Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

HOTARARE nr. 1.617 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.070/1999

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 15 decembrie 2008

Comenteaza legea

 


În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, al <>art. II din Legea nr. 132/2008 pentru modificarea şi completarea <>Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

ART. I
Normele metodologice de aplicare a dispoziţiilor <>Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.070 din 29 decembrie 1999 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 31 decembrie 1999, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. Articolul 1 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 1. - Prezentele norme metodologice se aplicã pentru toate cultele religioase recunoscute potrivit legii, care beneficiazã, la cerere, de sprijinul statului pentru salarizarea personalului clerical, în condiţiile <>Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare."
2. Articolul 2 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 2. - (1) Numãrul posturilor personalului clerical, prevãzut în anexele nr. 1-3 la <>Legea nr. 142/1999 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pentru care statul sprijinã salarizarea prin alocarea unui fond de la bugetul de stat se repartizeazã anual de Ministerul Culturii şi Cultelor fiecãrui cult recunoscut, pe baza propunerilor unitãţilor centrale de cult ale cultelor recunoscute, în raport cu numãrul credincioşilor, conform ultimului recensãmânt, cu nevoile reale şi cu fondul alocat în acest scop.
(2) Repartizarea posturilor personalului clerical din conducerea cultelor recunoscute şi a unitãţilor centrale de cult, asimilat celui încadrat pe funcţii de demnitate publicã, se face prin ordin al ministrului culturii şi cultelor."
3. La articolul 3, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 3. - (1) Condiţiile de ocupare a gradelor profesionale ale personalului clerical care îşi desfãşoarã activitatea în unitãţile de cult sunt transmise spre aprobare Ministerului Culturii şi Cultelor de cãtre fiecare cult recunoscut sau, dupã caz, de fiecare unitate centralã de cult din cadrul cultului, ţinându-se seama de organizarea proprie a fiecãrui cult."
4. La articolul 3, alineatul (2) se abrogã.
5. La articolul 3, alineatul (4) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(4) Fondul de salarii corespunzãtor perioadei în care unele posturi sunt vacante sau în care titularii posturilor se aflã în incapacitate temporarã de muncã se restituie, în luna urmãtoare, Ministerului Culturii şi Cultelor."
6. Dupã articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu urmãtorul cuprins:
"Art. 3^1. - Sunt considerate unitãţi de cult cu venituri reduse, în sensul <>art. 2^1 din Legea nr. 142/1999 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, unitãţile de cult care îndeplinesc una dintre urmãtoarele condiţii:
a) credincioşii sunt, în proporţie de minimum 40%, persoane în vârstã de peste 65 de ani;
b) au pânã la 200 de familii sau se aflã situate în zone izolate, greu accesibile;
c) nu dispun de lãcaş de cult sau de casã parohialã, iar personalul clerical nu deţine locuinţã proprietate personalã în localitate;
d) nu beneficiazã de sprijin financiar pentru salarizarea personalului neclerical."
7. Articolul 4 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 4. - (1) Sumele alocate de la bugetul de stat destinate sprijinirii eparhiilor, aşezãmintelor şi reprezentanţelor religioase româneşti din afara graniţelor, care desfãşoarã activitãţi deosebite în vederea menţinerii identitãţii lingvistice, culturale şi religioase a românilor din afara graniţelor, se alocã prin unitatea centralã de cult din România, cu încadrarea în limita prevãzutã la <>art. 5 alin. (1) din Legea nr. 142/1999 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Destinaţiile sumelor prevãzute la alin. (1) se stabilesc de unitãţile centrale ale cultelor recunoscute împreunã cu conducerile unitãţilor de cult din afara graniţelor, sumele urmând a fi utilizate pentru completarea salariilor personalului clerical al respectivelor unitãţi, inclusiv pentru plata contribuţiilor prevãzute de lege la asigurãrile sociale de stat, la asigurãrile sociale de sãnãtate, la asigurãrile de şomaj, precum şi a altor contribuţii obligatorii prevãzute de lege pentru angajator.
(3) Obligaţia de a justifica modul de utilizare a sumelor prevãzute la alin. (1) revine unitãţii centrale de cult din România, prin prezentarea, în termen de 90 de zile de la data virãrii, la Ministerul Culturii şi Cultelor a documentelor prevãzute de normele legale în vigoare."
8. Articolul 5 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 5. - (1) Fondurile aferente drepturilor stabilite în condiţiile prevãzute de <>Legea nr. 142/1999 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se asigurã, la cererea fiecãrui cult religios recunoscut potrivit legii, prin bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor.
(2) Pentru obţinerea fondurilor, anual, cultele recunoscute vor înainta propuneri, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(3) Dupã aprobarea bugetului de stat, Ministerul Culturii şi Cultelor comunicã cultelor recunoscute numãrul de posturi şi fondurile alocate de la bugetul de stat, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.
(4) Cultele recunoscute transmit anual, pânã la data de 31 martie, Ministerului Culturii şi Cultelor, statele de funcţii şi statele de personal, actualizate la nivelul numãrului de posturi şi al fondurilor aprobate."
9. Articolul 6 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 6. - Virarea fondurilor aprobate cãtre unitãţile subordonate se face prin ordin de platã, de cãtre Ministerul Culturii şi Cultelor, în limita fondurilor primite de la bugetul de stat, potrivit legii, astfel încât plata drepturilor cuvenite personalului beneficiar angajat, inclusiv contribuţiile la asigurãrile sociale de stat, la asigurãrile sociale de sãnãtate, la asigurãrile de şomaj, precum şi a altor contribuţii obligatorii prevãzute de lege pentru angajator sã se facã cel mai târziu în ultima zi lucrãtoare a lunii."
10. La articolul 8, alineatele (1) şi (3) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"<>Art. 8. - (1) Unitãţile de cult care, potrivit prevederilor Legii nr. 142/1999 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, primesc fonduri de la bugetul de stat au obligaţia sã raporteze cãtre unitãţile centrale de cult modul de utilizare a acestor fonduri.
.........................................................................
(3) Virarea contribuţiilor cãtre asigurãrile sociale de stat, la asigurãrile sociale de sãnãtate, la asigurãrile de şomaj, precum şi a altor contribuţii obligatorii prevãzute de lege pentru angajator se face conform reglementãrilor legale în vigoare."
11. La articolul 8, dupã alineatul (1) se introduc douã noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu urmãtorul cuprins:
"(1^1) Unitãţile centrale de cult au obligaţia sã transmitã Ministerului Culturii şi Cultelor documente justificative cu privire la modul de utilizare a fondurilor de la bugetul de stat, în termen de 30 de zile de la data alocãrii.
(1^2) Nerespectarea de cãtre unitãţile centrale de cult a obligaţiei prevãzute la alin. (1^1) atrage suspendarea alocãrii fondurilor de la bugetul de stat."
12. Articolul 9 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 9. - (1) Fondurile primite de la bugetul de stat de cãtre unitãţile centrale de cult se înregistreazã în contabilitatea acestora potrivit prevederilor <>Legii contabilitãţii nr. 82/1991 , republicatã, şi ale <>Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementãrilor contabile pentru persoanele juridice fãrã scop patrimonial.
(2) Modul de utilizare a fondurilor alocate de la bugetul de stat potrivit prevederilor <>Legii nr. 142/1999 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, este supus controlului Ministerului Culturii şi Cultelor şi al altor organe abilitate de lege."
13. Articolul 10 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 10. - Ministerul Culturii şi Cultelor poate emite precizãri privind aplicarea prezentelor norme metodologice, care vor fi aprobate prin ordin al ministrului şi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I."

ART. II
Prezenta hotãrâre intrã în vigoare la data de 1 ianuarie 2009.

ART. III
<>Hotãrârea Guvernului nr. 1.070/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispoziţiilor <>Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 31 decembrie 1999, cu modificãrile şi completãrile aduse prin prezenta hotãrâre, se va republica, dându-se textelor o nouã numerotare.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemneazã:
--------------
Ministrul culturii şi cultelor,
Adrian Iorgulescu

Ministrul muncii, familiei
şi egalitãţii de şanse,
Mariana Câmpeanu

Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian

Bucureşti, 4 decembrie 2008.
Nr. 1.617.

 

Trascina file per caricare