Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

HOTĂRÎRE Nr 272 Republica Moldova din 06.03.2002

despre măsurile privind crearea sistemului informaţional automatizat "Registrul de stat al unităţilor de drept"

Publicat : 21.03.2002 în Monitorul Oficial Nr. 40-42 art Nr : 376

 

MODIFICAT

 

HG692 din 20.06.07, MO90-93/29.06.07, art. 728

HG1004/29.08.06, MO142-145/08.09.06 art.1087

HG30/10.01.06, MO13-15/24.01.06 art.85

Notă

În tot textul Hotărîrii cuvintele "Departamentul Tehnologii Informaţionale" se substituie prin cuvintele "Ministerul Dezvoltării Informaţionale" prin HG30/10.01.06, MO13-15/24.01.06 art.85

 

În conformitate cu Legea cu privire la registre nr. 1320-XIII din 25 septembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 77-78, art. 639), Legea cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor nr. 1265-XIV din 5 octombrie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 31-34, art. 109) şi Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 2, art. 33), Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:

 

1. Se aprobă:

Concepţia sistemului informaţional automatizat "Registrul de stat al unităţilor de drept", conform anexei nr. 1;

Regulamentul Registrului de stat al unităţilor de drept, conform anexei nr. 2.

 

2. Ministerul Dezvoltării Informaţionale va elabora şi va prezenta spre aprobare Guvernului:

în termen de o lună:

propuneri privind crearea comisiei guvernamentale pentru monitorizarea procesului de elaborare şi implementare a sistemului informaţional automatizat "Registrul de stat al unităţilor de drept";

specimenele adeverinţei unice de înregistrare, cartelei de identificare mecanolizibile şi cartelei de licenţiere mecanolizibile;

pînă la 1 iulie 2002:

proiectul-pilot al sistemului informaţional automatizat "Registrul de stat al unităţilor de drept";

în comun cu Ministerul Justiţiei - proiectul de lege privind modificarea actelor legislative vizînd aspectele înregistrării unităţilor de drept şi implementarea sistemului informaţional automatizat "Registrul de stat al unităţilor de drept";

în comun cu Ministerul Justiţiei, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Departamentul Statistică şi Sociologie, Departamentul Vamal şi Casa Naţională de Asigurări Sociale - planul măsurilor privind înfiinţarea sistemului informaţional automatizat "Registrul de stat al unităţilor de drept".

 

PRIM-MINISTRU

AL REPUBLICII MOLDOVA Vasile TARLEV

Chişinău, 6 martie 2002.

Nr. 272.

 

Anexa nr. 1

la Hotărîrea Guvernului

Republicii Moldova nr. 272

din 6 martie 2002

CONCEPŢIA

sistemului informaţional automatizat

"Registrul de stat al unităţilor de drept"

 

Introducere

 Umanitatea a păşit într-o eră nouă, unde cea mai importantă şi preţioasă resursă este informaţia, iar obiectivul principal rămîne a fi crearea societăţii informaţionale. Societatea informaţională se deosebeşte de societatea cu industria şi domeniul serviciilor tradiţional dominante prin evoluţia tot mai accelerată a informaţiei şi cunoştinţelor, a serviciilor informaţionale şi tuturor ramurilor implicate în producerea lor, dinamizînd dezvoltarea economică şi generînd concomitent noi locuri de muncă.

 Necesitatea creării Registrului de stat al unităţilor de drept în Republica Moldova este impusă de existenţa unui numeros şir de registre şi instanţe registratoare, ceea ce complica inutil procesul evidenţierii şi autorizării activităţii persoanelor fizice şi juridice. Actualmente funcţionează următoarele registre de evidenţă a diferitor categorii de unităţi de drept: Registrul Comercial de Stat al Camerei Înregistrării de Stat, Registrul contribuabililor al Inspectoratului Principal Fiscal de Stat, Registrul Interadministrativ RENIM şi Registrul gospodăriilor ţărăneşti ale Departamentului Statistică şi Sociologie, Registrul organizaţiilor de asigurări al Serviciului de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor pe lîngă Ministerul Finanţelor, iar registrul persoanelor fizice şi juridice prestatoare de servicii turistice al Agenţiei Naţionale de Turism şi registrul plătitorilor în fondul social al Casei Naţionale de Asigurări Sociale se află în proces de formare.

 Principalele deficienţe ale registrelor existente sînt:

- cuprinderea incompletă a unităţilor de drept (Camera Înregistrării de Stat nu dispune de datele privind instituţiile guvernamentale, primăriile, gospodăriile ţărăneşti şi anumite persoane fizice care oferă servicii independente, cum sînt notarii şi avocaţii);

- lipsa unui identificator unic (actualmente o organizaţie poate avea cîteva numere de identificare şi de înregistrare, acordate de diferite instituţii care fac practic imposibilă integrarea informaţiilor ce se referă la acestea);

- lipsa legăturii cu Registrul de stat al populaţiei, ceea ce creează premise pentru înfiinţarea unor firme-fantome prin folosirea documentelor false sau furate şi cauzează în ultimă instanţă pierderi enorme bugetului de stat;

- existenţa unei cote majore a circulaţiei documentelor pe suport de hîrtie şi constituirea registrelor în baza unor produse de program învechite, ceea ce diminuează calitatea, viteza de prelucrare şi furnizare a informaţiilor către utilizatori şi, în primul rînd, către autorităţile deliberative şi executive.

 În legislaţia Moldovei nu există o noţiune expresă ce ar cuprinde toate categoriile de persoane juridice şi antreprenori individuali, care trebuie luaţi în considerare în Registrul de stat al unităţilor de drept. Din această cauză registrul operează cu noţiunea de unitate de drept, preluată din recomandările EUROSTAT-ului privind evidenţa obiectelor de acest tip (secţiunea 7 "Unitatea de drept şi întreprinderea"), elaborate în anul 1994 de Uniunea Europeană în colaborare cu Asociaţia Europeană a Comerţului Liber.

 Crearea unui registru integrat a fost condiţionată, în principal, de imperativul asigurării funcţionării eficiente a sistemelor informaţionale departamentale, în primul rînd, a sistemelor informaţionale automatizate ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Casei Naţionale de Asigurări Sociale, Agenţiei de Stat Resurse Funciare şi Cadastru, Departamentului Vamal etc. Aceste registre trebuie să dispună de o bază integrată de date privind toate categoriile de persoane juridice şi antreprenori individuali, care achită impozite (inclusiv în fondul asigurărilor sociale), au în proprietate unităţi imobiliare şi de transport, sînt clienţi ai băncilor etc. De rînd cu Registrul de stat al populaţiei, Registrul de stat al unităţilor de drept va constitui masivul informaţional de bază al Sistemului Informaţional Naţional (S.I.N.).

O premisă obligatorie trebuie să fie existenţa unui identificator unic (IDNO - abreviatura cuvintelor în engleză "Identification Number of Organization"), care va rămîne neschimbat pe parcursul întregii activităţi a persoanei juridice şi un anumit termen după ce ea îşi va înceta activitatea (pentru arhivă).

 Prin urmare, se impune crearea unui registru-etalon, la care ar avea acces la orice oră de zi sau noapte departamentele, care utilizează tipul respectiv de informaţii. Bineînţeles că acest registru trebuie să fie maxim protejat de accesul neautorizat şi de încercările de a introduce modificări neautorizate în informaţiile pe care le conţine.

 

Capitolul I. Noţiuni generale

 

1. Definiţia sistemului informaţional "Registrul de stat al unităţilor de drept" Sistemul informaţional automatizat "Registrul de stat al unităţilor de drept" (în continuare - R.S.U.D.) este sistemul unic de evidenţă şi documentare a tuturor structurilor care au statut de unităţi de drept, aşa cum acesta este definit în recomandările EUROSTAT-ului - autorităţile publice, întreprinderile, asociaţiile obşteşti, partidele şi alte organizaţii social-politice, uniunile profesionale sindicale, cooperatiste, asociaţiile confesionale şi componentele cultelor religioase, asociaţiile de coproprietari în condominiu, deţinătorii de patente, categoriile speciale de persoane care prestează servicii independente (notarii şi avocaţii), denumite în cele ce urmează cu termenul generic de unităţi de drept.

R.S.U.D. funcţionează într-un mediu neomogen (normativ-juridic, informaţional, funcţional, tehnologic etc.), constituind în ansamblul său un sistem complex.

R.S.U.D. este unul din masivele informaţionale de bază ale Sistemului Informaţional Naţional (des. 1).  Evidenţa automatizată  a resurselor imobiliare  (cadastrul bunurilor imobile) Evidenţa automatizată Evidenţa automatizată a Resursalor a resurselor economice monetare şi financiare Administraţia  şi securitatea de stat Evidenţa automatizată Evidenţa automatizată a resurselor a resurselor organizaţionale asistenţei sociale,  asistenţei medicale, R.S.U.D. educaţiei, ştiinţei şi culturii  Evidenţa automatizată a resurselor demografice Des. 1. Structura Sistemului Informaţional Naţional.

 

2. Destinaţia R.S.U.D.

R.S.U.D. este destinat pentru colectarea, prelucrarea, stocarea, actualizarea şi analiza datelor cu privire la unităţile de drept cu prezentarea acestora autorităţilor administraţiei publice ale Republicii Moldova în vederea eficientizării proceselor administrative.

 

3. Obiectivele creării R.S.U.D.

R.S.U.D. se constituie în scopul:

a) evidenţei centralizate automatizate unice a unităţilor de drept în conformitate cu standardele internaţionale;

b) asigurării autorităţilor administraţiei publice cu informaţii complete şi veridice privind unităţile de drept în vederea eficientizării conducerii statului;

c) furnizării organelor de drept şi autorităţilor cu funcţii de control a informaţiilor complete şi veridice, pentru a le acorda asistenţa necesară în asigurarea legalităţii şi ordinii de drept;

d) asigurării formării resurselor informaţionale de stat vizînd agenţii şi organizaţiile economice din ţară;

e) asigurării sistemelor informaţionale departamentale cu date complete şi veridice referitor la unităţile de drept în baza unei modalităţi unice de identificare.

 

4. Principiile de bază ale creării R.S.U.D.

Principalele principii de creare a R.S.U.D. sînt:

principiul legitimităţii, care presupune crearea şi exploatarea R.S.U.D. în baza legislaţiei în vigoare;

principiul respectării drepturilor omului, care prevede exploatarea sistemului în strictă conformitate cu documentele normative naţionale şi în limitele prevederilor tratatelor şi convenţiilor în domeniul asigurării drepturilor omului, la care Republica Moldova este parte;

principiul primei persoane/al centrului unic, care presupune existenţa unui conducător de rang înalt abilitat cu împuterniciri suficiente pentru adoptarea deciziilor şi coordonarea lucrărilor de creare şi exploatare a sistemului;

principiul temeiniciei datelor R.S.U.D. care presupune introducerea datelor în sistem numai în baza înscrierilor în documentele calificate drept surse de informaţii;

principiul integrităţii, plenitudinii şi veridicităţii datelor, potrivit căruia:

- prin integritatea datelor se subînţelege starea datelor ce-şi păstrează conţinutul şi interpretarea uniformă în condiţii de influenţă a factorilor întîmplători. Se consideră că datele îşi menţin integritatea, dacă acestea nu au fost denaturate sau distruse (nu au fost şterse);

- prin plenitudinea datelor se subînţelege volumul informaţiei colectate despre unitatea de drept în conformitate cu documentele normative;

- prin veridicitatea datelor se subînţelege gradul de corespundere a datelor din memoria maşinii electronice de calcul sau din documente cu starea reală a obiectelor reflectate sau a obiectelor dintr-un domeniu concret al sistemului;

principiul identificării de stat a obiectelor înregistrării, potrivit căruia fiecărui subiect al înregistrării, la introducerea iniţială în registru a datelor referitoare la el, i se conferă un număr de identificare unic, care rămîne neschimbat pentru întreaga lui existenţă;

principiul controlului asupra formării şi utilizării R.S.U.D. care se exercită prin intermediul unui şir de măsuri tehnico-organizaţionale şi aplicaţii de program, menite să asigure calitatea înaltă a resurselor informaţionale de stat, gradul maxim de siguranţă a păstrării şi gestionării lor, inclusiv corectitudinea utilizării acestora la standardele prevăzute de legislaţia în vigoare;

principiul autogestiunii, care specifică modul de ţinere şi exploatare a R.S.U.D., acesta asigurînd acoperirea cheltuielilor din veniturile deţinătorului lui.

 

5. Sarcinile R.S.U.D.

R.S.U.D. i se atribuie următoarele sarcini:

formarea bazei sale de date în procesul înregistrării unităţilor de drept;

actualizarea bazei de date conform datelor interdepartamentale furnizate în procesul formării resurselor informaţionale de stat;

organizarea controlului informaţional al datelor, asigurarea acumulării informaţiilor de tipul şi calitatea stabilită cu ajutorul unor mijloace speciale tehnice şi de program şi cu forţele subdiviziunilor şi colaboratorilor desemnaţi;

asigurarea protecţiei datelor şi a securităţii informaţionale în cadrul formării şi exploatării sistemului;

crearea şi asigurarea funcţionării băncii republicane de date interdepartamentale integrate privitor la unităţile de drept ale Republicii Moldova;

asigurarea interoperabilităţii informaţionale şi conlucrarea cu sistemele informaţionale de stat, departamentale şi teritoriale;

asigurarea interacţiunii şi colaborarea informaţională în procesul schimbului informaţional interstatal şi internaţional de date;

exercitarea controlului de stat asupra corespunderii documentelor de constituire ale unităţilor de drept cu prescripţiile legale;

asigurarea interoperabilităţii dintre R.S.U.D. şi Registrul de stat al populaţiei.

 

Capitolul II. Cadrul normativ-juridic al R.S.U.D.

 

6. Cadrul normativ-juridic al R.S.U.D. se constituie din legislaţia în vigoare şi convenţiile şi tratatele internaţionale, la care Republica Moldova este parte. Crearea şi funcţionarea R.S.U.D. sînt reglementate de următoarele acte legislative şi normative:

Constituţia Republicii Moldova;

Codul civil;

Legea cu privire la Guvern nr. 64-XII din 31 mai 1990;

Legea privind partidele şi alte organizaţii social-politice nr. 718 din 17 septembrie 1991;

Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992;

Legea cu privire la cooperaţie nr. 864-XII din 16 ianuarie 1992;

Legea despre culte nr. 979-ХII din 24 martie 1992;

Legea cu privire la asigurări nr. 1508-?II din 15 iunie 1993;

Legea cu privire la întreprinderea de stat nr. 146-XIII din 16 iunie 1994;

Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr. 548-XIII din 21 iulie 1995;

Legea privind mărcile şi denumirile de origine ale produselor nr. 588-XIII din 22 septembrie 1995;

Legea cu privire la asociaţiile obşteşti nr. 837-XIII din 17 mai 1996;

Legea cu privire la societăţile pe acţiuni nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997;

Legea cu privire la notariat nr. 1153-XIII din 11 aprilie 1997;

Legea cu privire la registre nr. 1320-XIII din 25 septembrie 1997;

Legea cu privire la avocatură nr. 395-XIV din 13 mai 1999;

Legea condominiului în fondul locativ nr. 913-XIV din 30 martie 2000;

Legea sindicatelor nr. 1129-XIV din 7 iulie 2000;

Legea cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor nr. 1265-XIV din 5 octombrie 2000;

Legea privind gospodăriile ţărăneşti (de fermier) nr. 1353-XIV din 3 noiembrie 2000;

Legea cu privire la grupurile financiar-industriale nr. 1418-XIV din 14 decembrie 2000;

Legea privind licenюierea unor genuri de activitate nr. 451-ХV din 30 iulie 2001;

Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 241 din 9 decembrie 1991 "Cu privire la înregistrarea întreprinderilor ce funcţionează pe teritoriul Republicii Moldova";

Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 242 din 9 decembrie 1991 "Cu privire la reorganizarea întreprinderilor de stat în regii autonome şi societăţi comerciale pe acţiuni";

Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 11 din 17 ianuarie 1994 "Cu privire la reglementarea modului de înregistrare de stat a agenţilor economici";

Hotărîrile Guvernului Republicii Moldova:

nr. 50 din 29 ianuarie 1992 "Cu privire la aprobarea Regulamentului înregistrării de stat a întreprinderilor de stat în Republica Moldova";

nr. 51 din 29 ianuarie 1992 "Cu privire la Camera Înregistrării de Stat pe lîngă Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova";

nr. 52 din 29 ianuarie 1992 "Privind aprobarea Regulamentului cu privire la Registrul Comercial de Stat al întreprinderilor din Republica Moldova";

nr. 387 din 6 iunie 1994 "Cu privire la aprobarea regulamentului model al întreprinderii municipale";

nr. 758 din 13 octombrie 1994 "Privind aprobarea Regulamentului provizoriu cu privire la înregistrarea părţilor componente ale cultelor";

nr. 432 din 23 iunie 1995 "Cu privire la organizarea Registrului Naţional Interadministrativ al Republicii Moldova - RENIM";

nr. 610 din 1 noiembrie 1996 "Cu privire la înregistrarea de stat a organizaţiilor de asigurări";

nr. 251 din 17 martie 1997 "Cu privire la punerea în aplicare a certificatului de înregistrare a întreprinderilor";

nr. 398 din 6 iunie 2001 "Cu privire la Ministerul Dezvoltării Informaţionale";

nr. 977 din 14 septembrie 2001 "Privind înregistrarea gospodăriilor ţărăneşti (de fermier)";

Regulamentul cu privire la activitatea în domeniul confecţionării ştampilelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 294 din 17 martie 1998 "Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova

nr.406-II din 23 decembrie 1997 (anexa nr.3).

 

Capitolul III. Spaţiul funcţional al R.S.U.D.

 

7. Funcţiile de bază ale R.S.U.D.

 Funcţiile de bază ale R.S.U.D. sînt:

a) formarea bazei de date a R.S.U.D.:

colectarea datelor privind unităţile de drept din ţară din data creării lor;

colectarea datelor privind unităţile de drept în timpul documentării;

colectarea datelor privind unităţile de drept în timpul schimbului informaţional cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale;

b) acordarea asistenţei informaţionale prin utilizarea bazei de date a R.S.U.D.:

asigurarea conducerii statului cu datele necesare;

asigurarea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale cu date conform legii sau în cadrul schimbului informaţional interdepartamental;

asigurarea cu date a persoanelor fizice şi juridice;

asigurarea schimbului informaţional internaţional şi interstatal conform convenţiilor şi acordurilor, la care Republica Moldova este parte;

asigurarea altor sisteme informaţionale automatizate cu date privind unităţile de drept;

c) asigurarea calităţii informaţiilor din contul creării şi menţinerii componentelor sistemului de calitate;

d) protecţia şi securizarea informaţiilor la toate etapele de formare a băncii de date a R.S.U.D.;

e) asigurarea bunei funcţionări a R.S.U.D.

 

8. Contururile funcţionale ale R.S.U.D.

R.S.U.D. cuprinde următoarele contururi funcţionale (des.2):

conturul controlului de stat asupra acumulării, păstrării şi utilizării resurselor informaţionale privind unităţile de drept ("CONTROL-UD");

conturul automatizat de evidenţă al autorităţilor administraţiei publice ("ADMINISTRAŢIA");

conturul automatizat de evidenţă şi control al întreprinderilor şi organizaţiilor obşteşti ("ÎNTREPRINDERI ŞI ORGANIZAŢII");

conturul automatizat de evidenţă şi control al antreprenorilor individuali ("PATENTE");

conturul automatizat de evidenţă şi control al ştampilelor ("ŞTAMPILE");

conturul automatizat de evidenţă şi control al licenţelor ("LICENŢE");

conturul automatizat de evidenţă şi control al adreselor juridice ("ADRESE");

"ADMINISTRAŢIA"

"PATENTE" "ÎNTREPRINDERI ŢI ORGANIZAŢII"

 "CONTROLUL-UD"

"ŞTAMPIELE" "LICENŢE"

 "ADRESE"

Des. 2. Contururile funcţionale ale R.S.U.D.

Funcţiile de bază ale R.S.U.D. sînt includerea iniţială la evidenţă şi radierea din evidenţă a obiectului înregistrării (în cazul de faţă - a unităţii de drept).

Includerea în evidenţă constă în acordarea unităţii de drept a unui număr de identificare de stat (IDNO - Identification Number of Organization) şi introducerea în banca de date a R.S.U.D. a volumului stabilit de date despre ea.

Această procedură se efectuează în cazurile:

creării autorităţii administraţiei publice (la intrarea în vigoare a legii sau hotărîrii respective);

aprobării cererii privind înregistrarea unităţii de drept nou-create;

înfiinţării unei noi unităţi de drept în cadrul reorganizării celor existente;

înregistrării persoanelor care oferă servicii în baza de licenţă (notarul, avocatul) sau patentă.

Radierea din evidenţă a unităţii de drept şi transferul datelor despre ea în arhivă constă în introducerea unei noi înregistrări în baza de date. Procedura menţionată se efectuează în cazurile:

lichidării autorităţii administraţiei publice (la intrarea în vigoare a legii sau hotărîrii respective);

lichidării întreprinderilor sau organizaţiilor;

reorganizării întreprinderilor şi organizaţiilor;

încetării activităţii antreprenorului individual.

Datele se introduc în R.S.U.D. numai în baza actelor prezentate, în el consemnîndu-se concomitent şi informaţiile privind natura actelor prezentate.

 

9. Fiecare dintre contururile funcţionale exercită un ansamblu specific de funcţii:

A. Conturul controlului de stat asupra acumulării, păstrării şi utilizării resurselor informaţionale privind unităţile de drept ("CONTROL-UD") reprezintă sistemul controlului de stat unic al resurselor informaţionale privind unităţile de drept, inclus în sistemele informaţionale automatizate departamentale.

B. Conturul evidenţei automatizate a autorităţilor administraţiei publice ("ADMINISTRAŢIA") înglobează evidenţa automatizată a tuturor autorităţilor administraţiei publice din teritoriul ţării.

Acest contur exercită următoarele funcţii:

evidenţa autorităţilor administraţiei publice nou-create în conformitate cu legile sau hotărîrile guvernamentale în vigoare;

evidenţa subdiviziunilor teritoriale ale acestora;

eliberarea către autoritatea nou-înfiinţată a cartelelor de înregistrare mecanolizibile;

evidenţa numirii şi schimbării personalului de conducere;

actualizarea datelor în cadrul reorganizării unităţii de drept.

C. Conturul evidenţei şi controlului automatizat al întreprinderilor şi organizaţiilor obşteşti ("ÎNTREPRINDERI ŞI ORGANIZAŢII") reflectă evidenţa şi controlul automatizat al întreprinderilor şi organizaţiilor obşteşti.

Acest contur exercită următoarele funcţii:

evidenţa cererilor de înregistrare a întreprinderilor şi organizaţiilor;

evidenţa deciziilor luate conform cererilor sus-menţionate;

acordarea certificatelor de înregistrare;

acordarea cartelelor de înregistrare mecanolizibile;

acordarea certificatelor privind înregistrarea de stat a uniunilor obşteşti;

evidenţa filialelor;

actualizarea datelor în cadrul reorganizării întreprinderilor sau organizaţiilor;

înregistrarea simbolicii asociaţiilor obşteşti şi a partidelor politice;

evidenţa modificărilor în componenţa fondatorilor şi conducătorilor;

evidenţa deciziilor privind încetarea activităţii agenţilor economici, asociaţiilor obşteşti şi partidelor politice;

actualizarea datelor la schimbarea denumirii, tipului de proprietate, capitalului nominal, cotelor de participaţie ale fondatorilor, genurilor de activitate sau profilului întreprinderii sau organizaţiei etc.;

introducerea datelor privind deschiderea şi închiderea conturilor bancare.

D. Conturul evidenţei şi controlului automatizat al antreprenorilor individuali ("PATENTE") conţine evidenţa şi controlul automatizat al antreprenorilor individuali.

Acest contur exercită următoarele funcţii:

evidenţa cererilor privind autorizarea activităţilor individuale;

evidenţa deciziilor luate conform cererilor depuse;

acordarea către antreprenori a cartelelor de înregistrare mecanolizibile;

acordarea certificatelor de înregistrare;

actualizarea datelor în cadrul schimbării denumirii, mărimii cotei de participaţie, genurilor de activitate sau profilului antreprenorului etc.;

evidenţa deschiderii şi închiderii conturilor bancare.

E. Conturul evidenţei şi controlului automatizat al adreselor juridice ("ADRESE") cuprinde evidenţa şi controlul automatizat al adreselor juridice şi al celor efective a unităţilor de drept şi exercită respectiv funcţia consemnării datelor privind amplasarea acestor unităţi pe o adresa concretă.

F. Conturul evidenţei şi controlului automatizat al ştampilelor ("ŞTAMPILE") se referă la evidenţa şi controlul automatizat al ştampilelor şi sigiliilor.

Acest contur exercită următoarele funcţii:

evidenţa cererilor depuse pentru autorizarea confecţionării ştampilelor;

evidenţa deciziilor adoptate privind cererile de autorizare;

introducerea în aplicare a aprentei ştampilei confecţionate;

evidenţa ştampilelor invalidate (pierdute, nimicite etc.).

G. Conturul evidenţei şi controlului automatizat al licenţelor ("LICENŢE").

Acest contur exercită următoarele funcţii:

evidenţa licenţelor acordate;

eliberarea cartelelor de licenţiere mecanolizibile;

evidenţa prelungirii termenelor de valabilitate ale licenţelor;

evidenţa licenţelor nevalabile (în cazul anulării lor, expirării termenului de valabilitate, exceptarea genului de activitate de la licenţiere etc.).

 

10.Următoarele funcţii sînt comune pentru toate contururile funcţionale:

evidenţa documentelor nevalabile;

evidenţa blanchetelor de evidenţă strictă (pentru documentele de înregistrare şi de licenţiere);

furnizarea informaţiilor analitice şi statistice la cererea persoanelor fizice şi juridice.

La îndeplinirea tuturor funcţiilor sus-menţionate, informaţiile introduse şi documentele prezentate se verifică prin confruntarea lor cu datele existente în R.S.U.D., precum şi cu datele altor sisteme informaţionale şi cu cartelele completate manual.

 

Capitolul IV. Structura organizaţională a R.S.U.D.

 

11.Funcţiile de bază ce ţin de formarea şi exploatarea R.S.U.D. sînt exercitate, conform prevederilor actelor normative, de diferite instituţii (des.3.).

Camera L.S. "Registru" Înregistrării de Stat Ministerul Dezvoltării Informaţionale Datele Judeţe Registratorii Cancelaria Ministerul de Stat Justiţiei Primăriile Serviciul de Stat Serviciul de Stat pentru Problemele pentru Supravegherea Cultelor Asigurărilor Uniunea Uniunea Avocaţilor Notarilor

Des. 3. Structura organizaţională a R.S.U.D.

Cancelaria de Stat efectuează evidenţa autorităţilor administraţiei publice, fie că acestea sînt autorităţi deliberative, fie că sînt autorităţi executive.

Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale înregistrează organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, autorităţile administraţiei publice locale şi întreprinderile cu orice structură organizaţional-juridică (inclusiv cele individuale), asociaţiile coproprietarilor în condominiu, cooperativele şi asociaţiile acestora şi consemnează adresele sediilor lor. În fiecare unitate administrativ-teritorială funcţionează registratorii de stat subordonaţi Camerei Înregistrării de Stat, care îşi exercită aceste atribuţii în teritoriu.

Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale înregistrează întreprinderile cu orice structură organizaţional-juridică (inclusiv cele individuale), asociaţiile coproprietarilor în condominiu, cooperativele şi asociaţiile acestora şi consemnează adresele sediilor lor. În fiecare unitate administrativ-teritorială funcţionează registratorii de stat subordonaţi Camerei Înregistrării de Stat, care îşi exercită aceste atribuţii în teritoriu.

Secţia partide şi organizaţii nonguvernamentale din cadrul Ministerului Justiţiei efectuează înregistrarea asociaţiilor obşteşti, partidelor, uniunilor profesionale şi sindicale.

Serviciul de Stat pentru Problemele Cultelor înregistrează organizaţiile confesionale şi părţile componente ale cultelor.

Serviciul de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor pe lîngă Ministerul Finanţelor efectuează înregistrarea asigurătorilor cu orice tip de proprietate.

Direcţia poliţiei de ordine publică a Inspectoratului general de poliţie al Ministerului Afacerilor Interne eliberează autorizaţii pentru confecţionarea ştampilelor. În cadrul comisariatelor de poliţie funcţionează subdiviziuni ale Direcţiei poliţiei de ordine publică.

Camera de Licenţiere acordă licenţe în conformitate cu Legea cu privire la licenţierea anumitor genuri de activitate nr. 451-?V din 30 iulie 2001.

Comisia naţională a valorilor mobiliare prezintă date despre înregistrarea de stat a valorilor mobiliare şi modificarea mărimii capitalului social al societăţilor pe acţiuni.

Autorităţile administraţiei publice locale (primăriile) înregistrează deţinătorii de patente şi gospodăriile ţărăneşti, filialele locale ale organizaţiilor obşteşti ale partidelor şi altor organizaţii social-politice şi acordă licenţe, potrivit competenţelor lor.

Uniunea notarilor şi Uniunea avocaţilor efectuează înregistrarea notarilor şi, respectiv, a avocaţilor.

Asistarea tehnică şi de program a funcţionării R.S.U.D. şi producerea documentelor mecanolizibile reprezintă competenţe date în seama Întreprinderii de Stat "REGISTRU".

 

Capitolul V. Documentele R.S.U.D.

 

12. Documentele de înregistrare

 Întru exercitarea atribuţiilor sale legale, R.S.U.D. acordă unităţilor de drept următoarele documente de înregistrare:

certificatul unic de înregistrare;

certificatul de stat (pentru asociaţiile obşteşti);

patenta.

 

13. Licenţa unică

Licenţierea activităţilor, supuse autorizării în acest mod, se efectuează prin acordarea unei licenţe unice către solicitanţii care întrunesc condiţiile statuate prin lege.

 

14. Documentele mecanolizibile

Cartelele mecanolizibile se eliberează ca suplimente la documentele de înregistrare şi licenţele acordate. Cartelele mecanolizibile servesc drept documente de identificare la efectuarea diferitor operaţiuni în diverse instituţii şi bănci. Particularitatea distinctivă a acestor documente este existenţa chipului, care conţine anumite date suplimentare. Afară de accelerarea citirii informaţiei şi sporirea gradului ei de veridicitate, chipul permite diferitor organizaţii (de ex. serviciilor vamale şi fiscale) consemnarea pe aceste cartele a diferitor marcaje electronice, protejate contra denaturărilor şi citirii lor neautorizate de către structurile ce nu au împuternicirile corespunzătoare.

R.S.U.D. pune în circulaţie cartela de înregistrare mecanolizibilă şi cartela de licenţiere mecanolizibilă.

 

15. Documentele tehnologice

În cadrul S.I.A. R.S.U.D. urmează să fie utilizate, de asemenea, următoarele documente tehnologice:

ancheta-cerere de înregistrare a unităţii de drept;

autorizaţia pentru confecţionarea ştampilei;

certificatul privind confecţionarea ştampilei;

registrele şi documentele însoţitoare;

extrasele din R.S.U.D.;

diverse tipuri de certificate şi chitanţe.

 

Capitolul VI. SpaŢiul informaŢional al R.S.U.D.

 

16. Spaţiul informaţional al R.S.U.D. este determinat structural de nucleul şi fluxurile lui informaţionale.

 

17. Structura nucleului informaţional

Ca orice alt sistem informaţional, R.S.U.D. este format dintr-un nucleu informaţional indivizibil, care încorporează datele stabilite ale tuturor obiectelor evidenţei şi controlului din cadrul sistemului şi din scenariile, potrivit cărora acestea interacţionează (des. 4). Formarea cîmpului de date are loc pe calea apariţiei atributelor sistemului în rezultatul interacţiunii lor conform scenariilor ordinare, ce au un caracter ciclic.

Cîmpul obiectelor

Cîmpul  datelor

Cîmpul  scenariilor

Des. 4. Structura nucleului informaţional al R.S.U.D.

 

18. Obiectele evidenţei şi controlului

Constituie obiecte ale evidenţei şi controlului în cadrul R.S.U.D. unităţile de drept, documentele, blanchetele de evidenţă strictă şi ştampilele. Separat, fiecare dintre ele operează cu componentele ce le constituie, astfel:

a) unităţile de drept cuprind următoarele categorii:

autorităţile publice:

Parlamentul;

Preşedintele;

Guvernul;

autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate (ministerele, departamentele, agenţiile şi subdiviziunile lor teritoriale);

autorităţile publice locale (prefecturile, consiliile raionale, primăriile municipiilor, oraşelor şi satelor);

Academia de Ştiinţe a Moldovei;

Banca Naţională a Moldovei şi filialele ei teritoriale;

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare;

întreprinderile includ întreg sprectrul unităţilor economice:

întreprinderile individuale, inclusiv gospodăriile ţărăneşti;

societăţile în nume colectiv;

societăţile în comandită;

societăţile pe acţiuni;

societăţile cu răspundere limitată;

întreprinderile de arendă;

întreprinderile de stat şi municipale;

filialele şi reprezentanţele;

uniunile de întreprinderi;

filialele şi reprezentanţele întreprinderilor statelor străine;

la asociaţiile obşteşti se raportează toate varietăţile de asociere a cetăţenilor:

pacificatoare;

de apărare a drepturilor civile;

feministe;

ale veteranilor;

ale invalizilor;

pentru copii şi tineret;

ştiinţifice, tehnice, ecologice;

de lărgire a orizontului cultural;

societăţile sportive, de asanare şi de altă natură;

uniunile de creaţie;

societăţile culturale naţionale;

fondurile şi instituţiile obşteşti;

societăţile (asociaţiile) uniunilor obşteşti;

filialele locale ale organizaţiilor obşteşti;

alte uniuni ale cetăţenilor;

partidele şi organizaţiile social-politice cuprind formele de asociere politică:

partidele;

fronturile;

ligile;

mişcările obşteşti;

filialele locale ale partidelor şi organizaţiilor social-politice;

uniunile profesionale;

cooperativele:

de producere;

de consum;

mixte;

asociaţiile de cooperative;

componentele cultelor religioase cuprind diversitatea tipurilor de asociere confesională:

comunităţile religioase;

mănăstirile;

misiunile religioase şi frăţiile;

şcolile teologice;

asociaţiile de coproprietari în condominiu;

deţinătorii de patente;

categoriile speciale de persoane care oferă servicii independente (notarii, avocaţii);

b) R.S.U.D. include în evidenţa sa şi următoarele tipuri de documente:

de înregistrare;

de licenţiere;

mecanolizibile.

c) blanchetele documentelor de evidenţă strictă;

d) ştampilele.

 

19. Identificarea obiectelor R.S.U.D.

Indicele de bază de identificare al fiecărui obiect al înregistrării este numărul de identificare de stat al unităţii de drept IDNO (abrevierea sintagmei din limba engleză Identification Number of Organisation"), ce reprezentă o serie din 13 simboluri alfanumerice aranjate într-o ordine strictă (des.5).

1 XXX YYY ZZZZZ K

1 - indicele numărului de identificare al unităţii de drept - numărul compatrimentului general la care se referă obiectul identificat;

XXX - ultimele trei cifre ale anului în care i s-a acordat numărul de identificare;

YYY - codul autorităţii (oficiului), care a înregistrat unitatea de drept;

ZZZZZ - numărul de ordine al înregistrării în anul respectiv în oficiul în cauză;

K - cifra de control.

Exemplul 1012001123456

Des. 5. Numărul de stat de identificare al unităţilor de drept.

IDNO se acordă fiecărei unităţi de drept la introducerea iniţială a datelor despre ea în R.S.U.D., rămîne neschimbat pe întreaga perioadă de existenţă a acestor date şi se introduce în toate documentele unităţii de drept şi pe ştampilă.

 

20.Identificarea documentelor şi blanchetelor de strictă evidenţă se efectuează conform unei chei combinate, constituite din următoarele elemente:

codul documentului Ă seria Ă numărul.

 

21.Identificarea ştampilelor se efectuează conform unei chei combinate ce include următoarele elemente:

IDNO al unităţii de drept Ă numărul de ordine al ştampilei.

 

22.Scenariile de bază

Scenariile de bază prin intermediul cărora R.S.U.D. îşi realizează funcţiile se divizează în două grupe: cele care vizează introducerea şi actualizarea informaţiilor şi cele ce se referă la furnizarea informaţiilor.

Grupa de scenarii, ce ţine de introducerea şi actualizarea informaţiilor, interacţionează cu obiectele informaţionale ale R.S.U.D. astfel:

a) cu unitatea de drept:

evidenţa iniţială - în cadrul creării şi înregistrării ei;

actualizarea datelor - în cadrul:

reorganizării (fuziunii, asocierii, separării, diviziunii, transformării);

documentării cu toate tipurile de documente (de înregistrare, licenţiere, certificate de stat pentru uniunile obşteşti, cartele mecanolizibile etc.);

schimbării denumirii;

schimbării tipului de proprietate;

modificării volumului capitalului statutar;

schimbării formei organizaţional-juridice;

schimbării fondatorilor şi a cotelor lor în capitalul statutar;

schimbării conducătorilor;

schimbării adresei juridice;

modificării genurilor de activitate;

deschiderii şi închiderii conturilor bancare;

înregistrării filialelor sau reprezentanţelor;

înregistrării simbolicii partidelor, organizaţiilor social-politice şi societăţilor obşteşti;

încetării şi reluării activităţii partidelor, organizaţiilor social-politice şi societăţilor obşteşti;

schimbului interdepartamental de informaţii;

radierea din evidenţă - în cadrul lichidării unităţii de drept;

b) cu documentul:

luarea la evidenţă iniţială - la confecţionare;

actualizarea datelor:

la declararea nevalabilităţii lui;

la modificarea termenului de valabilitate;

radierea din evidenţă:

la nimicire;

la scoaterea definitivă din ţară;

c) cu blancheta de evidenţă strictă:

evidenţa iniţială - la confecţionare;

actualizarea datelor:

la transmiterea dintr-o subdiviziune în alta;

la declararea nevalabilităţii;

radierea din evidenţă:

la nimicire;

la perfectarea (întocmirea) documentului;

d) cu ştampila:

evidenţa iniţială - la confecţionare;

actualizarea datelor - la declararea nevalabilităţii;

radierea din evidenţă - la nimicire.

 

23. Se includ în R.S.U.D. următoarele date privind unitatea de drept:

1) datele de bază:

а) numarul de identificare de stat al unitгюii de drept (IDNO);

b) datele de identificare:

categoria unităţii de drept;

denumirea;

denumirea abreviată;

denumirea în limba rusă;

с) datele privind structura organizational-juridicг:

tipul proprietăţii;

forma organizaţional-juridică;

finanţare bugetară/autogestiune;

nivelul subordonării;

capitalul statutar;

d) datele privind crearea, reorganizarea şi lichidarea:

data, locul şi motivul creării, reorganizării sau lichidării;

registratorul;

e) datele despre fondatori:

numărul de identificare al persoanei fizice, specificat conform uzanţelor internaţionale prin abrevierea sintagmei în limba engleză "Identification Number of Person" - IDNP (pentru persoanele fizice);

sau IDNO (pentru unităţile de drept);

datele de identificare;

domiciliul (adresa juridică);

actele de identitate (pentru persoanele fizice) sau certificatul de înregistrare (pentru persoanele juridice);

cota în capitalul statutar;

f) date despre conducători (managerul principal şi contabilul-şef):

IDNP;

datele de identificare;

adresa domiciliului;

actele de identitate;

g) adresa juridică (sediul):

ţara;

judeţul (regiunea);

municipiul (oraşul, satul);

sectorul, strada, numărul casei, numărul apartamentului;

data înregistrării pe adresa juridică;

2) date suplimentare:

a) genurile de activitate;

b) pentru întreprinderile mixte:

cota de proprietate a rezidenţilor Republicii Moldova;

cota de proprietate a rezidenţilor străini;

ţara de înregistrare (reşedinţă) a partenerilor străini;

c) numerele de înregistrare precedente:

numărul de înregistrare;

codul fiscal;

codul Clasificatorului unic al întreprinderilor şi organizaţiilor (C.U.Î.O.);

d) cota de proprietate a statului;

e) rechizitele bancare:

IDNO al băncii;

tipul contului;

numărul contului;

f) starea (funcţionează, şi-a suspendat activitatea, în procedură de insolvabilitate etc.)

g) data întreruperii şi reluării activităţii;

3) datele privind documentele unităţilor de drept:

denumirea (codul) documentului;

seria;

numărul;

data eliberării;

termenul de valabilitate;

autoritatea emitentă;

4) datele cu privire la ştampilele unităţilor de drept:

numărul de ordine;

data confecţionării;

IDNO al producătorului ştampilei;

amprenta ştampilei.

 

24. Clasificatorii

Pentru asigurarea veridicităţii informaţiilor şi reducerea volumului de date păstrate în R.S.U.D., se utilizează un sistem de clasificatori care pot fi grupaţi în trei categorii:

- internaţionali;

- naţionali, care cuprind:

CUTAM - clasificatorul unităţilor administrativ-teritoriale;

CTP - clasificatorul tipurilor de proprietate;

CFOJ - clasificatorul formelor organizaţional-juridice ale agenţilor economici;

CAEM-2 - clasificatorul activităţilor economice;

CS - clasificatorul statelor;

- interni.

Clasificatorii interni se elaborează şi se utilizează în cadrul R.S.U.D. numai în lipsa clasificatorilor internaţionali şi naţionali aprobaţi.

 

25. Sursele de informaţii şi fluxurile informaţionale

Principalele surse de informaţii ale R.S.U.D. sînt: (des. 6).

Camera Înregistrării Cancelaria de de Stat Stat Serviciul de Stat Secţia partide şi pentru Problemele organizaţii nonguvernamentale Cultelor (Ministerul Justiţiei) Autorităţile Serviciul de stat pentru administraţiei publice R.S.U.D. supravehgerii locale (primăriile) asigurărilor Direcţia poliţiei de ordine Uniunea avocaţilor şi publică a Inspectoratului Uniunea Notarilor general de poliţie al MAI Comisia Naţională

Camera de Licenţiere Băncile comerciale a valorilorilor mobiliare Des. 6. Principalele surse ale R.S.U.D.

A. Cancelaria de Stat oferă date despre crearea, reorganizarea şi desfiinţarea autorităţilor administraţiei publice.

B. Camera Înregistrării de Stat prezintă date despre:

- înregistrarea, reorganizarea şi lichidarea întreprinderilor (inclusiv individuale), asociaţiilor de coproprietari în condominiu, cooperativelor şi asociaţiilor lor;

- documentarea unităţilor de drept;

- înregistrarea adreselor juridice;

- schimbarea datelor din documentele constitutive ale unităţilor de drept, din R.S.U.D. (modificarea denumirii, mărimii capitalului statutar, cotei fondatorilor, schimbarea formei organizaţional-juridice etc.);

- înregistrarea şi lichidarea filialelor şi reprezentanţelor;

- schimbarea fondatorilor şi conducătorilor unităţii de drept.

C. Serviciul de Stat pentru Problemele Cultelor oferă date despre constituirea şi încetarea activităţii componentelor cultelor.

D. Direcţia poliţiei de ordine publică a Inspectoratului general de poliţie al Ministerului Afacerilor Interne furnizează date despre:

- eliberarea autorizaţiei pentru confecţionarea ştampilelor;

- invalidarea ştampilei;

- nimicirea ştampilei.

E. Secţia partide şi organizaţii nonguvernamentale a Ministerului Justiţiei remite date despre:

- reorganizarea şi lichidarea uniunilor obşteşti, partidelor şi asociaţiilor profesionale;

- modificarea documentelor constitutive.

F. Serviciul de Stat de Supraveghere a Asigurărilor furnizează date despre reorganizarea şi încetarea activităţii asigurătorilor.

G. Uniunea Notarilor şi Uniunea Avocaţilor oferă date despre începerea şi încetarea activităţii notarilor şi avocaţilor.

H. Autorităţile administraţiei publice locale (primăriile) transmit informaţii despre:

- înregistrarea întreprinderilor individuale, deţinătorilor de patente şi a gospodăriilor ţărăneşti;

- înregistrarea birourilor teritoriale ale uniunilor obşteşti, partidelor şi altor organizaţii social-politice;

- acordarea licenţelor;

- lichidarea întreprinderilor individuale şi gospodăriilor ţărăneşti;

- anularea licenţelor.

I. Băncile comerciale prezintă date despre deschiderea şi închiderea conturilor bancare.

K. Camera de Licenţiere oferă informaţii privind licenţele eliberate şi cele anulate.

L. Comisia natională a valorilor mobiliare prezintă date despre înregistrarea de stat a valorilor mobiliare şi modificarea mărimii capitalului social al societăţilor pe acţiuni.

 

26. Utilizatorii R.S.U.D.

Utilizatorii potenţiali ai produselor şi serviciilor R.S.U.D. sînt organele autorităţilor publice centrale şi locale, persoanele fizice şi juridice, organizaţiile şi întreprinderile internaţionale/străine, care participă la schimbul informaţional internaţional.

 

27. Platforma informaţională a R.S.U.D.

R.S.U.D. este unica sursă de informaţii privind unităţile de drept pentru sistemele informaţionale automatizate departamentale.

Atît R.S.U.D., cît şi sistemele informaţionale departamentale, care acumulează, prelucrează şi vehiculează date despre diferite aspecte ale activităţii unităţilor de drept, constituie în ansamblul lor platforma informaţională a R.S.U.D. (des. 7).

Evidenţa          Evidenţa          Evidenţa          Evidenţa

automatizată   automatizată   automatizată   automatizată

a resurselor      a resurselor      a resurselor      a resurselor

demografice     economice       imobiliare        financiare şi monetare

IDNO              IDNO

Registrul          Registrul

comercial         valorilor

            mobiliare

IDNO              IDNO

                                                IDNO

Registrul          Registru

EAN                balanţelor

            întreprinderilor

                                                R.S.U.D.

IDNO              IDNO

Registrul          Registrul         

mărcilor           denumirilor

            de origine

            a produselor

IDNO              IDNO

                                                Registrul

Registru                                   planurilor        Registrul

de evidenţă                              adrese              patrimonului

specială           politic

                                                Harta digitală

Des. 7. Platforma informaţională a R.S.U.D.

Registrul EAN conţine date despre producătorii de mărfuri, înregistraţi în Republica Moldova, şi despre codurile internaţionale ale mărfurilor, utilizate la aplicarea codului de bare pe ambalajele acestora.

Registrul balanţelor întreprinderilor conţine datele privind gestiunea financiar-economică a întreprinderilor, prezentate anual Departamentului Statistică şi Sociologie.

Registrul mărcilor şi Registrul denumirilor de origine ale produselor conţin date despre mărcile şi denumirile produselor înregistrate şi protejate.

Registrul patrimoniului public conţine date despre proprietatea mobilă şi imobilă care aparţine statului, despre beneficiarii şi arendatorii acestui patrimoniu, informaţii despre cota de participaţie a statului în întreprinderile naţionale şi în cele mixte, precum şi celelalte date necesare privind activitatea întreprinderilor de stat.

Registrul Comercial conţine informaţii despre mărfurile şi serviciile prestate de către persoanele juridice, precum şi despre preţurile şi tarifele în vigoare. Acest registru poate include materiale publicitare şi imaginile grafice ale mărfurilor autohtone.

Registrul valorilor mobiliare include toate informaţiile referitor la emiterea hîrtiilor de valoare, circulaţia şi deţinătorii lor.

Un areal separat vor constitui registrele de evidenţă specială, care intră în sistemul controlului de stat asupra disciplinei financiare al Sistemului Informaţional Naţional. Acestea sînt Registrul contribuabililor, conturul criminogen şi registrele Curţii de Conturi şi ale Gărzii Financiare.

Deşi formal Registrul planurilor de adrese nu vizează direct unitatea de drept, el serveşte ca sursă unică de date pentru reperarea ei în cadrul obiectului imobiliar în timpul înregistrării sediului ei (adresei juridice). Acest registru conţine informaţii despre toate localităţile, străzile, clădirile, apartamentele şi alte obiecte imobiliare. Anume cu ajutorul lui poate fi reprezentată unitatea de drept pe harta digitală.

Utilizarea în registrele sus-menţionate a unui identificator unic al unităţii de drept (IDNO) şi reprezentarea datelor în mod uniform face posibilă, în caz de necesitate, obţinerea datelor integrate despre orice unitate de drept sau a datelor statistice generale. În acelaşi timp, existenţa separată a bazelor de date asigură protecţia informaţiilor de accesul neautorizat.

Deţinătorii registrelor sus-menţionate sînt autorităţile administraţiei publice, numite prin hotărîrile corespunzătoare de Guvern.

R.S.U.D. serveşte şi drept sursă de date din informaţiile unităţilor de drept pentru toate componentele Sistemului Informaţional Naţional.

În Registrul de stat al populaţiei se conţin referiri la unităţile de drept care invită cetăţeni străini în Republica Moldova.

Registrul de stat al fondurilor fixe şi resurselor materiale integrează date privind unităţile de drept, care sînt proprietarii bunurilor mobile şi imobile sau arendatorii acestor obiecte patrimoniale, ori participanţii la procesul de circulaţie a mărfurilor.

În Sistemul informaţional bancar unităţile de drept sînt reprezentate în rolul de clienţi ai băncilor.

 

Capitolul VII. Spaţiul

tehnologic al R.S.U.D.

 

28. Nivelele R.S.U.D.

În conformitate cu divizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova, Registrul de stat al unităţilor de drept este alcătuit din patru nivele (des. 8): -local:

-central;           subnivelul 1;

-regional;         subnivelul 2.

            Nivel

            central

Reţeaua           Nivel

informaţională             regional

de telecomunicaţii

            Nivel local:

            subnivelul 1;

            subnivelul 2;

Des. 8. Nivelele R.S.U.D.

Ficare dintre nivele conţine unul sau mai multe complexe informaţionale de telecomunicaţii.

Dislocarea complexelor informaţionale de telecomunicaţii ale nivelelor central, regional şi local (subnivelul 1) este redată în des. 9. Pe hartă nu sînt indicate complexele informaţionale de telecomunicaţii locale (subnivelul 2), dat fiind că ele sînt foarte numeroase.

            Harta Republicii Moldova

Semne convenţionale şi

numărul de complexe:

ZZZ - nivel central

- nivel regional 11 complexe

. - nivel local (subnivelul 1) 31 complexe

nivel local (subnivelul 2) 625 complexe

Des. 9. Dislocarea complexelor informaţionale de telecomunicaţii.

 

 29. Destinaţia şi componenţa complexelor informaţionale de telecomunicaţii de nivel central

Complexul informaţional de telecomunicaţii de nivel central se află în mun. Chişinău şi are menirea să asigure funcţionarea organizaţiilor, implicate în crearea şi exploatarea R.S.U.D. (vezi capitolul V), de rînd cu administrarea acestui sistem şi confecţionarea documentelor.

În componenţa complexului informaţional de telecomunicaţii de nivel central intră (des.10):

banca centrală de date;

locurile de muncă automatizate (L.M.A.) ale administratorilor sistemului;

locurile de muncă automatizate ale analiştilor de sistem;

reţelele de calcul locale (R.C.L.) ale organizaţiilor, ce participă la ţinerea R.S.U.D. Fiecare dintre reţelele de calcul locale indicate include locurile de muncă automatizate ale administratorilor subsistemelor corespunzătoare şi locurile de muncă automatizate ale colaboratorilor organizaţiilor indicate;

reţeaua de calcul locală şi complexul tehnic de producere a documentelor mecanolizibile;

utilajele de telecomunicaţii pentru asigurarea legăturii locurilor de muncă automatizate şi a reţelelor de calcul locale cu banca centrală de date, precum şi a întregului complex - cu complexele informaţionale de telecomunicaţii regionale şi locale.

R.C.L. ale        R.C.L. ale        R.C.L. ale                    R.C.L. ale

Cancelariei       primăriilor       secţiei partide şi          Serviciului de Stat

de Stat                                     organizaţii                   pentru Problemele

                                                nonguvernamentale     Cultelor

Serviciul de      Serviciul de      Serviciul de                  Serviciul de

telecomunicaţii telecomunicaţii telecomunicaţii telecomunicaţii

Cancelaria        organele autorităţilor Ministerul         Serviciile de Stat

de Stat             administraţiei publice Justiţiei            pe Problemele Cultelor

                        locale

R.C.L.                                                 a LMA al                    L.M.A. ale

direcţiei de                               administratorului         utilizatorilor

producere                                sistemului                    informaţii

                                                LMA al

                                                analistului de sistem

                        Băncii

                        centrale

                        de date

R.C.L. a                                   Serviciul de

Camerei                                   telecomunicaţii

Înregistrării

de Stat

                        Ministerul Dezvoltării

            Informaţionale                         Reţeaua informaţională

                                                            de telecomunicaţie

 

Serviciul de                  Serviciul de                  Serviciul de                  Serviciul de

telecomunicaţii            telecomunicaţii            telecomunicaţii            telecomunicaţii

R.C.L. a                       R.C.L. a                       R.C.L. a                       R.C.L. a

Serviciului de Stat       Direcţiei poliţiei          de Uniunii                   Uniunii

pentru Supravegherea ordine publică Avocaţiilor                  Notarilor

Asigurărilor

Serviciului de Stat       Ministerul                   Uniunea                       Uniunea

pentru Supravegherea Afacerilor Interne        Avocaţiilor      Notarilor

Asigurărilor

Des. 10. Complexul informaţional de telecomunicaţii de nivel central.

Cîteva module funcţionale, care realizează funcţii concrete, pot fi grupate întru-un loc de muncă automatizat sau, dimpotrivă, unul şi acelaşi modul funcţional poate fi conectat la cîteva locuri de muncă automatizate de acelaşi tip, la indicaţia administratorului sistemului şi administratorilor subsistemelor corespunzătoare.

A. Banca centrală de date

Banca centrală de date serveşte pentru păstrarea şi multiprocesarea informaţiilor ce se conţin în R.S.U.D. şi este alcătuită din următoarele componente:

depozitul de date, utilizat pentru păstrarea permanentă şi în volum deplin a informaţiilor privind unităţile de drept şi documentele, inclusiv datele privind documentele, în baza cărora au fost actualizate informaţiile (fişele) referitoare la etapele de adoptare a deciziilor, informaţiile vizînd data luării deciziilor şi numele de familie ale colaboratorilor, care au luat deciziile în cauză;

baza de formate, destinată asigurării securităţii în procesul de lucru cu utilizatorii îndepărtaţi, precum pentru păstrarea clasificatorilor şi determinarea dreptului de acces la informaţiile anumitor utilizatori. Legătura locurilor de muncă automatizate ale utilizatorilor cu banca centrală de date se efectuează numai prin baza de formate;

baza tehnologică de date, destinată pentru păstrarea temporară a informaţiilor parvenite de la nivelele inferioare, care implică adoptarea unor decizii de către colaboratorii împuterniciţi, precum şi pentru efectuarea tuturor verificărilor necesare la adoptarea deciziei. Informaţiile din baza tehnologică de date sînt stocate în depozitul de date numai după luarea deciziei finale referitor la fişă;

baza datelor de producere, destinată controlului tuturor etapelor de producere a documentelor, precum şi pentru păstrarea informaţiilor cu privire la consumabile. Această bază de date poate efectua schimburi de informaţii numai cu baza tehnologică de date;

vitrinele de date reprezintă baze de date cu extrase din depozitul central de date, prin intermediul cărora utilizatorilor li se asigură accesul rapid şi facil la informaţia necesară, fără a le acordă acces la depozitul de date. Vitrinele de date pot furniza anumitor categorii de utilizatori date în forma cea mai convenabilă pentru utilizare (de exemplu, autorităţilor statistice li se prezintă informaţiile fără datele de identificare ale unităţii de drept concrete în formă de masiv linear, comod pentru alcătuirea diferitor tabele). Totodată, ele constituie unul din elementele de protecţie a informaţiilor de accesul nesancţionat, deoarece conţin numai volumul de date accesibil utilizatorului. Renovarea datelor din vitrinele de date se face în mod automat la actualizarea informaţiilor ce se conţin în depozitul de date (vezi des. 11).

L.M.A. ale      L.M.A. ale

utilizatorilor    administratorilor

de infirmaţii     şi analiştilor de sistem

Baza de formate

                                    Vitrina de datee

                                    Arhiva datelor

            Baza tehnologică de date         Baza datelor de prelucrare

L.M.A. ale

colaboratorilor

organizaţiilor

Des. 11. Structura băncii centrale de date.

La rîndul său, R.S.U.D. utilizează vitrinele de date ale altor sisteme informaţionale, în primul rînd pe cea a Registrului de stat al populaţiei.

Componentele băncii centrale de date efectuează schimburi de informaţii prin anumite proceduri confidenţiale, inaccesibile utilizatorilor externi, aceste proceduri constituind elementele de securizare ale sistemului de protecţie al băncii de date.

B. Structura depozitului de date

Depozitul de date include următoarele baze de date:

a) "Unitatea de drept", care conţine date despre toate categoriile unităţilor de drept, incluzînd în plus informaţii privind persoanele fizice (banca de date a R.S.P.), care au atribuţie la unitatea de drept în cauză;

b) "Documentul", care conţine date despre ciclul de viaţă al blanchetelor de documente, al înseşi documentelor şi despre starea lor curentă (valabil, cu termen expirat, pierdut etc.). Aici documentele pot fi specificate în legătura lor logico-funcţională (de exemplu, informaţia privind cartelele de înregistrare mecanolozibile trebuie să conţină referinţe despre certificatul de înregistrare). Afară de aceasta, baza de date va conţine trimiteri la unităţile de drept, cărora le aparţin aceste documente (baza "Unitatea de drept");

c) "Imaginea", care conţine informaţia grafică vizînd unitatea de drept respectivă (amprenta ştampilei), precum şi trimiteri la unităţile de drept corespunzătoare (baza "Unitatea de drept"). În perspectivă, în această bază de date informaţiile se vor putea păstra în formate audio şi video;

d) "Filtru", destinată pentru păstrarea masivelor de filtrare. Ca exemplu de asemenea masiv poate servi lista persoanelor, cărora le este interzisă, prin decizie judecătorească, ocuparea anumitor funcţii.

Asemenea structură a depozitului de date permite unificarea procedurilor de prelucrare a informaţiilor referitoare la obiectele evidenţei (astfel, procedura de introducere a informaţiilor privind documentul pierdut este aceeaşi pentru toate tipurile de documente). În caz de necesitate, sistemul de referinţe oferă posibilitatea de a examina toate bazele de date ca un cîmp unic de date, delimitînd în acelaşi timp accesul la fiecare dintre ele.

C. Complexul tehnic de program de nivel central

Complexul tehnic de program de nivel central este constituit din următoarele componente:

serverele bazei de date:

1) Risk HP-9000 de clasa K;

2) Risk HP-9000 de clasa D;

3) HP NetServer (LC-3, LDPRO, LHPRO, E30, E45):

sistemele operaţionale HP-UX 10.20 şi SUN-Solaris 5.2;

sistemul de administrare a bazei de date - Informix 7.3.

Produsul de program pentru utilizarea lor este elaborat în limbajele Visual FoxPro, Borland Delphi, Java.

Locurile de lucru automatizate sînt stabilite la computerele personale Pentium, sistemul operaţional - Windows'95.

 

30. Destinaţia şi componenţa complexului informaţional de telecomunicaţii de nivel regional

Fiind dislocate în centrele regionale, complexele informaţionale de telecomunicaţii de nivel regional sînt destinate să asigure funcţionarea registrelor şi autorităţilor administrtraţiei publice locale, servind concomitent şi pentru administrarea sistemului.

În componenţa complexului informaţional de telecomunicaţii de nivel regional intră:

vitrina de date;

baza tehnologică de date;

locul de muncă automatizat al administratorului sistemului;

reţelele de calcul ale registratorului şi ale autorităţilor administraţiei publice locale;

echipamentele de telecomunicaţii pentru asigurarea conexiunii locurilor de muncă automatizate şi reţelelor de calcul locale cu vitrina de date, precum şi a complexului în ansamblu - cu complexele informaţionale de telecomunicaţii centrale şi locale (des.12).

Reţeaua informaţională de telecomunicaţii

Serverul de telecomunicaţii

            LMA al

                                    Baza tehnologică                     administratorului

                                    de date                                     sistemului

R.C.L.                                                             a

Vitrina                         R.C.L. a

Primarilor                                            de

date                             registratorului

Des. 12. Complexul informaţional de telecomunicaţii de nivel regional.

Cîteva module funcţionale, care realizează funcţii concrete, pot fi grupate întru-un loc de muncă automatizat sau, dimpotrivă, unul şi acelaşi modul funcţional poate fi instalat pentru cîteva locuri de muncă automatizate de acelaşi tip, la indicaţia administratorului sistemului şi administratorilor subsistemelor corespunzătoare.

Vitrina de date reprezintă o bază de date, care conţine o selecţiune de informaţii privind unităţile de drept, dislocate în teritoriul deservit. Informaţiile din vitrina de date servesc pentru accesarea datelor vizînd unitatea de drept (în timpul verificărilor prealabile) la primirea cererii sau pentru obţinerea certificatelor. Renovarea informaţiilor are loc numai la actualizarea lor în depozitul de date de nivel central şi se efectuează în mod automat pe canalele de legătură sau cu ajutorul suporţilor magnetici.

Pe viitor, vitrina de date va putea fi utilizată ca unul din masivele de bază pentru sistemele informaţionale regionale.

Baza tehnologică de date este destinată acumulării informaţiilor, transmise la nivel central, în scopul reducerii sarcinii pe canalele de telecomunicaţii sau în cazul lipsei legăturii din motive tehnice.

Complexul tehnic de program de nivel regional

Complexul tehnic de program de nivel regional se constituie din următoarele componente:

serverul bazei de date Intel;

sistemul operaţional HP-UX 10.20;

sistemul de administrare a bazei de date Informix 7.3.

Produsul de program pentru utilizatori este elaborat în limbajele Visual FoxPro, Borland Delphi, Java.

Locurile de muncă automatizate sînt prevăzute la computerele personale Pentium, sistemul operaţional fiind Windows'95.

 

31. Destinaţia şi componenţa complexului informaţional de telecomunicaţii de nivel local

Amplasate în centrele teritoriale, complexele informaţionale de telecomunicaţii de nivel local (subnivelul 1) servesc pentru asigurarea funcţionării autorităţii administraţiei publice locale şi pentru administrarea sistemului.

În componenţa complexului informaţional de telecomunicaţii de nivel local (subnivelul 1) intră:

baza tehnologică de date;

locul de muncă automatizat al administratorului sistemului;

reţelele de calcul locale ale autorităţilor administraţiei publice locale;

echipamentele de telecomunicaţii pentru asigurarea conexiunii locurilor de muncă automatizate şi reţelelor de calcul locale cu vitrina de date, precum şi a complexului în întregime - cu complexul informaţional regional de telecomunicaţii (des. 13).

Reţeaua informaţională

de telecomunicaţii

Serverul de

telecomunicaţii

            LMA al

R.C.L. a                                                                                   Baza tehnologică

administratorului

Primarilor                                                                    de

date                                         sistemului

Des.13. Complexul informaţional de telecomunicaţii de nivel local.

Cîteva module funcţionale, care realizează funcţii concrete, pot fi grupate întru-un loc de muncă automatizat sau, dimpotrivă, acelaşi modul funcţional poate fi instalat pentru cîteva locuri de muncă automatizate de acelaşi tip, la indicaţia administratorului sistemului şi administratorilor subsistemelor corespunzătoare.

 Baza tehnologică de date serveşte pentru acumularea informaţiilor, care urmează să fie transmise la nivel central, în scopul reducerii sarcinii canalelor de telecomunicaţii sau în cazul lipsei legăturii din motive tehnice.

 În oraşe (care nu sînt centre teritoriale) şi centre ale comunelor sînt dislocate complexe informaţionale de telecomunicaţii de nivel local (subnivelul 2), destinate pentru ţinerea evidenţei automatizate a unităţilor de drept, care este pusă, conform legislaţiei în vigoare, în sarcina primarilor. Locurile respective de muncă automatizate constituie părţile componente ale sistemului informaţional automatizat "COMUNA". Datele colectate în procesul îndeplinirii acestor atribuţii se transmit nivelului regional şi, mai departe, nivelului central al sistemului.

 Complexul tehnic de program de nivel local

 Locurile de muncă automatizate de nivel local sînt stabilite la computerele personale Pentium, iar sistemul operaţional - Windows'95.

 Asigurarea de program pentru utilizatori este elaborată în limbajele Visual FoxPro, Borland Delphi, Java.

Reţeaua informaţională de telecomunicaţii

 Topologia şi parametrii tehnici ai reţelei informaţionale de telecomunicaţii sînt determinaţi de către operatorul Reţelei naţionale de transmisiune a datelor, desemnat de Guvern.

 

Capitolul VIII. Asigurarea protecţiei informaţiilor în R.S.U.D.

 

32. Definiţia sistemului de securitate informaţională

Prin sistemul de securitate informaţională se subînţelege ansamblul unitar de norme de drept şi etico-morale, al măsurilor organizaţionale (administrative) şi al mijloacelor tehnice de program, orientat spre contracararea pericolelor ce ameninţă R.S.U.D. şi spre minimizarea eventualelor prejudicii care ar putea fi cauzate utilizatorilor şi posesorilor de informaţii.

 

33. Scopul protecţiei informaţiilor

Scopul de bază urmărit prin protecţia informaţiilor R.S.U.D. constă în prevenirea oricăror ingerinţe neautorizate în funcţionarea lui, precum şi a tuturor tentativelor de sustragere şi modificare a datelor, de scoatere din funcţiune sau distrugere a elementelor structurale ale registrului, adică protecţia tuturor componentelor sistemului: a echipamentelor, utilajelor, produselor de program, a datelor şi personalului.

 

34. Pericolele ce ameninţă securitatea R.S.U.D.

Constituie aspecte esenţiale ale asigurării securităţii R.S.U.D. determinarea, analiza şi clasificarea eventualelor pericole la securitatea acestuia.

Prin pericol subînţelegem eventualitatea declanşării unor posibile evenimente, acţiuni (impacturi), procese sau fenomene, care ar putea cauza prejudicii obiectelor registrului, deţinătorilor sau utilizatorilor de informaţii.

Tipurile celor mai grave pericole, care au fost luate în considerare la crearea sistemului de securitate al R.S.U.D., au fost:

avariile în sistemul de alimentare cu energie electrică, termică şi apă;

funcţionarea cu întreruperi sau staţionarea mijloacelor tehnice ale sistemului;

consecinţele erorilor în proiectarea şi elaborarea componentelor sistemului (echipamentelor şi aparatajelor, tehnologiilor de procesare a informaţiilor, programelor, structurilor de date etc.);

erorile de exploatare (ale utilizatorilor, operatorilor şi altor categorii de personal);

acţiunile distructive premeditate ale eventualilor delincvenţi.

 

35. Prescripţii generale de securitate

Principiul de bază al evidenţei de registru este personificarea, ceea ce presupune respectarea strictă a confidenţialităţii informaţiei. În baza de date a R.S.U.D. se introduc datele cu privire la unităţile de drept şi această activitate este reglementată prin:

certificarea şi atestarea subsistemelor informaţionale de date cu privire la unităţile de drept;

licenţierea activităţii privind datele referitoare la unităţile de drept;

convenţiile internaţionale cu privire la transmiterea transfrontalieră a datelor vizînd unităţile de drept.

Ministerul Dezvoltării Informaţionale certifică în modul stabilit mijloacele de protecţie a sistemelor de date privind unităţile de drept (inclusiv înseşi sistemele), produsele şi serviciile informaţionale ce conţin date referitoare la unităţile de drept, iar sistemele informaţionale destinate procesării datelor vizînd unităţile de drept trec atestarea obligatorie de stat. Toate produsele şi serviciile informaţionale care conţin date privind unităţile de drept sînt supuse licenţierii.

Datele cu privire la unităţile de drept sînt protejate prin intermediul mijloacelor de drept, organizaţionale şi tehnice, inclusiv prin sisteme de semnalizare şi restricţionare a accesului. Protecţia caracterului secret al informaţiilor este garantată conform actelor legislative şi normative.

Prescripţiile de securitate, care se conţin în documentele de exploatare, asigură securitatea R.S.U.D. începînd cu montarea şi ajustarea şi finalizînd cu exploatarea şi reparaţia mijloacelor tehnice, deoarece ele corespund standardelor în vigoare şi Regulilor privind tehnica securităţii în exploatarea instalaţiilor electrice.

Conceptul securităţii informaţionale este reprezentat pe des. 14.

- din contul divulgării

- din contul scurgerii METODELE

- din contul ANS DE ACCES

Informaţii, - juridică

componenţa, situaţia OBIECTELE DIRECŢIILE - organizaţională

şi activitatea unităţilor AMENINŢATE POTECŢIEI - tehnico-aplicativă

- la complectivitate AMENINŢĂRILE MIJLOACELE - fizice

- la confidenţialitate DE PROTECŢIE - de aparataj

- la integritate - softuri

- la restricţiile de acces - croptografice

INFORMAŢIA

- concurenţii - de prviziune

- delincvenţii SURSELE METODELE - de prevenire

- corupţionarii PERICOLELOR DE PROTECŢIE - de suprimare

- organelor administrative - de contracarare

- familiarizarea - persoane - suporţi tehnici

- modificarea SCOPURILE - documente SURSELE DE - mijloace tehnice

- nimicirea - publicaşii INFORMAŢII - producţir

- deşeuri

Des. 14. Conceptul de securitate a R.S.U.D.

 

36. Protecţia informaţiilor de accesul neautorizat

Sistemul de protecţie a informaţiilor de accesul neautorizat include măsuri organizaţionale, echipamente şi produse de program, care asigură blocarea:

scurgerii informaţiilor în canalele tehnice;

accesului neautorizat la resursele reţelei.

Măsurile organizaţionale de protecţie se asigură de către serviciile respective ale Ministerului Dezvoltării Informaţionale şi exclud accesul necontrolat al persoanelor străine la mijloacele tehnice ale sistemului informaţional de telecomunicaţii, purtătorii magnetici, mijloacele de eliberare a copiilor pe hîrtie şi la sistemele de cablu.

Echipamentele şi produsele de program de protecţie contra accesului neautorizat asigură:

identificarea resurselor aflate sub protecţie;

autentificarea resurselor şi utilizatorilor aflaţi sub protecţie;

confidenţialitatea informaţiei, care circulă în sistem;

schimbului de date autentificat;

integritatea datelor la apariţie, transmitere, utilizare şi păstrărea informaţiei;

accesul autorizat al tuturor resurselor sistemului în condiţii de exploatare normală;

delimitarea accesului utilizatorilor la sistem;

delimitarea accesului utilizatorilor la resursele aflate sub protecţie;

administrarea (indicarea dreptului de acces la resursele aflate sub protecţie, prelucrarea informaţiei din registre, instalarea şi scoaterea sistemului de protecţie);

înregistrarea acţiunilor de intrare a utilizatorilor în sistem, ieşirea din sistem, încălcărea dreptului de acces la resursele aflate sub protecţie;

controlul integrităţii şi capacităţii de funcţionare a sistemului de protecţie;

securitatea în situaţii de avarii.

 

37. Asigurarea integritaţii informaţiilor în caz de avarii

În cazul avariilor în sistemul informaţional de telecomunicaţii, integritatea informaţiilor se va asigura prin:

oprirea anumitor mijloace tehnice;

întreruperea alimentării cu energie electrică.

 

38. Protecţia de impactul factorilor externi

Asupra capacităţii de lucru a mijloacelor tehnice şi de program ale sistemului informaţional de telecomunicaţii nu influenţează cîmpurile magnetice şi electrice existente în zona de exploatare, eventualele deteriorări ale surselor de alimentare cu curent electric şi cataclismele naturale.

 

Încheiere

 

Pentru finalizarea lucrărilor de creare a R.S.U.D. este necesară soluţionarea următoarelor probleme:

crearea complexului tehnic de program al R.S.U.D.;

analizarea şi eliminarea contradicţiilor din actele legislative şi normative în vigoare;

desfăşurarea unor măsuri urgente privind automatizarea activităţii primăriilor săteşti;

crearea reţelei naţionale de telecomunicaţii.

Crearea şi funcţionarea eficientă a R.S.U.D. necesită adoptarea unor noi acte legislative şi modificarea celor în vigoare, ca acestea să asigure cadrul legislativ permanent, apt să reglementeze în totalitate raporturile de drept apărute în procesul de colectare, prelucrare, păstrare, actualizare, furnizare şi protecţie a datelor şi să stabilească regimul juridic al funcţionării R.S.U.D., drepturile şi obligaţiunile unităţilor de drept şi ale registratorilor autohtoni.

În scopul creării unui sistem de împuterniciri şi responsabilităţi în cadrul spaţiului informaţional al Republicii Moldova, precum şi pentru a nu pierde controlul de stat asupra resurselor informaţionale se impun următoarele acţiuni:

completarea Constituţiei Republicii Moldova cu prevederi referitoare la normele informaţionale de drept;

adoptarea unei legi cu privire la informatizare;

corelarea tuturor actelor legislative (în primul rînd, a Codului civil) cu Legea cu privire la informatică şi informatizare.

Baza de date a R.S.U.D. se va forma în procesul documentării unităţilor de drept cu cartele de înregistrare mecanolizibile. Se preconizează ca aceste cartele să fie confecţionate în baza tehnologiilor SMART, care asigură reînregistrarea informaţiilor pe cartelă prin marcaje speciale de securizare (lucru imposibil, în principiu, pentru documentele pe hîrtie), iar pe de altă parte - protecţia ei sigură de citirea şi modificarea neautorizată. În paralel, se prevede şi păstrarea actualului certificat de înregistrare.

Luînd în considerare faptul că în Camera Înregistrării de Stat, Departamentul Statistică şi Sociologie, Inspectoratul Principal Fiscal de Stat sînt acumulate volume mari de informaţii cu privire la anumite categorii de persoane juridice, este necesar să se elaboreze, după crearea complexului tehnic de program, planul măsurilor de coordonare a bazelor de date menţionate şi aducerea lor la un numitor comun. Totodată, în arhivă este necesar să se păstreze toate numerele de identificare şi de înregistrare conferite unităţilor de drept, pentru a se asigura continuitatea sistemelor informaţionale. O problemă specială constituie la acest capitol şi armonizarea sistemelor informaţionale corporative. Sistemele informaţionale care funcţionează în ministere şi departamente, fiind create fără coordonările necesare cu alte instituţii, nu sînt în stare să utilizeze datele disponibile în mod optim, în special, cele din Registrul de stat al populaţiei. Practic, ele toate necesită o perfecţionare radicală, cu utilizarea ideologiilor şi tehnologiilor informaţionale moderne.

Anexa nr. 2

la Hotărîrea Guvernului

Republicii Moldova nr. 272

din 6 martie 2002

 

REGULAMENTUL

Registrului de stat al unităţilor de drept

 

I. Noţiuni generale

1. Regulamentul Registrului de stat al unităţilor de drept (denumit în cele ce urmează regulamentul) defineşte noţiunea, destinaţia, conţinutul Registrului de stat al unităţilor de drept (în continuare - R.S.U.D.) şi modul de gestionare a acestuia, stabileşte responsabilitatea şi împuternicirile privind documentarea, furnizarea şi utilizarea informaţiilor incluse în R.S.U.D.

 

2. R.S.U.D. este un sistem de evidenţă unică automatizată a autorităţilor publice, întreprinderilor şi organizaţiilor, grupurilor financiar-industriale, partidelor şi altor formaţiuni social-politice, organizaţiilor obşteşti, uniunilor sindicale, cooperativelor, fondurilor, asociaţiilor patronale, organizaţiilor confesionale, asociaţiilor de proprietari în condominiu, gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), precum şi a persoanelor fizice ce-şi desfăşoară activităţile în baza licenţei sau patentei de antreprenor (denumite în continuare unităţi de drept).

 

3. R.S.U.D. este destinat colectării, prelucrării, stocării, actualizării şi analizei datelor privind unităţile de drept, ce constituie obiectul înregistrării şi oferirii acestor date autorităţilor publice, altor persoane fizice şi juridice în modul stabilit de legislaţie.

R.S.U.D. este unica sursă oficială de date privind unităţile de drept pentru toate sistemele informaţionale ale autorităţilor administraţiei publice, care utilizează şi prelucrează atare tipuri de date.

 

II. Conţinutul R.S.U.D.

 

4. Despre unităţile de drept de toate categoriile, luate la evidenţa sa, R.S.U.D. conţine următoarele date, ce reprezintă baza resurselor informaţionale de stat:

(1) date principale:

а) numarul de stat de identificare al unitгюii de drept specificat conform uzanюelor internaюionale ca abreviere a sintagmei оn limba englezг "Identification Number of Organisation" (IDNO);

b) date de identificare:

categoria unităţii de drept;

denumirea deplină;

denumirea abreviată;

denumirea în limba rusă;

с) date privind structura organizational-juridicг:

tipul proprietăţii;

forma organizaţional-juridică;

finanţare bugetară/autogestiune;

nivelul subordonării;

capitalul statutar;

d) date privind crearea, reorganizarea şi lichidarea:

data, locul şi scopul creării;

motivul reorganizării sau lichidării;

registratorul;

e) date despre fondatori:

numărul de identificare al persoanei fizice, specificat conform uzanţelor internaţionale ca abreviere a sintagmei "Identification Number of Person" IDNP (pentru persoanele fizice) sau IDNO (pentru unităţile de drept);

date de identificare;

domiciliul (adresa juridică);

actele de identitate (pentru persoanele fizice) sau certificatul de înregistrare (pentru unităţile de drept);

cota în capitalul statutar;

f) date despre conducători (managerul principal şi contabilul-şef):

IDNP;

date de identificare;

adresa domiciliului;

actele de identitate;

g) adresa juridică (sediul):

ţara;

judeţul (regiunea);

municipiul (oraşul, satul);

sectorul, strada, numărul casei, numărul apartamentului;

data înregistrării pe adresa juridică (sediului);

(2) date suplimentare:

a) genurile de activitate;

b) pentru întreprinderile mixte:

cota de proprietate a rezidenţilor Republicii Moldova;

cota de proprietate a rezidenţilor străini;

ţara de înregistrare (reşedinţă) a partenerilor străini;

c) numerele de înregistrare precedente:

numărul de înregistrare;

codul fiscal;

codul Clasificatorului unic al întreprinderilor şi organizaţiilor (CUIO);

d) cota de proprietate a statului;

e) rechizitele bancare:

IDNO al băncii;

tipul contului;

numărul contului;

f) starea (funcţionează, şi-a suspendat activitatea, în procedură de insolvabilitate etc.)

g) data întreruperii şi reluării activităţii;

(3) date cu privire la documentele unităţilor de drept:

denumirea (codul) documentelor;

seria;

numărul;

data eliberării;

termenul de valabilitate;

autoritatea emitentă;

(4) date cu privire la ştampilele unităţilor de drept:

numărul de ordine;

data confecţionării;

IDNO al unităţii ce a confecţionat ştampila;

amprenta ştampilei.

 

5. În teritoriul ţării IDNO este principalul indice de identificare al unităţii de drept, reprezentat printr-o serie strict ordonată din 13 cifre, dintre care:

prima cifră - indicele de identificare a uniităţii de drept, constituit din numărul compartimentului general la care se referă obiectul identificării;

cifrele a doua-a patra - ultimele trei cifre ale anului atribuirii IDNO;

cifrele a cincea-a şaptea - codul autorităţii (oficiului) care a înregistrat unitatea de drept;

cifrele a opta-a douăsprezecea - numărul de ordine al înregistrării în anul respectiv în oficiul în cauză;

cifra a treisprezecea - de control.

 

6. IDNO se atribuie fiecărei unităţi de drept la introducerea iniţială a datelor despre ea în R.S.U.D., rămîne neschimbat pentru întreaga perioadă de existenţă a acestor date şi se introduce în toate documentele unităţii de drept.

 

III. Modul de ţinere a R.S.U.D.

 

7. Principalele proceduri de ţinere a R.S.U.D. includ introducerea iniţială, actualizarea, excluderea, păstrarea în arhivă şi folosirea datelor în modul stabilit.

 

8. Registratorii principali introduc iniţial datele în R.S.U.D. în următoarele cazuri:

 intrarea în vigoare a legii sau hotărîrii cu privire la crearea autorităţii administraţiei publice;

 înregistrarea cererii fondatorului privind crearea unităţii de drept cu statut de întreprindere sau organizaţie;

 înregistrarea cererii persoanei fizice privind acordarea licenţei sau patentei.

 

9. Actualizarea datelor R.S.U.D. constă în introducerea sistematică a modificărilor (corectărilor, completărilor) în datele cu privire la unitatea de drept pe baza informaţiei oferite de către:

registratorii principali - despre modificarea datelor categoriilor respective ale unităţilor de drept (modificarea datelor de identificare, modificarea tipului de proprietate, a capitalului statutar, a formei organizaţional-juridice, privind reorganizarea, modificarea componenţei fondatorilor sau a cotelor lor în capitalul statutar, schimbarea conducătorilor, modificarea adresei juridice sau a genurilor de activitate, înlocuirea documentelor);

Departamentul Privatizării - cu privire la modificarea cotei statului în capitalul statutar al unităţilor de drept;

Ministerul Dezvoltării Informaţionale - despre modificarea datelor personale ale conducătorilor şi fondatorilor (persoane fizice), schimbarea locului de trai, sau a actelor de identitate ale acestora, privind decesul conducătorilor şi fondatorilor (persoane fizice);

Ministerul Justiţiei - cu privire la hotărîrile judecătoreşti ce se referă la crearea, reorganizarea şi lichidarea unităţilor de drept;

Ministerul Afacerilor Interne - cu privire la autorizaţiile eliberate pentru confecţionarea ştampilelor;

Banca Naţională a Moldovei, Trezoreria de Stat şi băncile comerciale - cu privire la deschiderea şi închiderea conturilor de decontare;

Camera de Licenţiere - cu privire la licenţele eliberate unităţilor de drept pentru anumite genuri de activitate;

Uniunea Notarilor - cu privire la începerea şi încetarea activităţii notarilor;

Uniunea Avocaţilor - cu privire la începerea şi încetarea activităţii avocaţilor;

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare - cu privire la înregistrarea de stat a valorilor mobiliare şi modificarea mărimii capitalului social al societăţilor pe acţiuni;

R.S.U.D. păstrează toate modificările în ordine cronologică.

 

10. În cazul lichidării unităţii de drept, registratorii principali transferă datele în arhivă în modul stabilit.

Informaţiile consemnate în R.S.U.D. se păstrează permanent.

 

11. Introducerea informaţiei în R.S.U.D. şi actualizarea ei se efectuează numai în baza documentelor, care confirmă veridicitatea informaţiilor despre unitatea de drept. Datele cu privire la documentele ce confirmă veridicitatea informaţiilor se introduc, de asemenea, în registru.

 

12. Datele din R.S.U.D., confirmate de persoanele responsabile, orice copie sau extras sînt considerate documente ce au putere juridică.

 

13. Registrul de stat al unităţilor de drept este ţinut în formă manuală şi electronică în limba de stat.

 

14. În cazul pierderii, nimicirii sau deteriorării datelor din R.S.U.D., se va proceda la restabilirea lor, cu consemnarea acestui fapt în modul stabilit.

 

IV. Furnizarea informaţiilor din R.S.U.D.

 

15. R.S.U.D. furnizează informaţia autorităţilor administraţiei publice, persoanelor fizice şi juridice pe bază de contract.

Contractul privind furnizarea informaţiei conţine: motivarea solicitării informaţiei şi modul de utilizare a acesteia, volumul şi structura datelor, forma şi limba în care este executat documentul, tipul purtătorului pe care se oferă datele, periodicitatea furnizării şi măsurile de protecţie a acestora, modul de efectuare a controlului şi modul de furnizare a informaţiei (cu plată, pe gratis). În cazul informaţiilor cu plată, se indică suplimentar suma şi devizul cheltuielilor materiale legate de exploatarea, prelucrarea şi livrarea datelor.

 

V. Responsabilitatea pentru crearea şi ţinerea

R.S.U.D. şi utilizarea informaţiilor furnizate

 

16. Responsabilitatea pentru ţinerea R.S.U.D. se pune în sarcina registratorilor principali conform categoriilor unităţilor de drept:

Cancelaria de Stat - cu privire la autorităţile administraţiei publice;

Ministerul Dezvoltării Informaţionale - cu privire la întreprinderile şi grupurile financiar-industriale;

Ministerul Justiţiei - cu privire la partide, alte formaţiuni

social-politice şi organizaţii obşteşti;

Serviciul de stat pentru problemele cultelor - cu privire la culte şi organizaţii religioase;

autorităţile administraţiei publice locale - cu privire la persoanele fizice, care activează în temeiul licenţei sau patentei de antreprenor, gospodăriile ţărăneşti (de fermier), filialele teritoriale ale partidelor şi altor formaţiuni social-politice, inclusiv asociaţiile obşteşti locale;

Uniunea Notarilor - cu privire la notari;

Uniunea Avocaţilor - cu privire la avocaţi;

Camera de Licenţiere - cu privire la licenţele eliberate.

Deţinînd date privind categoriile corespunzătoare ale unităţilor de drept, registratorii principali sînt responsabili de ţinerea în formă manuală a R.S.U.D., plenitudinea, veridicitatea datelor, prezentarea acestora în termen, şi de păstrarea arhivei de documente care stau la baza introducerii şi actualizării datelor.

 

17. Ministerul Dezvoltării Informaţionale este deţinătorul R.S.U.D.. El stabileşte, cu acordul celorlalţi registratori principali, modul de ţinere a R.S.U.D., formarea, păstrarea şi utilizarea resurselor informaţionale de stat cu privire la unităţile de drept, care este detalizat în instrucţiunile şi ordinele departamentale şi interdepartamentale corespunzătoare.

 

18. Persoanele oficiale, în sarcina cărora intră ţinerea R.S.U.D. răspund personal pentru plenitudinea, veridicitatea, integritatea şi protecţia informaţiei consemnate, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

19. Autorităţile publice şi persoanele fizice şi juridice, care utilizează informaţia din R.S.U.D., poartă răspundere pentru divulgarea ei în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

20. Sistemul controlului intern şi extern asigură calitatea datelor personale şi respectarea întocmai a modului de formare şi de utilizare a resurselor informaţionale de stat privind unităţile de drept, în conformitate cu actele normative.

 

Trascina file per caricare