Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

DECIZIE


asupra sesizării pentru interpretarea unei sintagme din art.31 alin.(4) din Constituţia Republicii Moldova

 

din 07.05.2007

 

Monitorul Oficial nr.67-69/11 din 18.05.2007

 

***

 

Curtea Constituţională în componenţa:

Dumitru PULBERE               - preşedinte

Alina IANUCENCO              - judecător

Victor PUŞCAŞ                     - judecător

Elena SAFALERU                 - judecător

Valeria ŞTERBEŢ                 - judecător

Ion VASILATI                      - judecător-raporto

cu participarea grefierului Victoria Botnariuc, examinînd, în conformitate cu art.44 din Codul jurisdicţiei constituţionale, sesizarea fracţiunii parlamentare a Partidului Popular Creştin Democrat privind interpretarea unei sintagme din art.31 alin.(4) din Constituţie,

 

a constatat:

 

Potrivit art.31 alin.(4) din Legea Supremă a Republicii Moldova, cultele religioase sînt autonome, separate de stat şi se bucură de sprijinul acestuia, inclusiv prin înlesnirea asistenţei religioase în armată, în spitale, în penitenciare, în aziluri şi în orfelinate.

Fracţiunea parlamentară solicită interpretarea sintagmei “cultele religioase sînt autonome, separate de stat” din articolul constituţional precitat pentru motivul că nu exprimă clar voinţa legiuitorului, afirmînd că această neclaritate se explică prin sensul juridic diferit al noţiunilor “autonome” şi “separate”.

Examinînd sesizarea, Curtea Constituţională a constatat că ea nu poate fi acceptată spre examinare în fond pentru următoarele considerente.

Interpretarea dispoziţiilor Legii Supreme are drept scop eliminarea ambiguităţilor, elucidarea conţinutului şi evidenţierea principiilor de drept cuprinse în ele.

Curtea relevă că sensul juridic al sintagmei constituţionale, interpretarea căreia se solicită în sesizarea fracţiunii parlamentare, este clar explicat în Legea despre culte nr.979-XI din 24 martie 1992 (cu modificările ulterioare).1 Astfel, art.10 din legea menţionată stipulează expres că cultele se organizează după norme proprii, conform învăţăturilor, canoanelor şi tradiţiilor acestora, avînd dreptul să înfiinţeze asociaţii şi fundaţii, iar dispoziţiile art.32 din aceeaşi lege interzic categoric amestecul statului în activitatea religioasă a cultelor.

________________

1 M.O., 1992, nr.3 art.70

 

Trebuie menţionat că cultele religioase nu sînt absolut separate de stat. Potrivit legii precitate, cultele recunoscute de stat sînt obligate să respecte legislaţia în vigoare privind proprietatea (art.25), legislaţia fiscală (art.36), legislaţia privind asigurarea socială de stat şi pensionarea deservenţilor şi salariaţilor cultelor(art.47-48). Legea reglementează şi alte relaţii dintre cultele religioase şi stat(art.11, art.16, art.22, art.30).

Astfel, Curtea constată că sintagma “cultele religioase sînt autonome, separate de stat” cuprinsă în art.31 alin.(4) din Constituţie în coroborare cu clauzele Legii despre culte nu conţine ambiguităţi, imprecizii sau neclarităţi, voinţa legiuitorului fiind expresă, prin urmare, nu necesită a fi interpretată de către Curtea Constituţională.

Pentru considerentele expuse, conducîndu-se după prevederile art.24 alin.(2) din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi art.64 din Codul jurisdicţiei constituţionale, Curtea Constituţională

 

DECIDE:

 

1. Nu se acceptă spre examinare în fond sesizarea fracţiunii parlamentare a Partidului Popular Creştin Democrat privind interpretarea sintagmei “cultele religioase sînt autonome, separate de stat” din art.31 alin.(4) din Constituţia Republicii Moldova.

2. Prezenta decizie este definitivă, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în “Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE          Dumitru PULBERE

 

Chişinău, 7 mai 2007.

 

Trascina file per caricare