Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Закон за собствеността,

Член 6. (Изм. - ДВ, бр. 31 от 1990 г., бр. 77 от 1991 г., бр. 33 от 1996 г

[...]

6. Изгубване правото на собственост

Член 99. Правото на собственост се изгубва, ако друг го придобие или ако собственикът се откаже от него.

Член 100. (Ал. 1, предишен текст на чл. 100, доп. - ДВ, бр. 34 от 2000 г.) Отказът от правото на собственост върху недвижим имот има действие само ако е извършен в писмена форма с нотариално заверен подпис и ако е вписан в имотния регистър.
(Ал. 2, нова - ДВ, бр. 34 от 2000 г.) Заявлението за отказ от правото на собственост по ал. 1 може да се оттегли до вписването на отказа в имотния регистър.

Trascina file per caricare