Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

UREDBA VRK Br. 23/2013 ZA ODREDJIVANJE PROCEDURA ZA DAVANJE NA KORIŠĆENJE I RAZMENU NEPOKRETNE OPŠTINSKE IMOVINE

Uredba VRK - Br.22/2013 odredjivanje procedura za davanje na korišćenje i razmenu nepokretne Opštinske imovine osvojen je na 144 sednice Vlade Republike Kosova, odluku br. 04/144, od 22.08.2013

 

Vlada Republike Kosovo,

Na osnovu Člana 93 (4) Ustava Republike Kosovo, u skladu sa i član 10 podparagraf 1.6 Zakona br. 04/L-144 za Davanje na Korišćenje i Razmenu Nepokretne Opštinske Imovine, kao i u skladu sa članom 19 (6.2) Pravilnika rada Vlade Br. 09/2011 (Službeni Glasnik, br. 15, 12.09.2011),

 

Usvaja:

 

UREDBA VRK Br. 23/2013 ZA ODREDJIVANJE
PROCEDURA ZA DAVANJE NA
KORIŠĆENJE I RAZMENU NEPOKRETNE OPŠTINSKE IMOVINE

 

POGLAVLJE I

OPŠTE ODREDBE

 

Član 1

Cilj

Ova Uredba ima za cilj da odredi procedure i kriterijume za davanje na korišćenje i razmenu nepokretne opštinske imovine.

 

Član 2


Komisija za procenjivanje ponuda

1. Skupština Opštine osniva Komisiju Procenjivanja od 7 članova za procenjivanje ponuda za davanje na korišćenje nepokretne opštinske imovine.

2. Članovi komisije, većinom glasova, biraju PredsedavajućegKomisije koji predsedava radon komisije.

3. Mandat članova komisije se odredjuje sa odlukom Skupštine Opštine i ne može da traje vise od redovnog zakonskog mandata članova Skupštine.

4. Komisija za procenjivanje je odgovorna za:

4.1 za razvijanje procedura javnog nadmetanja kao i procenjivanje ponuda za davanje na kratkoročno korišćenje nepokretne imovine opštine, uokviru roka od sedam (7) dana po zakljucivanju nadmetanja;

4.2 za razvijanje procedura javnog nadmetanja, kao i procenjivanje ponuda za davanje na dugoročno korišćenje nepokretne opštinske imovine, u okviru roka od 15 dana po zakljucivanju nadmetanja.

 

Član 3

Komisija za Žalbe

Skupština Opština Odlukom formira komisiju za žalbe koja će razmatrati žalbe stranaka u proceduri davanjane pokretne imovinena korišćenje.

 

POGLAVLJE II

DAVANJE NA KRATKORĆNO KORIŠĆENJE NEPOKRETNE OPŠTINSKE IMOVINE

 

Član 4

Davanje na kratkoročno korišćenje nepokretne opštinske imovine

Davanje na kratkoršno korišćenje nepokretne opštinske imovine od jedan (1) do petnaest (15) godina se vrši preko procedure javnog nadmetanja.

 

Član 5


Predhodne procedure nadmetanja

1. Gradonačelnik Opštine predlaže na prethodno usvajanje Skupštini Opštine nepokretnu opštinsku imovinu za davanje na kratkoroćno korišćenje.

2. Nepokretne imovine opštine koje nemaju prethodno usvajanje od Skupštine Opštine ne mogu da se daju na korišćenje preko javnog nadmetanja.

 

Član 6

Kriterijumi nadmetanja

1. Opština treba da odredi početnu cenu za nepokretnu opštinsku imovinu,koja se daje na kratkoročno korišćenje.

2. Preko javnog nadmetanja se vrši izbor dobitnika na osnovu najviše ponudjene cenena javnom nadmetanju.

 

Član 7


Pripremanje i održavanje javnog nadmetanja


1. Obavestenje oko javnog nadmetanja za davanje nepokretne opštinske imovine na korišćenje se vrši se od strane odgovorne opštinske Komisije u roku od 30 dana pre objavljivanja nadmetanja.

2. Obaveštenje o javnom nadmetanju obuhvata:

2.1. Ime, opis, veličinu i lokaciju imovine koja je objekat davanja na korišćenje;

2.2. Početnu cenu imovine koja je objakat davanja na korišćenje preko javnog nadmetanja;

2.3.Rok davanja na korišćenje imovine;

2.4. Delatnost koja će se tu vršiti na osnovu namene imovine;

2.5. Poslednji rok za aplikaciju;

2.6. Datum, vreme i mesto gde se vršiti otvaranje ponuda;

2.7. Forma kako će se održati javno nadmetanje preko zatvorenih ponuda;

2.8. Brojevi za kontakte, e-mail adrese, i dodatne informacije.

3. Uzimanje aplikacija se može izvršiti u fizičkoj i elektronskoj formi .

 

Član 8

Prava i odgovornosti učesnika u javnom nadmetanju

1. Pravna i fizika lica imaju prava da učestvuju u procesu javnog konkursa za davanje opštinske imovinena kratkoročno korišćenje.

2. Učesnicima na konkurs se garantuje pravo na:

2.1. Informisanju u vezi sa procedurama javnog nadmetanja;

2.2. Da vide imovinu koja će biti objekt davanja na korišćenje;

2.3. Da imaju pristupna dokumentaciju imovine;

2.4. Da se povuku sa nadmetanja ne kasnije od tri dana pre održavanja javnog nadmetanja.

3. Dobitnik treba da potpiše registar procedure javnog nadmetanja.

 

Član 9


Procedura za održavanje javnog nadmetanja

1. Proces otvaranja zatvorenih ponuda se vrši u vremenu i mestu objavljenom za javno nadmetanje.

2. Otvaranje zatvorenih ponuda se vrši u opštinskim objektima, obezbedjujući neposredni pristup za učesnike u javnom nadmetanju.

3. Predsedavajući komisije pošto utvrdi da nema konflikt interesa od članova komisije, izjavljuje otvorenim proces i objašnjava procedure procesa ponuda, i dozvoljava registrovanim ponudjivačima da postave dodatna pitanja pre početka otvaranja ponuda.

4. Najmanje četri (4) članova Komisije i Predsedavajući trebaju biti prisutni u toku otvaranja zatvorenih ponuda .

5. Za svaku imovinu, Predsedavajući Komisije procenjivanja otvara ponudu i obvaštava učesnike u javnom nadmetanju.

6. Sve ponude u javnom nadmetanju trebaju biti protokolisane od opštine.

7. Jedan od članova Komisije drži zapisnik o procesu otvaranja ponuda u javnom nadmetanju.

 

Član 10


Izveštaj o procenjivanju ponuda i procedura potpisivanja ugovora

1. U roku od tri (3) radna dana od završetka procenjivanja ponuda u javnom nadmetanju, Komisija procenjivanja sastavlja završni izveštaj o zatvaranju nadmetanja za davanje na kratkoročno korišćenje nepokretne opštinske imovine.

2. Završni izveštaj Komisije procenjivanja sa javnog nadmetanja sadrži:

2.1. Jednu kopiju objavljivanja javnog nadmetanja;

2.2.Zapisnik sa procesa javnog nadmetanja;

2.3.Preporuku Komisije za izbor dobitnika;

2.4. Jednu protokolisanu kopiju izabrane ponude; i

2.5. Podnešene žalbe od učesnika u javnom nadmetanju.

3. Posle usvajanja izabrane ponude od Komisija procenjivanja, obveštenje se dostavlja dobitniku i stavlja se u oglasnoj tabli i na službenoj ueb-strani Opštine.

4. Nezadovoljne strane sa procenom komisije imaju pravo da podnesu žalbu Komisiji za Procenjivanje Žalbi u roku od 15 dana.

5.Ako komisija za žalbe konstatuje da ima prekršaja u toku procesa procenjivanja,ima pravo da traži ponovno sagledavanje procesa.

6. Ako komisija za žalbe oceni žalbe kao neosnovane, Gradonačelnik opštine potpisuje ugovor sa izbranim dobitikom od strane Komisije.

 

POGLAVLJE III

DAVANJE NA DUGOROČNO KORIŠĆENJE OPŠTISKENEPOKRETNE IMOVINE

 

Član 11

Davanja na dugoročno korišćenje nepokretne imovine opštine

1. Gradonačelnik Opštine predlaže na prethodno usvajanje Skupštini Opštine nepokretne opštinske imovine, uključujući zemjište i predložene objekte za dugoročno davanje na korišćenje.

2. Nepokretne opštinske imovine koje nemaju prethodno usvajanje od Skupštine Opštine ne mogu se davati na dugoročno korišćenje.

 

Član 12

Kriterijumi za davanje na dugoročno korišćenje nepokretne imovine

1. Davanje na dugorošno korišćenje nepokretne opštinske imovine od 15 do 99 godine se vrši kada se obezbedi da je opštinska imovina i sprovodeći sledeće kritarijume :

1.1. Da se daje na korišćenje za javni interes, ukljućujući odgovarajući Zakon o oksproprijaciji nepokrtene imovine;

1.2.Da nema nekog imovinskog spora;

1.3. Da bude slobodna od obaveza prema trećim stranama;

1.4. Da bude u skladu sa Urbanistickim Razvojnim Planom, Opštinskim Regulacionim Urbanistickim Planomi da ispuni odredje nekriterijume sredine;

1.5. Da utiče u porastu ekonomskog razvoja opštine;

1.6. Da utiče na povečanje vrednosti imovine.

 

Član 13

Kriterijumi za izbor ponuda

1. Izbor ponuda se bazira na sledećim kriterijumima:

1.1.Ekonomski najpovoljnija ponuda;

1.2.Vrednost investiranja; 1.3.Broj zaposlenih od investranja;

1.4. Vrsta investicije koja je od interesa za opštinu ;

1.5.Finanisjka dobit zaopštinu;

1.6. Drugi Kriterijumi koji se mogu odrediti prema konkursu.

 

Član 14


Pripremanje za održavanje javnog konkursa

1. Pre objavljivanja javnog konkursa, Komisija treba da ima na raspolaganju:

1.1. Prethodnu Odluku Skupštine Opštine za davanje na korišćenje nepokretne opštinske imovine;

1.2.Odluku Skupštine Opštine za osnivanje Komisije za procenjivanje;

1.3. Potvrdu vlasništva i kopiju plana nepokretne opštinske imovine ;

2. Javno obaveštenje o objavljivanju za davanje na korišćenje nepokretne opštinske imovine sadrži:

2.1. Ime, opis, veličinu i lokaciju imovine koja je objekat davanja na korišćenje;

2.2. Rok za davanje na korišćenje imovine;

2.3. Delatnost koja će se odvijati; 2.4. Poslednji rok za aplikaciju;

2.5. Datum, vreme i mesto otvaranja ponuda;

2.6. Brojeve za kontakte, e-mail adrese za dodatne informacije.

3. Uzimanje aplikacija se može vršiti na fizički i elektronski način.

 

Član 15

Odgovornosti Komisije procenjivanja za davanje na dugorošno korišćenje nepokretne opštinske imovine

1. Komisija procenjivanja je odgovorna da:

1.1. Da se obezbedi da otvoreni konkurs održi u skladu sa procedurama ove Uredbe;

1.2. Da se obezbedi da dokumentacija bude na raspolaganju za učesnike na konkursu;

1.3. Da se obezbedi da je konkurs objavljivan u medijima i javnim mestima pristupačnim za javnost, u vezi sa imovinom koja je objekat davanja na korišćenje,najmanje 45 dana pre procenjivanja ponuda baziranih na objavljivanju konkursa;

1.4. Da obezbedi za lica ili subjekte koji učetvuju na konkursu ;

1.5. Da se obezbedi da nema konflikta interesa unutar sastava Komisije.

2. Komisija može da traži anuliranje konkursa ako nisu ispunjenu odredjeni uslovi sa ovom Uredbom.

3. Komisija procenjivanja predaje Gradonačelniku Opštine i Predsedavajućem Skupštine Opštine završni izveštaj procenjivanja ponuda i preporučuje izbaranu ponudu .

 

Član 16

Prava i odgovornosti učesnika u javnom konkursu

1. Pravna i fizika lica imaju pravo da učestvuju u procesu javnog konkursa za davanje nepokretne imovine opštine na dugoročno korišćenje.

2. Učesnicima na konkursu se garantuje pravo na:

2.1. Da se Informišu u vezi sa procedurama javnog konkursa;

2.2. Da vide imovinu koja će biti objekat davanja na korišćenje;

2.3. Da imaju pristupa na dokumentaciji imovine;

2.4. Da se povuku od konkursa ne kasnije od tri (3) dana pre otvaranja ponuda;

 

Ćlan 17

Procedura otvaranja ponuda

1. Proces otvaranja ponuda se vrši na vreme i mestu objevljenom u javnom obaveštenju.

2. Otvaranje ponuda se vrši u javnim objektima opštine,obezbedjujući neposredno učešće za učenike u konkursu.

3. Predsedavajući komisije konstatuje da nema konflikta interesa od članova komisije, objavljuje otvorenim proces i objašnjava procedure procesa ponuda, i dozvoljava registrovanim ponudjivačima da postave dodatna pitanja pre početka otvaranja ponuda.

4. Za svaku imovinu, Predsedavajući Komisije otvara ponudu i obaveštave učesnike na konkursu sa ponudjenom ponudom.

5. Sve ponude treba da budu protokolisane od opštine.

6. Jedan od članova Komisije vodi zapisnik procesa otvaranja ponuda.

 

Član 18


Procedura procenjivanja i potpisivanje govora

1. U roku od tri (3) radna dana od završetka procenjivanja ponuda , Komisija procenjivanja dostavlja Gradonačelniku Opštine i Predsedavajućem Skupštine Opštine završni izvešatj o procesu izbora ekonomski najpovoljnije ponudena usvajanje u Skupštini Opštine.

2. Skupština Opštine posla završetka roka za podnošenje žalbi, usvaja većinom glasova članova Skupštine Opštine izbaranu ponudu Komisije Procenjivanja.

3. Ako je proces ugrožen žalbom, onda Skupština Opštine treba da čeka odluku Komisije za razmatranje žalbi .

4. Završni izvešataj Komisije procenjivanja sadrži:

4.1. Jednu kopiju javnog oglasa konkursa;

4.2. Zapisnik sa procenjivanja ponuda; 4.3.Preporuku Komisije za izbor ekonomski najpovoljnijeg izbora ;

4.4.Jednu protokoliranu kopiju izbarane ponude;

4.5.Podnešene žalbe od učesnika na konkursu.

5.Posle odobrenja izabrane ponude od strane Skupštine Kosova obaveštenje se šalje pobedniku i postavlja se u tabeli objavljivanja kao i na službenoj web stranici opštine.

6. Ugovor o davanju na dugoročno korišcenje nepokretne opštinske imovine treba da se potpiše unutar 15 radnih dana od dana odobrenja od strane Skupšptine Opštine.

7. Ugovor o davanju na koristi nepokretne opštinske imovine potpisuje se od strane gradonačelnika opštine u ime opštine i izbrane firme.

 

Član 19


Pravo na vračanje imovine kojom upravlja KAP

1. Po prijemu Liste imovine i na zahtev opštine za povlačenje iz procesa privatizacije i vračanja istih u vlasništo opštine u cilju ostvarivanja lokalnog javnog interesa , imovina kojima upravlja KAP, Vlada Kosova prekoOdgovornog Ministarstva za Lokalno Samoupravu, iste liste i zahteve dostavlja Kosovskoj Agenciji za Privatizaciju.

2. Kosovska Agencija za Privatizaciju, na osnovu odgovarajučeg
o Kosovskoj Agenciji Privatizaciju donosi odluku o:

2.1. Usvajanju
postavljenih od strane lokalnih vlasti, ili
2.2. Odbijanju tih zahteva podnetih od strane opštinskih vlasti, uz navodjenje razloga za odbijanje.

 

POGLAVLJE IV

DAVANJE NA KORIŠĆENJE NEPOKRETNE OPŠTINSKE IMOVINE ZA POSEBNE SLUČAJEVE

 

Član 20

Davanje na korišćenje nepokretne opštinske imovine za posebne slučajeve

1. Davanje na koristi nepokretne opštinske imovine za posebne slučajeve se vrši bez izvršavanja redovnih procedura konkursa..

2. Isključenje redovnih procedura konkursa vrši se na osnovu opšteg javnog interesa zadavaja na korišćenjenepokretne opštinske imovine kao i interesa subjekt koji zahteva imovinu na korišćenje.

3. Davanje na koristi nepokretne opštinske imovine za posebne slučajeve vrši se u skladu sapismenim zahtevima predloženih od:

3.1.Centralne Institucije Republike Kosovo uključujući:

3.1.1  Predsednicu;

3.1.2  Skupštinu Kosova;

3.1.3  Vladu/Ministarstva;

3.1.4  Sudove; kao i

3.1.5  Državne Agencije.

3.2 Diplomatska i konzularna Predstavništva, međunarodne organizacije i institucije koje imaju sporazum sa Republikom Kosovo;

3.3 Verske zajednice za potrebe razvoja verskih aktivnosti.

4. Kada se zahtev vrši od strane međunarodnih institucija koje imaju sporazum sa Republikom Kosova onda zahtev opštini dostavlja se od strane Vlade Republike Kosova.

5. Skupština opština sa većinom glasova članova Skupštine odlučuje o davanju na koristi nepokretne opštinske imovine , kada se zahtev vrši od strane centralnih institucija.

6. Odluka Skupštine opštine o davanju na koristi nepokretne opštinske imovine za posebne slučajeve sadrži:

6.1. Ime, opis,veličinu i lokaciju imovine koja je predmet davanja na koristi prema datom zahtevu;

6.2. Ime institucije/korisniku nepokretne opštinske imovine;

6.3.Rok davaja na koristi imovine; kao i

6.4. Druge stavke koje se mogu odrediti od strane Skupštine opštine;

7. Skupština opština odlučuje da li će se davanje na koristi vršiti uznaknadu ili bez naknade , kao i o načinu isplate.

8. Ugovor o davanju na koristi nepokretne opštinske imovine za posebne slučajeve potpisuje se od strane Gradonačelnika Opštine i od strane predstavnika centralne institucije.

9. Davanje na koristi nepokretne opštinske imovine za posebne slučajeve evidentira se u katastarskoj knjizi opštine.

10. Davanje na koristi za legalizaciju neformalnih naselja vršiće se odlukom Skupštine Opštine, na osnovu sprovodljivog zakonodavstva.

11. Davanje na koristi nepokretne opštinske imovine sa cilju realizacije investicija u sektoru energjie, vrši se odlukom Skupštine Opštine, na osnovu sprovodljivog zakonodavstva.

 

POGLAVLJE V


RAZMENA NEPOKRETNE OPŠTINSKE IMOVINE


 

Član 21

Razmena nepokretne opštinske imovine

Razmena opštinske nepokretne imovine sa fizičkim ili pravnim licima kao i sa Kosovskom Agencijom za Privatizaciju vrši se u skladu sa zakonskim odredbama člana 11, člana 13 I14 Zakona br. 04/L-144 za Davanje na Korišćenje i Razmenu Nepokretne Opštinske Imovine.

 

Član 22


Razmena nepokretne imovine opštine sa nepokretnom imovinom centarlnih institucija

1. Ako su uslovi iz stava 1.1 do 1.5 ovog člana ispunjeni, opština.može podneti zahtev za razmenu imovine / a opštine sa imovinom pod upravljanjem centralnih institucije na osnovu člana 1 Zakona. br.04L-144 o davanju na koriščenje i razmenu nepokrene imovine opštine i da istu koristi za postizanje adekvatnog jvnog cila . U tu svrhu, opština je ovlašćena da pokrene proces razmene nakon ispunjvanja sledećih uslova:

1.1. ukazivanje jasnu potrebu za prenos određene parcele zemljišta za javne potrebe, posebno za objekte koji će zadovoljiti potrebe za vršenje opštinskih nadležnosti, dajući dovoljno objašnjenja da za opravdanje te javne potrebe;

1.2. ako nakon provere svih nepokretnih imovina u vlasništvu opštine se utvrdjuje da nepostoji nijena prikldna nepokretna imovina za ostvarivanje javnog cilja;

1.3. jasno predstavljanje da su učinjnei svi napori da se obezbedi nepokretna imovine na drugi način, uključujući i komercijalne lizing ugovore i ugovore oa razmeneizemljišta, gde postoje resursi u tu svrhu;

1.4. ekskluzivno korišćenje određene parcele zemljišta za javne potrebe, pod autoritetom i isljučivom kontrolom dotične opštinske uprave, koja parcela treba da se koristi u roku od četiri (4) godine.

2. Odgovarajuča opština podnosi obrazložen zahtev za razmenu nekretnine titularu centralne institucije pod čijim upravljanjem je imovina koja se traži za razmenu, zajedno sa dokumentima navedenim u nastavku:

2.1. Odluka Skupština opštine o proglašenju javnog interesa na nepokretnim imovinama, koje se vode kao imovine pod upravom centralnih institucija;

2.2.pismena izjava od strane opštine da su učinjeni svi napori tako da opština nije uspela da obezbedi neku nepokretnu imovinu za ostvarivanje javnog interesa- potpisane od OKK i potvrdjene od Predsednika opštine;

2.3. dokument izdat od odgovarajuče direkcije za urbanizam/imovinu kojim se može utvrditi da optina nema na raspolaganje prikladnu imovinu za ostvraivanje javnog interesa;

2.4. pismena potvrda izdata od strane predsednika odgovarajuče opštine da će tražena imovina za razmenubiti isključivo koriščena za javne potebe , pod autoritetom i isljučivom kontrolom dotične opštinske uprave, koja imovina treba da se koristi roku od četiri (4) godine;.

2.5. posedovni listovi iz Opštinske katastarske kancelarije (OKK), za nekretnine ponuđene za razmenu od strane Skupštine opštine, ne stariji od šest (6) meseci;

2.6. potvrda od strane Opštinskog suda da ponudjena nekretnina za razmenu nije predmet građanskog ili izvršnog postupka i nije pod hipotekom;

2.7. potvrda od strane OKK kojom se utvdrjuje stanje nepokrenih imovina ponuđenih za razmenu , u vezi sa hipotekom i poreskim opterećenjem kao i informacije u vezi sa ventualnim zahtevima trećih lica za promeni titulara u katastarskim knjigama;

3. Nakon podnošenja zahteva i sve potrebne dokumentacijaprema podstavovima od 2.1 do 2.7 stava 2. ovog člana, centralne institucije čija imovina imovine koja se traži za razmenu je pod njihovm upravom preduzimaju sve potrebne mere verifikacije , da bi se identifikovalo i potvrdilo da imovina koja se traži za razmeni je slobodna da se razmeni.

4. Nakon obavljanja svih postupaka verifikacije, i konsatacije da nepokretna imovina / e pod njegovom upravom je slobodna za razmenu, centralna institucija obeveštava skupštinu opštine da može predati zahtev KVNI-u u Odeljenju za porez na imovinu, za procenu nepoktrenih imovina uključenih u procesu razmene.

5. U roku od 10 radnih dana nakon usvajanja akta o proceni od strane KVNI, centralna institucija predlaže vladi donošenje odluke o razmeni nepokretnosti uključenih u procesu razmene.

6. Vlada na osnovu kompletne dokumentacije podnosioca zahteva, predloga centralne institucije i važećih zakonskih propisa u ovoj oblasti, odlukom usvaja ili odbija zahtev opštine. Odluka Vlade objavljuje se u Službenom listu

7. U roku od 10 radnih dana nakon usvajanja odluke Vlade kojom se odobrava razmena nepokretnosti, opština traži od nadležnih katastarskoh organa da uknjiže odluku.

 

Član 23


Nadležni organ za procenjivanje nepokretne imovine

1. Kancelarija za procenjivanje nepokretne imovine u okviru Odeljenja Poreza na Imovinu Ministarstva Finansija, osnova na saskladnim Zakonom o eksproprijaciji nepokretne imovine je nadležni organ u procenjivanju nepokretne imovine uključene u procesu razmene prema članu 3 tačka 1.13 i člana 11 Zakona br. 04/L-144 za Davanje na Korišćenje i Razmenu Nepokretne Opštinske Imovine.

 

Član 24


Zahtev za procenjivanje, u slučaju razmene nepokretne opštinske imovine sa nepokretnom imovinom fizičkih ili pravnih lica

1. Unutar (5) radnih dana, nakon odluke Skupštine Opštine prema paragrafu 4 člana 11, Zakona br. 04/L-144 za Davanje na Korišćenje i Razmenu Nepokretne Opštinske Imovine, kao i nakon zahteva za razmenu, opština dostavlja Kancelariji za procenjivanje nepokretne imovine u Odeljenje Poreza na Imovini (KPNI), zahtev za procenji vanjene pokretne imovine kao i jedan primerak sledećih dokumenata :

1.1. Odluku skupštine opštine o odobrenju za razmenu nepokretne imovine;

1.2. Za svaku parcelu: jedan primerak potvrde o vlasništvu ne starije od 6 meseci;

1.3. Dotični katastarski plan kao i mape dotične-ih parcele ;

1.4. Ako se zahtev tiče za više od jedne parcele,mape koje pokazuju sve parcele i okružne zone;

1.5. Jedan izvod iz postojećeg prostornog plana ili urbanističkog koji pokriva ove parcele , ako ovaj plan postoji;

1.6. Dokumentacija koja dokazuje da ima ili imaće dovoljna sredstva finansiranja za naplatu troškova koja pripada proceduri procenjivanja.

2. Opština je obavezna da dostavi svu navedenu dokumentaciju i u slučaju dostavljenja zahteva o procenjivanju nepokretne imovine fizičkih ili pravnih lica koji su uključeni u proceduri razmene.

3. Nakon dostavljenja zahteva i celokupne dokumentacije od stava 1.1 do 1.6 ovog člana, KPNIpočinje proces procenjivanja nepokretne imovine i preuzima sve neophodne procedure.

 

Član 25


Zahtev za procenjivanje u slučaju razmene nepokretne opštinske imovine sa nepokretnom imovinom pod upravljanjem KAP i nepokrenom imovinom centralnih institucija

1. U roku od (5) radnih dana, nakon dobijanja potvrdnog dopisa od KAP prema stavu 2 člana 16, Zakona br. 04/L-144 o davanje na korišćenje i razmenu nepokretne opštinske imovine, kao i nakon dobijanja potrdnog dopisa od centralne institucije prema stavu 4 člana 22 ovog pravilnika Opština dostavlja Kancelariji za procenu nepokretne imovinu u okvir Odeljenja za porez na imovinu (KPNI), zahtev za procenjivanje nepokretne imovine kao i jedan primerak sledećih dokumenata:

1.1 Potvrdni dopis KAP-a i centralne institucije kroz koji dopis one obaveštavaju skupštinu opštine da nakon što su preduzeti svi postupci verifikacije kao i ispunjeni svi potrebni uslova zahtevanih Zakonom br. 04/L-144 o davanju na korišćenje i razmenu nepokretne opštinske imovine i prema ovm pravilniku, može podneti zahtev KPNI za procenu nepokretnih imovina.

1.2. Za svaku parcelu jedan primerak potvrde o vlasništvu ne starije od 6 meseci;

1.3. Dotični katastarski plan kao i mape dotične-ih parcele;

1.4. Ako se zahtev tiče za više od jedne parcele ,mape koje pokazuju sve parcele i okružne zone;

1.5. Jedan izvod iz postojećeg prostornog plana ili urbanističkog koji pokriva ove parcele, ako ovaj plan postoji.

1.6 Dokumentacija koja dokazuje da ima ili imaće dovoljna sredstva finansiranja za naplatu troškova koja pripada proceduri procenjivanja.

2. Nakon dostavljenja zahteva i celokupne dokumentacije od stava 1.1 do 1.6 ovog člana , ZVPP počinje procedura procenjivanja nepokretne imovine i preuzima sve neophodne procedure u skladu sa odredjenim zakonodavstvom o eksproprijaciji.

 

Član 26

Postupak o proceni

1. Procenjivanje nepokretne imovine koji je predmet razmene zasniva se prema tržišnoj vrednosti nepokretne imovine.

2. Tokom procenjivanja nepokretne imovine , kancelarija o procenjivanju nepkretne imovine vršiće procenjivanje imovine u skladu sa Zakonom br. 04L-144, za davanje na korišćenje i razmenu nepokretne opštinske imovinei zakon br. 03/l-139, o eksproprijaciji nepokretne imovine.

3. Kancelarija za procenjivanje nepokretne imovine izdaće zaključni akt procenjivanja u roku od šesdeset (60) dana od dana podnošenja zahteva za procenjivanje kao i svu potrebnu dokumenaciju zahtevanom ovom uredbom.

4. Pismeni akt procenjivanja treba da sadrži:

4.1. Opis nepokretne imovine predmet procenjivanja kao i svih faktora koji imaju značajan uticaj na vrednost;

4.2. Jedan opis metodologije korišceneza procenjivanje kao i jednu analizu činjenica i prikupljenih podataka;

4.3. Ukupnu vrednost nepokretne imovine predmet procenjivanja, zajedno sa jednim opisom sadržajnih komponenta vrednosti, ako je potrebno, izraženeu formi mernih jedinica u prirodi (metar, ari ili hektar).

 

Član 27


Troškovi procedure procenjivanja

1. Troškove procedure procenjivanja snosi opština. Troškovi procedure procenjivaja su troškovi prouzrokovani od strane Kancelarije za procenjivanje nepokretne imovine.

2. Kancelarija za procenjivanje nepokretne imovine odrediće iznos ovih troškova i obezbediće opštini jednu sigurnu pismenu procenu.

 

POGLAVLJE VI

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 28


Ograničenje davanja nepokretne opštinske imovine na korišcenje

1. Skupština opština ne može davati na dugoročno korišćenje nepokretno opštinsko zemljište šest (6) memeci pre isteka redovnog zakonskog mandata.

2. U slučaju vanrednih izbora, sve aktivnosti što se tiče davanja na koristi nepokretnog opštinskog zemljišta na kratkoročno i dugoročno korišćenje će biti suspendovane od momenta raspisivanja izbora do potvrde rezultata i konstituisanje lokalnih vlasti.

 

Član 29


Konflikt interesa

1. Članovi Skupštine opštine se iskljucuju sa procesa odlucivanja ako on/ona ili bilo kojiblizičlan porodice ima lični ili finansijski interes vezan za izdavanje i korišćenje nepokretneimovine opštine.

2. Članovi Komisijeza Procenjovanje se iskljucuju sa procesa odlucivanja ako on/ona ili bilo koji blizi član porodice ima lični ili finansijski interes vezan za izdavanje i korišćenje nepokretne imovine opštine.

3. Članovi Komisije za Razmatranje Žalbi se iskljucuju sa procesa odlucivanja ako on/ona ili bilo koji blizi član porodice ima lični ili finansijski interes vezan za izdavanje i korišćenje nepokretne imovine opštine.

4. U bilo kojoj fazi, kada lokalne vlasti konstatuju da imaili da je bilo konflikta interesa, imaju obavezu da pokrenuslucajposluzbenojduznostizaponistenj epravnihposledicauzrokovanihprotihnacelako nfliktainteresa.

 

Član 30

Procenjivanje zakonitosti odluka

1. Sve odluke Skupštine opštine o davanju nakorišćenje nepokretne imovine opštine podležu obaveznom razmatranju zakonitosti, kao što je naglaseno u Zakonu o Lokalnoj Samoupravi.

 

Član 31


Objavljivanje


Odluke Skupštine Opštine o davanju nepokretne opštinske imovine, kao i informacije o rezultatima nadmetanja/konkursa, uključujući i ime pobednika kao i korist opštine, objavljuju se na službenoj web-stranici opštine kao i javne oglasne table institucije opštine.

 

Član 32


Rešenje spora


U slučaju eventualnog spora između ugovrenih strana, sporaovice se rešiti sudskom procedurom od stane nadležnog suda.

 

Član 33

Prihodi opštine od strane davanja na korišćenje nepokretne imovine opštine

Prihodi od strane davanja na korišćenje nepokretne imovine opštine, smatraju se kao javni opštinski prihodi i potpuno su podlozni poštovanju zakona o uptavljanju javnim finansijama.

 

Član 34

Odgovornost o Primeni Uredbe

Skupština Opštine i Gradonačelnik Opštine su odgovorni o primeni ove Uredbe.

 

Član 35


Registracija imovine

Gradonačelnik Opštine je odgovornan za evidenciju registara o davanju na korišćenje i razmenu nepokretne opštinske imovine, u skladu sa ovom uredbom i sprovodljivim zakonodavstvom.

 

Član 36


Nadgledanje primeve

Odgovorno Ministarstvo za Lokalnu Samo upravu je odgovorno za nadgledanje I primenu ove uredbe.

 

Član 37


Stupanje na snagu


Ova uredba stupa na snagu (7) dana nakon potpisivanja od strane Premijera Republike Kosovo.

 

Hashim Thaçi

 

Premijer Republike Kosovo

21.10.2013

Trascina file per caricare

REGULATION GRK No. 23/2013 ON THE DETERMINATION OF PROCEDURES ON THE ALLOCATION FOR USE AND EXCHANGE OF THE IMMOVABLE PROPERTY OF MUNICIPALITY2

2 Regulation GRK - No. 23/2013 on the determination of procedures on the allocation for use and exchange of the immovable property of Municipality was approved on 144 meeting of the Government of the Republic of Kosovo with the deccission No. 04/144, date 22.08.2013.

 

The Government of the Republic of Kosovo,


Pursuant to Article 93 (4) of the Constitution of the Republic of Kosovo, in compliance with the Article 10 paragraph 1.6 of the Law No.04/L-144 on the Allocation for Use and Exchange of Immovable Property of Municipality and in compliance with the Article 19 (6.2) of the Rules of Procedures of Government no.09/2011 (Official Gazette no.15 of 12.09.2011),

 

Approves:

 

REGULATION GRK No. 23/2013 ON THE DETERMINATION OF PROCEDURES ON THE ALLOCATION FOR USE AND EXCHANGE OF THE IMMOVABLE PROPERTY OF MUNICIPALITY

 

CHAPTER I

GENERAL PROVISIONS

 

Article 1

Purpose

This Regulation aims to determine the procedures and criteria for the allocation for use and exchange of the immovable property of municipality.

 

Article 2


Commission for the evaluation of offers

1. The Municipal Assembly shall establish the Evaluation Commission consisted of seven (7) members for the evaluation of offers for the allocation for use of the immovable property of municipality.

2. The Members of the Commission shall elect with the majority of votes the Chairperson of the Commission, who shall chair the work of the Commission.

3. The mandate of the members of the Commission shall be determined with the decision of the Municipal Assembly and shall not last more than the regular legal mandate of the members of the Municipal Assembly.

4. The Evaluation Commission shall be responsible for:

4.1. The development of procedures for public auction and evaluation of offers for the allocation for short-term use of the immovable property of municipality within the period of seven (7) days following the closing of the auction;

4.2. The development of procedures for public auction and evaluation of offers for the allocation for long-term use of the immovable property of municipality within the legal deadline of fifteen (15) days following the closing of the auction.

 

Article 3

Commission of Appeals

The Municipal Assembly shall establish, through decision the Commission of Appeals which shall review the appeals of the parties relating to the procedures for the allocation for use of the immovable property of the municipality.

 

CHAPTER II

ALLOCATION FOR SHORT-TERM USE OF THE IMMOVABLE PROPERTY OF MUNICIPALITY

 

Article 4


Allocation for short-term use of the immovable property of municipality

Allocation for short-term use of the immovable property of municipality from 1 to 15 years shall be done through the procedure

of a public auction.

 

Article 5

Preliminary auction procedures

1. The Mayor of the Municipality proposes to the Municipal Assembly for preliminary approval the immovable property of municipality for the allocation for short-term use.


2. The immovable property of the municipality lacking preliminary approval of the Municipal Assembly can not be allocated for use through a public auction.

 

Article 6

Criteria of the Auction

1. The municipality shall determine the initial price for the immovable property of the municipality, allocated for short-term use.

2. The selection of the winner through a public auction shall be done based on the highest price offered at the public auction.

 

Article 7


Preparations for the organization of a public auction


1. The notice for the public auction for the allocation of the immovable property of municipality shall be done by the responsible Municipal Commission in the period of 30days prior to announcement of the auction.

2. Notice for the public auction includes:

2.1. Name, description, size and location of the property that is the subject to the allocation for use;

2.2. Initial price of the property that is the subject to the allocation for use through a public auction;

2.3. Duration of the allocation for use of immovable property;
2.4. Activities that shall be exercised as per destination of the property;

2.5. Deadline for application;

2.6. Date, time and place of the opening of offers;

2.7. The form of the organization of the public auction through sealed-bids;

2.8. Contact numbers, email addresses and additional information.

3. The applications can be obtained in a physical and electronic form.

 

Article 8


Rights and responsibilities of the participants to the auction

1. Natural and legal persons have the right to participate in the process of public competition for short-term allocation for use of the property of municipality.

2. Participants in the competition enjoy the guarantees:

2.1. To be informed about public auction procedures;

2.2. To see the property that shall be subject to the allocation for use;

2.3. Shall have access to the documents of the property;

2.4. To withdraw from the auction no later than three days prior to the public auction.

3. Winner shall sign a registry of public auction procedure.

 

Article 9


Procedure for implementation the public auction

1. The process of opening the sealed-bids shall be done at the announced time and place of the public auction.

2. Opening of sealed bids shall be done in municipal facilities, by providing direct access to participants at the public auction.

3. The Chairperson of the Commission, after he/she concludes that there is no conflict of interest from the members of the Commission shall declare opening of the process and explain the bidding procedures and allow the registered bidders to make additional questions prior to the opening of bids.

4. At least four (4) members of the Commission and the Chairperson have to be present during the opening of the sealed-bids.

5. For each property the Chairperson of the Evaluation Commission shall open the bid and inform participants to the public auction.

6. All bids at the public auction shall be registered by the municipality.

7. One of the members of the Commission shall keep the minutes of the bidding process at the public auction.

 

Article 10


Report on the evaluation of bids and procedure of signing of contract

1. Within three (3) working days from the evaluation of bids at the public auction, the Evaluation Commission shall compile the final report on the closure of the auction for allocation for short-term use of the immovable property of municipality..

2. The final report of the Evaluation on the public auction shall contain:

2.1. A copy of the announcement of the public auction;

2.2. Minutes from the public bidding process;

2.3. Recommendation of the Commission for the selection of the winner;

2.4. A registered copy of the selected bid; and

2.5. Complaints made by participants at the public auction.

3. After approval of the selected bid by the Evaluation Commission, the notification shall be sent to the winner and shall be published on the notice board and on the official website of the Municipality.

4. The parties that are not satisfied with evaluation of the commission have the right to file a complaint to the Commission for Evaluation of Complaints within 15 days.

5. If the Commission of Appeals confirms that there have been violations during the process of the evaluation, it has the right to ask for the revision of the process.

6. If the Evaluation Commission assesses the complaints as not grounded, the Mayor of the Municipality shall sign the contract with the winner selected by the Commission.

 

CHAPTER III

ALLOCATION FOR LONG-TERM USE OF THE IMMOVABLE PROPERTY OF MUNICIPALITY

 

Article 11


Allocation for long-term use of the immovable property of municipality

1. The Mayor shall propose the immovable property of the municipality, including land and buildings proposed for long-term use, to the Municipal Assembly for preliminary approval.

2. The immovable property of the municipality which lack prior approval of the Municipal Assembly can not be allocated for long-term use.

 

Article 12


Criteria on allocation for long-term use of the immovable property of municipality

1. The allocation for long-term use of the immovable property of municipality from 15 to 99 years shall be done after ensuring that it is a municipal property, through application of the following criteria:

1.1. Is allocated for use in the public interest, including the respective Law on expropriation of the immovable property;

1.2. There shall not be any property dispute;

1.3.Shall be free of obligations to third parties;

1.4. Be in accordance with the Urban Development Plan, Municipal Urban Regulatory Plan and meet the environmental criteria ;

1.5. To have an impact on the economic development of the municipality;
1.6. To have an impact on the increase of the value of the property.

 

Article 13


Criteria for selection of bids

1. The selection of bid shall be based on the following criteria:

1.1. Economically most advantageous bid;

1.2. The value of the investment;

1.3. Number of employees as a result of investment;


1.4. Type of investment that is of interest to the municipality;

1.5. Financial benefit of the municipality;


1.6. Other criteria that may be determined at the competition.

 

Article 14


Preparations for the implementation of the public auction

1. Prior to the publication of the announcement, the Commission shall have available:

1.1. Preliminary decision of the Municipal Assembly on allocation for use of the immovable property of municipality;

1.2. Decision of the Municipal Assembly on establishment of the Evaluation Commission;

1.3. Ownership certificate and a copy of the plan of the immovable property of the municipality;

2. Public notice on allocation for use of the immovable property of municipality shall include:

2.1. Name, description, size and location of the property that is the subject to the allocation for use;

2.2. Duration of the allocation for use of immovable property;

2.3. Activities that shall be exercised; 2.4. Deadline for application;

2.5. Date, time and place of the opening of bids;

2.6. Contact numbers, email addresses and additional information.

3. The applications can be obtained in a physical and electronic form.

 

Article 15


Responsibilities of the Evaluation Commission for allocation for long-term use of the immovable property of municipality


1. Evaluation Commission is responsible to ensure:


1.1. The open competition is held in accordance with the procedures of this Regulation;

1.2. Documents are made available to the participants in the competition;

1.3. Competition is published in the media and public places accessible to the public, regarding the property that is subject to the allocation for use, at least 45 days prior to the bid evaluation based on the announcement;

1.4. Confidentiality for persons or entities who participate in the competition;

1.5. No conflict of interest within the composition of the Commission.

2. The Commission can request the cancellation of the competition if the conditions set out in this Regulation are not met.
3. Evaluation Commission shall submit the final report of the bid evaluation to the Mayor and the Chairperson of the Municipal Assembly and shall recommend the selected bid

 

Article 16


Rights and responsibilities of the participants to the auction

1. Natural and legal persons shall be entitled to participate in the process of public competition for short-term allocation for use of the immovable property of municipality.

2. Participants in the competition shall be entitled:

2.1. To be informed about public auction procedures;

2.2. To see the property that shall be subject to the allocation for use;

2.3. Shall have access to the documentation of the property;

2.4. To withdraw from the auction no later than three (3) days prior to the opening of bids.

 

Article 17


Procedure of the opening of bids

1. The process of opening the bids shall be done at the time and place stated in the public notice.

2. Opening of bids shall be done in public municipal facilities, by providing direct access of participants at a public auction.

3. Chairperson shall ascertain that there is no conflict of interest from the members of the Commission, open the process, explain the biding process procedures and allow the registered bidders to make additional questions prior to the opening of bids.

4. The Chairperson of the Evaluation Commission shall open each bid and inform public auction participants about the offered bid.

5. All bids at the public auction shall be registered by the municipality.

6. One of the members of the Commission shall keep the minutes of the process of opening of bids.

 

Article 18


Procedures of evaluation and signing of the contract

1. Within three (3) working days after completion of the evaluation of bids, the Evaluation Commission sends the final report on the process of selection of the most economically advantageous bid to the Mayor and the Chairperson of the Municipal Assembly, for approval at the Municipal Assembly.

2. After the deadline for submission of appeals, the Municipal Assembly shall with the majority of votes of the Municipal Assembly members approve the bid selected by the Evaluation Commission

3. If the process is subject to an appeal, then the Municipal Assembly shall wait for the decision of the Commission for the review of appeals.

4. The final report of Evaluation Commission contains:

4.1. A copy of the public announcement of the competition;

4.2.Minutes of the evaluation of bids;

4.3. Recommendation of the Commission for the selection of the most economically advantageous bid;

4.4. A registered copy of the selected bid;

4.5. Appeals lodged by participants in the competition.

5. After approval of the bid, selected by the Municipal Assembly, the notification shall be given to the winner and shall be placed on the notice board and on the official website of the Municipality.

6. Contract for allocation of immovable property of the municipality for long term use, shall be signed within 15 days from the date of approval by the Municipal Assembly.

7. Contract for allocation of immovable property of the municipality for use, shall be signed by the Mayor on behalf of the municipality and by selected winner.

 

Article 19


The right to return property managed by KPA

1. After receiving the list of municipal property and request for withdrawal from privatization process and their return to municipal ownership in order to realize the local public interest of the properties managed by AKP, Government of the Republic of Kosovo, through the Ministry Responsible for Local Self-Governance, shall submit the same lists and requests to Kosovo Privatization Agency.

2. Kosovo Privatization Agency based on the relevant Law on Kosovo Privatization Agency shall take decision to:

2.1. Approve requests submitted by local authorities, or

2.2. Reject these requests submitted by municipal authorities, specifying the reasons for rejection.

 

CHAPTER IV

ALLOCATION OF IMMOVABLE PROPERTY OF THE MUNICIPALITY

FOR USE IN SPECIAL CASES

 

Article 20


Allocation of immovable property of the municipality for use, for special cases

1. Allocation of immovable property of the municipality for use in special cases shall be done through no implementation of regular procedures for the competition.

2. Exclusion of regular procedures of the competition shall be made for the overall public interest of granting of immovable property of the municipality, as well as the subject who wants to use the property.

3. Allocation of immovable property of the municipality for use, for special cases shall be made according to written requests, which are submitted by:

3.1. The central Institutions of the Republic of Kosova, including:

3.1.1 President,

3.1.2 Assembly,


3.1.3 Government / Ministries,

3.1.4 Courts, as well as

3.1.5 State Agencies

3.2 Diplomatic and consular Representations, international organizations and institutions that have agreements with the Republic of Kosova;

3.3 Religious communities for the needs of development of religious activities.

4. When the request is made by international institutions that have agreements with the Republic of Kosova, the request to municipality shall be addressed by the Government of the Republic of Kosova.

5. Municipal Assembly by majority votes of the members of the Assembly takes a decision to allocate the property of the municipality for use, when the application is made by the central institutions.

6. The decision of the Municipal Assembly on allocation of immovable property of the municipality for use for special cases, includes:

6.1. Name, description, size and location of property that is object of allocation for use based on the application submitted;

6.2. Name of the institution /user of immovable property of the municipality;

6.3. Duration of allocation of property for use; as well as

6.4. Other issues, which may be determined by the Municipal Assembly;

7. Municipal Assembly decides whether allocation for use of immovable property shall be done with compensation or without compensation, as well as for the modalities of payment.

8. Contract for allocation of immovable property of the municipality for use, for special cases shall be signed by the Mayor of Municipality and by the representative of the central institution.

9. Allocation for use of immovable property of the municipality, for special occasions shall be recorded in the municipal cadastral books.

10. Allocation for use of the immovable property, for legalization of informal settlements shall be done by the Municipal Assembly, based on applicable legislation.

11. Allocation of immovable property of the municipality for use, with the aim of realization of investments in the energy sector, shall be done by decision of the Municipal Assembly, based on applicable legislation.

 

CHAPTER V


EXCHANGE OF MUNICIPAL IMOVABLE PROPERTY

 

Article 21


Exchange of municipal immovable property

Exchange of immovable property of the municipality with physical and legal persons, as well as with Kosova Privatization Agency shall be done in conformity with legal provisions, specified in Article 11, 13 and 14 of the Law No.04/L-144 on the Allocation for Use and Exchange of Immovable Property of Municipality.

 

Article 22


Exchange of immovable property of the municipality with immovable property of Central Institutions

1. If the requirements under paragraphs 1.1 to 1.5 of this article are met, the municipality may file a request for exchange of municipal property/ies with immovable property/ies under administration of Central Institution according to Article 1 of Law no. 04L-144 on the Allocation for Use and Exchange of Immovable Property of Municipality, and use it to achieve such a public purpose. For this purpose, the Municipality is authorized to initiate the exchange after fulfilling of the following conditions:

1.1. presenting a clear need for the transfer of a certain parcel of land for public needs, particularly for facilities that will meet the needs for the exercise of municipal competences, giving sufficient explanation to justify the public need;

1.2. if after verification of all immovable property within municipal ownership does not appear that there is any immovable property suitable for achieving the public purpose;

1.3. presenting clear that all efforts are made to ensure immovable property by other means, including commercial lease agreements and the exchange of land, where there are resources there for that purpose;

1.4. exclusive use of a certain parcel of land for public needs, under the authority and exclusive control of the respective municipal administration, the parcel which should be used within four (4) years.

2. The relevant municipality shall submit a justification request for exchange of immovable property owner of Central Institution which is under his under his administration, immovable property required for exchange, along with the documents listed below:

2.1. Municipal Assembly decision to announce the public interest in immovable properties shall be recorded as property under the administration of central institutions:

2.2.declaration letter from the municipality that all efforts are made and the municipality has failed to provide any immovable property to realize the public interest - signed by the MCO and confirmed by the Mayor;

2.3. document issued by the relevant Department of Urbanism/Property by which it can be concluded that the Municipality does not possess any available property suitable for the public interest;

2.4. written confirmation issued by the respective Mayor, that the property required for exchange will be used exclusively for public, under the authority and exclusive control of the respective municipal administration, which property should be used within four (4) years;

2.5. Certificates of ownership from Municipal Cadastre Office (MCO), for immovable property offered for exchange by the Municipal Assembly, should be not older than six (6) months;

2.6. certificate issued by the Municipal Court that the property offered for exchange is not subject to civil or executive proceeding and is not mortgaged;

2.7. certification by the MCO of which is ascertained the condition of properties offered for exchange, in connection with mortgage and tax burden as well as information regarding potential claims of third parties to change the title in cadastral records.

3. After submitting the application and all required documentation under paragraphs 2.1 to 2.7 of paragraph 2 of this Article, the Central Institutions which have under administration the property required for the exchanged shall take all necessary verification, to identify and confirm that the required property is free to exchange.

4. After completion of all verification activities, and conclusion that immovable property / ies under his administration is / are free to exchange, the Central Institution shall inform the Municipal Assembly to submit the request to the Department of Property Tax, for assessment of immovable properties included in the exchange rate.

5. Within 10 working days after approval of the assessment act OEIP, the Central Institution shall propose the Government to make decision to exchange the immovable property included in the exchange rate.

6. Government based on the entire documentation of the applicant, proposal of the Central Institution and the applicable legislation in this area, shall issue a decision for approving or rejecting the request of the municipality.

7. Within 10 working days after approval of Decision of the Government, of which is authorized the exchange of immovable property, Municipality shall require from the relevant cadastral authorities to record decision.

 

Article 23

Competent body for evaluation of immovable property,

1. Office for Evaluation of Immovable Property within the Property Tax Department in the Ministry of Finance, established by the respective Law on expropriation of the immovable property is the competent body for evaluation of the immovable property included in the process of exchange under article 3, item 1.13 and article 11 of the Law No.04/L-144 on the Allocation for Use and Exchange of Immovable Property of Municipality

 

Article 24


Request for evaluation in the cases of exchange of immovable property of the municipality with immovable property of physical and legal persons

1. Within five (5) working days after receiving the decision of the Municipal Assembly, under the paragraph 4 of Article 11 of the Law No.04/L-144 on the Allocation for Use and Exchange of Immovable Property of Municipality, the municipality sends request to the Office for Evaluation of Immovable Property (OEIP) in the Department of Property Tax, for the evaluation of immovable property as well as a copy of the following documents.

1.1. Decision of the Municipal Assembly for approval of property immovable of the municipality for exchange;

1.2 For each parcel; a copy of the certificate of ownership not older than 6 months;
1.3. Relevant cadastral plan and maps of the relevant parcel;

1.4. If the request is for more than one parcel, maps which show all the parcels and the surrounding area;

1.5. An extract of the existing spatial or urban plan, which covers these parcels, if such plan exists.

1.6 The documentation by which is testified that has or will have sufficient financial means to pay the expenses that evaluation procedure bears.

2. The municipality is obliged to submit all the documentation listed above, even in the case of submission of the request for evaluation of immovable property of physical and legal persons, included in the process of exchange.

3. After the submission of the request and the full documentation required by sub- paragraphs 1.1 up to 1.6 of this article, OEIP starts the process of evaluating the immovable property and takes all necessary procedural actions.

 

Article 25


Request for evaluation, in the case of exchange of the immovable property of the municipality with the immovable property under the management of the KPA and immovable property of Central Institutions

1. Within five (5) working days after receiving confirmation request from KPA according to paragraph 2 of Article 16 of the Law No.04/L-144 on the Allocation for Use and Exchange of Immovable Property of Municipality, and upon receipt of the confirmation letter of the Central Institution according to paragraph 4 of Article 22 of this Regulation, the municipality sends request to the Office for Evaluation of Immovable Property (OEIP) in the Department of Property Tax, the request for evaluation of immovable property as well as a copy of the following documents:

1.1 Confirmation request of the KPA, and Central Institution through which, the above mentioned Institutions shall inform the Municipal Assembly that since all actions have been taken and are completed all preliminary conditions by the Law No.04/L-144 on the Allocation for Use and Exchange of Immovable Property of Municipality and this Regulation, can submit a request to the Office for Evaluation of Immovable Property.

1.2. For each parcel a copy of the certificate of ownership not older than 6 months;

1.3. Relevant cadastral plan and maps of the relevant parcel;

1.4. If the request is for more than one parcel, maps which show all the parcels and the surrounding area;

1.5. An extract of the existing spatial plan or urban, which covers these parcels, if this plan exists;

1.6 Documentation, through which is testified that has or will have sufficient financial means to pay the expenses that evaluation procedure bears.

2. After delivery of the request and all full documentation required by sub-paragraphs 1.1 up to 1.6 of this article, OEIP starts the process of evaluating the immovable property and takes all necessary procedural actions in accordance with the respective legislation on expropriation.

 

Article 26

Act of evaluation

1. Evaluation of immovable property that is subject of exchange is based on market value of immovable property.

2. During the evaluation of property immovable the Office for Evaluation of Immovable Property in accordance with the Law no. 04L-144, on allocation for use and exchange of immovable property and Law no.03/l-139, expropriation of property.

3. The Office for Evaluation of Immovable Property will release the final evaluation act within sixty (60) days from the date of submission of the request for evaluation as well as all documentation required by this regulation.

4. The act of the written evaluation should include:

4.1 A description of the immovable property object of evaluation as well as all factors that have significant impact on its value;

4.2. A description of the methodology used for performing of evaluation as well as an analysis of the facts and data collected;

4.3. Overall value of the immovable property object of evaluation, together with a description of the components of value, if necessary, expressed in the form of outdoor measurement units (meter, acre or hectare).

 

Article 27


Expenses of evaluation procedure

1. Evaluation procedure costs shall be covered by the municipality. Evaluation procedure costs are the costs incurred by the Office for the valuation of immovable property.

2. Office for Immovable Property Evaluation will calculate and determine the amount of these expenses and provide to the municipality, a detailed written evaluation of these expense.

 

CHAPTER VI

TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS

 

Article 28


Restriction on allocation of the immovable property for use

1. Municipal Assembly can not allocate the immovable property of the municipality for long-term use, six (6) months before the termination of the regular legal mandate.

2. In case of extraordinary elections, all activities related to allocation of immovable property for short-term and long-term use shall be suspended, from the moment of the announcement of the elections up to certification of the results and the establishment of the municipal bodies.

 

Article 29


Conflict of interest


1. Municipal Assembly members shall be excluded from the decision-making process, if he/she or any close family member has a personal or financial interest related to the allocation of immovable property of the municipality for use.

2. Members of Evaluation Commission shall be excluded from the evaluation process, if he/she or any close family member has a personal or financial interest related to the allocation of immovable property of the municipality for use.

3. Members of Commission for Review of Appeals shall be excluded from the process of review of appeals, if he/she or any close family member has a personal or financial interest related to allocation of immovable property of the municipality for use.

4. At any stage, when the local authority establishes that there is or there has been a conflict of interest it is obliged to iniciate the case ex officio for annulment of legal effects created in violation of the principle of conflict of interest.

 

Article 30


Evaluation of the legality of decisions

All decisions of the Municipal Assembly on allocation for use of immovable property of the municipality shall be subjectto mandatory review of legality, as it is defined in the Law on Local Self-Government.

 

Article 31


Publication


Decisions of the Municipal Assembly on allocation of immovable property of the municipality, as well as information about the results of the announcement / auction, including the name of the winner and benefit of the municipality, shall be published on the official website and in public announcement

place of institutions of the municipality.

 

Article 32


Resolution of dispute


In case of eventual dispute between two contracting parties, then disputes shall be resolved in court proceedings by the competent court.

 

Article 33


Municipal revenues from allocation of immovable property for use

Revenues from allocation of immovable property of the municipality for use shall be considered as public municipal revenues and shall be subjected to full respect of the legislation for public finance management.

 

Article 34


Responsibility for the implementation of Regulation
Municipal

Assembly and Mayor of the Municipality are responsible for the implementation of this Regulation.

 

Article 35


Registration of property


Mayor of municipality is responsible for keeping of registers for allocation of immovable property of the municipality for use and exchange, in accordance with this Regulation and applicable legislation.

 

Article 36


Monitoring of the implementation

Ministry responsible for Local Self-Government is responsible for monitoring and implementation of this Regulation.

 

Article 37

Entry into force

This Regulation shall enter into force seven (7) from the day of signature by the Prime Minister of the Republic of Kosovo.

 

HashimThaçi
Prime Minister of the Republic of Kosova

21.10.2013

 

Trascina file per caricare

RREGULLORE QRK NR. 23/2013 PER PERCAKTIMIN E PROCEDURA VE TE DHENIES NE SHFRYTEZIM DHE KEMBIMIT TE PRONES SE PALUAJTSHME TE KOMUNES1

Rregullorja QRK - Nr.23/20 13 per perca ktimin e procedurave te dhenies ne shfrytezim dhe kembimit te prones se paluajtshme te Komunes eshte miratuar ne mbledhjen e 144 te Qeverise se Republikes se Kosoves me vendimin numer Nr.041144 me date 22.08.2013.

 

Qeveria e Republikes se Kosoves,

Në mbështetje të Nenit 93 (4) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, në pajtim me nenin 1 O nën paragrafi 1.6 të Ligjit Nr. 04/L-144 Për Dhënien në Shfrytëzim dhe Këmbimin e Pronës së Paluajtshme të Komunës, si dhe në pajtim me nenin 19 (6.2) të Rregullores së Punës së Qeverisë Nr. 09/2011 (Gazeta Zyrtare, nr. 15.

12.09.2011),

 

Miraton:

 

RREGULLORE QRK Nr. 23/2013 PER PËRCAKTIMIN E PROCEDURAVE TË DHËNIES NË SHFRYTËZIM DHE KËMBIMIN E PRONËS SE PALUAJTSHME TË KOMUNËS

 

KAPITULLI I

DISPOZITAT E PËRGJITHSHME

 

Neni 1

Qëllimi

Kjo Rregullore ka për qëllim të përcaktojë procedurat dhe kriteret e dhënies në shfrytëzim dhe këmbimit të pronës së paluajtshme të komunës.

 

Neni 2

Komisioni për vlerësimin e ofertave

1. Kuvendi i Komunës themelon Komision Vlerësues prej shtatë (7) anëtarëve për vlerësimin e ofertave për dhënien në shfrytëzim të pronës së paluajtshme të komunës.

2. Anëtaret e Komisionit me shumicë të votave, zgjedhin Kryesuesin e Komisionit i cili kryeson punën e komisionit.

3. Mandati i anëtarëve të komisionit përcaktohet me vendim të Kuvendit të Komunës dhe nuk mund te zgjatë me shumë se mandati i rregullt ligjor i anëtareve të Kuvendit

4. Komisioni Vlerësues është përgjegjës:

4.1 për zhvillimin e procedurave të ankandit publik si dhe vlerësimin e ofertave për dhënien në shfrytëzim afatshkurtër të pronës së paluajtshme të komunës, brenda afatit prej shtatë (7)ditëve pas mbylljes së ankandit;

4.2 për zhvillimin e procedurave të ankandit publik, si dhe vlerësimin e ofertave për dhënien në shfrytëzim afatgjatë të pronës së paluajtshme të komunës, brenda afatit prej pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga mbylljessë ankandit. 

Trascina file per caricare