Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Corte suprema amministrativa (SAC) 16 luglio 2002

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 7142
София, 16/07/2002


Върховният административен съд на Република България - Трето отделение, в съдебно заседание на двадесет и шести юни две хиляди и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕНКА ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:БИСЕРКА КОЦЕВА
ВАНЯ ПУНЕВА

 

при секретар                     Мариана Калчева                                      и с участието

на прокурора                    Светла Бошнакова                                   изслуша докладваното

от съдията                            БИСЕРКА КОЦЕВА                               

по адм. дело № 3108/2002.Съдебното производство е образувано по жалба на Софийски митрополит Инокентий, наместник-председател на СВ. Синод на БПЦ София, срещу решение № ІІ-271 от 6.12.2001 г. по адм.д. № 406/2001 г. на Бургаския окръжен съд.

Поддържа се незаконосъобразност на решението и се моли отмяната му.

Същевременно е подадена и молба за отмяна на основание чл.233, ал.2 ГПК на същото решение от ставрофорен иконом Димитър Митев, председател на църковното настоятелство при храм “ Св.Рождество Богородично” гр.Поморие.

Ответникът - Сливенска митрополия гр.Сливен чрез адв. Железчев моли жалбата да се остави без разглеждане като недопустима -подадена от лице, което не е страна в производството пред БОС.

ретендира разноски.

Заинтересованата страна - Областен управител Бургас не е взел становище по жалбата.

Прокурорът от Върховна административна прокуратура намира жалбата за недопустима.
Касационната жалба е процесуално недопустима и следва да се остави без разглеждане, а производството се прекрати по следните съображения:
В производството пред Бургаският окръжен съд не е участвал като страна касационният жалбоподател - същото се е развило между Сливенския митрополит Йоаникий и кмета на Община Поморие, чийто акт, с който е извършена регистрация на църковното настоятелство на църква “Св. Рождество Богородично” в гр.Поморие е бил обжалван и отменен с решението на БОС.

Следователно Софийския митрополит Инокентий, наместник-председател на БПЦ няма право на жалба срещу цитираното решение на БОС, защото не е бил страна във въззивното производство пред БОС и жалбата му е недопустима.

Единствено по пътя на отмяната по чл.233, ал.2 ГПК на влязлото в сила решение на БОС може да се търси отмяна, каквато молба се намира по делото и която ще следва да се докладва за насрочване.
На ответника по настоящето дело следва да се присъдят направените разноски по приложеното пълномощно за адвокат в размер на 100 лв.

При тези съображения даденият ход по същество следва да се отмени и жалбата се остави без разглеждане.
Водим от горното ВАС - трето отделение


ОПРЕДЕЛИ:


ОТМЕНЯ дадения ход по същество на делото в съдебно заседание на 26.06.2002 г. по адм. д. № 3108/2002 г.
Оставя без разглеждане жалбата на Софийски митрополит Инокентий, наместник-председател на Св.Синов на БПЦ срещу решението от 6.12.2001 г. по адм.д.№ 406/2001 г. на Бургаския окръжен съд.

ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

ОСЪЖДА Българска патриаршия - Свети Синод гр.София да заплати на Сливенска митрополия гр.Сливен разноски по делото в размер на 100 лв. по адвокатско пълномощно.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред 5-членен състав на ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.

Вярно с оригинала,       ПРЕДСЕДАТЕЛ:                         /п/ Пенка Иванова

секретар:                                        ЧЛЕНОВЕ:                                         /п/ Бисерка Коцева
/п/ Ваня Пунева

 

Trascina file per caricare