Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

LPC1220/2002
ID intern unic:  311997
Версия на русском  Fişa actului juridic


Republica Moldova

PARLAMENTUL

LEGE Nr. 1220
din  12.07.2002

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 979-XII din 24 martie 1992 despre culte şi a articolului 325 din Codul de procedură civilă

 

Publicat : 16.07.2002 în Monitorul Oficial Nr. 102    

art Nr : 777     Promulgat : 15.07.2002

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

 

Art. I - Legea nr. 979-XII din 24 martie 1992 despre culte (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1992, nr. 3, art. 70), cu modificările ulterioare, se  modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

"Articolul 9. Libertatea organizării şi funcţionării cultelor

Cultele sînt libere să se organizeze şi pot funcţiona liber, în condiţiile prezentei Legi.

Cultele se vor organiza după norme proprii, conform învăţăturilor, canoanelor şi tradiţiilor lor.

Cultelor li se interzice să stabilească în documentele lor statutare prevederi sau să desfăşoare acţiuni ce atentează la independenţa, suveranitatea, integritatea şi securitatea Republicii Moldova, la ordinea publică sau sînt legate de activităţi politice, fie să stabilească alte prevederi sau să desfăşoare alte acţiuni ce aduc atingere Constituţiei Republicii Moldova, prezentei Legi şi legislaţiei în vigoare."

2. La articolul 11, cuvîntul "Guvernului" se înlocuieşte cu cuvintele "organului de stat pentru culte".

3. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

"Articolul 14. Recunoaşterea cultelor

Pentru a putea să se organizeze şi să funcţioneze, cultele prezintă organului de stat pentru culte o declaraţie de organizare şi funcţionare, la care se anexează statutul (regulamentul) de organizare şi funcţionare, cuprinzînd informaţii asupra sistemului de organizare şi administrare, însoţit de principiile fundamentale de credinţă.

Declaraţia specificată la alineatul întîi din prezentul articol se depune la organul de stat pentru culte, care, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii acesteia, va consemna cultul în Registrul cultelor.

Modul de ţinere a Registrului cultelor se stabileşte de organul de stat pentru culte.

În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute la articolul 9 alineatul trei din prezenta Lege, la cererea organului de stat pentru culte, recunoaşterea va putea fi declarată nulă, cu interdicţia, pe cale judiciară, de a practica cultul pe o perioadă de un an.

Cultul va putea să-şi reia activitatea numai după conformarea acestuia hotărîrii definitive a instanţei de judecată şi cu condiţia respectării prevederilor alineatelor întîi şi doi ale prezentului articol."

4. Articolul 15 se exclude.

5. La articolul 16, textul "este un organ consultativ, informaţional şi de expertiză" se înlocuieşte cu textul "prezintă, de regulă, propuneri în vederea perfecţionării şi armonizării legislaţiei despre culte".

6. La articolul 35, cuvintele "şi înregistrate conform prezentei legi" se exclud.

7. La articolul 51, cuvintele "pentru aprobarea acestora" se înlocuiesc cu cuvintele ", cu informarea organului de stat pentru culte".

8. După articolul 51 se introduce articolul 52, cu următorul cuprins:

"Articolul 52. Tratatele internaţionale

Dacă prin tratatul internaţional la care Republica Moldova este parte sînt stabilite alte norme decît cele prevăzute în prezenta Lege, se aplică dispoziţiile tratatului internaţional."

 

Art. II - Articolul 325 din Codul de procedură civilă, aprobat prin Legea R.S.S. Moldoveneşti din 26 decembrie 1964 (Veştile Sovietului Suprem al R.S.S. Moldoveneşti, 1964, nr. 36, art. 82), cu modificările ulterioare, se completează cu punctul 12), cu următorul cuprins:

"12) există o hotărîre definitivă a Curţii Europene a Drepturilor Omului în litigiul în care Republica Moldova este parte."

 

Art. III. - (1) Cultele recunoscute de stat pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi vor fi consemnate în Registrul cultelor.

(2) Cererile aflate în curs de examinare la data intrării în vigoare a prezentei legi se vor considera declaraţii în sensul articolului 14 din Legea despre culte şi vor fi examinate conform prevederilor acestui articol.

 

PREŞEDINTELE  

PARLAMENTULUI Eugenia OSTAPCIUC

Chişinău, 12 iulie 2002.

Nr. 1220-XV.

 

Trascina file per caricare

LPC1220/2002
Внутренний номер:  311997
Varianta în limba de stat  Карточка документа


Республика Молдова

ПАРЛАМЕНТ

ЗАКОН Nr. 1220
от  12.07.2002

о внесении изменений и дополнений в Закон о культах № 979-XII от 24 марта 1992 года и статью 325
Гражданского процессуального кодекса

 

Опубликован : 16.07.2002 в Monitorul Oficial Nr. 102    

статья № : 777     Промульгирован : 15.07.2002

 

Парламент принимает настоящий органический закон.

 

Ст. I. - В Закон о культах № 979-XII от 24 марта 1992 года (Монитор Парламента Республики Молдова, 1992 г., № 3, ст. 70), с последующими изменениями, внести следующие изменения и дополнения:

1. Статью 9 изложить в следующей редакции:

"Статья 9. Свобода организации и деятельности культов

Культы могут свободно организовываться и действовать в соответствии с положениями настоящего закона.

Культы организуются на основе собственных правил, согласно своим учениям, канонам и традициям.

Культам запрещается предусматривать в своих уставных документах положения или осуществлять действия, посягающие на независимость, суверенитет, целостность и безопасность Республики Молдова, на общественный порядок или связанные с политической деятельностью, либо предусматривать иные положения или осуществлять иные действия, нарушающие Конституцию Республики Молдова, настоящий закон и действующее законодательство.".

2. В статье 11 слово "Правительству." заменить словами "государственному органу по делам культов.".

3. Статью 14 изложить в следующей редакции:

"Статья 14. Признание культов

Чтобы культы могли организовываться и действовать, они должны представить государственному органу по делам культов заявление о своей организации и деятельности, к которому прилагается устав (положение) организации и деятельности, содержащий сведения о системе организации и управления с приложением основных принципов веры.

Заявление, предусмотренное частью первой настоящей статьи, представляется государственному органу по делам культов, который в течение 30 рабочих дней со дня его представления регистрирует культ в Регистре культов.

Порядок ведения Регистра культов устанавливается государственным органом по делам культов.

В случае несоблюдения условий, предусмотренных частью третьей статьи 9 настоящего закона, по требованию государственного органа по делам культов признание может быть объявлено недействительным с наложением в судебном порядке запрета на деятельность культа сроком на один год.

Культ может возобновить свою деятельность только в случае подчинения вступившему в законную силу решению судебной инстанции и при условии соблюдения требований частей первой и второй настоящей статьи.".

4. Статью 15 исключить.

5. В статье 16 слова "выполняет функции консультативного, информационного и экспертного органа." заменить словами "представляет, как правило, предложения по совершенствованию и гармонизации законодательства о культах.".

6. В статье 35 слова "и заpегистpиpованные в соответствии с настоящим законом" исключить.

7. В статье 51 слова "в порядке, предусмотренном для их утверждения." заменить словами "в установленном порядке с информированием об этом государственного органа по делам культов.".

8. Дополнить закон статьей 52 следующего содержания:

"Статья 52. Международные договоры

Если международным договором, одной из сторон которого является Республика Молдова, установлены иные нормы, чем предусмотренные настоящим законом, применяются положения международного договора.".

 

Ст. II. - Статью 325 Гражданского процессуального кодекса, утвержденного Законом Молдавской ССР от 26 декабря 1964 года (Ведомости Верховного Совета Молдавской ССР, 1964 г., № 36, ст. 82), с последующими изменениями, дополнить пунктом 12) следующего содержания:

"12) имеется вступившее в законную силу решение Европейского суда по правам человека по спору, одной из сторон которого является Республика Молдова.".

 

Ст. III. - (1) Культы, признанные государством до вступления в силу настоящего закона, регистрируются в Регистре культов.

(2) Заявления, находящиеся в стадии рассмотрения в момент вступления в силу настоящего закона, признаются заявлениями в смысле статьи 14 Закона о культах и должны рассматриваться в соответствии с положениями указанной статьи.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

ПАРЛАМЕНТА Еуджения ОСТАПЧУК

Кишинэу, 12 июля 2002 г.

№ 1220-XV.

 

Trascina file per caricare