Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

РЕШЕНИЕ

№ 2919
София, 28/04/2001

В ИМЕТО НА НАРОДА


Върховният административен съд на Република България - Трето отделение, в съдебно заседание на осемнадесети април две хиляди и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                                    АЛЕКСАНДЪР ЕЛЕНКОВ

ЧЛЕНОВЕ:                                                                                                     АНДРЕЙ ИКОНОМОВ
АНТОАНЕТА АРНАУДОВА

 

при секретар                     Рени Алексиева                                          и с участието

на прокурора                    Милка Банкова                                              изслуша докладваното

от председателя           АЛЕКСАНДЪР ЕЛЕНКОВ             

по адм. дело № 8194/1999.Производство по раздел втори на глава трета от Закона за Върховния административен съд (ЗВАС).
Образувано е по жалби на д-р Недим Хафъзибрахим Генджев от гр.София, които са конкретизирани от неговия процесуален представител адвокат Дамян Дамянов в съдебното заседание на 17.05.2000 г. така: а) жалба с вх.№ 10013/03.12.1999 г. срещу актовете (решенията) на Националната конференция на мюсюлманското изповедание, проведена на 19.09.1992 г., с които са били приети Устав за духовното устройство и управление на мюсюлманското изповедание в Република България и са били избрани нов състав на Висшия духовен съвет и нов главен мюфтия - Фикри Сали; б) жалба, подадена в Министерския съвет с вх.№ 94-Н-22/06.12.1999 г. срещу актовете на Министерския съвет и Дирекцията по вероизповеданията към този съвет, с които е бил утвърден Устава за духовното устройство и управление на мюсюлманското изповедание, приет на Националната конференция от 19.09.1992 г. и са били регистрирани избраните на тази конференция нов главен мюфтия и нов Висш духовен съвет.
И двете жалби, с оглед на направените с тях искания за прогласяване нищожност на посочените актове, са жалби за нищожност. А според чл.37,ал.2,ЗАП, жалба за обявяване нищожността на административен акт могат да се подават без ограничение във времето.
И в двете жалби исканията са основани на един и същ довод: проведената на 19.09.1992 г. Национална мюслюманска конференция била нелегитимен форум, поради което взетите от нея решения били нищожни, респ. нищожни били и актовете на Министерския съвет по утвърждаването на новия устав и по регистрацията на новоизбраните ръководни органи.
С определение от 26.06.2000 г. по същото дело Върховният административен съд е приел за процесуално недопустима и поради това е оставил без разглеждане жалбата на Недим Хафъзибрахим Генджев от гр.София, която е с входящ регистрационен номер 10013/03.12.1999 г. на Върховния административен съд и с която се иска обявяване нищожност на актовете на Националната мюслюманска конференция, проведена в гр.София на 19.09.1992 г. В тази му част производството по делото е прекратено и същото е продължило да се движи само по отношение на втората жалба - тази с входящ регистрационен номер 94-Н-22/06.12.1999 г. на Министерския съвет, с която се иска обявяване нищожност на актовете на Министерския съвет и на Дирекцията по вероизповеданията към този съвет, с които са били утвърдени устава и ръководните органи на мюслюманското изповедание според решенията на Националната мюслюманска конференция от 19.09.1992 г.
С оглед на заявеното основание - нищожност на посочените актове - жалбата е неоснователна.
От данните по делото е видно, че Уставът за духовното устройство и управление на мюсюлманите в Република България е бил утвърден в съответствие с изискванията на чл.6 от Закона за изповеданията от Светослав Лучников, който по това време е бил заместник министър - председател в правителството (Министерския съвет) с министър - председател Филип Димитров Димитров. Това правителство е изпълнявало функциите си от 08.11.1991 г. до 30.12.1992 г., т.е. по времето, когато е утвърдил посочения устав Светослав Лучников е бил надлежно овластен зам.министър - председател. Утвърждаването на устава е направено в писмена форма. Липсват каквито и да било доказателства за съдебна отмяна на този устав. А щом като административният акт - утвърждаването на устава - е бил издаден от компетентния административен орган в предписаната от закона форма и при спазването на въведените от този закон (чл.6,ЗИ) предпоставки, той не е нищожен.
С ПМС № 125/06.12.1990 г. Министерският съвет е закрил съществуващия дотогава Комитет по въпросите на Българската православна църква и на религиозните култове и е образувал от 01.01.1991 г. Дирекция по вероизповеданията при Министерския съвет. С чл.3,ал.3 на това постановление Министерският съвет в съответствие с чл.16 от Закона за изповеданията е възложил на Дирекцията по вероизповеданията да извършва регистрация на централните ръководни органи на изповеданията и да води регистър на признатите от Министерския съвет изповедания. В изпълнение на тези й задължения Дирекцията по вероизповеданията е регистрирала избраните на Националната конференция от 19.09.1992 г. ръководни органи на мюсюлманското изповедание - нов главен мюфтия и нов Висш духовен съвет. Тази регистрация е извършена от овластения с чл.16,ЗИ и чл.3,ал.3,ПМС № 125/1990 г. административен орган и в предписаната от закона форма, и поради това не е нищожна. Както се посочи и по-горе, по делото липсват данни решенията на тази конференция да са били отменени от съда, поради което и основаната на тях регистрация не е нищожна.
По изложените съображения Върховният административен съд, трето отделение, намира, че жалбата за обявяване на нищожност, предмет на това дело, е неоснователна и като такава следва да бъде отхвърлена.
Водим от изложените мотиви Върховният административен съд, трето отделение,


РЕШИ:


ОТХВЪРЛЯ жалбата на д-р Недим Хафъзибрахим Генджев от гр.София с входящ регистрационен на Министерския съвет номер 94-Н-22/06.12.1999 г., с която се иска обявяване нищожност на актовете на Министерския съвет и на Дирекцията по вероизповеданията към този съвет от 1992 г., с които са били утвърдени устава и ръководните органи на мюслюманското изповедание според решенията на Националната мюслюманска конференция от 19.09.1992 г.
РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред петчленен състав на Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Вярно с оригинала,

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/п/ Александър Еленков

секретар:

ЧЛЕНОВЕ:

/п/ Андрей Икономов
/п/ Антоанета Арнаудова

А.Е.

Trascina file per caricare