanku razloga za uskraćivanje komunalne usluge ne nastavi pružanje komunalne usluge u roku utvrđenom u članu 20. stav (3) ovog Zakona.

(2) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana kaznit će se i odgovorno lice davaoca komunalne usluge novčanom kaznom od 200,00 KM do 1.000,00 KM.

 

Član 60.

(1) Novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 5.000,00 KM kaznit će se za prekršaj davalac komunalne usluge ako se ne pridržava odredaba utvrđenih u članu 7. ovog Zakona.

(2) Za prekršaje iz stava (1) ovog člana kaznit će se i odgovorno lice davaoca komunalne usluge novčanom kaznom od 200,00 KM do 1.000,00 KM.

 

Član 61.

(1) Novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 5.000,00 KM kaznit će se za prekršaj davalac komunalne usluge i upravitelj zgrade i pravno lice korisnik komunalne usluge ako:

a) ako se ne pridržava odredaba utvrđenih u članu 21. stav (1) ovog Zakona;

b) ako se ne pridržava odredaba utvrđenih u članu 39. ovog Zakona.

(2) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana kaznit će se i odgovorno lice davaoca komunalne usluge, upravitelja zgrada i pravnog lica korisnika komunalne usluge novčanom kaznom od 200,00 KM do 1.000,00 KM.

(3) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana kaznit će i fizičko lice korisnik komunalne usluge novčanom kaznom od 100,00 KM do 500,00 KM.

 

Član 62.

(1) Novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 5.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice kao korisnik komunalne usluge:

a) ako izvrši neovlašteno priključenje na komunalnu infrastrukturu;

b) ako neovlašteno interveniše na komunalnoj infrastrukturi;

c) ako neovlašteno koristi komunalne usluge;

d) ako svojim radnjama onemogući nesmetano korištenje komunalne usluge u zgradi;

e) ako spriječi davaoca komunalne usluge da interveniše na komunalnoj infrastrukturi i postrojenjima i time ugrozi korištenje komunalne usluge ostalim korisnicima;

f) ako spriječi ulazak radi pregleda zajedničkih i unutrašnjih instalacija ovlaštenom predstavniku davaoca komunalnih usluga, upravitelju zgrade, odnosno nadležnom inspektoru;

g) ako oštećuje, odnosno uništava osnovna sredstva, postrojenja i drugu komunalnu opremu i na taj način nepovoljno utiče na normalno pružanje komunalnih usluga ostalim korisnicima, odnosno na sam kvalitet tih usluga.

(2) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana kaznit će se i odgovorno lice pravnog lica novčanom kaznom od 200,00 KM do 1.000,00 KM.

(3) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana kaznit će i fizičko lice korisnik komunalne usluge novčanom kaznom od 100,00 KM do 500,00 KM.

 

XII – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 63.

Općine kao i davaoci komunalnih usluga dužni su kvartalno obavještavati javnost, u skladu sa principom javnosti i transparentnosti rada, o prikupljenim sredstvima iz komunalne naknade, investiranju istih po programu iz člana 34. stav (4), te izvještaje o realizaciji tih planova i programa i utrošku sredstava. 

 

Član 64.

Općine su dužne najkasnije u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona, obezbijediti obavljanje komunalnih djelatnosti saglasno odredbama ovog Zakona.

 

Član 65.

Općine će najkasnije u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog Zakona donijeti propise radi izvršavanja ovog Zakona.

 

Član 66.

(1) Vlada kantona dužna je u roku od 6 (šest) mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona donijeti Plan upravljanja komunalnim otpadom Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

(2) Ministarstvo priprema za Vladu kantona prijedlog Plana iz stava (1) ovog člana, a koji mora sadržavati sve elemente utvrđene u članovima od 25. do 28. Zakona o upravljanju otpadom („Službene novine Federacije BiH“ broj: 33/03).

 

Član 67.

(1) Danom stupanja na snagu ovog Zakona, na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde prestaje primjena Zakona o komunalnim djelatnostima („Službeni list SR BiH“, broj: 20/90).

(2) Provedbeni propisi doneseni na osnovu Zakona iz stava (1) ovog člana, primjenjivat će se ako nisu u suprotnosti sa odredbama ovog Zakona do donošenja propisa na osnovu ovog Zakona.

 

Član 68.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

 

                 S K U P Š T I N A                                            PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA

                   G O R A Ž D E                                                                Suad Došlo

 

            Broj: 01-02-563/13

            29. jula 2013. godine  

             G o r a ž d e

 

Trascina file per caricare