Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Na osnovu člana 55 stav 1 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 39/11, 50/11 i 66/12), Vlada Crne Gore, na sjednici od ____ 2014. godine, donijela je

 

RJEŠENJE O POSTAVLJENJU GENERALNOG DIREKTORA DIREKTORATA ZA ODNOSE SA VJERSKIM ZAJEDNICAMA U MINISTARSTVU ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA

 

1. Za generalnog direktora Direktorata za odnose sa vjerskim zajednicama u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, postavlja se mr IVAN JOVOVIĆ, dosadašnji v.d. generalnog direktora ovog direktorata.

2. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u „Službenom listu Crne Gore“.

 

Obrazloženje

 

Ministar za ljudska i manjinska prava, na osnovu člana 54 Zakona o državnim službenicima i namještenicima, predložio je Vladi Crne Gore da se mr Ivan Jovović, dosadašnji v.d. generalnog direktora Direktorata za odnose sa vjerskim zajednicama, imenuje za generalnog direktora Direktorata za odnose sa vjerskim zajednicama u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava. U predlogu je naveo da je Uprava za kadrove na osnovu javnog konkursa, a nakon sprovedenog postupka obavezne provjere sposobnosti za vršenje poslova navedenog radnog mjesta, dostavila Listu za izbor kandidata i Izvještaj o ocjenjivanju sa posebno strukturiranog intervjua. Uvidom u dostavljenu dokumentaciju Uprave za kadrove utvrđeno je da je uslove za navedeno radno mjesto ispunio mr Ivan Jovović, pa predlaže Vladi da se imenuje za generalnog direktora Direktorata za odnose sa vjerskim zajednicama u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava.

Komisija za kadrovska i administrativna pitanja, kao stalno radno tijelo Vlade nadležno za pitanja predlaganja imenovanja, postavljenja i razrješenja iz nadležnosti Vlade, razmotrila je predlog ministra za ljudska i manjinska prava i, imajući u vidu da je sproveden zakonom propisani postupak po javnom konkursu i da se imenovani nalazi na Listi za izbor kandidata, kao jedini kandidat za navedeno radno mjesto, podnijela Vladi predlog da za generalnog direktora Direktorata za odnose sa vjerskim zajednicama u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, postavi mr Ivana Jovovića, dosadašnjeg v.d. generalnog direktora ovog direktorata.

Vlada Crne Gore je razmotrila i prihvatila predlog rješenja Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i, saglasno svojim ovlašćenjima iz člana 55 stav 1 Zakona o državnim službenicima i namještenicima, donijela rješenje o postavljenju mr Ivana Jovovića za generalnog direktora Direktorata za odnose sa vjerskim zajednicama u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava.

Na osnovu izloženog, riješeno je kao u dispozitivu.

 

Broj:

Podgorica, ____ 2014. godine

VLADA CRNE GORE

 

PREDSJEDNIK

Milo Đukanović

Trascina file per caricare