Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Na osnovu ĉlana 12 stav 3 Uredbe o Vladi Crne Gore ("Sluţbeni list CG", broj 80/08),

Vlada Crne Gore, na sjednici od 3. Aprila 2014. Godine, donijela je

ODLUKU

O OBRAZOVANJU DIJELA MJEŠOVITE KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE UGOVORAO UREĐENJU ODNOSA OD ZAJEDNIĈKOG INTERESA IZMEĐU VLADE CRNE GORE I JEVREJSKE ZAJEDNICE U CRNOJ GORI

 

Ĉlan 1

Obrazuje se dio Mješovite komisije za sprovoċenje Ugovora o ureċenju odnosa od Zajedniĉkog interesa izmeċu Vlade Crne Gore i Jevrejske zajednice u Crnoj Gori (u daljem Tekstu: Mješovita komisija), koji ĉine predstavnici/ce Vlade Crne Gore, u sastavu:

1) Biljana Pejović, samostalna savjetnica I u Direktoratu za odnose sa vjerskim Zajednicama u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, kopredsjednica,

2) Lidija Ljesar, generalna direktorka Direktorata za kulturnu baštinu u Ministarstvu Kulture, ĉlanica i

3) Biljana Mišović, samostalna savjetnica I za visoko obrazovanje u Ministarstvu Prosvjete, ĉlanica.

 

Ĉlan 2

Kopredsjednik/ca i ĉlanovi/ice dijela Mješovite komisije (u daljem tekstu: Komisija) Uĉestvuju u radu Mješovite komisije radi vršenja poslova, u skladu sa ĉlanom 21 Ugovora o Ureċenju odnosa od zajedniĉkog interesa izmeċu Vlade Crne Gore i Jevrejske zajednice u Crnoj Gori, broj 01-432 od 31. Januara 2012. Godine.

 

Ĉlan 3

Komisija uĉestvuje u radu Mješovite komisije u skladu sa ovom odlukom i poslovnikom o Radu Mješovite komisije.

 

Ĉlan 4

U radu Mješovite komisije Komisija iznosi i zastupa jedinstven stav.

 

Ĉlan 5

Komisija moţe angaţovati predstavnike/ce drugih organa, struĉne i obrazovne ustanove i  Istaknute nauĉne i struĉne radnike i koristiti meċunarodnu struĉnu pomoć.

 

Ĉlan 6

Kopredsjedniku/ci i ĉlanovima/lcama Komisije pripada naknada za rad. Visina naknade Za rad utvrċuje se u skladu sa ĉlanom 2 Odluke o kriterijumima za utvrċivanje visine naknade Za rad ĉlana radnog tijela ili drugog oblika rada („Sluţbeni list CG", br. 26/12 i 27/13).

Sredstva za naknade za rad kopredsjedniku/ci i ĉlanovima/icama Komisije obezbjeċuju

Organi ĉiji su predstavnici/ce u Komisiji.

 

Ĉlan 7

Izvještaj o radu Komisija dostavlja Vladi Crne Gore, najmanje jednom godišnje, preko Ministarstva za ljudska i manjinska prava.

 

Ĉlan 8

Administrativno - tehniĉke poslove za potrebe Komisije obavlja Ministarstvo za ljudska iManjinska prava.

 

Ĉlan 9

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sluţbenom listu Crne Gore".

Broj: 08-843/4

 

Podgorica, 3. Aprila 2014. Godine

 

Vlada Crne Gore

Predsjednik,

Milo Đukanović, s.r

 

 

Trascina file per caricare