Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

На основу члана 27. Закона о Војсци Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07 и 88/09), члана 31. Закона о црквама и верским заједницама („Службени гласник РС”, бр. 36/06) и члана 15. Уредбе о вршењу верске службе у Војсци Србије („Службени гласник РС”, бр. 22/11), Министарство одбране Републике Србије и Јеврејска заједница у Србији закључују

 

 

СПОРАЗУМ

 

О ВРШЕЊУ ВЕРСКЕ СЛУЖБЕ У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ

 

Предмет споразума

Члан 1.

Овим споразумом се уређују међусобни односи Министарства одбране Републике Србије и Јеврејске заједнице у Србији у вези са вршењем верске службе у Војсци Србије.

 

Принципи организовања и вршења верске службе

Члан 2.

Верска служба у Војсци Србије представља организовани вид делатности традиционалних цркава и верских заједница у војној средини.

Верска служба у Војсци Србије се организује ради остваривања слободе вероисповести, јачања духовних и моралних вредности припадника Војске Србије, неговања војничких врлина и патриотизма, као и обликовања грађанске одговорности.

Верска служба организује се у Војсци Србије у функцији развоја, изградње, одржавања и повећања њених оперативних способности приликом извршавања свих дефинисаних мисија и задатака.

Вршење верске службе у Војсци Србије не може се организовати ради вршења мисионарства цркава и верских заједница у војној средини.

Команданти, начелници јединица, односно директори установа Министарства одбране и Војске Србије одговорни су за организацију верске службе у својим саставима и омогућавање остваривања слободе вероисповести припадника Војске Србије, као и за логистичку подршку у вршењу делатности верске службе.

 

Надлежности и организација верске службе и статус војних рабина

Члан 3.

Верску службу у Војсци Србије, поред свештеника односно верских службеника других традиционалних цркава и верских заједница, врше и рабини Јеврејске заједнице у Србији, који су овлашћени за обављање богослужбених и осталих верских делатности у складу са

аутономним прописима Јеврејске заједнице у Србији, под условима из члана 14. овог споразума.

Рабини Јеврејске заједнице у Србији који врше верску службу у Војсци Србије (у даљем тексту: војни рабини) јесу професионална војна лица високе стручне спреме у статусу официра Војске Србије, у складу са законом.

Војни рабин има помоћника.

Помоћници војних рабина су професионална војна лица у статусу подофицира Војске Србије, у складу са законом.

Помоћници војних рабина не могу да обављају богослужбене делатности.

 

Члан 4.

Организација верске службе у Војсци Србије је у надлежности Генералштаба Војске Србије.

У командама оперативног и тактичког нивоа и у установама Министарства одбране, војни рабини потчињени су командантима (начелницима, директорима) јединица односно установа.

Помоћници војних рабина потчињени су војним рабинима.

Војни рабини, са основа канонског права и аутономног права Јеврејске заједнице у Србији, одговорни су великодостојнику Јеврејске заједнице у Србији из члана 11. овог споразума.

 

Положај и права војних рабина

Члан 5.

Војни рабини, са основа канонског права и аутономног права Јеврејске заједнице у Србији, изједначени су са осталим рабинима Јеврејске заједнице у Србији, укључујући и право на стицање звања у оквирима њене организационе структуре о чему брине великодостојник из члана 11. овог споразума.

Војни рабини остварују право на здравствено, пензијско и инвалидско осигурање, право на плату, накнаде и друга примања, као и остала права по основу њиховог статуса, у складу са законом.

 

Формацијска места војних рабина

Члан 6.

Војни рабини распоређују се на формацијска места у Војсци Србије, Војној академији, Војномедицинској академији, другим војним здравственим установама и потчињеним саставима.

Формацијска места војних рабина прописују се актима формације Генералштаба Војске Србије и команди јединица или установа из става 1. овог члана, у складу са одредбама члана 14. овог споразума.

 

Делатности војних рабина

Члан 7.

Делатности војних рабина обухватају:

1) вршење богослужења и верских обреда, као и других богослужбених дужности.

2) остале верске делатности:

(1) учешће у планирању богослужбених и осталих верских делатности, анализи и извештавању;

(2) саветовање команданта (начелника или директора) јединице или установе о верским питањима;

(3) организација:

- предавања и беседа о духовно-моралним темама;

- поклоничких путовања;

(4) опремање богослужбених простора покретним стварима, богослужбеним предметима и литературом;

(5) надгледање рада војних рабина у потчињеним командама;

(6) ангажовање у припремама за извршење сложених задатака, као и у предузимању мера на превенцији ванредних догађаја, неприлагођеног понашања и негативних појава (суицид, злоупотреба психоактивних супстанци, секте, крађе и слично);

(7) сарадња:

- са органима за морал и психолозима команде јединице или установе у реализацији морално – психолошких припрема;

- са осталим органима команде јединице или установе у организовању верских обреда поводом прослава државних, војних и верских празника и обележавања годишњица значајних догађаја из периода ослободилачких ратова Србије;

- с војним свештеницима, односно верским службеницима истог нивоа;

- с локалним свештеницима, односно верским службеницима;

(8) пастирско-саветодавни рад;

(9) оснивање хора.

Војни рабини вршење богослужења и верских обреда као и других богослужбених дужности и осталих верских делатности, по правилу, врше у саставима из члана 6. став 1. овог споразума.

Војни рабини могу вршити богослужење и верске обреде као и друге богослужбене дужности и остале верске делатности и ван састава из члана 6. став 1. овог споразума, уз одобрење министра одбране, односно лица које он овласти и великодостојника из члана 11. овог споразума.

Помоћници војних рабина помажу војним рабинима у вршењу богослужења и верских обреда као и других богослужбених дужности и осталих верских делатности из става 1. овог члана.

Министар одбране ближе уређује услове за вршење богослужења и верских обреда као и других богослужбених дужности и осталих верских делатности верске службе рабина и помоћника рабина из става 1. овог члана.

 

Специфичности вршења верске службе

Члан 8.

Војни рабини када врше верску службу у Војсци Србије:

1) не носе и не употребљавају оружје;

2) обављају функцију командовања једино над помоћницима војних рабина;

3) обављају функцију саветника команданта (начелника или директора) јединице или установе;

4) не могу бити позвани да сведоче о чињеницама и околностима које су сазнали приликом исповести, у складу са законом;

5) не могу бити ангажовани у планирању и извођењу психолошких операција, пословима судије поротника, саветника из области одбране и спровођењу извиђајног или истражног поступка;

6) имају искључиво право на начин обављања богослужбених делатности током којих не могу бити ометани, осим ако би продужење њиховог вршења негативно утицало на извршење основних задатака из дефинисаних мисија Војске Србије, угрозило животе и здравље људи и проузроковало материјалну штету на објектима инфраструктуре и покретним стварима;

7) не могу бити приморани да врше верски обред који је у супротности са аутономним прописима Јеврејске заједнице у Србији, нити могу бити позвани на одговорност од претпостављеног старешине због начина обављања богослужбених делатности у Војсци Србије, ако се верски обред обавља у складу с прописима;

8) могу носити браду у складу с прописима Јеврејске заједнице у Србији, сходно Правилу службе Војске Србије;

9) носе одећу Јеврејске заједнице у Србији док обављају поверене им дужности, а у осталим приликама носе униформу Војске Србије сходно Правилу службе Војске Србије и другим прописима, испод које у свим приликама носе ритуално покривало за главу (капицакипа) и обредну одећу са ресама (цисит);

10) на свим униформама Војске Србије носе ознаку своје специјалности;

11) ословљавају се према чину који имају у Јеврејској заједници у Србији;

12) у случају лишавања слободе војног рабина, команда јединице, односно установе у којој је на служби одмах обавештава великодостојника из члана 11. овог споразума. Одредба става 1. овог члана не односи се на помоћнике војних рабина.

 

Планирање и вршење делатности војних рабина

Члан 9.

Планирање делатности војних рабина из члана 7. овог споразума врши се кроз јединствена планска документа Генералштаба Војске Србије и команди јединица односно установа из члана 6. став 1. овог споразума, уз услов да је њихова реализација у сагласности са реализацијом основних задатака, потребама, обавезама и материјалним и финансијским могућностима команди јединица или установа.

 

Члан 10.

Делатности војних рабина из члана 7. овог споразума, врше се у складу са аутономним прописима Јеврејске заједнице у Србији и планским документима команди јединица односно установа Војске Србије на целокупној територији Републике Србије.

 

Овлашћени великодостојник и потребан број рабина

Члан 11.

Јеврејска заједница у Србији одређује великодостојника надлежног војним рабинима са основа канонског права и аутономног права Јеврејске заједнице у Србији.

 

Члан 12.

Ради организовања и вршења верске службе у Војсци Србије великодостојник из члана 11. овог споразума правовремено обезбеђује потребан број рабина.

Војни рабин распоређен на дужност у Генералштабу Војске Србије, обавља функцију главног војног рабина у Војсци Србије.

За дужност главног војног рабина великодостојник из члана 11. овог споразума одређује рабина са најмање шест година радног искуства на пословима верске службе, за које је потребна висока стручна спрема.

Војни рабин распоређен на дужност у команди оперативног нивоа, обавља функцију војног рабина координатора.

За дужност војног рабина координатора, као и за дужност војног рабина за које је формацијом предвиђен чин мајора, великодостојник из члана 11. овог споразума одређује рабина са најмање три године радног искуства на пословима верске службе, за које је потребна висока стручна спрема.

 

Пријем у професионалну војну службу, оцењивање рада и престанак службе војних рабина

Члан 13.

Рабини из члана 3. став 2. овог споразума, примају се у професионалну војну службу у Војску Србије, у складу са законом и другим прописима којима се уређује ова област.

За пријем у професионалну војну службу, рабини из члана 3. став 2. овог споразума морају имати и мишљење великодостојника из члана 11. овог споразума.

Програм за оспособљавање кандидата за војне рабине, место оспособљавања, трајање оспособљавања, начин полагања стручних испита и друга питања од значаја за проверу стручне оспособљености утврђује Генералштаб Војске Србије.

 

Члан 14.

Ако у укупном броју припадника Војске Србије има од 100 до 500 верника Јеврејске заједнице у Србији, верску службу у Војсци Србије обављаће један рабин Јеврејске заједнице у Србији.

Ако у укупном броју припадника Војске Србије има од 500 до 1000 верника Јеврејске заједнице у Србији, верску службу у Војсци Србије обављаће два рабина Јеврејске заједнице у Србији.

На сваких следећих 1000 припадника Војске Србије верника Јеврејске заједнице у Србији, верску службу у Војсци Србије обављаће још по један рабин Јеврејске заједнице у Србији.

Војном рабину одређује се помоћник који је верник Јеврејске заједнице у Србији.

Помоћници војних рабина одређују се из редова припадника подофицирског кора Војске Србије, уз њихов пристанак, а на предлог војних рабина.

 

Члан 15.

Оцењивање рада војних рабина врше претпостављене старешине, у складу са законом и другим прописима, уз претходно прибављено мишљење овлашћеног великодостојника из члана 11. овог споразума.

Мишљења из става 1. овог члана прибавља и доставља командама јединица или установа за све војне рабине надлежна организациона јединица Генералштаба Војске Србије.

 

Члан 16.

Војном рабину престаје професионална војна служба, у складу са законом, као и када му Јеврејска заједница у Србији, према њеним аутономним прописима, ускрати право на обављање

богослужбених делатности.

О ускраћивању права на обављање богослужбених делатности војном рабину, великодостојник из члана 11. овог споразума писменим путем обавештава надлежну организациону јединицу Генералштаба Војске Србије.

Уколико војном рабину професионална војна служба престане из разлога што је на основу коначне оцене здравствене службе утврђено да је трајно неспособан за службу у Војсци Србије, или је на располагању провео шест месеци, а према аутономним прописима Јеврејске заједнице у Србији испуњава услове за обављање богослужбених делатности, Јеврејска заједница у Србији покренуће поступак да истог запосли.

 

Учешће војних рабина у међународним активностима

Члан 17.

Ради остваривања слободе вероисповести припадника Војске Србије у изасланствима одбране Републике Србије, на школовању или по било ком основу на служби у иностранству, и чланова њихових породица, као и припадника Војске Србије ангажованих у мултинационалним операцијама, великодостојник из члана 11. овог споразума користи помоћ других јеврејских заједница у иностранству.

 

Члан 18.

Војни рабини учествују у активностима међународне војне сарадње, сагласно усвојеним плановима међународне војне сарадње.

Војни рабини у активностима међународне сарадње са искључиво верским елементом, учествују уз мишљење великодостојника из члана 11. овог споразума.

 

Права верника у Војсци Србије

Члан 19.

Министарство одбране кроз систем командовања и Јеврејска заједница у Србији са основа канонске надлежности над војним рабинима, припадницима Војске Србије обезбеђују:

1) остваривање слободе вероисповести, у складу са Уставом Републике Србије и законом и учешће у делатностима верске службе искључиво по сопственој вољи и убеђењу, уз уважавања обавеза које проистичу из војне службе;

2) заштиту од:

- узнемиравања, дискриминације или привилегованог положаја због верских уверења, припадања или неприпадања цркви односно верској заједници, учествовања или неучествовања у богослужењима и верским обредима и коришћења или некоришћења зајемчених верских слобода и права, у складу са законом;

- принуде која би могла угрозити њихову слободу вероисповести;

- присиле да се изјасне о својој вероисповести и верским уверењима или њиховом непостојању, у складу са законом;

- било каквих активности које за циљ имају прихватање друге вере;

- увредљивих и погрдних поступака и изјава других припадника Војске Србије о верским вредностима које верујућим припадницима представљају светињу и којима би се повредила њихова верска осећања.

 

Члан 20.

На захтев припадника Војске Србије – верника једне од традиционалних цркава и верских заједница, који у команди јединице односно установе нема војног свештеника односно верског службеника вероисповести којој припада, војни рабин на служби у тој команди јединице односно установе, обавезан је да му помогне у остваривању слободе вероисповести.

Остваривање слободе вероисповести из става 1. овог члана подразумева комуникацију припадника Војске Србије верника са војним свештеником, односно верским службеником његове вероисповести из састава друге команде јединице или установе, остваривање права на сп

цифичну исхрану у јединици или установи и омогућавање излазака и одсустава у време верских празника утврђених законом.

На захтев припадника Војске Србије верника једне од конфесионалних заједница или других верских организација уписаних у Регистар цркава и верских заједница који води Министарство надлежно за послове вера, војни рабин на служби у тој команди јединице или установе је обавезан да му помогне у остваривању права на специфичну исхрану у јединици или установи и права на изласке и одсуства у време верских празника утврђених законом.

 

Примена начела позитивне дискриминације

Члан 21.

Када се број припадника Војске Србије, верника Јеврејске заједнице у Србији смањи испод броја који је утврђен у члану члана 14. став 1. и 2. овог споразума, у погледу броја војних рабина, примењује се начело позитивне дискриминације.

 

Обезбеђење материјалних услова

Члан 22.

Богослужбени простор одређује командант касарне, војног објекта и другог места на којима се извршавају задаци или командант који је претпостављен свим јединицама или установама, на предлог војног рабина.

Богослужбени простор из става 1. овог члана је неповредив. Намена богослужбеног простора може се променити уз пуно поштовање његове намене и уз уважавање става и мишљења војног рабина и великодостојника из члана 11. овог споразума.

У богослужбеном простору из става 1. овог члана не могу се вршити богослужбене делатности сагласно аутономним прописима других традиционалних цркава и верских заједница без сагласности великодостојника из члана 11. овог споразума.

Министарство одбране одржава богослужбене просторе и опрема их покретним стварима опште намене.

Јеврејска заједница у Србији преко војних рабина уређује унутрашњост богослужбених простора и опрема их богослужбеним предметима и богослужбеном литературом, у складу са својим аутономним прописима и на терет сопствених финансијских средстава.

Начин уређења и опремања богослужбених простора одређују војни рабини сагласно аутономним прописима Јеврејске заједнице у Србији.

Војни рабини могу уз одобрење претпостављеног старешине и уз сагласност великодостојника из члана 11. овог споразума обављати богослужбене делатности и изван богослужбеног простора.

 

Члан 23.

За потребе обављања делатности верске службе Министарство одбране војним рабинима обезбеђује неопходан канцеларијски простор, техничку опрему, комуникационе ресурсе, потрошни материјал и моторна возила.

 

Ангажовање локалних рабина

Члан 24.

У случају непопуњености формацијског места војног рабина или његове дуже одсутности, ради вршења верске службе у Војсци Србије, може се привремено ангажовати локални рабин уз сагласност великодостојника из члана 11. овог споразума.

Привремено ангажовање лица из става 1. овог члана регулише се посебним уговором.

Укупан број привремено ангажованих лица из става 1. овог члана не може бити већи од укупног броја непопуњених формацијских места војних рабина или од укупног броја дуже одсутних војних рабина.

Лице из става 1. овог члана мора испуњавати услове за формацијско место на којем се привремено ангажује.

 

Спорне ситуације

Члан 25.

Потписници су сагласни да ће у случају спорних ситуација заједничким напорима тражити решење прихватљиво за обе стране.

 

Измена споразума

Члан 26.

У случају да једна од потписница овог споразума сматра да су се битно променили услови у којима је Споразум склопљен, покренуће иницијативу за доношење новог, поштујући начела на којима је овај споразум утемељен.

 

Копије и ступање на снагу

Члан 27.

Споразум је израђен у 4 (четири) примерка, од којих свака страна потписница задржава по 2 (два) примерка.

 

Члан 28.

Споразум ступа на снагу даном потписивања.

 

Београд, 18. октобар 2011. године.

 

 

МИНИСТАР ОДБРАНЕ                 ПРЕДСЕДНИК САВЕЗА

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ                   ЈЕВРЕЈСКИХ ОПШТИНА У СРБИЈИ

 

Драган Шутановац с.р.                Александар Нећак с.р.

                                                                 РАБИН

                                                                 Исак Асиел с.р.

Trascina file per caricare