Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

STATUTUL

MISIUNII RELIGIOASE CATOLICE

CARITAS MOLDOVA

DIN

 REPUBLICA MOLDOVA

Chişinău, 2005

 

I. DISPOZITII GENERALE

 

1.1 Misiunea religioasă catolică CARITAS MOLDOVA, în continuare “MISIUNEA”, este o organizaţie cu caracter umanitar şi de binefacere, creată în sânul Bisericii Romano-catolice la iniţiativa Episcopului.

 

1.2 Misiunea îşi exercită activitatea în baza propriului statut, în conformitate cu: normele Codului Dreptului Canonic al Bisericii Romano-catolice, standardele si principiile Caritas Internationalis şi Caritas Europa, Constituţia Republicii Moldova,  precum şi cu alte acte normative relevante  în vigoare.

 

1.3 Misiunea devine persoană juridică din momentul aprobării statutului, cu dreptul de a fonda filiale în toate parohiile diecezei, pe tot teritoriul Republicii Moldova. Misiunea dispune de sediu, ştampilă, antet, conturi bancare şi de depozit, precum şi alte bunuri necesare realizării activităţii de binefacere.

 

1.4 Misiunea este parte componentă a Confederaţiei Caritas Internationalis şi Federaţiei Caritas Europa. Misiunea, de asemenea,  colaborează si cu alte asociaţii de caritate din ţară şi de peste hotare.

 

1.5 Adresa juridică şi sediul actual al organului central al Misiunii: MD 2004, mun. Chişinău, stradela Sf. Andrei 7.

 

II. SCOPUL ŞI SARCINILE MISIUNII

 

2.1 Misiunea are ca scop principal realizarea obiectivelor de caritate ale Episcopiei de Chişinău, în spiritul învăţăturii sociale a Bisericii Catolice.

 

2.2  Sarcinile Misiunii sunt:

a) conştientizarea oamenilor asupra necesităţii carităţii creştine şi împlinirea faptelor bune;

b) acordarea ajutorului necesar paturilor social vulnerabile, indiferent de vârstă, sex, rasă, religie, apartenenţă politică, etc;

c) elaborarea mecanismelor necesare pentru realizarea carităţii evanghelice;

d) coordonarea şi realizarea acţiunilor de binefacere ale Episcopiei prin colaborarea cu toate persoanele şi instituţiile care activează în domeniul carităţii şi ale căror principii nu contravin statutului Misiunii;

e)  reprezentarea  tuturor organizaţiilor sale, precum şi a tuturor iniţiativelor de caritate a Bisericii Catolice pe plan naţional şi internaţional.

 

2.3 Misiunea îşi realizează aceste sarcini prin:

a) asistenţa spirituală a lucrătorilor şi colaboratorilor Misiunii;

b elaborarea si implementarea de noi proiecte si/sau continuarea implementării celor existente, necesare pentru susţinerea acţiunilor de caritate, reducerea sărăciei, reintegrarea paturilor vulnerabile în societate şi generarea surselor suplimentare de venit;

c) desfăşurarea activităţii economico-gospodăreşti şi dezvoltarea proiectelor agricole în conformitate cu legislaţia in vigoare;

d) căutarea de ajutoare materiale şi financiare şi organizarea distribuirea lor organizaţiilor sale care se ocupă de ajutorarea nemijlocită a diferitelor categorii de persoane defavorizate din Republica Moldova, în mod prioritar, a păturilor vulnerabile, cum ar fi: bătrânii, bolnavii, copiii, invalizii, persoanele cu dizabilităţi, familiile  cu mulţi copii şi familiile  incomplete.

e) crearea grupelor de voluntari pentru ajutorul individual în spitale, la domiciliu,  precum şi pentru alte iniţiative de caritate ale diecezei, educarea şi realizarea pregătirii lor profesionale;

f) crearea de structuri necesare pentru realizarea activităţilor de caritate ale episcopiei;

g) publicarea de buletine informative, rapoarte de activitate anuale şi alte materiale care educă la caritatea  şi promovează principiile moralei creştine în societate, desfăşurarea altor activităţi care nu contravin legislaţiei in vigoare.

h) organizarea de seminarii, cursuri şi conferinţe pentru colaboratorii proprii, pentru enoriaşi şi alte grupuri de persoane cointeresate;

i) participarea la organisme de consultare, comisii de lucru sau alte forme colaborare cu organele de stat, cu organizaţii de binefacere şi cu alte organizaţii.

 

III. STRUCTURA SI ORGANELE DE CONDUCERE

 

3.1 Misiunea este formată din toate filialele parohiale Caritas, Biroul Central, precum şi alte organe şi instituţii bisericeşti,  create pentru realizarea acţiunilor de caritate şi asistenţă socială ale Episcopiei.

 

3.2 Relaţiile dintre Biroul Central şi Filiale, precum şi alte structuri, sunt reglementate de către Manualul Personalului, care este aprobat de către Consiliul de Administraţie.

 

3.3 Episcopul diecezan numeşte şi eliberează din funcţie Preşedintele Misiunii, Directorul Caritas şi asistentul spiritual al Misiunii; aprobă conducătorii filialelor, numeşte experţii laici şi preoţii in cadrul Consiliului de Administraţie şi aprobă componenţa Consiliului de Administraţie şi a Comisiei de cenzori.

 

3.4  Preşedintele Misiunii este clericul care îl reprezintă pe episcop şi concomitent este Preşedintele Consiliului de Administraţie.

 

3.5  Preşedintele Misiunii are următoarele atribuţii:

a) realizează conducerea generală şi spirituală a Misiunii,

b) convoacă şi prezidează Adunarea Generală şi Consiliul de Administraţie ,

c) soluţionează probleme ce nu ţin de competenţa Adunării Generale, Consiliului de Administraţie şi a Directorului,

d) reprezintă sau deleagă un reprezentant al Misiunii la organizaţiile internaţionale Caritas şi/sau la alte organizaţii de binefacere.

 

3.6 Adunarea Generală este organul consultativ al Misiunii şi are următoarele atribuţii:

a)  analizează situaţia socială a populaţiei din diferitele regiuni ale ţării şi prezintă propuneri pentru viitoarele  programele de activitate;

b) face propuneri pentru elaborarea programului de activitate;

c) face propuneri şi analizează candidaturile pentru Consiliul de Administraţie şi pentru Comisia de cenzori;

d) audiază şi examinează rapoarte privind activitatea părţilor componente ale Misiunii şi este informată asupra rezultatelor controalelor Comisiei de cenzori;  (cf. 3.18)

e)  face aprecieri cu privire la rezultatele şi activitatea Biroului Central, iar în caz de necesitate face propuneri pentru îmbunătăţirea situaţiei.

 

3.7  Adunarea Generală se întruneşte obligatoriu o dată pe an. Se poate întruni de mai multe ori în cazuri extreme sau la solicitarea Preşedintelui Misiunii. Sesiunile Adunării sunt reglementate de către  regulamentul corespunzător.

 

3.8 Componenţa Adunării Generale:

a) preşedintele Caritas şi Consiliul de Administraţie;

b) directorii şi coordonatorii filialelor Misiunii;

c) călugării şi călugăriţele angajate şi/sau numite în proiectele sau structurile Caritas;

d) alte persoane numite de către episcop;

e) angajaţii Biroului Central al Misiunii.

 

3.9  În Adunarea Generală au drept de vot toţi subiecţii prevăzuţi in art. 3.8 punctul a, b, c şi d şi e.

 

3.10 Consiliul de Administraţie este organul de conducere al Misiunii şi are următoarele atribuţii:

a) aprobă programul de activitate propus de Adunarea Generală;

b) aprobă planul strategic şi operaţional, proiectele, bugetul şi bilanţul anual întocmit de Biroul Central;

c) supraveghează si verifică executarea directivelor de administrare a Misiunii ;

d) confirmă regulamentul Biroului Central şi personalul Biroului angajat de către Director;

e) examinează, aprobă si monitorizează volumul cheltuielilor pentru întreţinerea Misiunii şi a Biroului Central;

f) prezintă Episcopului diecezan darea de seamă anuală despre activitatea de caritate realizată, pregătită de către Biroul Central.

g) stabileşte calendarul pentru cursuri de pregătirea profesională a colaboratorilor Misiunii;

h) discută şi propune episcopului diecezan spre examinare propuneri şi completări la prezentul Statut;

i) evaluează candidaţii la funcţia de director şi prezintă  propuneri  episcopului în ceea ce priveşte numirea în funcţie.

j) recepţionează în mod regulat dările  de seamă din partea Biroului Central şi a filialelor parohiale Caritas cu privire la activitatea lor.

 

3.11  Componenţa Consiliului de administraţie este:

a) Preşedintele Misiunii;

b) Doi preoţi, numiţi de către episcop;

c) Doi experţi laici, numiţi de către episcop.

 

3.12 Directorul Misiunii şi contabilul-şef sunt invitaţi la sesiunile Consiliului în funcţie de problemele discutate sau la cererea lor, ori de câte ori este nevoie.

 

3.13  Şedinţele Consiliului de Administraţie se convoacă de către Preşedinte în caz de necesitate, cel puţin lunar sau la insistenţa a 2/3 din numărul membrilor. Modul de activitate este prevăzut de regulamentul propriu.

 

3.14  Deciziile Consiliului de Administraţie sunt valabile dacă întrunesc cel puţin 2/3 din voturi.

 

3.15  Directorul Caritas are următoarele atribuţii:

a) exercita activitatea executivă si operaţională  a Misiunii, stabilită de Adunarea Generală şi aprobată de Consiliul de Administraţie;

b) întreţine relaţii cu organismele de caritate din dieceză, precum şi cu organizaţii statale şi  cu cele care desfăşoară activităţi  de caritate;

c) administrează patrimoniul (finanţele, bunurile mobile şi imobile etc) Misiunii;

d) angajează si concediază personalul Biroului Central şi al filialelor parohiale Caritas în conformitate cu legislaţiei muncii a  Republicii Moldova în vigoare;

e) semnează tranzacţii în interesul Misiunii sau alte documente ce ţin de activitatea executivă şi operaţională a acesteia (documente bancare, contracte, documente contabile etc);

f) dirijează procesul de planificare strategica si/sau colectare de fonduri;

g) coordonează procesul de realizare a programelor şi proiectelor Misiunii;

h) exercită alte atribuţii funcţionale prevăzute de fisa de post;

 

3.16  Pentru exercitarea activităţii operaţional – executive, în cadrul Misiunii este creat un Birou Central, membrii căruia sunt angajaţi de către Director (vezi 3.15, d)) şi confirmaţi de către Consiliul de Administraţie  (p.3.10,d)). Biroul Central funcţionează în baza unui regulament propriu numit „Manualul Personalului”, elaborat de către Birou şi  aprobat de către Consiliul de Administraţie. Numărul colaboratorilor şi componenţa Biroului Central este determinat de către programele şi necesităţile Misiunii.

 

3.17  Activitatea de control şi de revizie a Misiunii este realizată de Comisia de cenzori, numită de către Episcopul Diecezan pe un termen de 3 ani. Comisia este formată din doi experţi laici şi un cleric, care este Preşedintele Comisiei. Membrii Comisiei nu vor fi aleşi dintre angajaţii biroului central sau din Consiliul de Administraţie.

 

3.18 Rezultatele reviziei sunt prezentate episcopului în vederea luării deciziilor corespunzătoare, precum şi Adunării Generale spre informare.

 

IV. BUNURILE ŞI MIJLOACELE MISIUNII

 

4.1 Patrimoniul Misiunii se formează din bunuri imobile, surse băneşti din donaţii benevole, daruri, testamente, ca urmare a prestării serviciilor social-gospodăreşti şi alte surse care nu sunt interzise de lege.

 

4.2  Misiunea are în proprietate oficii, încăperi de serviciu, echipament, mobilier, mijloace de transport, animale, obiecte şi unelte cu destinaţie de producţie şi prelucrare agricolă, social-gospodărească, de medicină şi de binefacere, educaţie, precum şi alte bunuri necesare pentru realizarea scopurilor statutare.

 

4.3 Contabilitatea Misiunii se face în conformitate cu standardele naţionale, precum şi Caritas Internationalis de evidentă contabilă.

 

V. ADOPTAREA, COMPLETAREA ŞI MODIFICAREA STATUTULUI

 

5.1  Statutul Misiunii se aprobă prin hotărârea Episcopului Diecezan.

 

5.2  Decizia cu privire la introducerea modificărilor şi completărilor în prezentul Statut se aprobă de către Episcopul Diecezan la propunerea Consiliului de Administraţie.

 

VI. MODUL DE LICHIDARE A MISIUNII

 

6.1 Activitatea Misiunii poate fi întreruptă în următoarele cazuri:

  1. reorganizarea (contopire, absorbţie, divizare, separare);
  2. lichidarea;
  3. în baza deciziei organelor judiciare.

 

6.2 Reorganizarea şi lichidarea Misiunii se realizează conform deciziei Episcopului Diecezan.

 

6.3  În cazul încetării activităţii Misiunii după achitarea cu statul şi cu creditorii, toate bunurile materiale şi financiare se transmit Episcopiei Romano-catolice Chişinău.

 

6.4  Comisia responsabilă pentru reorganizarea şi lichidarea Misiunii şi pentru transferul patrimoniului ei Episcopiei, este numită de către Episcopul Diecezan şi activează sub conducerea lui.

Trascina file per caricare