Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

HGM740/2002  Внутренний номер:  296736
 

Республика Молдова

ПРАВИТЕЛЬСТВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Nr. 740
от  11.06.2002

о культовых зданиях и сооружениях

 

Опубликован : 20.06.2002 в Monitorul Oficial Nr. 079     статья № : 838

 

Изменено

PGC1741 31.12.2002/MO198 31.12.2002 ст.1894

В целях определения принадлежности культовых зданий и сооружений и регистрации права собственности на указанные объекты в соответствии с Законом о культах № 979 от 24 марта 1992 г., Законом о кадастре недвижимого имущества № 1543-XIII от 25 февраля 1998 г., Законом о государственном землеустройстве, государственном земельном кадастре и мониторинге земель № 1247-XII от 22 декабря 1992 г., Законом об охране памятников № 1530-XII от 22 июня 1992 г., Государственной программой создания кадастра недвижимого имущества, утвержденной Постановлением Правительства Республики Молдова № 1030 от 12 октября 1998 г., Правительство Республики Молдова ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

1. В 30-дневный срок со дня подачи заявлений представителями религиозных культов примэриям муниципиев, городов и сел (коммун) создать из компетентных лиц, под председательством примаров, с привлечением, при необходимости, специалистов в данной области из отраслевых органов центрального управления комиссию по определению принадлежности культовых зданий и сооружений и оценке площади прилегающих территорий.

 

2. Государственному агентству земельных отношений и кадастра:

[Абзац 1 пкт.2 в редакции PGC741 31.12.2002/MO198 31.12.2002 ст.1894]

обеспечить регистрацию культовых зданий и сооружений и прилегающей территории на основании поданных заявлений;

обеспечить регистрацию за соответствующими культами права собственности на культовые здания и сооружения, в которых действуют их составные части, согласно регистрационным сертификатам, если законом или положением о их деятельности не предусмотрены другие способы. Исключение составляют культовые здания и сооружения, являющиеся памятниками, охраняемыми государством

совместно с соответствующими службами органов местного публичного управления оформить и выдать церковным приходам и религиозным общинам, по их заявлению, документы, удостоверяющие права собственности на землю в соответствии с действующим законодательством.

 

3. Органам местного публичного управления по заявкам религиозных культов оформлять и выдавать в соответствии с действующим законодательством документы, удостоверяющие право собственности на земли, прилегающие к культовым зданиям и сооружениям

[Пкт.3 введён PGC1741 31.12.2002/MO198 31.12.2002 ст.1894]

[Пкт.4 в редакции PGC1741 31.12.2002/MO198 3.12.2002 ст.1894]

 

4. Церковным приходам или религиозным общинам, которые действуют в зданиях, имеющих статус памятников, охраняемых государством (список прилагается), в обязательном порядке совместно с Министерством культуры оформить документы на право бесплатного пользования этими зданиями согласно действующему законодательству.

4. Министерству культуры оформить совместно с вышестоящими органами религиозных культов, зарегистрированными в Республике Молдова, документы на бесплатное использование культовых зданий, имеющих статус памятников, охраняемых государством (согласно приложению), в которых действуют составные части соответствующих культов

 

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА                     Василе ТАРЛЕВ

Контрассигнуют:

министр юстиции                                         Ион МОРЕЙ

министр культуры                                      Ион ПЭКУРАРУ

Кишинэу, 11 июня 2002 г.

№ 740.

 

Приложение

к Постановлению Правительства

Республики Молдова № 740

от 11 июня 2002 г.

 

Trascina file per caricare

GM740/2002, ID intern unic:  296736
 

Republica Moldova

GUVERNUL

HOTĂRÎRE Nr. 740
din  11.06.2002

cu privire la edificiile şi locaşurile de cult

 

Publicat : 20.06.2002 în Monitorul Oficial Nr. 79-81     art Nr : 838

 

MODIFICAT

HG1741 din 31.12.02, MO198/31.12.02 art.1894

În scopul determinării apartenenţei edificiilor şi locaşurilor de cult şi înregistrării dreptului de proprietate asupra acestor obiecte în conformitate cu Legea despre culte nr. 979 din 24 martie 1992, Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998, Legea despre reglementarea de stat a regimului proprietăţii funciare, cadastrul funciar de stat şi monitoringul funciar nr. 1247-XII din 22 decembrie 1992, Legea privind ocrotirea monumentelor nr. 1530-XII din 22 iunie 1993, Programul de stat de creare a cadastrului bunurilor imobile, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1030 din 12 octombrie 1998, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:

 

1. În termen de 30 zile din data cererilor depuse de reprezentanţii cultelor religioase, primăriile municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor) vor crea din persoane competente, sub preşedinţia primarilor şi invitînd, în caz de necesitate, specialişti în domeniu din autorităţile centrale de stat, comisii pentru determinarea apartenenţei edificiilor şi locaşurilor de cult şi evaluarea suprafeţei terenurilor aferente ale acestora.

 

2. Agenţia de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru:

va asigura înregistrarea după cultele respective a dreptului de proprietate asupra edificiilor şi locaşurilor de cult în care funcţionează părţile componente ale cultelor religioase, conform certificatelor de înregistrare, dacă legea sau statutul lor nu prevede altă modalitate. Excepţie fac edificiile şi locaşurile de cult care constituie monumente ocrotite de stat;
    [Pct.2 al.1) modificat prin HG1741 din 31.12.02, MO198/31.12.02 art.1894]
în comun cu organele corespunzătoare ale autorităţilor publice locale, va perfecta şi va elibera parohiilor şi comunităţilor religioase, la cererea acestora, titluri de autentificare a dreptului deţinătorilor de teren în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

3. Autorităţile administraţiei publice locale, la cererea reprezentanţilor cultelor religioase, vor perfecta în conformitate cu legislaţia în vigoare titlurile de autentificare a drepturilor deţinătorului de teren pentru terenurile aferente edificiilor şi locaşurilor de cult.

[Pct.3 introdus prin HG1741 din 31.12.02, MO198/31.12.02 art.1894; pct.3 devine 4]

 

4. Ministerul Culturii va perfecta, în comun cu organele ierarhic superioare ale cultelor religioase, înregistrate pe teritoriul republicii, actele de folosinţă gratuită a edificiilor de cult cu statut de monumente ocrotite de stat (specificate în anexă) în care funcţionează părţile componente ale cultelor respective.
    [Pct.4 introdus prin HG1741 din 31.12.02, MO198/31.12.02 art.1894]

    PRIM-MINISTRU

    AL REPUBLICII MOLDOVA                                Vasile TARLEV

    Contrasemnată:

    Ministrul justiţiei                                                       Ion Morei

    Ministrul culturii                                                        Ion Păcuraru

    Chişinău, 11 iunie 2002.

    Nr. 740.

Anexă

la Hotărîrea Guvernului

Republicii Moldova nr.740

din 11 iunie 2002

 

Lista edificiilor de cult care au statut de monumente ocrotite
de stat (Conform Registrului monumentelor Reublicii Moldova
ocrotite de stat, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului Republicii
Moldova nr.153-XII din 22 iunie 1993)

I. Municipiul Chişinău

 

Nr. d/o Localităţile şi denumirile monumentelor Nr. de înregistrare a monumentelor Cate-goria monu-menţtului

1 Chişinău-Catedrala "Naşterea Domnului" nr.2 N

2 Chişinău-Catedrala "Sf. Mucenic Teodor Tron" nr.25 N

3 Chişinău-Biserica "Întîmpinarea Domnului" nr.22 N

4 Chişinău-Biserica "Buna-Vestire" nr.17 N

5 Chişinău-Biserica"Sf. Panteleimon" nr.24 N

6 Chişinău-Biserica "Sf.Gheorghe" nr.18 N

7 Chişinău-Biserica "Sf. Dumitru" nr.19 N

8 Chişinău-Biserica "Schimbarea la Faţă" nr.15 N

9 Chişinău-Biserica "Adormirea Maicii Domnului" nr.16 N

10 Chişinău-Biserica "Sf.Teodora de la Sihla" nr.27 N

11 Băcioi-Biserica "Sf. Arh. Mihail" nr.683 N

12 Budeşti-BIserica "Sf. Arh. Mihail" nr.269 N

13 Cruzeşti-Biserica "Acoperămîntul Maicii Domnului" nr.409 N

14 Coloniţa-Biserica "Naşterea Maicii Domnului" nr.282 N

15 Durleşti-Biserica "Sf. Arh. Mihail" nr.395 N

16 Ghidighici-Biserica "Acoperămîntul Maicii Domnului" nr.1375 N

17 Sîngera-Biserica "Adormirea Maicii Domnului" nr.414 N

18 Truşeni-Biserica "Sf. Arh. Mihail" nr.1428 N

 

II. Judeţul Chişinău

 

1 Bardar-Biserica "Sf.Nicolae" nr.674 N  

2 Botnăreşti-Biserica "Cuv.Parascheva" nr.21 N  

3 Bulboaca-Biserica "Sf. Arh. Mihail" nr.26 N  

4 Calfa-Biserica "Naşterea Maicii Domnului" nr.43 N  

5 Căpriana- Biserica "Sf. Treime" nr.1358 N  

6 Cărbuna-Biserica "Sf. Arh. Mihail" nr.95 N  

7 Chirianca-Biserica "Acoperămîntul Maicii Domnului" nr.96 N  

8 Cigîrleni-BIserica "Acoperămîntul Maicii Domnului" nr.96 N  

9 Cimişenni-Biserica "Sf. Împ. Constantin şi Elena" nr.274 N  

10 Cobusca Nouă-Biserica "Naşterea Maicii Domnului" nr.56 N  

11 Cobusca Veche-Biserica "Acoperămîntul Maicii Domnului" nr.72 N  

12 Codreanca-BIserica "Sf. Arh. Mihail" nr.1363 N  

13 Costeşti-Biserica "Sf. Nicolae" nr.694 N  

14 Corjova-BIserica "Sf. Arh Mihail şi Gavriil" nr.286 N  

15 Dănceni-Biserica "Sf. Dumitru" nr.704 N  

16 Delacău-Biserica "Acoperămîntul Maicii Domnului" nr.78 N  

17 Dolna-Biserica "Naşterea Maicii Domnului" nr.870 N  

18 Drăsliceni-Biserica "Acoperămîntul Maicii Domnului" nr.294 N  

19 Dubăsarii Vechi-Biserica "Sf. Arh Mihail" nr.298 N  

20 Geamăna-Biserica "Sf. Gheorghe" nr.81 N  

21 Goienii Vechi-Biserica "Acoperămîntul Maicii Domnului" nr.301 N  

22 Hansa-Biserica "Sf. Împ. Constantin şi Elena" nr.709 N  

23 Hîrbovăţ-BIserica "Sf. Nicolae" nr.100 N  

24 Hîrtopul Mare-BIserica "Minunea Sf. Arh. Mihail" nr.306 N  

25 Hîrtopul Mic-Biserica "Sf.Nicolae" nr.308 N  

26 Holercani-Biserica "Sf.Nicolae" nr.420 N  

27 Horeşti-Biserica "Sf.Nicolae" nr.727 N  

28 Hruşova-Biserica "Adormirea Maicii Domnului" nr.313 N  

29 Ialoveni-Biserica "Cuvioasa Parascheva" nr.666 N  

30 Izbişte-Biserica "Sf. Dumitru" nr.317 N  

31 Işnovăţ-Biserica "Sf. Nicolae" nr.314 N  

32 Lozova-Biserica "Sf. Nicolae" nr.1385 N  

33 Mărcăuţi-Biserica "Acoperămîntul Maicii Domnului" nr.430 N  

34 Mereni-BIserica "Sf. Arh. Mihail" nr.113 N  

35 Micăuţi-Biserica "Sf. Treime" nr.1391 N  

36 Micleuşeni-Biserica "Sf. Treime" nr.909 N  

37 Micleşti-Biserica "Sf. Spiridon" nr.339 N  

38 Moleşti-Biserica "Sf. Nicolae" nr.749 N  

39 Molovata Nouă-Biserica "Naşterea Maicii Domnului" nr.435 N  

40 Nimoreni-Biserica "Sf. Arh. Mihail şi Gavriil" nr.753 N  

41 Ohrincea-Biserica "Sf. Treime" nr.343 N  

42 Onişcani-Biserica "Sf. Treime" nr.346 N  

43 Oneşti-Biserica "Naşterea Maicii Domnului" nr.1396 N  

44 Oxintea-Biserica "Sf. Nicolae" nr.439 N  

45 Paşcani-Biserica "Sf. Dumitru" nr.349 N  

46 Pănăşeşti-Biserica "Sf. muc. Varvara" nr.1398 N  

47 Pojăreni-Biserica "Sf. Nicolae" nr.1879 N  

48 Găleşti-Biserica "Sf. Arh. Mihail" nr.1370 N  

49 Gura Bîcului-Biserica "Sf. Nicolae" nr.94 N  

50 Recea-Biserica "Sf. Dumitru" nr.1406 N  

51 Roşcani-Biserica "Sf. Ioan Teologul" nr.1411 N  

52 Roşcani-Biserica "Sf. Dumitru" nr.1412 N  

53 Ruseştii Noi-Biserica "Sf. Arh. Mihail" nr.764 N  

54 Sadova-Biserica "Sf. Nicolae" nr.218 N  

55 Scoreni-Biserica "Sf. Spiridon" nr.1416 N  

56 Sireţ-Biserica "Sf. Nicolae" nr.1418 N  

57 Sociteni-Biserica "Sf. Arh. Mihail" nr.766 N  

58 Speia (în listă notată greşit Preia)-Biserica "Sf. Dumitru" nr.141 N  

59 or. Străşeni-Biserica "Sf. Cuvioasa Parascheva" nr.1349 N  

60 or. Străşeni-Biserica "Sf. Nicolae" nr.1350 N  

61 Şerpeni-Biserica "Sf. Gheorghe" nr.146 N  

62 Puhoi-Biserica "Sf. Nicolae" nr.757 N  

63 Rădeni-Biserica "Sf. Ioan Teologul" nr.1403 N  

64 Rîşcova-Biserica "Înălţarea Domnului" nr.353 N  

65 Teliţa-Biserica "Acoperămîntul Maicii Domnului" nr.149 N  

66 Tătăreşti-Biserica "Sf. Maria Magdalena" nr.1423 N  

67 Ţipala-Biserica "Sf. Arh. Mihail şi Gavriil" nr.777 N  

68 Ulmu-Biserica "Întrarea Maicii Domnului în Biserică" nr.788 N  

69 Văsieni-Biserica "Sf. Arh. Mihail" nr.796 N  

70 Voinova-Biserica "Sf. Nicolae" nr.1432 N  

71 Vorniceni-Biserica "Sf. Apostoli Petru şi Pavel" nr.1440 N  

72 Zăicani-Biserica "Naşterea Maicii Domnului" nr.367 N  

73 Zîmbreni-Biserica "Înălţarea Domnului" nr.801 N  

74 Zubreşti-Biserica "Sf. Arh. Mihail" nr.1444 N  

 

III. Judeţul Bălţi

 

1 Bălţi-Sediul Episcopiei nr.49 N

2 Bălţi-Catedrala "Sf. Nicolae" nr.20 N

3 Bălţi-Biserica "Sf. Împăraţi Constantin şi Elena" nr.19 N

3 Bălţi-Biserica "Sf. Apostoli Petru şi Pavel" nr.8 N

4 Bălţi-Biserica "Sf. Parascheva" nr.12 N

5 Bălţi-Biserica "Sf. Arh. Mihail şi Gavriil" nr.10 N

6 Albineţul Vechi-Biserica "Sf. Arh. Mihail" nr.1063 N

7 Aluniş-Biserica "Adormirea Maicii Domnului" nr.2081 N

8 Balatino-Biserica "Adormirea Maicii Domnului" se înregistrează N

9 Bălăşeşti.Biserica "Sf. Nicolae" nr.2296 N

10 Bilicenii Vechi-BIserica "Sf. Nicolae" nr.23116 N

11 Borosenii Noi-Biserica "Sf. Nicolae" nr.2088 L

12 Branişte-Biserica "Sf. Arh. Mihail" nr.2089 N

13 Catranîc-Biserica "Sf. Gheorghe" nr.1083 L

14 Călineşti-Biserica "Sf. Nicolae" nr.1089 L

15 Cajba-Biserica "Sf. Arh. Mihail" nr.1508 L

16 Ciuciulea-Biserica "Sf. Gheorghe" nr.1522 N

17 Ciuciulea-Biserica "Sf. Gheorghe" nr.854 N

18 Chişcăreni-Biserica "Sf. Nicolae" nr.2354 N

19 Cobani-Biserica de lemn "Sf. Arh. Mihail" nr.1531 N

20 Copăceni-Biserica "Sf. Treime" nr.2376 N

21 Coşcodeni-Biserica "Sf. Arh Mihail" nr.2385 N

22 Cubolta-Biserica "Sf. Elizabeta" nr.2394 L

23 Cuhneşti-Biserica "Naşterea Maicii Domnului" nr.1540 N

24 Danu-Biserica "Sf. Treime" nr.1544 N

25 Dobrogea Nouă-Biserica "Adormirea Maicii Domnului" nr.2400 L

26 Drujineni-Biserica "Adormirea Maicii Domnului" nr.1106 N

27 Drăgăneşti-Biserica "Sf. Nicolae" nr.2413 N

28 Duruitoarea Veche-Biserica "Sf. Arh. Mihail" nr.2117 L

29 Duşmani-Biserica de lemn "Sf. Nicolae", sec.XVIII nr.1547 L

30 Făleşti-Biserica "Sf. Ierarh Nicolae" nr.1198 N

31 Funduri Vechi-Biserica de lemn "Sf. Treime, sec. XVIII" nr.1563 L

32 Gălăţeni-Biserica "Naşterea Maicii Domnului" nr.2124 N

33 Ghiliceni-Biserica "Sf. Dumitru" nr.1502 N

34 Glinjeni-Biserica "Adormirea Maicii Domnului", sec. XVIII nr.1116 N

35 Glodeni-Biserica de lemn "Sf. Arh. Mihail" nr.1493 N

36 Hăsnăşenii Mari-Biserica "Naşterea Maicii Domnului" nr.574 N

37 Hîjdieni-Biserica "Acoperămîntul Maicii Domnului" nr.1568 N

38 Heciul Nou-Biserica "Sf. Nicolae" nr.2438 N

39 Heciul Vechi-Biserica de lemn "Sf. Nicolae" nr.2441 N

40 Hiliuţi-Biserica de lemn "Naşterea Domnului" nr.2127 N

41 Horeşti-Biserica "Sf. Voievozi" nr.2127 N

42 Horodişte-Biserica "Sf. Treime" nr.2137 N

43 Iablona-Biserica de lemn "Sf. Nicolae" nr.1616 L

44 Iezurenii Vechi-Biserica "Sf. Nicolae" nr.2457 N

45 Limbenii Noi-Biserica de lemn "Sf. Împ. Constantin şi Elena" nr.1619 N

46 Limbenii Vechi-Biserica de lemn "Sf. Arh. Mihail" nr.1622 N

47 Mălăeşti-Biserica "Adormirea Maicii Domnului" nr.2163 L

48 Mărăndeni-Biserica "Sf. Nicolae" nr.1158 N

49 Mihăileni-Biserica "Acoperămîntul Maicii Domnului" nr.2167 N

50 Moara de Piatră-Biserica "Adormirea Maicii Domnului" nr.594 N

51 Moşeni-Biserica "Cuvioasa Parascheva" nr.2173 N

52 Musteaţă-Biserica de lemn, sec.XVIII se înregistrează N

53 Năvîrneţ-Biserica "Sf. Nicolae" nr.1176 N

54 Obreja Veche-Biserica "Sf. Împ. Constantin şi Elena" nr.1185 L

55 Pîrliţa-Biserica "Naşterea Maicii Domnului" nr.1198 N

56 Pîrjota-Biserica Tuturor Sfinţilor nr.2192 N

57 Pelenia-Biserica "Acoperămîntul Maicii Domnului" nr.2178 L

58 Pepeni-BIserica "Sf. Arh. Mihail" nr.2496 L

59 Pietreni-Biserica "Naşterea Maicii Domnului" nr.609 L

60 Pietrosu-Biaserica "Înălţarea Domnului" nr.1196 N

61 Popovca-Biserica "Sf. Arh. Mihail" nr.1206 N

62 Prepeliţa-Biserica "Sf. Nicolae" nr.2509 N

63 Or. Rîşcani-Biserica "Adormirea Maicii Domnului" nr.2068 N

64 Rădoaia-Biserica "Înălţarea Domnului" nr.2520 L

65 Răuţel-Biserica "Adormirea Maicii Domnului" nr.1214 N

66 Recea-Biserica "Naşterea Maicii Domnului" nr.2215 L

67 or.sSîngerei-Biserica "Sf. Gheorghe" nr.2280 L

68 Sărata Veche-Biserica "Sf. Arh. Mihail" nr.1222 N

69 Sofia-Biserica "Sf. Treime" nr.630 L

70 Slobozia Chişcăreni-Biserica "Sf. Treime" nr.2550 L

71 Şaptebani-Biserica de lemn "Acoperămîntul Maicii Domnului" nr.2231 L

72 Taxobeni-Biserica "Adormirea Maicii Domnului" nr.1231 L

73 Ţîpleşti-Biserica "Adormirea Maicii Domnului" nr.2573 N

74 Ustia-Biserica "Sf. Arh. Mihail" nr.1644 L

75 Valea Rusului-Biserica "Adormirea Maicii Domnului" nr.1236 N

76 Vasileuţi-Biserica "Acoperămîntul Maicii Domnului" nr.2240 N

77 Zgărdeşti-Biserica "Adormirea Maicii Domnului" nr.1571 N

 

IV. Judeţul Cahul

 

1 Cahul-Biserica "Sf. Arh. Mihail" nr.24 N

2 Alexandru Ioan Cuza-Biserica "Sf. Nicolae" nr.382 N

3 Baimaclia-Biserica "Sf. Dumitru" nr.89 N

4 Brînza-Biserica "Sf. Arh. Mihail" nr.385 N

5 Chioselia-Biserica "Adormirea Maicii Domnului" nr.60 N

6 Cociulia-Biserica "Sf. Arh. Mihail" nr.62 N

7 Colibaşi-Biserica "Sf. Arh. Mihail" nr.395 N

8 Crihana Veche-Biserica "Sf. Mc. Teodor Tiron" nr.38 N

9 Giurgiuleşti-Biserica "Sf. Mc. Gheorghe" nr.403 N

10 Pelinei-Biserica "Acoperămîntul Maicii Domnului" nr.47 N

11 Sadîc-Biserica "Sf. Ioan Botezătorul" nr.247 N

12 Slobozia Mare-Biserica "Sf. Arh. Mihail" nr.409 N

13 Tătăreşti-Biserica "Sf. Dumitru" nr.49 N

14 Toceni-Biserica "Sf. Prooroc Ilie" nr.80 N

15 Văleni-Biserica "Sf. Spiridon" nr.414 N

16 Zîrneşti-Biserica "Sf. Gheorghe" nr.52 N

 

V. Judeţul Edineţ

 

1 Edineţ-Biserica "Sf. Vasile cel Mare" nr.667 N

2 Alexandreni-Biserica "Sf. Arh. Mihail" nr.677 N

3 Alexeevca-Biserica "Sf. Alexei" nr.681 N

4 Arioneşti-Biserica "Sf. Nicolae" nr.357 N

5 Bălăsineşti-Biserica "Sf. Trei Ierarhi" nr.27 L

6 Bălcăuţi-Biserica "Sf. Arh. Mihail" nr.31 N

7 Baraboi-Biserica "Naşterea Maicii Domnului" nr.363 N

8 Bădrajii Vechi-Biserica "Sf. Gheorghe" nr.697 N

9 Beleavinţi-Biserica "Sf. Nicolae" nr.33 N

10 Berlinţi-Biserica "Acoperămîntul Maicii Domnului" nr.36 N

11 Bleşteni-Biserica "Sf. Treime" nr.704 N

12 Braicău-Biserica "Sf. Nicolae" nr.368 N

13 Brătuşenii Vechi-Biserica "Sf. Petru şi Pavel" nr.710 N

14 Boroseni-Biserica "Sf.Nicolae" nr.2088 N

15 Cepeleuţi-Biserica "Acoperămîntul Maicii Domnului" nr.1685 N

16 Cernoleuca-Biserica de lemn "Naşterea Maicii Domnului" nr.377 N

17 Chetroşica Nouă-Biserica "Sf. Nicolae" nr.861 N

18 Climăuţi-Biserica "Sf. Treime" nr.382 N

19 Clocuşna-Biserica "Sf. Ioan Teologul" nr.1696 N

20 Codreni-Biserica "Sf. Nicolae" nr.1700 N

21 Colicăuţi-Biserica "Sf. Grigore Teologul" nr.65 N

22 Corbu-Biserica "Cuvioasa Parascheva" nr.388 N

23 Corjeuţi-Biserica "Sf. Arh. Mihail" nr.71 N

24 Criva-Biserica "Sf. Arh. Mihail" nr.90 N

25 Drepcăuţi-Biserica "Sf. Arh. Mihail" nr.96 N

26 Brînzeni-Biserica "Sf. Arh. Mihail" nr.824 N

27 Bulboaca-Biserica "Sf. Nicolae" nr.46 N

28 Burlăneşti-Biserica "Sf. Arh. Mihail" nr.846 N

29 or. Donduşeni-Biserica "Sf. Nicolae" nr.344 N

30 Fîntîna Albă-BIserica "Acoperămîntul Maicii Domnului" nr.913 L

31 Frasin-Biserica "Sf. Arh. Mihail" nr.407 N

32 Gaşpar-Biserica "Sf. Arh. Mihail" nr.915 L

32 Gîrbova-Biserica "Adormirea Maicii Domnului" 1718 N

33 Goleni-Biserica "Sf. Nicolae" nr.919 N

34 Gordineşti-Biserica "Sf. Arh. Mihail" nr.923 N

35 Grimăncăuţi-Biserica "Sf. Treime" nr.104 N

36 Grinăuţi-Moldova-Biserica "Acoperămîntul Maicii Domnului" nr.1725 L

37 Hădărăuţi-Biserica "Înălţarea Domnului" nr.1736 N

38 Hancauţi-Biserica de lemn "Sf. Arh. Mihail" nr.939 N

39 Hincăuţi-Biserica "Sf. Arh. Mihail" nr.1738 N

40 Horodişte-Biserica "Sf. Treime" nr.411 N

41 Hlinca-Biserica "Sf. Arh. Mihail" nr.124 N

42 Hlinaia-Biserica "Sf. Nicolae" nr.946 N

43 Larga-Biserica "Sf. Treime" nr.127 N

44 Lencăuţi-Biserica "Acoperămîntul Maicii Domnului" nr.1745 N

45 Lipcani-Biserica "Sf. Ecaterina" nr.12 N

46 Maramonovca-Biserica "Sf. Treime" nr.420 L

47 Mărcăuţi-Biserica "Adormirea Maicii Domnului" nr.133 N

48 Mereşeuca-Biserica "Înălţarea Sfintei Cruci" nr.1762 N

49 Mihălăşeni-Biserica "Sf. Arh. Mihail" nr.1769 N

50 Moşana-Biserica "Acoperămîntul Maicii Domnului" nr.424 L

51 Naslavcea-Biserica "Adormirea Maicii Domnului" nr.1779 L

52 or. Ocniţa-Biserica "Sf. Gheorghe" nr.1654 N

53 Ocniţa-Biserica "Sf. Arh. Mihail" nr.1790 N

54 Oneşti-Biserica "Sf. Nicolae" nr.965 N

55 Otaci-Biserica "Sf. Arh. Mihail" nr.1660 N

56 Parcova-Biserica "Sf. Arh. Mihail" nr.967 N

57 Paustova-BIserica "Întrarea Maicii Domnului în Biserică" nr.1752 N

58 Cupcin-Biserica "Sf. Treime" nr.672 N

59 Cuconeştii Noi-Biserica "Adormirea Maicii Domnului" nr.896 N

60 Dîngeni-Biserica de lemn, "Sf. Arh. Mihail" nr.1712 N

61 Plop-Biserica "Sf. Arh. Mihail" nr.433 N

62 Pociumbăuţi-Biserica "Sf. Arh. Mihail" nr.2197 L

63 Pociumbeni-Biserica "Cuvioasa Parascheva" nr.2205 L

64 Rediu Mare-Biserica "Naşterea Maicii Domnului" nr.450 N

65 Rotunda-Biserica "Sf. Arh. Mihail" nr.974 N

66 Scăeni-Biserica "Acoperămîntul Maicii Domnului" nr.477 N

67 Sauca-Biserica de lemn "Sf. Nicolae" nr.1804 N

68 Slobozia-Şirăuţi-Biserica "Naşterea Maicii Domnului" nr.161 N

69 Stolniceni-Biserica "Acoperămîntul Maicii Domnului" nr.990 N

70 Sudarca-Biserica "Sf. Arh. Mihail" nr.487 N

71 Sofrîncani-Biserica "Sf. Gheorghe" nr.998 N

72 Tîrnova-Biserica "Sf. Treime" nr.1009 N

73 Tîrnova-Biserica  "Adormirea Maicii Domnului" nr.508 N

74 Terebna-BIserica "Sf. Nicolae" nr.1004 N

75 Teţcani-Biserica "Sf. Treime" nr.182 N

76 Trinca-Biserica "Sf. Arh. Mihail" nr.1014 N

77 Trebisăuţi-Biserica "Sf. Arh. Mihail" nr.190 N

78 Ţaul-Biserica "Adormirea Maicii Domnului" nr.517 N

79 Unguri-Biserica "Naşterea Maicii Domnului" nr.18226 L

80 Văratic-Biserica "Sf. Nicolae" nr.2251 N

81 Verejeni-Biserica "Sf. Arh. Mihail" nr.1823 L

82 Vălcineţ-Biserica "Naşterea Maicii Domnului" nr.1815 L

83 Zăicani-Biserica "Sf. Treime" nr.2257 L

 

VI. Judeţul Lăpuşna

 

1 Lăpuşna -Biserica ''Sf.Arh.Mihail'' nr.603 N

2 Abaclia -Biserica "Sf.Arh.Mihail'' nr.5 N

3 Basarabeasca - Biserica "Sf.Nicalae" nr.1 N

4 Batîr -Biserica "Sf.Dumitru" nr.92 N

5 Başcalia - Biserica "Sf. Arh. Mihail" nr9 N

6 Boghiceni - Biserica "Sf. Apostoli Petru şi Pavel" nr.550 N

7 Bujor - Biserica "Sf.Arh.Mihail" nr.557 N

8 Buţeni - Biserica "Sf. Nicolae" nr.560 N

9 Bogdanovca - Biserica "Acop.maicii Domnului" nr.199 N

10 Carabetovca - Biserica "Acoperemîntul Maicii Domnului" nr.11 N

11 Caracui - Biserica "Sf.Nicolae " nr.562 N

12 Calmaţui - Biserica "Sf.Cneaz Vladimir" nr.566 N

13 Cărpineni - Biserica "Înălţarea Domnului" nr.568 N

14 Cărpineni - Biserica "Sf. Ioan Botezătorul" nr.569 N

15 Ceadîr- Biserica "Sf.Gheorghe" nr.256 N

16 Cenac - Biserica "Sf.Nicolae" nr.201 N

17 Ciucul - Minjir - Biserica "SF.Arh.Mihail" nr.204 N

18 Cotul Morii - Biserica "Naşterea Măicii Domnului" nr.579 N

19 Covurlui - Biserica "Sf.Gheorghe" nr.261 N

20 Dahnavici - Biserica "Sf.Gheorghe" nr.583 N

21 Drăguşeni - Biserica "Sf.Arh. Mihail" nr.590 N

22 Filipeni - Biserica "Sf.Împărăţi Constantin şi Elena" nr.264 N

23 Fundul Galbenei - Biserica "Sf.Ioan Teologul" nr.594 N

24 Gradişte - Biserica "Sf.Gheorghe" nr.209 N

25 Gura Galbenă - Biserica "Sf.Gheorge" nr.211 N

26 Ialpujeni - Biserica "Sf Nicolae" nr.215 N

27 Javgur - Biserica "Sf. Părinţi Ioachim şi Ana" nr.217 N

28 Hîrtop - Biserica "Sf.Arh.Mi hail" nr.213 N

29 Leova - Biserica "Cuvioasa Parascheva" nr.248 N

30 Leuşeni - biserica "Sf.Arh.Mihail" nr.566 N

31 Lipoveni - Biserica "Cuvioasa Parascheva" nr219 N

32 Logăneşti - Biserica "Sf.Arh. M ihail" nr.614 N

33 Mereşeni - Biserica "Sf.Dumitru" nr.617 N

34 Mihailovca - Biserica "Cuvioasa Parascheva" nr.221 N

35 Mingir - Biserica "Sf Nicolee" nr.621 N

36 Negrea - Biserica "Sf.Arh.mihail" nr.626 N

36 Obilenii Vechi - Bserica "Acoperimîntul Maicii Domnului" nr.631 N

37 Paşcani - Biserica "Sf.Prooroc Ilie" nr.638 N

38 Pereni - Biserica "Schimbarea la faţă" nr.640 N

39 Pogăneşti - Biserica "Sf. Adormirea Maicii Domnului" nr.645 N

40 Saigaidac - Biserica "Sf.Nicolae" nr.224 N

41 Sadaclia - Biserica "Naşterea Maicii Domnului" nr.20 N

42 Satul Nou - Biserca "Sf.Nicolae" nr.226 N

43 Sărata Galbenei - Biserica "Cuvioasa Parascheva" nr.649 N

44 Sărata -Răzeşti - Biserica "Adormirea Măicii Domnului" nr.270 N

45 Stolniceni - Biserica "Acoperămîntul Maicii Domnului" nr.657 N

46 Toma - Bisetica "Sf,Arh.Mihail" nr.278 N

 

VII. Judeţul Orhei

 

1 Orhei - Biserica "Sf.Nicolae" nr.952 N

2 Orhei - Biserica "Sf.Dumitru" nr.989 N

3 Băneşti- Biserica "Adormirea Maicii Domnului" nr.1453 N

4 Berezlogi - Biserica "Sf.Nicolae" nr.1017 N

5 Bieşti - Biserica "Sf.Nicolae" nr.1021 N

6 Bogzeşti - Biserica "Adormirea Maicii Domnului" nr.1455 N

7 Breanova - Biserica "Sf.Dumitru" nr..1957 N

8 Budăi - Biserica "Sf.Arh.Mihail" nr.1060 N

9 Buşăuca - biserica "Sf.Arh.Mihail şi Gavril" nr.1835 N

10 Bulăeşti - Biserica "Sf.Gheorge" nr.1063 N

11 Bolohani - Biserica "Acoperămîntul Maicii Domnului" nr.1024 N

12 Braviceni - Biserica "Sf.Onufrie" nr.1052 N

13 Brăneşti - Biserica "Naşterea Maicii Domnului" nr.1046 N

14 Căzăneşti - Biserica "Sf. Gheorghe" nr.1470 N

15 Chiţcani - Biserica "Sf.Gheorghe" nr.1479 N

16 Cihoreni - Biserica "Sf. Arh.Mihail" nr.1063 N

17 Cinişeuţi - Biserica "Acoperămîntul Maicii Domnului" nr.1841 L

18 Ciocîlteni - Biserica "Sf.Nicolae" nr.1087 N

19 Ciorna - Biserica "Sf.Arh.Mihail" nr.1846 N

20 Chipeşca - Biserica "Sf.Arh.Mihail şi Gavril" nr.2834 N

21 Chiperceni - Biserica " Sf. Arh.Mihail" nr.1079 N

22 Chiştelniţa - Biserica "Sf.Arh.Mihail şi Gavril" nr.1476 N

23 Climăuţii de Jos - Biserica "Sf.Gheorghe" nr.2859 L

24 Clişova - Biserica "Acoperămîntul Maicii domnului" nr.1092 N

25 Cobîlnea - Biserica "Schimbarea la Faţă" nr.2866 N

26 Cogîlniceni - Biserica "Sf.Dumitru" nr.1857 N

26 Cotova - Biserica "Acoperămîntul Maicii Domnului" nr.550 N

27 crăsnăşeni - Biserica "Naşterea Maicii Domnului" nr.1496 N

28 Cucuruzeni - Biserica "Buna - Vestire" nr.1094 N

29 Cuizăuca - Biserica "Sf.Arh.Mihail" nr.1862 N

30 Dîşcova - Biserica "Sf.Arh.Mihail" nr..1100 N

31 Donici - Biserica "Adormirea Maicii Domnului" nr.1107 N

32 Echimăuţi - Biserica "Sf.Ioan Teologul" nr.1867 L

33 Furceni - Biserica "Sf.Mihail şi Gavril" nr1116 N

34 Fuzăuca - Biserica "Sf.Dumitru" nr.2894 L

35 Găuzeni - Biserica "Sf.Arh.Mihail şi Gavril"" nr.2895 N

36 Glingeni - Biserica "Cuvioasa Parascheva" nr.2905 L

37 Ghermăneşti - Biserica "Naşterea Maicii Domnului" nr.1499 N

38 Ghiduleni - Biserica "Sf.Dumitru" nr.1871 N

39 Gordineşti - Biserica "Înăiţarea Domnului" nr.1873 N

40 Hirişeni - Biserica "Sf.Treime" nr.1505 N

41 Horodişte - Biserica "Înălţarea Domnului" nr.1877 L

42 Hulboaca - Biserica "Sf.Nicolae" nr.1122 N

43 Ignăţeni - Biserica Naşterea Maicii Domnului" nr.1881 N

44 Ineşti - Biserica "Sf.Arh.Mihail şi Gavril" nr.1508 N

45 Isacova - Biserica "Sf.Nicolae" nr.1126 N

46 Ivancea - Biserica "Sf.Teime" nr.1138 N

47 Izvoare - Biserica "Sf.Arh.Mihail" nr.1144 N

48 Jora de Mijloc - Biserica "Acop.Maicii Domnului" nr.1154 N

49 Jora de Jos - Biserica "Sf.Arh.Mihail şi Gavril" nr.1150 N

50 Lalova - Biserica "Cuvioasa Parascheva" nr.1886 N

51 Leuşeni - Biserica"Sf.Arh.Mihail" nr.1509 N

52 Lipceni - Biserica "Sf.Mihail şiMihail" nr.1895 N

53 Lopotna - Biserica "Sf.Dumitru" nr.1167 N

54 Mana - Biserica "Înălţarea domnului" nr.1178 N

55 Meşeni -Biserica ""Adormirea Maicii Domnului nr.1905 L

56 Minceni - Biserica "Cuvioasa Parascheva" nr.1907 N

57 Mihalaşa - Biserica "sf.Arh.Mihail şi Gavril" nr.2917 N

58 Morozeni - Biserica "Sf.Mihail şi Gavril" nr.1193 N

59 Mitoc - Biserica "Acoperămîntul Maicii Domnului" nr.1182 N

60 Negureni - Biserica "Sf.Mihail şi Gavril"Olişcani - Biserica "Sf.Ierarh Nicolae" nr.1554nr.2926. NL

62 Ordăşei - Biserica "Sf.Nilolae" nr.1538. N

63 Parcani - Biserica "Sf Nicolae" nr.2931 L

64 Peresecina -Biserica "Sf.Arh.Mihail şi Gavril" nr.1202 N

65 Peresecina - Biserica "Sf.Ioan .Teologul" nr.1203 N

66 Piatra -Biserica "Sf.Arh.Mihail şi Gavril" nr.1157 N

67 Podgoreni - Biserica "Sf.Arh.Mihail şi Gavriil" nr.1920 L

68 Pohorniceni - Biserica "Sf.Dumitru" nr.1208 N

69 Pohrebeni - Biserica Tuturor Sfinţilor nr.1210 N

70 Pripiceni - Răzeşi - Biserica "Adormirea Maicii Domnului" nr.1923 L

71 Puţintei - Biserica "Sf.Nicolae" nr.1212 N

72 Răspopeni - Biserica "Sf.Nicolae" nr.2947 N

73 Salcia - Biserica "Naşterea Maicii Domnului" nr.2962 L

74 Sămăşcani - Biserica "Naştera Maicii Domnului" nr.2964 L

75 Sărătenii Noi - Biserica "Minunea Sf. Arh. Mihail" nr.1546 N

76 Scorţeni - Biserica "Minunea  Sf.Arh.Mihail" nr.1550 N

77 Săşeni - Biserica "Acoperămîntul Maicii Domnului" nr.223 N

78 Selişte -Biserica "Sf.Maria Magdalena" nr.226 N

79 Solonceni - Biserica "Înălţarea Sfintei Cruci" nr.1942 L

80 Suhuluceni - Biserica "Sf.Arh.Mihail" nr.1553 N

81 Mîndreşti -Biserica "Adormirea Maicii Domnului" nr.1525 N

82 Mîrzaci - Biserica "Naşrerea Maicii Domnului" nr.1187 N

83 Şestaci - Biserica "Sf.Ierarh Nicolai" nr.2977 L

84 Sîrcova - Biserica "Adormirea Maicii Domnului" nr.1938 L

85 Şoldăneşti - Biserica "Sf.Arh.Mihail" nr.2833 N

86 Susleni - Biserica "Minunea Sf.Arh.Mihail" nr.1227 N

87 Susleni - Biserica "Adormirea Maicii Domnului" nr.1228 L

88 Tarasova -Biserica "Acoperămîntul Maicii Domnului" nr.1950 N

89 Tîrşiţei -Biserica Naştera maicii Domnului" nr.1554 N

90 Teleneşti - Biserica "Adormirea Maicii Domnului" nr.1148 N

91 Teleşcu - Biserica "Înălţarea  Domnului" nr1234. N

92 Tribujeni - Biserica "Acoperămîntul Maicii Domnului" nr.1250 L

93 Trifeşti - Biserica "Minunea Sh.Arh.Mihail" nr.1952 N

94 Ţareuca - Biserica "Naşterea maicii Domnului" nr.1959 N

95 Ţînţăreni - Biserica "Adormirea Maicii Domnului" nr.1557 N

96 Vadul -Leca - Biserica "Sf.ArhMihail" nr.1560 N

97 Văşcăuţi - Biserica "Sf.Arh.Mihail" nr.1262 N

98 Văsieni - Biserica "Adormirea Maicii Domnului" nr.1562 N

99 Vîprova - Biserica "Sf.Arh.Mihail" nr.1261 N

100 Verejăni - Biserica "Sf.Gheorghe" nr.1563 N

101 Voroteţ - Biserica "Sf.Arh mihail" nr.1265 N

102 Zahoreni - Biserica "Adormirea  Maicii Domnului" nr.1967 N

103 Zăicani - Biserica "Sf.Nicolae" nr.1566 N

 

VIII. Judeţul Soroca

 

1 Soroca - Biserica "Adormirea maicii Domnului" nr.2607 N

2 Soroca - Biserica "Sf.Teodor Stratulat" nr.2589 N

3 Baronsea - Biserica"SF.Treime" nr.535 N

4 Baxani - Biserica  "Naşterea Maicii Domnului" nr.2649 L

5 Băhrineşti - Biserica "Sf.Arh.Mihail" nr.1282 L

6 Bobuleşti  - Biserica "Naşterea maicii Domnului" nr.1287 L

7 Canşunca - Biserica "Covioasa Parascheva" nr.1291 L

8 Căinarii Vechi -Biserica "Naşterea Maicii Domnului",sec.XVII nr.2658 N

9 Căpreşti - Biserica "Sf.Împ.Constantin şi Ileana" nr.1418 N

10 Cenuşa - Biserica "Minunea Sf.Arh. Mihail" nr.1297 N

11 Cerlina - Bserica "Adormirea Maicii Domnului" nr.213 N

12 Cerniţa - Biserica "Adormirea Maicii Domnului" nr.1306 L

13 Chetrosu - Biserica "Sf.Arh. Mihail" nr..540 N

14 Cerepcău - Biserica "Sf.Arh.Mihail" nr.1318 N

15 Ciutuleşti - Biserica "Sf.Dumitru" nr.1316 N

16 Cosăuţi - Biserica "Naşterea Maicii Domnului" nr..2665 L

17 Cotova - Biserica "Acoperimîntul Maicii Domnului" nr.550 N

18 Crişcăuţi - Biserica "Sf.Împ Constantin şi Ileana" nr.392 N

19 Cuhureştii de Sus - Biserica "Sf.Treime" nr.217 N

20 Dercăuţi - Biserica "Sf.Nicolae" nr.2690 N

21 Domulgeni - Biserica "Sf.Nicolae" nr.1330 L

22 Drochia - Biserica "Adormirea Maicii Domnului" nr.562 N

23 Floreşti - Biserica "Sf.Mitrofan" nr.1246 N

24 Fîntîniţa - Bserica "Sf.Arh.Mihal" nr.402 N

25 Frumuşica - Biserica "Sf.Arh.Mihail" nr.1335 N

26 Ghindeşti - Biserica "Sf.Spiridon" nr.1342 L

27 Gura Camuncii - Biserica "Sf.Arh.Mihail" nr.1353 L

28 Gura Căinarului - Biserica "Cuvioasa Parascheva" nr.1361 N

29 Gvozdova - Biserica "Sf.Nicolae" nr.1365 N

30 Cotiujenii Mari - Biserica "Sf.Nicolae" nr.1879 L

31 Cotiujeni - Biserica "Sf. Arh. Mihail" nr.2878 L

32 Coşerniţa - Biserica "Sf.Trei Ierahi" nr.1325 N

33 Iliciovca - biserica "Adormirea Maicii Dumnului" nr.1372 N

34 Lunga - Biserica "Sf.Împ. Constantin şi Elena" nr.1385 N

35 Măcăreuca - Biserica de lemn"Adormirea Maicii Domnului" nr..586 N

36 Mărăşeşti - Biserica "Sf.Vasile" nr.1393 N

37 Mărculeşti - Biserica "Sf.Nicilae" nr.1397 N

38 Miciurin - Biserica "Acoperimîntul Maicii Domnului " nr.591 N

39 Napadova - Biserica "Sf Nicolae" nr.257 N

40 Năduşita - Biserica "Sf.Nicolae" nr.567 N

41 Nicolaevca - Biserica "Sf.Dumitru" nr.1403 N

42 Nimereuca - Biserica "Adormirea Maicii Domnului" nr.263 N

43 Ocolina - Biserica "Sf.Nicolae" nr.2728 N

44 Ochiul Alb - Biserica "Sf.Mc.Ştefan" nr.601 N

45 Palanca - Biserica "Sf.Arh.Mihail" nr.605 N

46 Pohoame - Biserica"Sf.Treime" nr.2935 N

47 Popeştii de Jos - Biserica "Naşterea Maicii Domnului" nr.616 N

48 Popeştii de sus - Biserica "Naşterea Maicii Domnului" nr.621 N

49 Prajila - Biserica "Sf.Treime" nr.1411 N

50 Putineşti - Biserica "Sf.Nicolae" nr.1417 N

51 Prodăneşti - Biserica "Sf.ioan Teologul" nr.1427 N

52 Răcovăţ - Biserica "Sf.Arh. Mihail"(biserica din cimitir) se înregistrează N

53 Rădulenii  Vechi - Biserica "Sf.Nicolae" nr.1436 N

54 Răceşti-  Biserica "Sf.Arh..Mihail" nr.2957 L

55 Redi -Ceresnovăţ - Biserica"Adormirea Maicii Domnului" nr.2744 N

56 Roşietici - Biserica "Acoperămîntul Maicii Domnului" nr.1440 N

57 Rudi - Biserica "Acoperămîntul Maicii Domnului" nr.468 N

58 Sănătăuca - Biserica "Adormirea Maicii Domului" nr.305 N

59 Japca - Biserica "Sf.Arh.Mihail" nr.253 N

60 Holoşniţa - Biseerica "Sf.Nicolae" nr.2763 L

61 Schineni - Biserica "Sf.Nicolae" nr.2756 L

62 Slobozia Cremene - Biserica "Naşterea Maicii Domnului  nr.2757 L

63 Sevirova - Biserica "Sf.Arh.Mihail" nr.1450 N

64 Soloneţ - Biserrica "Sf.Arh.Mihail" nr..2773 N

65 Stîrceni - Biserica "Sf.Arh. Mihail" nr.1455 N

66 Şalvirii Noi - Biserica "Naştera Maicii Domnului" nr.638 N

67 Ştefăneşti - Biserica "Naştera Maicii Domnului" nr.1416 L

68 Şuri - Biserica "Naşterea Maicii Domnului" nr.643 N

69 Tătărăuca  Veche  - Biserica de Lemn "Sf.Arh Mihail" nr.496 N

70 Tătărăuca Nouă - Biserica "Sf.Arh Mihail" nr.491 N

71 Teleşeuca - Biserica "Naşterea Maicii Domnului" nr.502 N

72 Temeleuţi - Biserica "Sf.Arh.Mihail" nr.318 N

73 Trifăneşti - Biserica "Acoperămîntul Maicii Domnului" nr.1464 L

74 Ţarigrad - Biserica "Sf.Alexandru Nevschi" nr.653 N

75 Ţîra - Biserica "Adormirii Maicii Domnului". nr.1471 N

76 Ţipordei - Biserica "Sf.Nicolae" nr.322 N

77 Vasilcău - Biserica "Adormirii Maicii Domnului" nr.2805 N

78 Văscăuţi - Biserica "Sf.dumitru" nr.328 N

79 Vărăncău - Biserica "Adormirea Maicii Domnului" nr.2814 L

80 Vărvăreuca - Biserica "Minunea Sf.Arh Mihail" nr.1483 N

81 Vertiujeni - Biserica "AcoperămîntulMaicii Domnului" nr.338 N

82 Visoca - Biserica "Sf.Arh.Mihail" nr.524 N

83 Zastînca - Biserica "Naşterea Maicii Domnului" nr.2821 L

84 Zăluceni - Biseria "Sf.teime" nr.341 N

85 Zguriţa - Biserica "Sf.Arh. Mihail" nr.658  

 

I X. Judeţul Tighina

 

1 Căuşeni - Biserica "Sf.Apostoli Petru şi Pavel" nr.123 N

2 Căuşeni - Biserica "Sf.Împ. Constantin şi Ileana" nr.124 N

3 Antoneşti - Biserica "Sf Nicolae" nr.286 N

4 Caplani - Biserica "Acoperămîntul Maicii Domnului" nr.292 N

5 Carahasani - Biserica "Acoperămîntul Maicii Domnului" nr.289 N

6 Chircăeşti - Biserica "Sf.Arh.Mihail" nr.133 N

7 Copanca - Biserica "Adormirea Maicii Domnului" nr.1313 N

8 Crocmaz - Biserica "Sf.Nicolae" nr.298 N

9 Feşteliţa - Biserica "Sf.Arh.Mihail" nr.304 N

10 Ermoclia - Biserica "Sf.Arh.Mihail" nr.300 N

11 Opaci - Biserica "Acoperămăntul Maicii Domnului" nr.150 N

12 Baccialia - Biserica "Sf.Nicolae" nr.129 N

13 Cîrnăţeni - Biserica " Sf.Arh.Mihail" nr.138 N

14 Pervomaisc - fosta biserică luterană se înregistrează -

15 Popeasca - Biserica "Acoperămîntul Maicii Domnului" nr.321 N

16 Purcari - Biserica "Înălţarea Domnului" nr.321 N

17 Răscăieţi - Biserica "Sf,Arh,Mihail" nr.327 N

18 Sălcuţa - Biserica "Adormirea maicii Dimnului" nr.154 N

19 Semionavca - Biserica "Sf.Arh.Mihail" nr.331 N

20 Slobozia - Biserica "Cuvioasa Paraschiva" nr.333 N

21 Ştefăneşti - Biserica "Sf,Dumitru" nr.337 N

22 Talmaza - Biserica "Adornirea Maicii Domnului nr.338 N

23 Tănătari - Biserica "Adormirea Maicii Domnului" nr.157 N

24 Tocuz - Biserica "Sf.Nicolae" nr.159 N

25 Tudora - Biserica "Sf.Averchie" nr.349 N

26 Ursoaia - Biserica "Sf.  Nicolae" nr.165 N

27 Volintiri - Biserica "Sf.Gheorghe" nr.355 N

28 Zaim - Biserica "Sf.Arh.Mihail" nr.118 N

 

X. Judeţul Ungheni

 

1 Ungheni-Biserica "Sf. Alexandru Nevschi" nr.1573 N  

2 Alexeevca-Biserica "Naşterea Maicii Domnului", sec.XVIII nr.1586 N  

3 Bahmut-Biserica "Sf. Nicolae" nr.1878 N  

4 Bălăneşti-Biserica "Sf. Arh. Mihail" nr.814 N  

5 Bălăureşti-Biserica de lemn "Sf. Nicolae" nr.819 N  

6 Bărdoieni-Biserica "Sf. Arh. Mihail" nr.823 N  

7 Boghenii Vechi-"Sf. Arh. Mihail" nr.1591 N  

8 Boldureşti-Biserica "Sf. Nicolae" nr.826 N  

9 Bolţun-Biserica "Adormirea Maicii Domnului" nr.831 N  

10 Buciumeni-Biserica tuturor sfinţilor nr.1593 N  

11 Buciumeni-Biserica "Sf. Trei Ierarhi" nr.1626 N  

12 Buda-Biserica "Sf. Treime" nr.170 N  

13 Bumbăta-Biserica "Sf. Nicolae" nr.1597 N  

14 Buşila-Biserica "Sf. Arh. Mihail" nr.1599 N  

15 Căbăieşti-Biserica "Acoperămîntul Maicii Domnului" nr.172 N  

16 Călăraşi-Biserica "Sf. Treime" nr.160 N  

17 Cetîreni-Biserica "Sf. Nicolae" nr.1602 N  

18 Cioreşti-Biserica "Sf. Arh. Mihail" nr.846 N  

19 Ciuteşti-Biserica "Înălţarea Domnului" nr.861 N  

20 Chirileni-Biserica "Sf. Nicolae" nr.1607 N  

21 Condrateşti-Biserica "Acoperămîntul Maicii Domnului" nr.1612 N  

22 Corneşti-Biserica "Sf. Arh. Mihail" nr.1581 N  

23 Cornova-Biserica "Sf. Gheorghe" nr.1615 N  

24 Costuleni-Biserica "Sf. Dumitru" nr.1618 N  

25 Coşeni-Biserica "Sf. Treime" nr.1620 N  

26 Dănuţeni-Biserica "Sf. Nicolae" nr.1622 N  

27 Dereneu-Biserica "Adormirea Maicii Domnului" nr.174 N  

28 Floariţoaia Veche-Biserica "Sf. Dumitru" nr.1629 N  

29 Gherman-Biserica "Sf. Arh. Mihail" nr.1631 N  

30 Grozeşti-Biserica "Sf. Arh. Mihail" nr.885 N  

31 Hristici-Biserica "Adormirea Maicii Domnului" nr.1637 N  

32 Hirova-Biserica "Sf. Nicolae" nr.178 N  

33 Hogineşti-Biserica "Cuvioasa Parascheva" nr.183 N  

34 Horodişte-Biserica "Cuvioasa Parascheva" nr.184 N  

35 Isăicani-Biserica "Sf. Arh. Mihail" nr.898 N  

36 Iurceni-Biserica "Sf. Arh. Mihail" nr.902 N  

37 Marinici-Biserica "Sf. Arh. Mihail" nr.906 N  

38 Mîndra-Biserica de lemn "Sf. Dumitru" nr.190 N  

39 Măcăreşti-Biserica "Sf. Grigore Teologul" nr.1643 N  

40 Măgurele-Biserica "Sf. Arh. Mihail şi Gavriil" nr.1648 N  

41 Mînzăteşti-Biserica "Sf. Arh. Mihail şi Gavriil" nr.1663 N  

42 Meleşeni-Biserica "Înălţarea Domnului" nr.188 N  

43 Mileşti-Biserica "Sf. Gheorghe" nr.914 N  

44 Morenii Vechi-Biserica "Sf. Nicolae" nr.16665 N  

45 Năpădeni-Biserica "Sf. Nicolae" nr.1667 N  

46 Nisporeni-Biserica "Sf. Arh. Mihail şi Gavriil" nr.804 N  

47 Nisporeni-Biserica "Sf. Arh. Mihail" nr.805 N  

48 Nişcani-Biserica "Cuvioasa Parascheva" nr.191 N  

49 Novaci-Biserica "Sf. Gheorghe" nr.193 N  

50 Onişcani-BIserica "Sf. Arh. Mihail" nr.194 N  

51 Păuleşti-Biserica "Sf. Nicolae" nr.198 N  

52 Pîrjolteni-Biserica "Sf. Nicolae" nr.209 N  

53 Pîrliţa-Biserica "Sf. Ioan Botezătorul" nr.1679 N  

54 Peticeni-Biserica "Sf. Dumitru" nr.201 N  

55 Petreşti-Biserica "Adormirea Maicii Domnului" nr.1675 N  

56 Pituşca-Biserica "Sf. Arh. Mihail şi Gavriil" nr.204 N  

57 Rădeni-Biserica "Adormirea Maicii Domnului" nr.215 N  

58 Rădenii Vechi-Biserica "Adormirea Maicii Domnului" nr.1683 N  

59 Sculeni-Biserica "Naşterea Maicii Domnului" nr.1690 N  

60 Selişte-Biserica "Sf. Treime" nr.919 N  

61 Semeni-Biserica "Sf. Dumitru" nr.1695 N  

62 Sineşti-Biserica "Naşterea Maicii Domnului" nr.1701 N  

63 Sipoteni-Biserica "Cuvioasa Parascheva" nr.228 N  

64 Soltăneşti-Biserica "Sf. Treime" nr.926 N  

65 Stolniceni-Biserica "Sf. Dumitru" nr.1703 N  

66 Şişcani-Biserica "Sf. Arh. Mihail şi Gavriil" nr.923 N  

67 Teşcureni-Biserica "Sf. Arh. Mihail şi Gavriil" nr.1704 N  

68 Todireşti-Biserica "Sf. Arh. Mihail şi Gavriil" nr.1706 N  

69 Ţibirica-BIserica "Sf. Nicolae" nr.235 N  

70 Valea-Trestieni-Biserica "Adormirea Maicii Domnului" nr.928 N  

71 Vălcineţ-Biserica "Sf. Nicolae" nr.237 N  

72 Vărzăreşti-Biserica "Sf. Arh. Mihail" nr.931 N  

73 Vînători-Biserica "Sf. Nicolae" nr.942 N  

74 Zberoaia-Biserica "Sf. Nicolae", sec. XVIII nr.944 N  

 

XI. U.T.A. Găgăuzia

 

1 Copceac-Biserica de zid plan triconc 370 N

2 Etulia-Biserica de lemn 397 N

3 Comrat-complexul catedralei 231 N

 

XII. Judeţul Taraclia

 

1 Albota de Sus-fosta biserică luterană se înregistrează -

2 Taraclia-Biserica "Sf. Gheroghe" nr.357 N

3 Borceag-Biserica "Sf. Petru şi Pavel" nr.365 N

4 Tvardiţa-Biserica "Cuvioasa Parascheva", 1842 nr.189 N

5 Valea-Perjei-Biserica "Sf. Nicolae" nr.192 N

 

XIII. Raioanele de est (Transnistria)

 

Municipiul Tighina

1 Tighina-Biserica "Schimbarea la Faţă" nr.11 N

2 Gîsca-Biserica "Naşterea Maicii Domnului", 1881 nr.142 N

  Raionul Camenca    

3 Hrustovaia-Biserica "Sf. arh. Mihail" nr.237 N

4 Valea Adîncă-Biserica "Cuvioasa Parascheva" nr.286 N

5 Ocniţa-Biserica "Sf. Dumitru" nr.265 N

6 Podoimiţa-Biserica "Naşterea Domnului" nr.276 N

  Raionul Dubăsari    

7 Dubău-Biserica "Naşterea Maicii Domnului" nr.400 N

  Raionul Grigoriopol    

8 Carmanova-Biserica "Ic. Maicii Domnului "Cazanscaia" nr.496 N

9 Carmanova-fosta biserică evanghelistă nr.486 N

10 Grigoriopol-Biserica "Înălţarea Domnului" nr.464 N

11 Taşlîc-Biserica "Sf. Gheorghe" nr.525 N

12 Tocmagiu-Biserica "Sf. Arh. Mihail" nr.533 N

  Raionul Rîbniţa    

13 Stroieşti-Biserica "Sf. Arh. Mihail" nr.2044 N

14 Vadul Turcului-Biserica "Naşterea Maicii Domnului" nr.2056 L

  Raionul Slobozia    

15 Blijnii Hutor-Biserica "Sf. Serafim al Sarovului" nr.1287 N

16 Caracaş-Biserica "Întrarea Maicii Domnului în biserică" nr.1290 N

17 Corotna-Biserica "Acoperemîntul Maicii Domnului" nr.1319 N

18 Hlinaia-Biserica "Sf. Ioan Teologul", 1846 nr.504 N

19 Nezavertailovca-Biserica "Adormirea Maicii Domnului" nr.1326 N

20 Slobozia-Biserica "Sf. Arh. Mihail" nr.1272 N

21 Sucleia-Biserica "Sf. Dumitru" nr.1337 N

22 Hlinaia-fosta biserică evanghelistă se înregistrează N

 

XIV. Mănăstiri şi schituri

 

1 Condriţa-"Sf. Nicolae" nr.407 N

2 Căpriana-"Adormirea Maicii Domnului" nr.1359 N

3 Suruceni-"Sf. Gheorghe" nr.774 N

4 Ţigăneşti-"Adormirea Maicii Domnului" nr.1430 N

5 Niculăieuca-"Sf. Simion Stîlpnicul" nr.1197 N

6 Saharna-"Sf. Treime" nr.1932 N

7 Curchi-"Naşterea Maicii Domnului" nr.1099 N

8 Tabăra-"Adormirea Maicii Domnului" nr.1233 N

9 Ţipova-"Adormirea Maicii Domnului" nr.1963 N

10 Jabca-"Înălţarea Domnului" nr.254 N

11 Coşelăuca-"Adormirea Maicii Domnului" nr.2888 N

12 Stîrceni-"Sf. Arh. Mihail şi Gavriil" nr.1455 N

13 Dobruşa-"Sf. Nicolae" nr.2893 N

14 Chiţcani-"Adormirea Maicii Domnului" nr.1296 N

15 Bursuc-"Cuvioasa Parascheva" nr.839 N

16 Vărzăreşti-"Sf. Dumitru" nr.932 N

17 Veveriţa-"Tuturor Scîrbiţilor" nr.1735 N

18 Răciula-"Naşterea Maicii Domnului", a.1797 nr.214 N

19 Hîrbovăţ-"Adormirea Maicii Domnului" nr.181 N

20 Călărăşăuca-"Adormirea Maicii Domnului" nr.1681 N

21 Rudi-"Sf. Treime", a.1777 nr.472 N

22 Frumoasa-"Adormirea Maicii Domnului" nr.176 N

 

 

Trascina file per caricare