Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Na osnovu člana 95 tačke 3 Ustava Crne Gore donosim

 

UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O LIČNOJ KARTI

("Sl. list Crne Gore", br. 12/07 od 14.12.2007, 73/10 od 10.12.2010)


Proglašavam Zakon o ličnoj karti, koji je donijela Skupština Crne Gore na drugoj sjednici drugog redovnog zasijedanja u 2007. godini, dana 29. novembra 2007. godine.


Broj: 01-1394/2

Podgorica, 11. decembra 2007. godine


Predsjednik Crne Gore,

Filip Vujanović, s.r.

 

ZAKON O LIČNOJ KARTI

 

I. OSNOVNE ODREDBE

 

Član 1

Lična karta je javna isprava kojom građanin koji ima crnogorsko državljanstvo (u daljem tekstu: građanin) dokazuje identitet i državljanstvo.

Lična karta može se koristiti za prelazak državne granice u slučajevima i pod uslovima utvrđenim međunarodnim ugovorom.

Lična karta može se koristiti i za druge namjene utvrđene zakonom.

 

Član 2

Građanin koji je navršio 18 godina života i ima prebivalište u Crnoj Gori obavezan je da ima ličnu kartu.
Građanin stariji od šest godina života, koji ima prebivalište u Crnoj Gori, ima pravo na ličnu kartu.

 

Član 3

Građanin može imati samo jednu ličnu kartu.

Nije dozvoljeno davanje lične karte na upotrebu drugom licu ili upotreba tuđe lične karte kao svoje.

 

Član 4

Građanin koji je navršio 18 godina života obavezan je da ima kod sebe ličnu kartu i da je, na zahtjev lica ovlašćenog za utvrđivanje identiteta, stavi na uvid u slučajevima i pod uslovima propisanim zakonom.

 

Član 5

Podaci o ličnosti (u daljem tekstu: lični podaci), koji se prikupljaju, obrađuju, čuvaju i koriste za izdavanje lične karte, mogu se koristiti za druge namjene, u skladu sa zakonom.

 

II. OBRAZAC I SADRŽAJ LIČNE KARTE

 

Član 6

Lična karta izdaje se na propisanom obrascu, u skladu sa ovim zakonom.

Obrazac lične karte sadrži: Grb Crne Gore, naziv "Crna Gora", naziv "Lična karta", zaštitne elemente i rubrike za unos ličnih i drugih podataka.

Podaci iz stava 2 ovog člana su: prezime, ime, pol, dan, mjesec i godina rođenja, državljanstvo, jedinstveni matični broj građanina, fotografija, potpis, datum izdavanja, datum prestanka važenja, broj lične karte, naziv organa koji je izdao ličnu kartu i mašinski čitljiv zapis.

Unošenje podataka iz stava 3 ovog člana u obrazac lične karte vrši organ državne uprave nadležan za unutrašnje poslove (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Podatke koje sadrži mašinski čitljiv zapis utvrđuje Ministarstvo u skladu sa preporukama ICAO Doc 9303.
Obrazac lične karte propisuje Ministarstvo, u skladu sa evropskim i međunarodnim standardima.

 

Član 7

Obrazac lične karte štampa se na crnogorskom i na engleskom jeziku i popunjava na crnogorskom jeziku.
Za građane koji u službenoj upotrebi koriste srpski, bosanski, albanski ili hrvatski jezik, sadržaj obrasca lične karte i podaci iz člana 6 st. 2 i 3 ovog zakona unose se i na tim jezicima, osim imena i prezimena koji se unose na jeziku i pismu podnosioca zahtjeva, ako on to zahtijeva.

U slučaju kad građanin zahtijeva unošenje prezimena i imena u obrazac lične karte na jeziku i pismu u skladu sa stavom 2 ovog člana, danom izdavanja lične karte, po službenoj dužnosti, izvršiće se unos prezimena i imena na tom jeziku i pismu i u matični registar rođenih.

 

Član 8

Obrazac lične karte izrađuje Ministarstvo.

Izradu obrazaca lične karte Ministarstvo može povjeriti pravnom licu, u skladu sa propisima kojima se uređuju javne nabavke.

U slučaju iz stava 2 ovog člana, ugovorom se uređuje pravo Ministarstva da pregleda i kontroliše dokumenta koja se odnose na postupak izrade, skladištenja i isporuke obrazaca lične karte.

 

III. IZDAVANJE LIČNE KARTE

 

Član 9

Lična karta se izdaje sa rokom važenja od deset godina.

Građaninu mlađem od 18 godina života lična karta se izdaje sa rokom važenja od šest godina.
Građaninu starijem od 65 godina života lična karta se izdaje sa rokom važenja od 40 godina.

 

Član 10

Ličnu kartu izdaje Ministarstvo.

Zahtjev za izdavanje lične karte (u daljem tekstu: zahtjev) podnosi se Ministarstvu prema prebivalištu građanina.
Građanin je obavezan da podnese zahtjev u roku od tri mjeseca poslije navršenih 18 godina života, ukoliko mu se lična karta izdaje prvi put.

Građanin je obavezan da podnese zahtjev za izdavanje lične karte, u roku od osam dana od dana prestanka važenja lične karte, oglašavanja nevažećom ili utvrđivanja razloga za zamjenu lične karte.

 

Član 11

Građanin zahtjev podnosi lično, radi utvrđivanja identiteta.

Starom, bolesnom i građaninu sa hendikepom omogućava se podnošenje zahtjeva van službenih prostorija Ministarstva ili na drugi način kojim mu se olakšava podnošenje zahtjeva, u skladu sa ovim zakonom.
Za građanina mlađeg od 18 godina života i drugog poslovno nesposobnog građanina, zahtjev podnosi roditelj, zakonski zastupnik ili staratelj.

U slučaju iz stava 3 ovog člana, prilikom podnošenja zahtjeva potrebno je prisustvo građanina kome se izdaje lična karta.

Ministarstvo izdaje potvrdu o prijemu zahtjeva.

 

Član 12

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu koji sadrži sljedeće podatke: prezime, ime, ime roditelja, pol, dan, mjesec i godina rođenja, mjesto, opština i država rođenja, državljanstvo, jedinstveni matični broj, jedinstvene matične brojeve roditelja, ukoliko su određeni, prebivalište i adresu stana, potpis i naznačenje jezika i pisma, u skladu sa članom 7 stav 2 na kojem će se unositi podaci u obrazac lične karte.

U zahtjevu građanin mora navesti tačne podatke.

Obrazac zahtjeva propisuje i izrađuje Ministarstvo.

 

Član 13

Prilikom podnošenja zahtjeva od građanina se uzima: fotografija, otisak dva prsta i svojeručni potpis u digitalnoj formi.
Građanin koji prema nacionalnoj pripadnosti, vjeroispovijesti ili običajima nosi kapu ili maramu kao sastavni dio nošnje, odnosno odjeće može biti fotografisan sa kapom ili maramom.

Dio lica građanina koji omogućava identifikaciju ne smije biti pokriven prilikom uzimanja fotografije.
Bliži način i uslove uzimanja podataka iz st. 1, 2 i 3 ovog člana propisuje Ministarstvo.

 

Član 14

Ministarstvo može da koristi podatke iz drugih propisanih evidencija, radi neophodne provjere podataka u postupku izdavanja lične karte.

U slučaju iz stava 1 ovog člana Ministarstvo je obavezno da obezbijedi zaštitu podataka.

 

Član 15

Ministarstvo je obavezno da izda ličnu kartu, odnosno odluči po zahtjevu što prije, a najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

O žalbi protiv rješenja iz stava 1 ovog člana odlučuje Ministarstvo.

Građanin nadoknađuje cijenu obrasca lične karte.

Način izdavanja lične karte i visinu cijene obrazaca lične karte propisuje Ministarstvo.

 

IV. PRESTANAK VAŽENJA LIČNE KARTE

 

Član 16

Lična karta prestaje da važi istekom roka važenja.

Lična karta prestaje da važi prije isteka roka na koji je izdata:

1) prestankom državljanstva;

2) brisanjem iz evidencije prebivališta;

3) smrću;

4) ako se promijeni neki od ličnih podataka unijetih u ličnu kartu;

5) ako su podaci u ličnoj karti nečitki ili je oštećena u cjelini;

6) ako građanin u bitnom promijeni lik;

7) ako je oglašena nevažećom.

 

Član 17

Građanin je obavezan da ličnu kartu, radi poništenja, preda Ministarstvu, danom prestanka državljanstva, odnosno brisanja iz evidencije prebivališta.

 

Član 18

U slučajevima iz člana 16 stav 2 tačka 4 ovog zakona, građanin je obavezan da ličnu kartu, radi poništenja i zamjene, preda Ministarstvu, u roku od osam dana od dana pravosnažnosti akta o promjeni ličnog podatka unijetog u ličnu kartu.

Poništenje lične karte u slučajevima iz člana 17 ovog zakona i stava 1 ovog člana vrši se u skladu sa propisom Ministarstva.

 

Član 19

Ministarstvo, po službenoj dužnosti, na zahtjev građanina ili na inicijativu državnog organa, organa lokalne samouprave i drugog pravnog lica, utvrđuje da li su podaci u ličnoj karti nečitki ili je oštećena u cjelini ili je građanin u bitnom promijenio lik, o čemu obavještava građanina radi zamjene lične karte i određuje rok za podnošenje zahtjeva za izdavanje lične karte, koji ne može biti kraći od 15 dana.
Ako građanin ne postupi u smislu stava 1 ovog člana, Ministarstvo donosi rješenje o prestanku važenja lične karte.

 

Član 20

Lična karta se oglašava nevažećom u slučaju njenog nestanka.

Građanin je obavezan da nestanak lične karte odmah prijavi Ministarstvu.

Podnošenje prijave o nestanku lične karte vrši se na način propisan odredbama člana 10 stav 2 i člana 11 ovog zakona.
Prijava iz stava 3 ovog člana predaje se na obrascu koji propisuje Ministarstvo.

 

Član 21

U slučaju iz člana 20 stav 1 ovog zakona, Ministarstvo donosi rješenje o oglašavanju lične karte nevažećom u roku od osam dana.

Broj lične karte koja je oglašena nevažećom objavljuje se u "Službenom listu Crne Gore".

Troškove objavljivanja iz stava 2 ovog člana plaća građanin.

 

V. OGRANIČENJE KORIŠĆENJA LIČNE KARTE ZA PRELAZAK DRŽAVNE GRANICE

 

Član 22

Ministarstvo, na zahtjev suda, donosi rješenje o zabrani korišćenja lične karte za prelazak državne granice, ako je:
1) protiv građanina pokrenut krivični postupak,

2) građanin osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od tri mjeseca.

Ministarstvo, na zahtjev organa državne uprave nadležnog za poslove zdravlja, ako je to neophodno radi sprječavanja širenja zarazne bolesti, donosi rješenje o zabrani korišćenja lične karte za prelazak državne granice.
Rješenje iz st. 1 i 2 ovog člana važi šest mjeseci i dostavlja se građaninu, organu koji je podnio zahtjev i organu uprave nadležnom za poslove nadzora državne granice.

Organ po čijem zahtjevu je donijeto rješenje o zabrani korišćenja lične karte može obnavljati zahtjev za zabranu korišćenja lične karte za prelazak državne granice dok budu postojali razlozi iz st. 1 i 2 ovog člana.

 

Član 23

Organ iz člana 22 stav 4 ovog zakona obavezan je da obavijesti Ministarstvo o prestanku razloga za zabranu korišćenja lične karte za prelazak državne granice.

Ministarstvo je obavezno da, na zahtjev građanina, donese rješenje o prestanku zabrane korišćenja lične karte za prelazak državne granice ako su prestali razlozi iz člana 22 st. 1 i 2 ovog zakona.

 

VI. EVIDENCIJA, KORIŠĆENJE I BEZBJEDNOST PODATAKA

 

Član 24

Ministarstvo vodi evidenciju o izdatim ličnim kartama, podacima unijetim u obrazac lične karte, o podnijetim zahtjevima za izdavanje lične karte, podacima iz zahtjeva, dokumentaciji koja je priložena uz zahtjev i otisku dva prsta, o prestanku važenja lične karte, razlozima i datumu prestanka važenja, o ličnim kartama koje su oglašene nevažećim, o zabranama korišćenja lične karte za prelazak državne granice, razlozima i prestanku važenja zabrane, o trajanju zabrane i organima koji su podnijeli zahtjev, kao i o izrađenim obrascima lične karte (u daljem tekstu: evidencija).

Evidencija je elektronski vođena baza podataka.

Sastavni dio evidencije su podaci i dokumenta o ličnim kartama koje su izdate prije početka primjene ovog zakona.
Bliži sadržaj i način vođenja evidencije propisuje Ministarstvo.

 

Član 25

Ministarstvo obezbjeđuje zaštitu ličnih podataka od slučajnog ili neovlašćenog gubitka, pristupa, izmjene ili distribucije.
Lični podaci čuvaju se deset godina nakon isteka roka važenja lične karte.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, Ministarstvo uništava podatke o zabrani korišćenja lične karte za prelazak državne granice, po isteku jedne godine od prestanka zabrane.

Način uništenja podataka iz stava 3 ovog člana propisuje Ministarstvo.

 

Član 26

Podatke iz evidencije, osim otiska prstiju i potpisa, može koristiti Ministarstvo za izvršavanje poslova iz svog djelokruga rada i organ uprave nadležan za poslove policije u izvršavanju zakonom utvrđenih poslova.
Državni organi, organi lokalne uprave i drugi organi i organizacije mogu koristiti podatke iz evidencije, osim biometrijskih podataka, za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti, ako su za korišćenje tih podataka ovlašćeni zakonom.
Organi i organizacije iz st. 1 i 2 ovog člana obavezni su da obezbijede zaštitu podataka koje koriste od slučajnog ili neovlašćenog pristupa, korišćenja, obrade i prosljeđivanja, u skladu sa zakonom.

Podaci iz evidencije mogu se koristiti za statističke, naučne, istraživačke i druge namjene, bez oznake identiteta građanina na kojeg se podaci odnose, u skladu sa zakonom.

 

Član 27

Građanin ima pravo da traži obavještenje koji se podaci o njemu prikupljaju, obrađuju, čuvaju i koriste, ko ih obrađuje i u koje svrhe i po kom osnovu, kao i o korisnicima ličnih podataka i osnovu korišćenja, u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Građanin ima pravo da traži izmjenu netačnih ili zastarjelih podataka koji se na njega odnose i poništenje podataka koji se vode suprotno zakonu.

Ministarstvo je obavezno da, po zahtjevu građanina iz st. 1 i 2 ovog člana, dostavi obavještenje u pisanoj formi u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

U slučaju iz st. 1 i 2 ovog člana ne plaća se naknada ili administrativna taksa.

 

Član 28

Zaposleni u Ministarstvu, organu uprave nadležnom za poslove policije, kao i lica koja koriste podatke iz evidencije, ne smiju saopštavati lične podatke koje su saznali u vršenju svojih poslova.
Obaveza iz stava 1 ovog člana traje i nakon prestanka radnog odnosa.
Lice iz stava 1 ovog člana može biti oslobođeno obaveze čuvanja ličnih podataka, u skladu sa zakonom.

 

VII. KAZNENE ODREDBE

 

Član 29


Novčanom kaznom od jednostrukog do trostrukog iznosa najniže cijene rada u Crnoj Gori kazniće se za prekršaj građanin, ako:

1) sa sobom ne nosi ličnu kartu (član 4);

2) na zahtjev lica ovlašćenog za utvrđivanje identiteta odbije da stavi na uvid ličnu kartu (član 4);

3) ne podnese zahtjev za izdavanje lične karte u propisanom roku (član 10 stav 3 );

4) u zahtjevu za izdavanje lične karte navede netačne podatke (član 12 stav 2).

 

Član 30

Novčanom kaznom od dvostrukog do petostrukog iznosa najniže cijene rada u Crnoj Gori kazniće se za prekršaj građanin, ako:

1) svoju ličnu kartu da na upotrebu drugom licu ili upotrijebi tuđu ličnu kartu kao svoju (član 3 stav 2);

2) ima više od jedne lične karte (član 3 stav 1);

3) ne podnese zahtjev za zamjenu lične karte u roku od osam dana od dana prestanka važenja lične karte, oglašavanja nevažećom ili utvrđivanja razloga za zamjenu lične karte (član 10 stav 4);

4) u propisanom roku ne preda ličnu kartu Ministarstvu (član 17 i član 18 stav 1);

5) ne prijavi nestanak lične karte (član 20 stav 2).

 

Član 31

Novčanom kaznom od trostrukog do desetostrukog iznosa najniže cijene rada u Crnoj Gori kazniće se za prekršaj lice koje saopšti lične podatke o građaninu koje je saznalo u vršenju svojih poslova (član 28 stav 1).

 

VIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 32

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

 

Član 33

Lične karte izdate po Zakonu o ličnoj karti ("Službeni list RCG", br. 20/93) mogu se upotrebljavati do isteka roka njihovog važenja, a najduže tri godine od početka primjene ovog zakona.

Postupci za izdavanje i zamjenu lične karte započeti prije početka primjene ovog zakona, a nijesu okončani, okončaće se po ovom zakonu.

 

Član 34

Danom početka primjene ovog zakona prestaje da se primjenjuje Zakon o osnovnim podacima za ličnu kartu ("Službeni list SFRJ", br. 6/73) i prestaje da važi Zakon o ličnoj karti ("Službeni list RCG", br. 20/93) i propisi donijeti na osnovu tog zakona.

Član 35

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore", a primjenjivaće se nakon isteka šest mjeseci od dana stupanja na snagu.


SU-SK Broj 01-515/15

Podgorica, 29. novembra 2007. godine


Skupština Crne Gore

Predsjednik,
Ranko Krivokapić, s.r.

Trascina file per caricare