Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

LPO54/2003, ID intern unic:  313209
 

Republica Moldova

PARLAMENTUL

LEGE Nr. 54, din  21.02.2003

privind contracararea activităţii extremiste

 

Publicat : 28.03.2003 în Monitorul Oficial Nr. 56-58     art Nr : 245

În scopul apărării drepturilor şi libertăţilor omului, a bazelor regimului constituţional, asigurării integrităţii şi securităţii Republicii Moldova, stabilirii cadrului juridic şi organizatoric pentru contracararea activităţii extremiste şi răspunderii pentru desfăşurarea unei atare activităţi,

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

 

Articolul 1. Noţiuni principale

În sensul prezentei legi, noţiunile de mai jos au următoarele semnificaţii:

extremism - atitudinea, doctrina unor curente politice, care, pe bază de teorii, idei sau opinii extreme, caută, prin măsuri violente sau radicale, să impună programul lor;

activitate extremistă:

a) activitate a asociaţiei obşteşti sau religioase, a mijlocului de informare în masă sau a unei alte organizaţii ori a persoanei fizice în vederea planificării, organizării, pregătirii sau înfăptuirii unor acţiuni orientate spre:

- schimbarea, prin violenţă, a bazelor regimului constituţional  şi violarea integrităţii Republicii Moldova;

- subminarea securităţii Republicii Moldova;

- uzurparea puterii de stat sau a calităţilor oficiale;

- crearea de formaţiuni armate ilegale;

- desfăşurarea activităţii teroriste;

- provocarea urii rasiale, naţionale sau religioase, precum  şi a urii sociale, legate de violenţă sau de chemări la violenţă;

- umilirea demnităţii naţionale;

- provocarea dezordinilor în masă, comiterea faptelor de huliganism sau actelor de vandalism pe motive de ură sau vrajbă ideologică, politică, rasială, naţională sau religioasă, precum şi pe motive de ură sau vrajbă faţă de  vreun grup social;

- propagarea exclusivismului, superiorităţii sau a inferiorităţii cetăţenilor după criteriul atitudinii lor faţă de religie sau după criteriul rasei, naţionalităţii, originii etnice, limbii, religiei, sexului, opiniei, apartenenţei politice, averii sau originii sociale;

b) propagarea şi demonstrarea în public a atributelor sau a simbolicii  naziste, a unor atribute sau simbolici asemănătoare, pînă la confundare, cu atributele sau simbolica nazistă;

c) finanţarea ori contribuirea în alt mod la desfăşurarea activităţii sau a acţiunilor menţionate la lit.a) şi b), inclusiv prin acordarea de mijloace financiare, punerea la dispoziţie a imobilelor, a bazelor didactice, poligrafice şi tehnico-materiale, a mijloacelor de legătură prin telefon, fax şi a altor mijloace de legătură şi tehnico-materiale, precum şi a serviciilor informaţionale;

d) chemările în public la desfăşurarea activităţii sau acţiunilor menţionate la lit.a), b) şi c);

organizaţie extremistă - asociaţie obştească sau religioasă, mijloc de informare în masă ori o altă organizaţie referitor la care, în temeiurile prevăzute de prezenta lege, instanţa de judecată a pronunţat o hotărîre definitivă privind încetarea sau suspendarea activităţii în legătură cu desfăşurarea activităţii extremiste;

materiale cu caracter extremist - documente ori informaţii pe un alt suport, inclusiv anonime, destinate să fie făcute publice, avînd scopul de a îndemna la desfăşurarea activităţii extremiste, de a argumenta sau a justifica necesitatea desfăşurării unei asemenea activităţi ori de a justifica practica comiterii unor crime de război sau a unor alte crime întru nimicirea totală sau parţială a vreunui grup etnic, social, rasial, naţional sau religios.

 

Articolul 2. Principiile de bază ale contracarării activităţii extremiste

Contracararea activităţii extremiste se bazează pe următoarele principii:

a) recunoaşterea, respectarea şi apărarea drepturilor şi libertăţilor omului, precum şi a intereselor legitime  ale organizaţiilor;

b) legalitate;

c) transparenţă;

d) asigurarea securităţii Republicii Moldova;

e) prioritatea măsurilor menite să prevină activitatea extremistă;

f) colaborarea statului cu asociaţiile obşteşti şi religioase, cu mijloacele de informare în masă, cu alte organizaţii şi cu persoane fizice în contracararea activităţii extremiste;

g) inevitabilitatea pedepsei pentru desfăşurarea activităţii extremiste.

 

Articolul 3. Direcţiile principale în contracararea activităţii extremiste

Contracararea activităţii extremiste se înfăptuieşte pe următoarele direcţii principale:

a) adoptarea unor măsuri de profilaxie menite să prevină activitatea extremistă, inclusiv să identifice şi să înlăture cauzele şi condiţiile ce conduc la desfăşurarea activităţii extremiste;

b) depistarea, prevenirea şi curmarea activităţii extremiste  a asociaţiilor obşteşti şi religioase, a mijloacelor de informare  în masă, a unor alte organizaţii şi a persoanelor fizice.

 

Articolul 4. Subiectele contracarării activităţii extremiste

Autorităţile publice centrale şi locale participă  la contracararea activităţii extremiste în limitele competenţei lor.

 

Articolul 5. Profilaxia activităţii extremiste

În scopul contracarării activităţii extremiste, autorităţile publice centrale şi locale realizează, în limitele competenţei lor, în mod prioritar, măsuri de profilaxie, inclusiv educative  şi propagandistice, menite să prevină activitatea extremistă.

 

Articolul 6. Răspunderea asociaţiei obşteşti sau religioase ori a unei alte organizaţii pentru desfăşurarea activităţii extremiste

(1) În Republica Moldova se interzic înfiinţarea şi activitatea asociaţiilor obşteşti şi religioase, precum şi a altor organizaţii, ale căror scopuri sau acţiuni au ca orientare desfăşurarea activităţii extremiste.

(2) În cazul în care în activitatea asociaţiei obşteşti  sau religioase ori a unei alte organizaţii, inclusiv în activitatea a cel puţin  unei subdiviziuni teritoriale sau a unei alte subdiviziuni a acesteia, se depistează fapte ce denotă extremism, aceasta este sesizată/avertizată în scris asupra inadmisibilităţii desfăşurării unei asemenea activităţi, indicîndu-se temeiurile concrete ale sesizării/avertizării, inclusiv încălcările comise. În cazul în care este posibilă adoptarea unor măsuri pentru înlăturarea încălcărilor comise, în sesizare/avertisment se vor indica, de asemenea, termenul de înlăturare a acestora, care va fi de o lună de la data sesizării/avertizării.

(3) Sesizarea/avertizarea asociaţiei obşteşti sau religioase ori a unei alte organizaţii se face de către Procurorul General sau procurorii subordonaţi acestuia, ori de către Ministerul Justiţiei sau Serviciul de Stat pentru Problemele Cultelor.

(4) Sesizarea/avertismentul pot fi contestate, în modul stabilit,  în instanţa de judecată.

(5) Dacă sesizarea/avertismentul nu au fost contestate în instanţă,  în modul stabilit, sau nu au fost declarate ilegale de instanţă, precum şi dacă, în termenul stabilit, respectiva asociaţie obştească sau religioasă ori organizaţie, subdiviziune teritorială ori o altă subdiviziune a acesteia nu a înlăturat încălcările comise care au servit drept temei pentru sesizare/avertizare sau dacă, în curs de 12 luni de la data sesizării/avertizării, au fost depistate noi fapte ce denotă existenţa unor indicii de extremism în activitatea  lor, în temeiul cererii Procurorului General sau procurorilor subordonaţi acestuia, a Ministerului Justiţiei sau a Serviciului de Stat pentru Problemele Cultelor, instanţa de judecată pronunţă o hotărîre privind încetarea sau suspendarea pe un termen de pînă la un an a activităţii respectivelor asociaţii obşteşti sau religioase ori a unei alte organizaţii.

(6) În cazul în care instanţa de judecată a pronunţat, în temeiurile prevăzute de prezenta lege, hotărîrea privind încetarea  sau suspendarea activităţii asociaţiei obşteşti sau religioase ori a unei alte organizaţii, activitatea subdiviziunilor teritoriale sau a altor subdiviziuni ale acesteia, de asemenea, va fi încetată sau suspendată.

 

Articolul 7. Răspunderea mijlocului de informare în masă pentru difuzarea materialelor cu caracter extremist şi desfăşurarea activităţii extremiste

(1) În Republica Moldova se interzice difuzarea prin mijloace de informare în masă a materialelor cu caracter extremist şi desfăşurarea de către acestea a activităţii extremiste.

(2) În cazul în care un mijloc de informare în masă difuzează materiale cu caracter extremist ori în activitatea acestuia se depistează fapte ce denotă extremism, organul de stat abilitat care a înregistrat acest mijloc de informare în masă ori Procurorul General sau procurorii subordonaţi acestuia sesizează/avertizează  în scris fondatorul şi/sau redacţia/redactorul-şef al acestui mijloc de informare în masă asupra inadmisibilităţii unor asemenea acţiuni ori a unei asemenea activităţi, indicînd temeiurile concrete în baza cărora s-a făcut sesizarea/avertizarea, inclusiv încălcările comise. Dacă este posibilă luarea de măsuri pentru înlăturarea încălcărilor comise, în sesizare/avertisment se stabileşte şi termenul   de înlăturare a acestora, care va fi de pînă la o lună de la data  sesizării/avertizării.

(3) Sesizarea/avertismentul pot fi contestate, în modul stabilit,  în instanţa de judecată.

(4) Dacă sesizarea/avertismentul nu au fost contestate în instanţă, în modul stabilit, sau nu au fost declarate ilegale de instanţă, precum şi dacă, în termenul stabilit, nu au fost luate măsuri pentru înlăturarea încălcărilor comise care au servit drept temei pentru sesizare/avertizare ori dacă, în decurs de 12 luni de la data sesizării/avertizării, au fost depistate noi fapte ce denotă existenţa unor indicii de extremism în activitatea mijlocului de informare în masă, în temeiul cererii  organului de stat abilitat care a înregistrat acest mijloc de informare în masă ori a Procurorului General sau a procurorilor subordonaţi acestuia, instanţa de judecată pronunţă hotărîrea privind încetarea sau suspendarea, pe un termen de pînă la un an, a activităţii acestui mijloc de informare în masă.

(5) În scopul neadmiterii continuării difuzării de materiale cu caracter extremist, instanţa de judecată poate suspenda comercializarea numărului respectiv al publicaţiei periodice ori a tirajului înregistrărilor audio sau video ale programului respectiv ori lansarea programului audiovizual respectiv, în modul prevăzut pentru adoptarea de măsuri în vederea asigurării acţiunii.

(6) Hotărîrea instanţei de judecată constituie temei pentru confiscarea părţii necomercializate a tirajului producţiei mijlocului de informare în masă ce conţine materiale cu caracter extremist din locurile de păstrare, din unităţile de comerţ cu ridicata şi cu amănuntul.

 

Articolul 8. Inadmisibilitatea utilizării reţelelor de telecomunicaţii de utilitate publică pentru desfăşurarea activităţii extremiste

(1) Utilizarea reţelelor de telecomunicaţii de utilitate publică pentru desfăşurarea activităţii extremiste se interzice.

(2) În cazul în care reţelele de telecomunicaţii de utilitate publică sînt utilizate pentru desfăşurarea activităţii extremiste, se aplică măsurile prevăzute de prezenta lege, ţinîndu-se cont de particularităţile relaţiilor în domeniul telecomunicaţiilor, reglementate de legislaţie.

 

Articolul 9. Contracararea difuzării materialelor cu caracter extremist

(1) Pe teritoriul Republicii Moldova se interzice editarea sau difuzarea materialelor tipărite, audiovizuale şi a altor materiale cu caracter extremist.

(2) Constatarea caracterului extremist al materialului informaţional se face de către instanţa de judecată, în temeiul sesizării procurorului.

(3) Hotărîrea instanţei de judecată privind constatarea caracterului extremist al materialului informaţional constituie temei pentru confiscarea părţii necomercializate a tirajului.

(4) În cazul în care organizaţia, pe parcursul a 12 luni, a editat de două ori materiale cu caracter extremist, instanţa de judecată pronunţă hotărîrea privind încetarea activităţii  ei editoriale.

 

Articolul 10. Registrul materialelor cu caracter extremist

(1)  Ministerul Justiţiei ţine registrul materialelor cu caracter extremist.

(2) Copia de pe hotărîrea instanţei de judecată rămasă definitivă privind declararea materialului informaţional ca avînd caracter extremist se expediază Ministerului Justiţiei care, prin ordin, include materialul indicat în hotărîrea instanţei de judecată în registrul materialelor cu caracter extremist.

(3) Ordinul privind includerea materialului în registrul materialelor cu caracter extremist se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi în mijloacele de informare în masă republicane.

(4) Ordinul privind includerea materialului în registrul materialelor cu caracter extremist poate fi atacat, în modul stabilit, în instanţa de judecată.

(5) Difuzarea pe teritoriul Republicii Moldova a materialelor  incluse în registrul materialelor cu caracter extremist se interzice.

(6) Persoanele vinovate de pregătirea, difuzarea sau păstrarea ilegală, în scopul difuzării ulterioare, a materialelor menţionate sînt trase la răspundere penală ori administrativă.

 

Articolul 11. Răspunderea persoanei cu funcţie de răspundere pentru desfăşurarea activităţii extremiste

(1) Afirmaţiile unei persoane cu funcţie de răspundere privind necesitatea, admisibilitatea, posibilitatea sau oportunitatea desfăşurării activităţii extremiste, făcute în public sau în exerciţiul funcţiunii ori cu indicarea funcţiei ocupate, precum şi neluarea de către persoana cu funcţie  de răspundere a măsurilor ce ţin de competenţa sa pentru curmarea activităţii extremiste, atrag răspunderea prevăzută  de legislaţie.

(2) Organele de stat competente şi persoanele cu funcţii de răspundere ierarhic superioare sînt obligate să ia neîntîrziat măsurile necesare pentru tragerea la răspundere a persoanelor care au admis acţiunile indicate în alin.(1).

 

Articolul 12. Răspunderea cetăţenilor Republicii Moldova, a cetăţenilor străini şi a apatrizilor pentru desfăşurarea activităţii extremiste

(1) Pentru desfăşurarea activităţii extremiste, cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini şi apatrizii poartă răspundere penală, administrativă ori civilă, în modul stabilit  de legislaţie.

(2) În scopul asigurării securităţii statului şi securităţii publice, în temeiurile şi în modul prevăzute de legislaţie, prin hotărîrea instanţei de judecată, persoanei care a participat la desfăşurarea activităţii extremiste îi poate fi limitat, pe un termen de pînă  la 5 ani, accesul la serviciul public, la serviciul militar prin contract şi la serviciul în organele de drept, precum şi la activitate în instituţii de învăţămînt şi la practicarea activităţii nestatale de depistare-protecţie.

(3) În cazul în care conducătorul sau un membru al organului de conducere al asociaţiei obşteşti sau religioase ori al unei alte organizaţii face în public o declaraţie în care cheamă la  desfăşurarea activităţii extremiste, fără a menţiona că aceasta este opinia sa personală, precum şi în cazul rămînerii definitive a sentinţei instanţei de judecată în privinţa acestei persoane pentru o infracţiune cu caracter extremist, respectiva asociaţie obştească sau religioasă ori o altă organizaţie este obligată, în termene cît mai restrînse, să-şi exprime în public dezacordul său în legătură cu afirmaţiile sau cu acţiunile acestei persoane. Dacă respectiva asociaţie obştească sau religioasă ori o altă organizaţie nu va face o asemenea declaraţie, acest fapt poate  fi interpretat ca unul ce denotă existenţa în activitatea acesteia  a indiciilor de extremism.

 

Articolul 13. Inadmisibilitatea desfăşurării activităţii extremiste în cadrul întrunirilor

(1) În cadrul întrunirilor nu se admite desfăşurarea activităţii extremiste. Organizatorii întrunirii sînt răspunzători pentru respectarea prevederilor Legii nr.560-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la organizarea şi desfăşurarea întrunirilor şi prevederilor altor acte normative referitoare la neadmiterea desfăşurării activităţii extremiste, precum  şi pentru curmarea ei la timp.

(2) În cadrul întrunirilor nu se admite antrenarea în aceste acţiuni a organizaţiilor extremiste, utilizarea atributelor sau a simbolicii lor, precum şi difuzarea materialelor cu caracter extremist.

(3) În cazul constatării unor circumstanţe prevăzute la alin.(2), organizatorii întrunirii sau alte persoane responsabile pentru desfăşurarea ei sînt obligaţi să ia imediat măsuri pentru înlăturarea încălcărilor menţionate. Nerespectarea acestei obligaţii atrage sistarea întrunirii, la cererea reprezentanţilor organelor afacerilor interne, şi răspunderea organizatorilor întrunirii sau a altor persoane responsabile pentru desfăşurarea ei în temeiurile şi în modul prevăzute de legislaţie.

 

Articolul 14. Cooperarea internaţională în domeniul combaterii extremismului

(1) În Republica Moldova se interzice activitatea asociaţiilor obşteşti, religioase, altor organizaţii străine şi a subdiviziunilor acestora, a căror activitate este recunoscută ca fiind extremistă în conformitate cu actele de drept internaţional şi cu legislaţia Republicii Moldova.

(2) După rămînerea definitivă a hotărîrii instanţei de judecată privind încetarea sau suspendarea activităţii organizaţiei străine, organul de stat abilitat al Republicii Moldova este obligat să anunţe, în termen de 10 zile, reprezentanţa diplomatică sau instituţia consulară a statului străin respectiv în Republica Moldova despre încetarea sau suspendarea activităţii acestei organizaţii pe teritoriul Republicii Moldova, despre cauzele încetării sau suspendării activităţii, precum  şi despre consecinţele ei.

(3) Republica Moldova, în conformitate cu tratatele  internaţionale la care este parte, colaborează în domeniul combaterii extremismului cu statele străine, cu organele de drept şi cu serviciile speciale ale acestora, precum şi cu organizaţiile internaţionale care luptă contra extremismului.

 

Articolul 15. Dispoziţii tranzitorii

Guvernul, în termen de o lună, va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare  în corespundere cu prezenta lege.

   

PREŞEDINTELE

PARLAMENTULUI Eugenia OSTAPCIUC

Chişinău, 21 februarie 2003.

Nr. 54-XV.

 

Trascina file per caricare

LPO54/2003, Внутренний номер: 313209


Республика Молдова

ПАРЛАМЕНТ

ЗАКОН Nr. 54
от 21.02.2003

о противодействии экстремистской деятельности

 

Опубликован : 28.03.2003 в Monitorul Oficial Nr. 56-58 статья № : 245

В целях защиты прав и свобод человека, основ конституционного строя и обеспечения целостности и безопасности Республики Молдова, установления правовых и организационных основ противодействия экстремистской деятельности, а также ответственности за ее осуществление

Парламент принимает настоящий органический закон.

 

Статья 1. Основные понятия

Используемые в настоящем законе основные понятия имеют следующее значение:

экстремизм - позиция, доктрина некоторых политических течений, которые на основе крайних теорий, идей или взглядов стремятся посредством насильственных или радикальных мер навязать свою программу;

экстремистская деятельность:

a) деятельность общественного или религиозного объединения, средства массовой информации либо иной организации, физического лица по планированию, организации, подготовке или совершению действий, направленных на:

- насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Республики Молдова;

- подрыв безопасности Республики Молдова;

- захват государственной власти или самовольное присвоение полномочий должностного лица;

- создание незаконных вооруженных формирований;

- осуществление террористической деятельности;

- возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а также социальной розни, связанной с насилием или призывами к насилию;

- унижение национального достоинства;

- провоцирование массовых беспорядков, совершение хулиганских действий или актов вандализма по мотивам идеологической, политической, расовой, национальной или религиозной ненависти либо вражды, а равно по мотивам ненависти либо вражды в отношении какой-либо социальной группы;

- пропаганду исключительности, превосходства или неполноценности граждан по признаку их отношения к религии либо расы, национальности, этнического происхождения, языка, религии, пола, взглядов, политической принадлежности, имущественного положения или социального происхождения;

b) пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения;

с) финансирование либо иное содействие осуществлению деятельности или совершению действий, указанных в пунктах а) и b), в том числе путем предоставления финансовых средств, недвижимости, учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной, факсимильной и иных видов связи, других материально-технических средств, а также информационных услуг;

d) публичные призывы к осуществлению деятельности или совершению действий, указанных в пунктах а), b) и с);

экстремистская организация - общественное или религиозное объединение, средство массовой информации либо иная организация,в отношении которых по основаниям, предусмотренным настоящим законом, судебной инстанцией вынесено вступившее в законную силу решение о прекращении или приостановлении деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности;

материалы экстремистского характера - документы либо информация на иных носителях, в том числе анонимные, предназначенные для обнародования и имеющие целью призвать к осуществлению экстремистской деятельности, обосновать или оправдать необходимость осуществления такой деятельности либо оправдать практику совершения военных или иных преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной группы.

 

Статья 2. Основные принципы противодействия экстремистской деятельности

Противодействие экстремистской деятельности основывается на следующих принципах:

a) признание, соблюдение и защита прав и свобод человека, а равно законных интересов организаций;

b) законность;

с) гласность;

d) обеспечение безопасности Республики Молдова;

e) приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности;

f) сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, средствами массовой информации, иными организациями и физическими лицами в противодействии экстремистской деятельности;

g) неотвратимость наказания за осуществление экстремистской деятельности.

 

Статья 3. Основные направления противодействия экстремистской деятельности

Противодействие экстремистской деятельности осуществляется по следующим основным направлениям:

a) принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности;

b) выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности общественных и религиозных объединений, средств массовой информации, иных организаций и физических лиц.

 

Статья 4. Субъекты противодействия экстремистской деятельности

Центральные и местные публичные власти участвуют в противодействии экстремистской деятельности в пределах своей компетенции.

 

Статья 5. Профилактика экстремистской деятельности

В целях противодействия экстремистской деятельности центральные и местные публичные власти в пределах своей компетенции в приоритетном порядке осуществляют профилактические, в том числе воспитательные и пропагандистские, меры, направленные на предупреждение экстремистской деятельности.

 

Статья 6. Ответственность общественных или религиозных объединений, иных организаций за осуществление экстремистской деятельности

(1) В Республике Молдова запрещаются создание и деятельность общественных и религиозных объединений, иных организаций, цели или действия которых направлены на осуществление экстремистской деятельности.

(2) В случае выявления фактов, свидетельствующих о наличии в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в том числе в деятельности хотя бы одного из их территориальных или других структурных подразделений, признаков экстремизма, им выносится представление/предупреждение в письменной форме о недопустимости такой деятельности с указанием конкретных оснований вынесения представления/предупреждения, в том числе допущенных нарушений. В случае, если возможно принять меры по устранению допущенных нарушений, в представлении/предупреждении также устанавливается срок для устранения нарушений, составляющий один месяц со дня вынесения представления/предупреждения.

(3) Представление/предупреждение общественному или религиозному объединению либо иной организации выносится Генеральным прокурором или подчиненными ему прокурорами либо Министерством юстиции или Государственной службой по вопросам культов.

4) Представление/предупреждение может быть обжаловано в судебную инстанцию в установленном порядке.

(5) В случае, если представление/предупреждение не было обжаловано в судебную инстанцию в установленном порядке или не признано судебной инстанцией незаконным, а также если в установленный срок соответствующими общественным или религиозным объединением либо иной организацией, их территориальным или другим структурным подразделением не устранены допущенные нарушения, послужившие основанием для вынесения представления/предупреждения, либо если в течение двенадцати месяцев со дня вынесения представления/предупреждения выявлены новые факты, свидетельствующие о наличии признаков экстремизма в их деятельности, на основании заявления Генерального прокурора или подчиненных ему прокуроров, Министерства юстиции или Государственной службы по вопросам культов судебная инстанция выносит решение о прекращении или приостановлении на срок до одного года деятельности соответствующих общественного или религиозного объединения либо иной организации.

(6) В случае, если судебная инстанция по основаниям, предусмотренным настоящим законом, вынесла решение о прекращении или приостановлении деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, деятельность их территориальных или других структурных подразделений также прекращается либо приостанавливается.

 

Статья 7. Ответственность средств массовой информации за распространение материалов экстремистского характера и осуществление экстремистской деятельности

(1) В Республике Молдова запрещаются распространение средствами массовой информации материалов экстремистского характера и осуществление ими экстремистской деятельности.

(2) В случае распространения средством массовой информации материалов экстремистского характера или выявления фактов, свидетельствующих о наличии в его деятельности признаков экстремизма, уполномоченным государственным органом, зарегистрировавшим данное средство массовой информации, либо Генеральным прокурором или подчиненными ему прокурорами учредителю и/или редакции/главному редактору этого средства массовой информации выносится представление/предупреждение в письменной форме о недопустимости таких действий или такой деятельности с указанием конкретных оснований вынесения представления/предупреждения, в том числе допущенных нарушений. В случае, если возможно принять меры по устранению допущенных нарушений, в представлении/предупреждении также устанавливается срок для устранения нарушений, составляющий до одного месяца со дня вынесения представления/предупреждения.

(3) Представление/предупреждение может быть обжаловано в судебную инстанцию в установленном порядке.

(4) В случае, если представление/предупреждение не было обжаловано в судебную инстанцию в установленном порядке или не признано судебной инстанцией незаконным, а также если в установленный срок не приняты меры по устранению допущенных нарушений, послуживших основанием для вынесения представления/предупреждения, либо если в течение двенадцати месяцев со дня вынесения представления/предупреждения выявлены новые факты, свидетельствующие о наличии признаков экстремизма в деятельности средства массовой информации, на основании заявления уполномоченного государственного органа, зарегистрировавшего это средство массовой информации, либо Генерального прокурора или подчиненных ему прокуроров судебная инстанция выносит решение о прекращении или приостановлении на срок до одного года деятельности соответствующего средства массовой информации.

(5) В целях недопущения продолжения распространения материалов экстремистского характера судебная инстанция может приостановить реализацию соответствующих номеров периодического издания либо тиража аудио- или видеозаписи программы либо выпуск соответствующей теле-, радио- или видеопрограммы в порядке, предусмотренном для принятия мер по обеспечению иска.

(6) Решение судебной инстанции является основанием для конфискации нереализованной части тиража продукции средства массовой информации, содержащей материалы экстремистского характера, из мест хранения, оптовой и розничной торговли.

 

Статья 8. Недопущение использования сетей связи общего пользования для осуществления экстремистской деятельности

(1) Запрещается использование сетей связи общего пользования для осуществления экстремистской деятельности.

(2) В случае, если сети связи общего пользования используются для осуществления экстремистской деятельности, применяются меры, предусмотренные настоящим законом, с учетом особенностей отношений в области связи, регулируемых законодательством.

 

Статья 9. Борьба с распространением материалов экстремистского характера

(1) На территории Республики Молдова запрещаются издание или распространение печатных, аудиовизуальных и иных материалов экстремистского характера.

(2) Установление наличия признаков экстремизма в информационном материале осуществляется судебной инстанцией на основании представления прокурора.

(3) Решение судебной инстанции об установлении наличия признаков экстремизма в информационном материале является основанием для конфискации нереализованной части тиража.

(4) В случае, если организация дважды в течение двенадцати месяцев осуществила издание материалов экстремистского характера, судебная инстанция выносит решение о прекращении ее издательской деятельности.

 

Статья 10. Регистр материалов экстремистского характера

(1) Министерство юстиции ведет регистр материалов экстремистского характера.

(2) Копия вступившего в законную силу решения судебной инстанции о признании информационного материала экстремистским направляется Министерству юстиции, которое приказом включает указанный в решении судебной инстанции материал в регистр материалов экстремистского характера.

(3) Приказ о включении материала в регистр материалов экстремистского характера публикуется в Официальном мониторе Республики Молдова и в республиканских средствах массовой информации.

(4) Приказ о включении материала в регистр материалов экстремистского характера может быть обжалован в судебную инстанцию в установленном порядке.

(5) Распространение на территории Республики Молдова материалов, включенных в регистр материалов экстремистского характера, запрещается.

(6) Лица, виновные в незаконных изготовлении, распространении или хранении с целью дальнейшего распространения указанных материалов, привлекаются к уголовной либо административной ответственности.

 

Статья 11. Ответственность должностных лиц за осуществление экстремистской деятельности

(1) Высказывания должностного лица о необходимости, допустимости, возможности или желательности осуществления экстремистской деятельности, сделанные публично, либо при исполнении должностных обязанностей, либо с указанием занимаемой должности, а равно непринятие должностным лицом в соответствии с его компетенцией мер по пресечению экстремистской деятельности влекут за собой установленную законодательством ответственность.

(2) Компетентные государственные органы и вышестоящие должностные лица обязаны незамедлительно принять необходимые меры по привлечению к ответственности лиц, допустивших действия, указанные в части (1).

 

Статья 12. Ответственность граждан Республики Молдова, иностранных граждан и лиц без гражданства за осуществление экстремистской деятельности

(1) За осуществление экстремистской деятельности граждане Республики Молдова, иностранные граждане и лица без гражданства несут уголовную, административную либо гражданско-правовую ответственность в установленном законодательством порядке.

(2) В целях обеспечения государственной и общественной безопасности по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством, лицу, участвовавшему в осуществлении экстремистской деятельности, по решению судебной инстанции может быть ограничен на срок до пяти лет доступ к государственной службе, военной службе по контракту и службе в правоохранительных органах, а также к работе в учебных заведениях и занятию негосударственной детективной и охранной деятельностью.

(3) В случае, если руководитель или член руководящего органа общественного или религиозного объединения либо иной организации выступает с публичным заявлением, призывающим к осуществлению экстремистской деятельности, без указания на то, что это его личное мнение, а равно в случае вступления в законную силу в отношении такого лица приговора судебной инстанции за преступление экстремистской направленности соответствующие общественное или религиозное объединение либо иная организация обязаны в кратчайшие сроки публично заявить о своем несогласии с высказываниями или действиями такого лица. Если соответствующие общественное или религиозное объединение либо иная организация такого публичного заявления не сделают, это может рассматриваться как факт, свидетельствующий о наличии в их деятельности признаков экстремизма.

 

Статья 13. Недопущение осуществления экстремистской деятельности при проведении собраний

(1) При проведении собраний не допускается осуществление экстремистской деятельности. Организаторы собраний несут ответственность за соблюдение положений Закона об организации и проведении собраний № 560-XIII от 21 июля 1995 года и других нормативных актов, касающихся недопущения осуществления экстремистской деятельности, а также за ее своевременное пресечение.

(2) При проведении собраний не допускаются привлечение для участия в них экстремистских организаций, использование их атрибутики или символики, а также распространение материалов экстремистского характера.

(3) В случае обнаружения обстоятельств, предусмотренных частью (2), организаторы собрания или иные лица, ответственные за его проведение, обязаны незамедлительно принять меры по устранению указанных нарушений. Несоблюдение данной обязанности влечет за собой прекращение собрания по требованию представителей органов внутренних дел и ответственность организаторов собрания или иных лиц, ответственных за его проведение, по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством.

 

Статья 14. Международное сотрудничество в области борьбы с экстремизмом

(1) В Республике Молдова запрещается деятельность общественных или религиозных объединений, иных организаций иностранных государств и их структурных подразделений, деятельность которых признана экстремистской в соответствии с международно-правовыми актами и законодательством Республики Молдова.

(2) После вступления в законную силу решения судебной инстанции о прекращении или приостановлении деятельности иностранной организации уполномоченный государственный орган Республики Молдова обязан в десятидневный срок уведомить дипломатическое представительство или консульское учреждение соответствующего иностранного государства в Республике Молдова о прекращении или приостановлении деятельности данной организации на территории Республики Молдова, причинах прекращения или приостановления деятельности, а также о связанных с этим последствиях.

(3) Республика Молдова в соответствии с международными договорами, одной из сторон которых она является, сотрудничает в области борьбы с экстремизмом с иностранными государствами, их правоохранительными органами и специальными службами, а также с международными организациями, осуществляющими борьбу с экстремизмом.

 

Статья 15. Переходные положения

Правительству в месячный срок представить Парламенту предложения по приведению действующего законодательства в соответствие с настоящим законом.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

ПАРЛАМЕНТА Еуджения ОСТАПЧУК

Кишинэу, 21 февраля 2003 г.

№ 54-XV.

 

Trascina file per caricare