Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 i člana 91 stav 2 Ustava Crne Gore, Skupština Crne Gore 24. saziva, na sedmoj śednici drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2011. godini, dana 23. decembra 2011. godine, donijela je

 

Z A K O N

O JAVNOM REDU I MIRU

 

I. OSNOVNE ODREDBE

 

Član 1

Ovim zakonom odreduju se prekršaji kojima se narušava javni red i mir na javnom mjestu i propisuju kazne i zaštitne mjere za te prekršaje.

 

Član 2

Javni red i mir, u smislu ovog zakona, je uskladeno stanje medusobnih odnosa gradana, nastalo njihovim ponašanjem na javnom mjestu i djelovanjem organa i organizacija koje vrše javna ovlašćenja radi obezbjedenja jednakih uslova za ostvarivanje Ustavom zajemčenih prava i sloboda.

 

Član 3

Javno mjesto, u smislu ovog zakona, je mjesto na kojem je svakom licu slobodan pristup (ulica, trg, javni put, pristanište, plaža, park, čekaonica, radni prostor, ugostiteljski ili slični objekat) ili je pristup dozvoljen pod odredenim uslovima (sportski objekat, bioskopska ili pozorišna dvorana, sredstvo javnog saobraćaja, izložbena prostorija i sl.), kao i drugo mjesto kad se koristi za javno okupljanje, sportske ili druge priredbe.

Javnim mjestom, u smislu ovog zakona, smatra se i svako drugo mjesto na kojem je izvršen prekršaj čija je posljedica nastupila na javnom mjestu.

 

Član 4

Prekršaji kojima se narušava javni red i mir su radnje kojima se na nedozvoljen način remeti mir, rad ili normalan način života gradana, stvara nemir, neraspoloženje, uznemirenost ili ometa kretanje gradana na ulicama i drugim javnim mjestima ili ometa ostvarivanje njihovih prava i obaveza, vrijeda moral, ometa rad državnih organa i službenih lica u vršenju ovlašćenja, ugrožava opšta bezbjednost ljudi i imovine, kao i druge radnje utvrdene ovim zakonom.

Prekršaji kojima se narušava javni red i mir, u smislu stava 1 ovog člana, su i radnje učinjene posredstvom elektronskih komunikacionih mreža.

 

II. PREKRŠAJI

 

Član 5

Ko se na javnom mjestu nepristojno ili bezobzirno ponaša (svada, viče i sl.) i na taj način izazove uznemirenost ili negodovanje gradana, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 50 eura do 300 eura ili kaznom zatvora do 15 dana.

 

Član 6

Ko na javnom mjestu uznemirava gradane ili ugrožava njihovu bezbjednost (baca i lomi flaše, čaše ili druge predmete), kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 100 eura do 400 eura ili kaznom zatvora do 30 dana.

 

Član 7

Ko na javnom mjestu vrijeda drugog ili se drsko ponaša, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 100 eura do 400 eura ili kaznom zatvora do 30 dana.

 

Ko na javnom mjestu grubo vrijeda drugog ili se na drugi način ponaša naročito drsko, bestidno ili uvrjedljivo, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 250 eura do 1.000 eura ili kaznom zatvora do 60 dana.

 

Član 8

Ko na javnom mjestu izazove osjećanje ugroženosti kod drugog prijetnjom da će napasti na život ili tijelo tog ili njemu bliskog lica, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 250 eura do 1.500 eura ili kaznom zatvora do 60 dana.

 

Član 9

Ko putem medija oglasi ili na drugi način učini dostupnim javnosti da prodaje ili kupuje organ ili tkiva ljudskog tijela, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 500 eura do 2.000 eura ili kaznom zatvora do 60 dana.

 

Član 10

Ko na javnom mjestu podstrekava ili izaziva drugog na tuču, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 150 eura do 1.000 eura ili kaznom zatvora do 30 dana.

Ko na javnom mjestu fizički napadne drugog ili se fizički obračunava, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 350 eura do 1.000 eura ili kaznom zatvora do 60 dana.

 

Član 11

Ko ometa ili omalovažava službeno lice državnog organa ili organizacije, ustanove ili drugog pravnog lica, koje na osnovu zakona vrši javna ovlašćenja u vezi sa vršenjem poslova iz njihove nadležnosti, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 500 eura do 1.500 eura ili kaznom zatvora do 60 dana.

Lice koje prekršaj iz stava 1 ovog člana učini kao član grupe, kazniće se novčanom kaznom od 500 eura do 2.000 eura ili kaznom zatvora do 60 dana.

 

Član 12

Ko ne postupi po naredenju ovlašćenog policijskog službenika o zabrani kretanja, pristupa ili zadržavanja na odredenom mjestu ili u vezi sa vršenjem drugih poslova iz njegove nadležnosti, u uslovima kad je ugrožen javni red i mir ili bezbjednost, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 200 eura do 2.000 eura ili kaznom zatvora do 30 dana.

 

Član 13

Ko na javnom mjestu, bez dozvole, upotrijebi vatreno oružje ili eksplozivne materije i time naruši mir ili bezbjednost gradana, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 150 eura do 1.500 eura ili kaznom zatvora do 60 dana.

 

Član 14

Ko obmane drugog u pogledu svog službenog položaja ili upotrijebi lažne lične podatke kao svoje ili potvrdi tude lažne lične podatke ili neovlašćeno nosi oznake nekog službenog lica, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 100 eura do 400 eura.

 

Član 15

Ko vrši distribuciju štampanog ili drugog materijala, čija je distribucija zabranjena ili privremeno zabranjena od strane suda, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 250 eura do 800 eura.

 

Član 16

Pravno lice koje na javnom mjestu pali predmete ili materije i na taj način izazove uznemirenost ili ugrozi bezbjednost gradana, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 500 eura do 5.000 eura.

 

 

Preduzetnik koji učini prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 150 eura do 2.500 eura.

Fizičko lice ili odgovorno lice u pravnom licu koje učini prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 150 eura do 1.000 eura.

 

Član 17

Pravno lice koje ometa drugog u korišćenju javnih česama, izvora, plaža, parkova, šetališta ili drugih javnih objekata ili pričinjava štetu na tim objektima, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 500 eura do 5.000 eura.

Preduzetnik koji učini prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 150 eura do 2.500 eura.

Fizičko lice ili odgovorno lice u pravnom licu koje učini prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 150 eura do 1.000 eura.

 

Član 18

Ko na zgradama, spomenicama ili na drugim objektima, pisanjem grafita ili drugih natpisa, pričinjava štetu na tim objektima, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 50 eura do 400 eura ili kaznom zatvora.

Ko na zgradi ili ogradi ili ispred zgrade ili ograde ili na ulici i drugom javnom mjestu postavi predmet ili uredaj koji može da povrijedi prolaznike ili im nanese štetu ili ošteti ili skine uredaje sa zgrade, telefonske govornice, ulice ili drugog javnog mjesta, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 150 eura do 1.000 eura ili kaznom zatvora do 30 dana.

 

Član 19

Ko na javnom mjestu govorom, natpisom, znakom ili na drugi način vrijeda drugog po osnovu nacionalne, rasne ili vjerske pripadnosti, etničkog porijekla ili drugog ličnog svojstva, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 250 eura do 1.500 eura ili kaznom zatvora do 60 dana.

 

Član 20

Pravno lice koje proizvede ili stavi u promet ili na drugi način učini dostupnim javnosti znak, crtež ili predmet kojim vrijeda drugog po osnovu nacionalne, rasne ili vjerske pripadnosti, etničkog porijekla ili drugog ličnog svojstva, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 1.000 eura do 15.000

eura.

Preduzetnik koji učini prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 200 eura do 3.000 eura.

Odgovorno lice u pravnom licu koje učini prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 500 eura do 2.000 eura.

 

Član 21

Pravno lice koje ne istakne zastavu ili grb ili upotrijebi himnu Crne Gore, u slučajevima kad je isticanje predvideno važećim propisima, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 2.500 eura do 15.000 eura.

Preduzetnik koji učini prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 500 eura do 5.000 eura.

Odgovorno lice u pravnom licu koje učini prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 300 eura do 2.000 eura.

Fizičko lice koje učini prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 300 eura do 1.000 eura ili kaznom zatvora do 60 dana.

 

Član 22

Ko uništi, ošteti, neovlašćeno skine ili na drugi način učini nepodobnim za upotrebu zastavu ili grb ili drugi simbol Crne Gore ili neke druge države ili oznake državnog organa ili drugog pravnog lica ili ko pocijepa ili na drugi način ošteti ili ukloni njihov jasno istaknuti oglas, dok je oglas imao javni značaj, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 400 eura do 1.200 eura ili kaznom zatvora do 60 dana.

 

Član 23

Pravno lice koje na javnom mjestu, bez odobrenja ili javnog poziva, istakne ili upotrijebi zastavu, grb ili drugi simbol druge države, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 2.500 eura do 5.000 eura.

Preduzetnik koji učini prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 500 eura do 5.000 eura.

Odgovorno lice u pravnom licu koje učini prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 300 eura do 2.000 eura.

Fizičko lice koje učini prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 100 eura do 500 eura ili kaznom zatvora do 30 dana.

Upotreba i javno isticanje nacionalnih simbola, nakon njihovog izbora, u Crnoj Gori se vrši na način i pod uslovima propisanim posebnim zakonom.

 

Član 24

Ko skrnavi spomen-obilježje ili vrijeda ličnost ili dogadaj kojem je spomen-obilježje posvećeno, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 300 eura do 1.500 eura ili kaznom zatvora do 60 dana.

 

Član 25

Pravno lice koje prodaje ili omogućava korišćenje alkoholnog pića licu koje nije navršilo 18 godina ili licu koje je očigledno pod dejstvom alkohola, odnosno očigledno mentalno oboljelom licu, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 500 eura do 5.000 eura.

Preduzetnik koji učini prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 300 eura do 2.000 eura.

Odgovorno lice u pravnom licu koje učini prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 300 eura do 1.500 eura.

Fizičko lice koje učini prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 250 eura do 1.000 eura.

 

Član 26

Ko na javnom mjestu uživa opojne droge ili druge zabranjene psihoaktivne supstance, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 100 eura do 1.000 eura ili kaznom zatvora do 30 dana.

 

Član 27

Ko se na javnom mjestu odaje prostituciji ili bavi radnjama koje podstiču na prostituciju, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 200 eura do 1.000 eura ili kaznom zatvora do 30 dana.

 

Član 28

Pravno lice koje iznajmi ili ustupi prostorije za vršenje prostitucije ili na drugi način posreduje u vršenju prostitucije, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 500 eura do 5.000 eura.

Preduzetnik koji učini prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 300 eura do 2.000 eura.

Odgovorno lice u pravnom licu koje učini prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 300 eura do 2.000 eura.

Fizičko lice koje učini prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 300 eura do 1.500 eura ili kaznom zatvora do 30 dana.

 

Član 29

Ko se kocka van mjesta dozvoljenog za tu namjenu ili se kocka sa maloljetnim licem ili navodi drugog na kocku, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 300 eura do 1.500 eura.

 

Član 30

Ko prosjači, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 30 eura do 200 eura.

 

Član 31

Ko organizuje prosjačenje ili drugog navodi ili prisiljava na prosjačenje, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 500 eura do 1.500 eura ili kaznom zatvora do 60 dana.

 

Član 32

Ko neovlašćeno organizuje, omogući ili vrši preprodaju uzlaznica za bioskope, sportske ili druge priredbe, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 100 eura do 400 eura.

 

Član 33

Ko bez nadzora ili zaštitnih sredstava drži opasne životinje, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 150 eura do 500 eura.

 

Član 34

Ko zloupotrebljava prikupljanje dobrovoljnih priloga, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 200 eura do 1.000 eura ili kaznom zatvora do 30 dana.

 

Član 35

Ko se uz novčanu naknadu bavi vračanjem, proricanjem sudbine ili sličnim obmanjivanjem, na način kojim se ugrožava spokojstvo gradana, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 300 eura do 1.500 eura.

 

Član 36

Ako pravno lice koje se bavi ugostiteljskom djelatnošću bez odlaganja ne obavijesti organ uprave nadležan za policijske poslove da je u ugostiteljskom objektu narušen javni red i mir, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 1.500 eura.

Preduzetnik koji učini prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 300 eura do 1.500 eura.

Odgovorno lice u pravnom licu koje učini prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 300 eura do 1.000 eura.

 

Član 37

Roditelj, usvojilac, hranitelj ili staratelj koji navodi ili uz upotrebu prinude podstiče dijete na vršenje prekršaja odredenih ovim zakonom, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 200 eura do 1.000 eura ili kaznom zatvora do 60 dana.

 

III. ZAŠTITNE MJERE

 

Član 38

Za prekršaj iz čl. 13, 15, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 i 35 ovog zakona, pored kazne, izreći će se i zaštitna mjera oduzimanja predmeta koji su upotrijebljeni ili su bili namijenjeni ili su nastali izvršenjem prekršaja.

Za prekršaj iz člana 18 ovog zakona, pored kazne, može se izreći zaštitna mjera oduzimanja predmeta koji su upotrijebljeni ili su bili namijenjeni za izvršenje prekršaja ili su nastali izvršenjem prekršaja.

Licu koje je prekršaj iz ovog zakona učinilo usljed zavisnosti od upotrebe alkohola ili opojnih droga ili drugih psihoaktivnih supstanci, a postoji opasnost da će ponovo učiniti prekršaje, može se izreći i zaštitna mjera obaveznog liječenja alkoholičara i narkomana od zavisnosti.

Zaštitne mjere u skladu sa st. 1, 2 i 3 ovog člana mogu se izreći iako kazna za prekršaj nije izrečena.

 

Član 39

Za prekršaj iz čl. 25, 28 i 30 ovog zakona može se izreći zaštitna mjera zabrana vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti u trajanju do šest mjeseci.

Ako fizičko lice kome je izrečena zaštitna mjera iz stava 1 ovog člana postupi suprotno zabrani, kazniće se za prekršaj kaznom zatvora do 30 dana.

 

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 40

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o javnom redu i miru („Sužbeni list RCG“, broj 41/94).

 

Član 41

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

 

Broj 23-1/11-10/27

EPA 704 XXIV

Podgorica, 23. decembra 2011. godine

 

SKUPŠTINA CRNE GORE 24. SAZIVA

 

 

 

                                                                                                                                PREDŚEDNIK

                                                                                                                                Ranko Krivokapić

Trascina file per caricare