Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Na osnovu člana 88 tačka 2 Ustava Republike Crne Gore donosim Ukaz o proglašenju Zakona o javnom redu i miru Proglašava se Zakon o javnom redu i miru, koji je donijela Skupština Republike Crne Gore, na drugoj sjednici drugog redovnog zasijedanja u 1994. godini, održanoj 12, 13. i 14. decembra 1994. godine

 

Broj: 01-786

Podgorica, 16.12.1994. godine

 

Predsjednik Republike Crne Gore,

Momir Bulatović, s.r.

 

Zakon o javnom redu i miru

Zakon je objavljen u "Službenom listu RCG", br. 41/94 od 22.12.1994. godine.

 

I. OPŠTE ODREDBE

 

Član 1

Ovim zakonom određuju se prekršaji kojima se narušava javni red i mir na javnom mjestu i propisuju kazne i zaštitne mjere za te prekršaje.

 

Član 2

Javni red i mir, u smislu ovog zakona, je usklađeno stanje međusobnih odnosa građana, nastalo njihovim ponašanjem na javnom mjestu i djelovanjem organa i organizacija u javnom životu radi obezbjeđenja jednakih uslova za ostvarivanje prava građana na ličnu i imovinsku sigurnost, mir i spokojstvo, privatni život, slobodu kretanja i očuvanje javnog morala i ljudskog dostojanstva.

 

Član 3

Javno mjesto, u smislu ovog zakona, je mjesto na kojem je svakome slobodan pristup bez uslova (ulica, trg, javni put, pristanište, plaža, park, čekaonica, trgovinski, ugostiteljski ili sličan objekat) ili pod određenim uslovima (sportski objekat, bioskopska ili pozorišna dvorana, sredstvo javnog saobraćaja, izložbena prostorija i sl.), kao i drugo mjesto kad u određeno vrijeme služi za ovakve namjene (mjesto na kome se održava javni skup, sportska ili druga priredba i sl.).

Javnim mjestom, u smislu ovog zakona, smatra se i svako drugo mjesto na kojem je izvršen prekršaj, a posljedica je nastupila na javnom mjestu.

 

II. PREKRŠAJI KOJIMA SE NARUŠAVA JAVNI RED I MIR

 

Član 4

Ko se na javnom mjestu nepristojno ponaša (svađa, viče i sl.), kazniće se novčanom kaznom do šestostrukog iznosa minimalne zarade u Republici.

 

Član 5

Ko na javnom mjestu uznemirava građane ili ugrožava njihovu sigurnost (baca, lomi flaše, čaše ili druge predmete),

kazniće se novčanom kaznom od punog do sedmostrukog iznosa minimalne zarade u Republici ili zatvorom do 30 dana.

Samostalni ugostitelji, ili odgovorno lice u pravnom licu, ili lice kojem je povjereno vođenje ugostiteljskog objekta, ako ne prijavi prekršaj iz stava 1 ovog člana organu unutrašnjih poslova,

kazniće se samostalni ugostitelj novčanom kaznom od desetostrukog do četrdesetostrukog iznosa minimalne zarade u Republici, a odgovorno lice u pravnom licu, ili lice kojem je povjereno vođenje ugostiteljskog objekta novčanom kaznom od punog do sedmostrukog iznosa minimalne zarade u Republici.

 

Član 6

Ko, suprotno uslovima propisanim odlukom skupštine jedinice lokalne samouprave, remeti javni red i mir pjevanjem ili korišćenjem muzičkih instrumenata, radio i televizijskih prijemnika ili drugih sličnih uređaja (kasetofon, muzički stub, džuboks i sl.) ili mehaničkih izvora buke (motor i sl),

kazniće se novčanom kaznom od jedne polovine do četvorostrukog iznosa minimalne zarade u Republici.

Pravno lice koje se bavi ugostiteljskom djelatnošću ili drugo pravno lice ili samostalni ugostitelj za prekršaj iz stava 1 ovog člana, kazniće se novčanom kaznom od pedesetostrukog do dvjestapedesetostrukog iznosa minimalne zarade u Republici, a odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od punog do šestostrukog iznosa minimalne zarade u Republici.

Odgovorno lice u pravnom licu ili lice kojem je povjereno vođenje ugostiteljskog objekta, ako ne preduzmu mjere za sprečavanje izvršenja prekršaja iz stava 1 ovog člana,

kazniće se novčanom kaznom od punog do šestostrukog iznosa minimalne zarade u Republici.

 

Član 7

Ko na javnom mjestu vrijeđa drugoga ili svojim ponašanjem ugrožava sigurnost građana ili izaziva uznemirenost ili negodovanje građana ili se na drugi način drsko ponaša,

kazniće se novčanom kaznom od trostrukog do petnaestostrukog iznosa minimalne zarade u Republici ili zatvorom do 30 dana.

Ko na javnom mjestu grubo vrijeđa drugoga ili svojim bezobzirnim ponašanjem ugrožava sigurnost građana ili izaziva osjećanje ugroženosti ili uznemirenosti ili se na drugi način ponaša naročito drsko, bestidno ili uvredljivo,

kazniće se novčanom kaznom od petostrukog do dvadesetostrukog iznosa minimalne zarade u Republici ili zatvorom do 60 dana.

Lice koje prekršaj iz stava 2 ovog člana izvrši u grupi, kazniće se zatvorom od 30 do 60 dana.

 

Član 8

Ko na javnom mjestu podstrekava ili izaziva drugoga na tuču, kazniće se novčanom kaznom od trostrukog do osamnaestostrukog iznosa minimalne zarade u Republici ili zatvorom do 30 dana.

Ko na javnom mjestu fizički napadne ili zlostavi drugog ili učestvuje u tuči,

kazniće se novčanom kaznom od desetostrukog do dvadesetostrukog iznosa minimalne zarade u Republici ili zatvorom do 60 dana.

Lice koje prekršaj iz stava 2 ovog člana izvrši kao član grupe, kazniće se zatvorom od 20 do 60 dana.

 

Član 9

Ko ugrozi sigurnost ili izazove osjećanje ugroženosti drugog lica prijetnjom da će napasti na život ili tijelo tog ili njemu bliskog lica,

kazniće se novčanom kaznom od šestostrukog do dvadesetostrukog iznosa minimalne zarade u Republici ili zatvorom do 60 dana.

 

Član 10

Ko ometa ili omalovažava službeno lice državnog organa ili organizacije, ustanove, preduzeća ili drugog pravnog lica koje na osnovu zakona vrši javna ovlašćenja, u vezi sa vršenjem poslova iz njihove nadležnosti,

kazniće se zatvorom do 60 dana.

Lice koje prekršaj iz stava 1 ovog člana izvrši kao član grupe,

kazniće se zatvorom od 30 do 60 dana.

 

Član 11

Ko ne postupi po naređenju službenog lica organa unutrašnjih poslova o zabrani kretanja, pristupa ili zadržavanja na određenom mjestu u uslovima kada je ugrožen javni red i mir ili bezbjednost,

kazniće se zatvorom od 30 do 60 dana.

 

Član 12

Ko na javnom mjestu rastura ili prodaje nedozvoljene štampane stvari ili druge predmete,

kazniće se novčanom kaznom od petostrukog do dvadesetostrukog iznosa minimalne zarade u Republici.

 

Član 13

Ko obmane drugog u pogledu službenog položaja,

kazniće se novčanom kaznom od punog do petnaestostrukog iznosa minimalne zarade u Republici.

 

Član 14

Ko na javnom mjestu puca vatrenim oružjem ili bez odobrenja upotrijebi eksplozivna, zapaljiva ili druga sredstva kojima se stvara eksplozija, aktivira raketu, priredi bakljadu ili vatromet ili na drugi način naruši mir i sigurnost građana,

kazniće se zatvorom do 60 dana.

 

Član 15

Ko na javnom mjestu paljenjem predmeta ili materija ili na drugi način zagadi čovjekovu sredinu,

kazniće se novčanom kaznom od punog do osamnaestostrukog iznosa minimalne zarade u Republici.

Ko ometa drugog u korišćenju javnih česama, izvora, plaža, parkova, šetališta ili drugih javnih objekata ili te objekte oštećuje ili ih zagađuje materijama ili otpacima,

kazniće se novčanom kaznom od punog do osamnaestostrukog iznosa minimalne zarade u Republici.

Za prekršaj iz st. 1 i 2 ovog člana,

kazniće se organ ili drugo pravno lice novčanom kaznom od tridesetostrukog do dvjestaosamdesetostrukog iznosa minimalne zarade u Republici, a odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od petostrukog do osamnaestostrukog iznosa minimalne zarade u Republici,

 

Član 16

Ko na zgradi ili ogradi ili ispod zgrade ili ograde ili na ulici i drugom javnom mjestu postavi predmet ili uređaj koji može da povrijedi prolaznike ili im nanese štetu, ili pak ošteti ili skine uređaje sa zgrade, telefonske govornice, ulice ili drugih javnih mjesta,

kazniće se novčanom kaznom od punog do osamnaestostrukog iznosa minimalne zarade u Republici ili zatvorom do 60 dana.

 

Član 17

Ko na javnom mjestu govorom, napisom, znakom ili na drugi način povrijedi rasna, nacionalna ili vjerska osjećanja građana ili javni moral,

kazniće se novčanom kaznom od trostrukog do dvadesetostrukog iznosa minimalne zarade u Republici ili zatvorom do 60 dana.

Pravno lice koje proizvede ili stavi u promet znak, crtež ili drugi predmet kojim se vrijeđaju rasna, nacionalna ili vjerska osjećanja građana ili javni moral,

kazniće se novčanom kaznom od pedesetostrukog do tristastrukog iznosa minimalne zarade u Republici, a odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od trostrukog do dvadesetostrukog iznosa minimalne zarade u Republici.

 

Član 18

Ko ne istakne zastavu ili grb ili drugi simbol Savezne Republike Jugoslavije ili republike članice u slučajevima kada je isticanje predviđeno važećim propisima, ili taj simbol ne ukloni kada prođe razlog njegovog isticanja,

kazniće se novčanom kaznom od petostrukog do dvadesetostrukog iznosa minimalne zarade u Republici ili zatvorom do 60 dana.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana,

kazniće se organ ili drugo pravno lice novčanom kaznom od pedesetostrukog do tristastrukog iznosa minimalne zarade u Republici, a odgovorno lice u njima novčanom kaznom od petostrukog do dvadesetostrukog iznosa minimalne zarade u Republici.

 

Član 19

Ko na javnom mjestu bez odobrenja ili opšteg poziva istakne ili upotrijebi zastavu, grb ili drugi simbol strane države,

kazniće se novčanom kaznom od petostrukog do dvadesetostrukog iznosa minimalne zarade u Republici ili zatvorom do 60 dana.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana,

kazniće se organ ili drugo pravno lice novčanom kaznom od pedesetostrukog do tristastrukog iznosa minimalne zarade u Republici, a odgovorno lice u njima novčanom kaznom od petostrukog do dvadesetostrukog iznosa minimalne zarade u Republici.

 

Član 20

Ko skrnavi spomenik ili vrijeđa ličnost ili događaj kojem je spomenik posvećen,

kazniće se zatvorom do 60 dana.

 

Član 21

Ko uništi, ošteti, neovlašćeno skine ili na drugi način učini nepodobnim za upotrebu zastavu ili grb, ili drugi simbol Savezne Republike Jugoslavije ili republike članice, ili oznake državnog organa ili drugog pravnog lica, ili ko pocijepa ili na drugi način ošteti ili ukloni njihov jasno istaknuti oglas, dok je oglas imao javni značaj,

kazniće se novčanom kaznom od osmostrukog do dvadesetostrukog iznosa minimalne zarade u Republici ili zatvorom do 60 dana.

 

Član 22

Ko alkoholno piće prodaje licu koje nije navršilo 16 godina ili očigledno pijanom licu, odnosno očigledno duševno bolesnom licu ili licu zaostalog duševnog razvoja,

kazniće se novčanom kaznom od trostrukog do dvadesetostrukog iznosa minimalne zarade u Republici.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana,

kazniće se pravno lice koje se bavi ugostiteljskom djelatnošću ili drugo pravno lice ili samostalni ugostitelj novčanom kaznom od pedesetostrukog do tristastrukog iznosa minimalne zarade u Republici.

Odgovorno lice kojem je povjereno vođenje ugostiteljskog objekta koje izvrši prekršaj iz stava 1 ovog člana ili dozvoli izvršenje prekršaja drugom licu,

kazniće se novčanom kaznom od trostrukog do dvadesetostrukog iznosa minimalne zarade u Republici.

 

Član 23

Ko na javnom mjestu uživa opojne droge ili druga zabranjena omamljujuća sredstva,

kazniće se novčanom kaznom od punog do dvadesetostrukog iznosa minimalne zarade u Republici ili zatvorom do 60 dana.

 

Član 24

Ko se odaje prostituciji ili navodi druge na prostituciju, iznajmi mu ili ustupi prostorije u tu svrhu ili na drugi način posreduje u vršenju prostitucije,

kazniće se zatvorom do 60 dana.

Ko navodi na prostituciju maloljetno lice, iznajmi mu ili ustupi prostorije u tu svrhu ili na drugi način posreduje u vršenju prostitucije,

kazniće se zatvorom od 20 do 60 dana.

Pravno lice koje se bavi ugostiteljskom djelatnošću ili drugo pravno lice ili samostalni ugostitelj koji iznajmi ili ustupi prostorije za vršenje prostitucije,

kazniće se novčanom kaznom od stostrukog do tristastrukog iznosa minimalne zarade u Republici, a odgovorno lice u pravnom licu ili lice kojem je povjereno vođenje ugostiteljskog objekta novčanom kaznom od sedmostrukog do dvadesetostrukog iznosa minimalne zarade u Republici.

 

Član 25

Ko odbije da se podvrgne obaveznom liječenju od alkoholizma, odnosno narkomanije ili od polnih bolesti ili izbjegava to liječenje, odnosno samovoljno ga napusti,

kazniće se zatvorom od 20 do 60 dana.

 

Član 26

Ko se kocka van mjesta dozvoljenog za tu namjenu, navodi drugog na kocku, iznajmi ili ustupi prostorije u tu svrhu ili na drugi način pomogne ili omogući kocku,

kazniće se novčanom kaznom od dvostrukog do sedamnaestostrukog iznosa minimalne zarade u Republici ili zatvorom do 40 dana.

Ko se kocka sa maloljetnim licem, navodi ga na kocku, iznajmi mu ili ustupi prostorije u tu svrhu ili mu na drugi način pomogne ili omogući kocku,

kazniće se zatvorom od 20 do 60 dana.

Za prekršaj iz st. 1 i 2 ovog člana, kazniće se pravno lice koje se bavi ugostiteljskom djelatnošću ili drugo pravno lice ili samostalni ugostitelj novčanom kaznom od trostrukog do dvadesetostrukog iznosa minimalne zarade u Republici, a odgovorno lice u pravnom licu ili lice kojem je povjereno vođenje ugostiteljskog objekta novčanom kaznom od četvorostrukog do dvadesetostrukog iznosa minimalne zarade u Republici.

 

Član 27

Ko organizuje prosjačenje ili drugog navodi ili prisiljava na prosjačenje,

kazniće se novčanom kaznom od dvostrukog do osamnaestostrukog iznosa minimalne zarade u Republici ili zatvorom do 60 dana.

Ko prekršaj iz stava 1 ovog člana izvrši prema maloljetnom licu, kazniće se zatvorom od 30 do 60 dana.

 

Član 28

Ko neovlašćeno organizuje, omogući ili vrši preprodaju ulaznica za bioskope, sportske ili druge priredbe,

kazniće se novčanom kaznom od trostrukog do dvadesetostrukog iznosa minimalne zarade u Republici ili zatvorom do 40 dana.

 

Član 29

Ko neoprezno, bez nadzora ili bez zaštitnih sredstava drži opasne životinje,

kazniće se novčanom kaznom od punog do sedamnaestostrukog iznosa minimalne zarade u Republici ili zatvorom do 30 dana.

Pravno lice, za prekršaj iz stava 1 ovog člana, kazniće se novčanom kaznom od četrdesetostrukog do dvjestapedesetostrukog iznosa minimalne zarade u Republici, a odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od trostrukog do osamnaestostrukog iznosa minimalne zarade u Republici.

 

Član 30

Ko na javnom mjestu zlostavlja životinje, odnosno sa njima na drugi način surovo postupa,

kazniće se novčanom kaznom od trostrukog do osamnaestostrukog iznosa minimalne zarade u Republici.

 

Član 31

Ko zloupotrebljava prikupljanje dobrovoljnih priloga, kazniće se novčanom kaznom od dvostrukog do sedamnaestostrukog iznosa minimalne zarade u Republici ili zatvorom do 30 dana.

Pravno lice, za prekršaj iz stava 1 ovog člana, kazniće se novčanom kaznom od pedesetostrukog do dvjestaosamdesetostrukog iznosa minimalne zarade u Republici, a odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od trostrukog do osamnaestostrukog iznosa minimalne zarade u Republici.

 

III. POSTUPAK ZA PRIREĐIVANJE PRIREDBI

 

Član 32

Priređivanje bakljade, vatrometa i sličnih priredbi, priređivač prijavljuje Ministarstvu unutrašnjih poslova - područnoj organizacionoj jedinici (u daljem tekstu: područna organizaciona jedinica) na čijem će se području priredbe održati, najkasnije pet dana prije održavanja priredbe.

U prijavi, pored ostalog, moraju se navesti mjesto, vrijeme, svrha održavanja priredbe, vrsta i broj baklji, odnosno vrsta i količina pirotehničkih i drugih sredstava koja će se upotrijebiti, kao i mjere obezbjeđenja koje će se preduzeti.

 

Član 33

Priređivač je dužan da sprovodi mjere obezbjeđenja koje mu rješenjem odredi područna organizaciona jedinica.

Ako priređivač ne sprovede mjere iz stava 1 ovog člana, područna organizaciona jedinica će rješenjem zabraniti održavanje priredbe.

Održavanje priredbe će se zabraniti ako bi se njenim održavanjem ugrozilo zdravlje i moral ili bezbjednost ljudi i imovine, o čemu područna organizaciona jedinica donosi rješenje najkasnije 48 časova prije održavanja priredbe.

Protiv rješenja iz stava 3 ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu unutrašnjih poslova, u roku od osam dana od dana dostavljanja.

Žalba izjavljena protiv rješenja iz st. 2 i 3 ovog člana ne zadržava izvršenje rješenja.

 

IV. ZAŠTITNE MJERE

 

Član 34

Za prekršaj iz čl. 12, 14, 17, 19, 23, 24, 26, 27 i 28 ovog zakona, pored kazne, izreći će se i zaštitna mjera oduzimanja predmeta koji su upotrijebljeni ili su bili namijenjeni ili su nastali izvršenjem prekršaja.

Za prekršaj iz čl. 6, 16 i 31 ovog zakona, pored kazne, može se izreći zaštitna mjera oduzimanja predmeta koji su upotrijebljeni ili su bili namijenjeni ili su nastali izvršenjem prekršaja.

Licu koje je prekršaj iz ovog zakona učinilo usljed zavisnosti od stalne upotrebe alkohola ili opojnih droga ili drugih omamljujućih sredstava, a postoji opasnost da će ponovo vršiti prekršaje, može se izreći i zaštitna mjera obaveznog liječenja alkoholičara i narkomana.

Zaštitne mjere po odredbama st. 1, 2 i 3 ovog člana mogu se izreći ako kazna za prekršaj nije izrečena.

 

Član 35

Ugostitelju koji učini prekršaj iz čl. 22, 24 i 26 ovog zakona, može se izreći zaštitna mjera zabrane vršenja samostalne djelatnosti u trajanju od tri mjeseca do jedne godine.

Ako ugostitelj kome je izrečena zaštitna mjera iz stava 1 ovog člana postupi suprotno zabrani,

kazniće se za prekršaj kaznom zatvora do 30 dana.

 

V. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 36

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o prekršajima javnog reda i mira ("Službeni list SRCG", br. 25/87, 29/89 i 39/89).

 

Član 37

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Republike Crne Gore".

 

Trascina file per caricare