Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

LEGE nr. 142 din 27 iulie 1999 (*republicata*)

privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului*)

EMITENT PARLAMENTUL

Publicat în 
MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 3 iunie 2009

–––
Nota *) Republicata în temeiul art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 155/2008 pentru modificarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 778 din 20 noiembrie 2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 117/2009, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 29 aprilie 2009, dându-se textelor o noua numerotare.


Legea nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului a fost publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 29 iulie 1999 si a mai fost modificata si completata prin:
- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 6 iunie 2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 647/2001, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 16 ianuarie 2002,
- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 197/2000 pentru modificarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 580 din 20 noiembrie 2000, respinsa prin Legea nr. 765/2001, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 16 ianuarie 2002;
- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 10/2002 pentru modificarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 din 18 februarie 2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 354/2002, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 424 din 18 iunie 2002,
- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2003 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului clerical salarizat potrivit Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 24 februarie 2003, aprobata cu modificari prin Legea nr. 299/2003, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 484 din 7 iulie 2003;
- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 123/2003 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 919 din 22 decembrie 2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 164/2004, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 19 mai 2004;
- Legea nr. 132/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 522 din 10 iulie 2008.
- Prin Hotarârea Guvernului nr. 1.221/2002 privind indexarea cuantumului valorii de referinta sectoriala pentru personalul clerical, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 821 din 13 noiembrie 2002, cuantumul valorii de referinta sectoriala pentru personalul clerical a fost indexat.

Articolul 1
(1) Statul român sprijina cultele, recunoscute potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor, la cererea acestora, pentru salarizarea personalului clerical.
(2) Personalul clerical care beneficiaza de prevederile prezentei legi îsi pastreaza statutul de angajat al cultului religios recunoscut.
(3) Numarul posturilor personalului clerical pentru care statul sprijina salarizarea prin alocarea unui fond de la bugetul de stat se repartizeaza anual de Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, pe baza propunerilor unitatilor centrale de cult ale cultelor recunoscute, în raport cu numarul credinciosilor, conform ultimului recensamânt, cu nevoile reale si cu fondul alocat în acest scop.

Articolul 2
(1) Sprijinul statului pentru salarizarea personalului clerical care îsi desfasoara activitatea în tara, în cadrul cultelor din România, recunoscute potrivit legii, se stabileste dupa cum urmeaza:
a) personalul din conducerea cultelor asimilat celui încadrat pe functii de demnitate publica beneficiaza de o indemnizatie lunara prevazuta în anexa nr. 1. Indemnizatia lunara este unica forma de remunerare pentru personalul respectiv si reprezinta baza de calcul pentru stabilirea drepturilor si obligatiilor, care se determina în raport cu venitul salarial;
b) personalul din conducerea cultelor, altul decât cel prevazut la lit. a), beneficiaza de sprijin lunar la salarizare, potrivit functiilor pe care le ocupa, la nivelul salariilor de baza stabilite conform legii pentru cadrele didactice din învatamântul preuniversitar de stat, conform asimilarilor prevazute în anexa nr. 2;
c) personalul clerical care îsi desfasoara activitatea în unitatile de cult beneficiaza de sprijin lunar la salarizare în cuantum de 65% din salariile de baza stabilite conform legii pentru cadrele didactice din învatamântul preuniversitar de stat, potrivit nivelului de studii, gradului profesional obtinut si vechimii în activitatea clericala detinuta în cadrul cultelor din România, conform asimilarilor prevazute în anexa nr. 3.
(2) Numarul de posturi pentru personalul clerical se poate majora anual prin legea bugetului de stat.
(3) Indemnizatiile si cuantumul sprijinului lunar la salarizare, care se aloca de la bugetul de stat, prevazute la alin. (1), sunt în suma bruta si sunt impozabile, potrivit legii.

Articolul 3
(1) Prin exceptie de la prevederile art. 2 alin. (1) lit. c), personalul clerical care îsi desfasoara activitatea în unitatile de cult cu venituri reduse poate beneficia de un sprijin lunar la salarizare în cuantum de 80% din salariile de baza stabilite conform legii pentru cadrele didactice din învatamântul preuniversitar de stat, potrivit nivelului de studii, gradului profesional obtinut si vechimii în activitatea clericala detinuta în cadrul cultelor din România, conform asimilarilor prevazute în anexa nr. 3.
(2) Criteriile în baza carora unitatile de cult sunt considerate ca fiind cu venituri reduse, potrivit alin. (1), se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi**).
–––-
Nota **) A se vedea Hotarârea Guvernului nr. 1.070/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 31 decembrie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Personalul clerical poate beneficia de prevederile alin. (1) în procent de 30% din totalul posturilor clericale prevazute în anexa nr. 3, pentru care se aloca sprijin la salarizare de la bugetul de stat.
(4) Numarul de posturi stabilite potrivit alin. (3) va fi repartizat pe culte, în raport cu numarul credinciosilor, conform ultimului recensamânt, si cu nevoile reale.
(5) Unitatile centrale de cult, în baza numarului de posturi comunicat anual, transmit Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National propuneri motivate cuprinzând nominalizarea unitatilor de cult pentru al caror personal clerical se doreste acordarea sprijinului lunar prevazut la alin. (1) si care întrunesc conditiile si criteriile prevazute la alin. (1) si (2).
(6) Listele unitatilor de cult al caror personal clerical beneficiaza de sprijin lunar în conditiile alin. (1), precum si modificarea acestora se stabilesc la propunerea unitatilor centrale de cult si se aproba anual prin ordin al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national.
(7) Nu beneficiaza de prevederile alin. (1) personalul clerical de la unitatile de cult care obtin venituri din închirierea, arendarea si concesionarea proprietatilor.

Articolul 4
Conditiile de ocupare a gradelor profesionale ale personalului clerical prevazut la art. 2 alin. (1) lit. c) se aproba de Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, la propunerea cultelor recunoscute.

Articolul 5
De la bugetul de stat se asigura, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, numai drepturile stabilite în conditiile prevazute la art. 2 si 3, inclusiv contributiile la asigurarile sociale de stat, la asigurarile sociale de sanatate, la asigurarile de somaj, precum si alte contributii obligatorii prevazute de lege pentru angajator.

Articolul 6
(1) Pentru sprijinirea asezamintelor religioase românesti din afara granitelor, care desfasoara activitati deosebite în vederea mentinerii identitatii lingvistice, culturale si religioase a românilor din afara granitelor, se aloca de la bugetul de stat, prin unitatea centrala de cult din România, o suma reprezentând echivalentul în lei a 200.000 de euro lunar.
(2) Suma prevazuta la alin. (1) se aloca unitatilor centrale ale cultelor recunoscute, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National.
(3) Destinatiile sumei prevazute la alin. (1) se stabilesc de unitatile centrale ale cultelor recunoscute, împreuna cu conducerile unitatilor de cult din afara granitelor, suma urmând a fi utilizata pentru completarea salariilor personalului clerical al respectivelor unitati, inclusiv pentru plata contributiilor prevazute de lege la asigurarile sociale de stat, la asigurarile sociale de sanatate, la asigurarile de somaj, precum si a altor contributii obligatorii prevazute de lege pentru angajator. Obligatia de a justifica modul de utilizare a acestei sume revine unitatii centrale de cult din România, prin prezentarea la Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National a documentelor prevazute de normele legale în vigoare.
(4) Suma prevazuta la alin. (1), respectiv echivalentul în lei al acesteia, poate fi modificata anual prin legea bugetului de stat.

Articolul 7
Începând cu data intrarii în vigoare a prezentei legi personalul clerical prevazut la art. 2 si 6 nu mai beneficiaza de alte contributii de la bugetul de stat, acordate în baza Ordonantei Guvernului nr. 4/1993*) privind acordarea de contributii de la bugetul de stat pentru completarea salarizarii personalului unitatilor de cult din tara si a personalului deservent al cultului ortodox care îsi desfasoara activitatea în strainatate, aprobata prin Legea nr. 88/1994, cu modificarile ulterioare, si a Ordonantei Guvernului nr. 38/1994 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult cu venituri mici sau fara venituri si acordarea de indemnizatii unor ierarhi si cadre din conducerea cultelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 130/1994, cu modificarile ulterioare.
–––
Nota *) Ordonanta Guvernului nr. 4/1993 a fost abrogata prin Ordonanta Guvernului nr. 72/2000 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult cu venituri mici sau fara venituri apartinând cultelor religioase din România, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 29 august 2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 244/2001, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 1 iunie 2001.
- Ordonanta Guvernului nr. 72/2000 a fost abrogata prin Ordonanta Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinând cultelor religioase recunoscute din România, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 1 septembrie 2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 125/2002, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 25 martie 2002.

Articolul 8
Personalul clerical încadrat în unitatile bugetare nu beneficiaza de prevederile prezentei legi, acesta fiind salarizat în conformitate cu dispozitiile legale care reglementeaza salarizarea personalului încadrat în aceste unitati.

Articolul 9
Drepturile stabilite potrivit dispozitiilor legale în vigoare se acorda în continuare personalului angajat în cadrul cultelor religioase din România, potrivit legii, pentru care nu sunt aplicabile prevederile prezentei legi.

Articolul 10
Modul de utilizare a fondurilor alocate de la bugetul de stat, potrivit prezentei legi, este supus controlului Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National si altor organe abilitate de lege.

Articolul 11
Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta lege.

Articolul 12
Guvernul va elabora norme metodologice de aplicare a dispozitiilor prezentei legi**), la propunerea Secretariatului de Stat pentru Culte, în urma consultarii acestuia cu cultele religioase.
–––
Nota **) A se vedea Hotarârea Guvernului nr. 1.070/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 31 decembrie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare.

Anexa 1
INDEMNIZATIILE
personalului din conducerea cultelor recunoscute si a unitatilor centrale de cult, asimilat celui încadrat pe functii de demnitate publica

Nr.

crt.

 

 

           Functia                              

 

 

 Numarul

 maxim de

 posturi

 

Indemnizatia

   lunara

   – lei –

 

 

 

 1.

 

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

     1

 

     8.357

 

 

 

 2.

 

 

Arhiepiscop major, mitropolit Biserica Ortodoxa

Româna si Biserica Româno-Catolica

 

 

    11

 

 

     7.698

 

 

 

 3.

 

 

Arhiepiscop, sef de cult (mitropolit, episcop,

muftiu, sef rabin, presedinte uniune, presedinte)

 

 

    16

 

 

     7.244

 

 

 

 4.

 

Episcop, episcop-vicar patriarhal

 

    39

 

     6.629

 

 

 

 5.

 

 

Episcop-vicar, episcop coajutor, episcop

auxiliar, arhiereu-vicar

 

 

    26

 

 

     6.342

 

 

 Anexa 2
Personalul din conducerea cultelor si a unitatilor de cult, altul decât cel asimilat functiilor de demnitate publica

Nr.

crt.

 

 

         Functia clericala         

 

 

Numarul de

  posturi

  pentru

 care se

 asigura

 sprijin

 lunar la

salarizare

 

  Functia didactica cu

   care se asimileaza   

 

 

 

 

 1.

 

 

Vicepresedinte uniune, vicar

administrativ patriarhal, vicar

general, secretar general, consilier

patriarhal, prim-rabin             

 

 

 

     46  

 

 

Profesor cu studii

superioare, cu grad

didactic I si vechime

în învatamânt peste

40 ani

 

 

 

 2.

 

 

Secretar patriarhal, inspector

general bisericesc, vicar

administrativ eparhial, vicar

episcopal                          

 

 

 

     41  

 

 

Profesor cu studii

superioare, cu grad

didactic I si vechime în

învatamânt între 22 si

25 ani

 

 

 

 3.

 

 

Secretar Cancelaria patriarhala,

consilier eparhial, secretar

eparhial, inspector eparhial, exarh,

protopop                           

 

 

 

    715  

 

 

Profesor cu studii

superioare, cu grad

didactic II si vechime

în învatamânt între 10

si 14 ani

 

 

 

 4.

 

 

Staret, superioara, egumen         

 

 

    466  

 

 

Profesor cu studii

superioare, cu grad

didactic II si vechime

în învatamânt între 2

si 6 ani

 

 

 Anexa 3
Personal clerical angajat în unitatile cultelor recunoscute din România

Nr.

crt.

 

 

         Functia clericala         

 

 

Numarul de

  posturi

  pentru

 care se

 asigura

 sprijin

 lunar la

salarizare

 

  Functia didactica cu

   care se asimileaza   

 

 

 

 

 

 

Preot, diacon, pastor, vestitor,

imam, rabin, cantor,oficiant de cult

 

 

   15.237

 

 

 

 

 

 1.

 

 

Cu studii superioare:               

 

 

   10.957

 

 

Profesor cu studii

superioare

 

 

 

1.1.

 

gradul I

 

    3.018

 

gradul didactic I

 

 

 

1.2.

 

gradul II

 

    3.238

 

gradul didactic II

 

 

 

1.3.

 

definitiv

 

    2.440

 

definitiv

 

 

 

1.4.

 

debutant

 

    2.261

 

debutant

 

 

 

 2.

 

 

Cu studii medii:                   

 

 

    4.280

 

 

Învatator, educator,

maistru-instructor cu

studii medii

 

 

 

2.1.

 

gradul I

 

      663

 

gradul didactic I

 

 

 

2.2.

 

gradul II

 

      783

 

gradul didactic II

 

 

 

2.3.

 

definitiv

 

    1.690

 

definitiv

 

 

 

2.4.

 

debutant

 

    1.144

 

debutant

 

 

 


NOTA:
Sprijinul lunar la salarizarea personalului clerical se determina, în conditiile prezentei legi, pe transe de vechime în activitatea clericala, în mod corespunzator cu salariile de baza ale cadrelor didactice astfel cum sunt stabilite prin lege, pe transe de vechime.
NOTA:
Reproducem mai jos prevederi care nu sunt încorporate în forma republicata a Legii nr. 142/1999 si care se aplica, în continuare, ca dispozitii proprii ale actelor modificatoare:
- art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului:
„Art. II. – De drepturile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului poate beneficia, de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, si personalul clerical care a intrat sub incidenta prevederilor art. 1 alin. (3) din aceeasi lege si care nu a beneficiat de sprijinul statului pentru salarizarea clerului.”;
- art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 10/2002 pentru modificarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului:
„Art. III. – (1) Prezenta ordonanta de urgenta se aplica începând cu data de 1 martie 2002.
(2) Pe data prevazuta la alin. (1) se abroga art. I pct. 2^2 si 2^3 si art. I^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 6 iunie 2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 647/2001, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 16 ianuarie 2002.”;
- art. II din Legea nr. 132/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului:
„Art. II. – În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Culturii si Cultelor, în urma consultarii cu cultele religioase, va supune aprobarii, prin hotarâre a Guvernului*), modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 1.070/1999, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 31 decembrie 1999.”;
–––
Nota *) A se vedea Hotarârea Guvernului nr. 1.617/2008 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, aprobata prin Hotarârea Guvernului nr. 1.070/1999, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 15 decembrie 2008.
- art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 155/2008 pentru modificarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului:
„Art. II. – Prezenta ordonanta de urgenta intra în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2009.”

Trascina file per caricare