Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Na osnovu ĉlana 12 stav 3 Uredbe o Vladi Crne Gore ("Sluţbeni list CG", broj 80/08),

Vlada Crne Gore, na sjednici od 3. aprila 2014. godine, donijela je

 

ODLUKU

O OBRAZOVANjU DIJELA MJEŠOVITE KOMISIJE ZA SPROVOĐENjE UGOVORAO UREĐENjU ODNOSA OD ZAJEDNIĈKOG INTERESA IZMEĐU VLADE CRNE GORE I ISLAMSKE ZAJEDNICE U CRNOJ GORI

 

Ĉlan 1

Obrazuje se dio Mješovite komisije za sprovoĊenje Ugovora o ureĊenju odnosa od zajedniĉkog interesa izmeĊu Vlade Crne Gore i Islamske zajednice u Crnoj Gori (u daljem tekstu: Mješovita komisija), koji ĉine predstavnici/ce Vlade Crne Gore, u sastavu:

1) Suad Numanović, ministar za ljudska i manjinska prava, kopredsjednik,

2) Mubera Kurpejović, generalna direktorka Direktorata za visoko obrazovanje u Ministarstvu prosvjete, ĉlanica,

3) Dragica Milić, generalna direktorka Direktorata za kulturno-umjetniĉko stvaralaštvo u Ministarstvu kulture, ĉlanica,

4) Aida Bojadţić, sluţbeno lice II za nadzor nad izvršenjem kriviĉnih sankcija u Ministarstvu pravde, ĉlanica,

5) Milanka Otović, naĉelnica Direkcije za drţavnu imovinu u Direktoratu za imovinsko - pravne poslove u Ministarstvu finansija, ĉlanica i

6) Senka Klikovac, savjetnica ministra zdravlja, ĉlanica.

 

Ĉlan 2

Kopredsjednik/ca i ĉlanovi/ce dijela Mješovite komisije (u daljem tekstu: Komisija) uĉestvuju u radu Mješovite komisije radi vršenja poslova, u skladu sa ĉlanom 23 Ugovora o ureĊenju odnosa od zajedniĉkog interesa izmeĊu Vlade Crne Gore i Islamske zajednice u Crnoj Gori, broj 01-427 od 30. januara 2012. godine.

 

Ĉlan 3

Komisija uĉestvuje u radu Mješovite komisije u skladu sa ovom odlukom i poslovnikom o radu Mješovite komisije.

 

Ĉlan 4

U radu Mješovite komisije Komisija iznosi i zastupa jedinstven stav.

 

Ĉlan 5

Komisija moţe angaţovati predstavnike/ce drugih organa, struĉne i obrazovne ustanove i istaknute nauĉne i struĉne radnike i koristiti meĊunarodnu struĉnu pomoć.

 

Ĉlan 6

Kopredsjedniku/ci i ĉlanovima/icama Komisije pripada naknada za rad. Visina naknade za rad utvrĊuje se u skladu sa ĉlanom 2 Odluke o kriterijumima za utvrĊivanje visine naknade za rad ĉlana radnog tijela ili drugog oblika rada („Sluţbeni list CG", br. 26/12 i 27/13).

Sredstva za naknade za rad kopredsjedniku/ci i ĉlanovima/icama Komisije obezbjeĊuju organi ĉiji su predstavnici/ce u Komisiji.

 

Ĉlan 7

Izvještaj o radu Komisija dostavlja Vladi Crne Gore, najmanje jednom godišnje, preko Ministarstva za ljudska i manjinska prava.

 

Ĉlan 8

Administrativno - tehniĉke poslove za potrebe Komisije obavlja Ministarstvo za ljudska i manjinska prava.

 

Ĉlan 9

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sluţbenom listu Crne Gore".

 

Broj: 08-842/4

 

Podgorica, 3. aprila 2014. godine

 

Vlada Crne Gore

Predsjednik,

Milo Đukanović, s.r.

 

 

Trascina file per caricare