Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

РЕШЕНИЕ

№ 9184
София, 16/10/2003

В ИМЕТО НА НАРОДА


Върховният административен съд на Република България - Трето отделение, в съдебно заседание на втори октомври две хиляди и трета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СРЕБРИНА ХРИСТОВА

ЧЛЕНОВЕ:

БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ
ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

 

при секретар

Десислава Александрова

и с участието

на прокурора

Николай Николов

изслуша докладваното

от председателя

СРЕБРИНА ХРИСТОВА

 

по адм. дело № 6747/2002.Производството по чл. 12 и сл. от ЗВАС е образувано по жалба на Недим Хафъзибрахим Генджев за обявяване за нищожен на отказа на директора на Дирекция "Вероизповедания" при Министерския съвет, изразен в писмо № 02 - 18 - 4 / 23.01.2001 година.
Ответникът Министерски съвет взема писмено становище, че жалбата е процесуално недопустима, а по същество е неоснователна.
В този смисъл е и становището на заинтересованата страна Висш мюсюлмански съвет.
Представителят на Върховна административна прокуратура дава заключение, че жалбата е допустима, но е неоснователна.
Върховният административен съд, като взема предвид становищата на страните и данните по делото, прие за установено следното:
С определение № 6961 от 12.07.2002 година по адм.д. № 3906 / 2002 година на Върховния административен съд, Петчленен състав, е отменено определение № 1404 от 18.02.2002 година по адм.д. № 5492 / 2001 година на Върховния административен съд, Трето отделение, в частта, с която е оставена без разглеждане жалбата на Недим Хафъзибрахим Генджев срещу отказа на директора на Дирекция "Вероизповедания" при Министерския съвет, изразен в писмо № 02 - 18 - 4 / 23.01.2001 година, жалбоподателят да бъде регистриран като член на Висшия мюсюлмански съвет.
Прието е, че в тази част жалбата е процесуално допустима и затова делото е върнато на друг състав на Върховния административен съд за продължаване на съдопроизводствените действия.
В изпълнение на посоченото определение съдът събра и анализира относимите към спора доказателства и установи, че по същество жалбата е НЕОСНОВАТЕЛНА.
На 10.12.2000 година е проведена учредителна районна мюсюлманска конференция в гр. Русе, на която Недим Хафъзибрахим Генджев е избран за член на Висшия мюсюлмански съвет.
С решение на Висшия мюсюлмански съвет, взето с протокол № 2 на проведено заседание на 08.11.2000 година, е отхвърлено предложението за разкриване на ново районно мюфтийство в гр. Русе. Това решение е обжалвано по съдебен ред и е влязло в законна сила.
При тези данни и при положение, че Недим Хафъзибрахим Генджев е избран за член на Висшия мюсюлмански съвет от квотата на районното мюфтийство гр. Русе, а такова не е разкрито, основанието за регистрацията му е отпаднало.
Като е съобразила горното, правилно директорът на Дирекция "Вероизповедания" при Министерския съвет е отказал да регистрира жалбоподателя като член на Висшия мюсюлмански съвет.
Отказът му е постановен в рамките на правомощията му по чл. 16 от Закона за изповеданията / отм. / и по отношение на него не са налице отменителните основания по чл. 12 от ЗВАС. Касае се за валиден административен акт, който от момента на издаването му е породил съответните правни последици.
По тези съображения претенцията по чл. 29 от ЗВАС за обявяване на нищожност на писмото в посочената му част е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.
Водим от изложеното и на основание чл. 28 от ЗВАС, във връзка с чл. 42 от ЗАП, Върховният административен съд, Трето отделение


РЕШИ:


ОТХВЪРЛЯ жалбата на Недим Хафъзибрахим Генджев за обявяване за нищожен на отказа на директора на Дирекция "Вероизповедания" при Министерския съвет, изразен в писмо № 02 - 18 - 4 / 23.01.2001 година, жалбоподателят да бъде регистриран като член на Висшия мюсюлмански съвет.
РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред петчленен състав на Върховния административен съд с касационна жалба в 14 - дневен срок от съобщението на страните.

Вярно с оригинала,

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/п/ Сребрина Христова

секретар:

ЧЛЕНОВЕ:

/п/ Боян Магдалинчев
/п/ Панайот Генков

С.Х.

Trascina file per caricare