Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Наредба
за гробищни паркове и погребално - обредната дейност на територията на Столична община

(Приета  с Решение № 368 по Протокол № 107 от 26.04.2007; изм. и доп. с Решение № 434 по Протокол № 17 от 24.07.2008; изм. и доп. с Решение № 158 по Протокол № 62 от 25.03.2010)

Раздел I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Тази Наредба урежда управлението и вътрешния ред в общинските гробищните паркове, реда и условията за погребения и кремации, ползването и благоустрояването на гробните и урнови места, и свързаните с тази дейност услуги на територията на Столична община.

Чл.2. /1/ Гробищните паркове са обществени терени със специално предназначение. Те са публична общинска собственост по силата на чл.з, ал.2, т.2 от ЗОС.
/2/ На територията на Столична община действат следните общински гробищни паркове:
1. Централен Софийски гробищен парк;
2. (изм. с Решение № 434 по Протокол № 17 от 24.07.2008)
Гробищни паркове: "Малашевци", "Бакърена фабрика", "Горна
баня", "Княжево",  "Драгалевци",  "Симеоново", "Дървеница".
3. Гробищни паркове, в населените места включени в границите на столичните райони „Сердика", "Искър", "Витоша", "Овча купел", "Връбница", "Нови Искър", "Кремиковци", "Панчарево" и "Банкя".

Чл. 3. /1/ (доп. с Решение № 434 по Протокол № 17 от 24.07.2008; изм. с Решение № 158 по Протокол № 62 от 25.03.2010) Гробищните паркове по чл. 2, ал. 2, т. 1 и 2, както и намиращите се в тях сгради и съоръжения, общинска собственост, се управляват и опазват от Общинското предприятие /ОП/, съгласно утвърден от Столичния общински съвет /СОС/ правилник.

/2/ Гробищните паркове по чл.2, ал.2, т.3 се управляват и опазват от кметовете на райони или упълномощени от тях лица.

Чл. 4. /1/ Култовите сгради в гробищните паркове се управляват от ръководствата на съответните религиозни общности.

/2/ Парцелите в централния гробищен парк, в които са погребани военни чинове на други държави, се управляват и стопанисват от съответните дипломатически представителства.

/3/ Строителни и ремонтни работи в парцелите и по сградите по предходните алинеи се съгласуват предварително с директора на ОП или съответния районен кмет и се извършват при съблюдаване изискванията на нормативните актове, регламентиращи тези дейности.

Чл.5. Създаването на нови и разширяването или закриването на действащите гробищни паркове и гробища на територията на Столична община става с решение на СОС.

Чл.6. /1/ Гробищните паркове, като озеленени площи със специфично предназначение се устройват в съответствие с одобрения общ устройствен план на Столична община и подробни устройствени планове за парковете.

/2/ Подробните устройствени планове за парковете се приемат с решение на Столичния общински съвет, независимо от техния териториален обхват.

/3/ С плана по предходната алинея се определят главните и второстепенни алеи на гробищния парк, гробните парцели и местата на урновите стени. Парцелите се разделят на редове, които се броят от изток на запад, а гробовете - от юг на север. Редовете и гробовете се отделят с междинни пътеки.

/4/ Урнови стени (колумбарий), както и урнови гробове, могат да се създават във всички гробищни паркове на територията на общината, съобразно с утвърдените проекти по ал.1.

Раздел II
ГРОБНИ МЕСТА И ТЯХНОТО ПОЛЗВАНЕ

Чл.7. /1/ Гробните места обхващат: единични гробове, урнови гробове, урнови ниши, гробници и фамилни гробни места, състоящи се от два и повече гроба.

/2/ Единичните гробове са обособени части от парка или гробището съгласно с изискванията на Наредба № 21 на Министерство на здравеопазването /ДВ, бр.92/84г., изм. бр. 6з/93 г., изм. и доп. бр.59/ 02 г./ за полагането на ковчега с тялото на покойника.

/3/ Урновите гробове са обособени части от гробищния парк или гробище, с размери: 0.70м х 1.00м, предназначени за полагане на една или повече урни с пепел от кремирани покойници.

/4/ Урновите ниши /колумбарий/ са обособени части от специално изградени в гробищния парк стени /урнови стени-колумбарий/ с определени размери, за полагането на урни с пепел от кремирани покойници.

/5/ Размерите урнови стени (колумбарий) и ниши се определят с приет по надлежния ред архитектурен проект за съответния гробищен парк.

/6/ Урна с пепел от кремиран покойник може да се положи както в урнова ниша /колумбарий /, така и в урнов или обикновен гроб /вече съществуващ/.

/7/Допуска се възможност за изнасяне урната с пепел от кремиран покойник /по желание на близките/ и поставяне в избрано от тях подходящо място, след попълване на декларация, в която се посочва мястото за съхранението на урната. Попълнената декларация се съхранява в архива на крематориума.

/8/ Предоставянето на нови гробни места става само с разрешение на кмета на Столична община или упълномощено от него длъжностно лице, пряко отговарящо за гробищните паркове по чл.2, ал.2.

/9/ Предоставянето на нови гробни места в обособените парцели за различни религиозни общности в гробищните паркове, където съществуват такива се извършва след съгласуване с ръководствата на съответната религиозна общност.

Чл.8./1/ С полагането на покойник в нов гроб, или на урна с пепелта му в нов урнов гроб или нова урнова ниша /колумбарии/, за наследниците му по закон се поражда правото на гробоползване.

/2/ Правото на гробоползване при полагането на покойник в нов гроб се погасява след изтичането на минималния санитарно необходим срок от датата на погребението, при положение, че преди това то не е било продължено.

/3/ Правото на гробоползване по ал. 2 е безплатно.

/4/ С полагането на урна в нов урнов гроб и заплащането на съответната такса по ЗМДТ се поражда право на гробоползване за наследниците на покойника.

/5/ Правото на ползване на урнова ниша /колумбарии/ е безсрочно и се придобива след заплащане на определените от Столичния общински съвет такси. То може да се загуби само ако правоимащите лица изнесат урната с пепелта от кремиран покойника, след разрешение на директора на ОП или съответния районен кмет.

Чл.9. /V Правото на гробоползване е срочно и безсрочно.

/2/ Срочното право на гробоползване, след изтичане на срока по чл. 8, ал. 2, се придобива за срок от 15 години, след заплащане на регламентираната в ЗМДТ и определена в Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община на СОС такса. То може да се продължава периодически при условие, че преди изтичането на предшестващия срок, правоимащите лица са заплатили съответната такса.

/3/ Безсрочното право на гробоползване може да се придобие от ползватели с редовно поддържани гробни места, благоустроени с трайни надгробни символи, след заплащане на определените в Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги предоставяни от Столична община.

/4/ Заплащането на определените такси за безсрочно право на гробоползване се допуска след изпълнение на условията по ал.З.

Ил. 10. Директорът на ОП или съответния районен кмет може да разреши възмездното продължаване на правото на гробоползване и след изтичане на срока по чл. 8 ал. 2, ако се увери, че просрочването на плащане на

определената такса се дължи на уважителни причини и гробното място е поддържано и благоустроено с траен надгробен символ.

Чл.11./1/ Полагането на друг покойник в съществуващ гроб не се разрешава преди изтичането на минималния санитарно необходим срок от предишното погребение. Това ограничение не се прилага за урнополагане.

/2/ Ако покойникът или неговите наследници по закон притежават право на гробоползване при условията на предходната алинея, ОП или съответната районна администрация нямат задължение да осигурят ново гробно място.

Чл.12./1/ Правото на гробоползване на единичен гроб, на урнов гроб, гробница и фамилен гроб обхваща:

1. Извършване на последващи погребения в него/нея/ по реда и при
условията на тази Наредба.

2.   поставяне  на трайни надгробни  символи:  паметник, рамка,
фотокерамични портрети с лика и изписване името на покойника с
датите на раждането и смъртта му;

3. Засаждане само на нискостеблени растения.

4. Извършване на траурни и възпоменателни обреди.

/2/ Правото на ползване на урнова ниша /колумбарии/ обхваща:

1. Извършване   на   последващо   урнополагане   по   реда   и   при
условията на тази Наредба.

2.    Поставяне на табела с изписване на името на покойника, датите
на раждането и смъртта и фотокерамичен портрет с лика му.

3.    Полагане на цветя.

4.    Извършване на траурни и възпоменателни обреди.

Чл.13. /1/ При последващи погребения в едно гробно място, правото на ползване по чл. 9 може да бъде продължено и по искане на наследниците на следващите погребани в същото гробно място лица. В този случай се продължава правото на гробоползване за наследниците на първия погребан.

/2/ Когато първото погребано лице няма наследници и правото на гробоползване е продължено, наследниците на следващия или на следващите покойници по реда на извършените погребения в същото гробно място придобиват самостоятелно право на гробоползване, след като докажат пред гробищната администрация, че първият погребан няма наследници.

Чл. 14. При условие, че правото на гробоползване е продължено, чрез заплащането на такса, съгласно Чл. 9 в същия гроб могат да бъдат погребани:

1. съпруг и низходящи на погребания, както и съпрузите на децата
му, като предимство има покойника.

2.       баща, майка и роднини по съребрена линия до втора степен,
техни съпрузи и низходящи - със съгласие на преживелия съпруг, а ако
такъв липсва - със съгласието наследниците по низходяща линия на
погребания

3.       Съгласие по т.2  не се изисква при полагане на урна с праха на
починали родители, братя и сестри на погребания.

4.       Когато погребаният не е оставил низходящи наследници и съпруг
в същия гроб могат да бъдат погребани и неговите родители, а с тяхно
съгласие - роднини по съребрена линия до втора степен /братя и сестри/
и техните низходящи до първа степен.

5. Когато погребаният не е оставил низходящи наследници, съпруг и родители, в същия гроб могат да бъдат погребани негови братя и сестри, а с тяхно съгласие и низходящите им до първа степен.

Чл. 15. Когато е погребан покойник, за чието погребение не се изисква съгласие на лицата по чл. 14, правото на гробоползване се упражнява в пълен обем съгласно чл. 12, ал. 1.. В останалите случаи това право обхваща само:

1. Поставяне за периода до следващото погребение, но не по-малко
от  минималния   санитарно   необходим   срок,   считано   от  датата  на
погребението на временен надгробен знак / кръст или пирамида / с
надпис за името на покойника, датата на раждане и датата на смъртта;

2.   Посещения на гробното място и извършване на траурни и
възпоменателни обреди;

3. Поставяне на цветя.

Чл.16. Когато правото на гробоползване не е било продължено по реда на Ил. 9, гробното място се предоставя за нови погребения с писмено разпореждане на директора на ОП или на съответния районен кмет. Останките от погребания се изваждат и заравят в общ гроб.

Чл.17./1/ Възмездно преотстъпване на правото на гробоползване не се допуска.

/2/ Безвъзмездно преотстъпване на това право се допуска само между правоимащите лица. То се извършва с писмено заявление до директора на ОП или до съответния районен кмет, с нотариална заверка на подписите на заявителите. Заявлението се прилага към съответната партида и се отбелязва в гробищния регистър.

Раздел III.
ПОГРЕБЕНИЯ И УРНОПОЛАГАНЕ

Чл. 18. Настоящата Наредба допуска извършването на погребения по следните изброени начини:

1. Традиционни - с насипване;

2.    Чрез кремации - полагане на урната с праха на покойника в
урнова ниша или гроб /урнов или обикновен/;

3.    В   оборотни   гробници   /след   третиране   на   покойниците   с
биоензими,  одобрени по съответен ред от компетентните държавни
органи/;

4.      В семейни гробници;

5. В костохранилища /полагане на кости в специални стени/.
Чл.19./1/     В     гробищните     паркове     "Централен     софийски",

"Малашевци"   и   "Бакърена   фабрика"   се   погребват   покойници   със столична адресна регистрация.

/2/ В гробищните паркове "Горна баня", "Бояна", "Княжево", Драгалевци", "Симеоново", "Дървеница" и "Владая" се погребват покойници с постоянно местопребиваване приживе в тези райони, което да е видно от адресната регистрация.

/3/ В гробищата на населените места, включени в границите на столичните райони по чл. 2, ал. 2, т. 3, се погребват починали техни жители, с постоянна регистрация в съответното населено място.

/4/ В гробищните паркове и гробища на територията на Столична община могат да бъдат погребвани и лица, които към датата на смъртта им са временно пребиваващи, с друга адресна регистрация, ако погребването им в гробище по тяхното местожителство е невъзможно или много затруднително. В тези случаи, наследниците на покойника ползват гробното място само при условията на чл.9, ал.2.

/5/ Покойници - чужди граждани се погребват в гробищния парк или в гробището на населеното място в което са починали, освен в случаите, когато близките на покойника са потърсили тялото.

Чл. 20. Покойници, принадлежали приживе към някоя религиозна общност или етническа група се погребват по реда на тази наредба. Религиозните погребални ритуали са допустими, доколкото не противоречат на Наредбата и не нарушават установените с българското законодателство норми на поведение.

Чл. 21. /1/ Погребенията се извършват не по рано от 24 часа и не по късно от 48 часа от установяването на смъртта. Погребение след 48 часа се разрешава при условие, че се вземат мерки за съхранение на трупа в специализирана хладилна камера или балсамирането му.

/2/ Близките на починалото лице са длъжни веднага след констатирането на смъртта от компетентно медицинско лице, да уведомят съответните длъжностни лица по гражданско състояние към ОП като представят медицинското свидетелство за настъпилата смърт и личния паспорт на покойника за съставянето на смъртен акт.

Чл. 22. При кремиране на покойник, пепелта му се поставя в урна, която се предава на длъжностно лице от ОП или от съответната районна администрация в деня на урнополагането.

Чл. 23. /1/  Урната с пепел от кремиран покойник се полага от длъжностно лице на ОП или от съответната районна администрация само на определените от гробищната администрация места (в урнова ниша /колумбарии/, в урнов гроб, в единичен или във фамилен гроб или гробница ).

/2/ В урновата ниша /колумбарии/ не се разрешава поставянето на други предмети, освен урната с пепелта от кремирания покойник.

/3/ Пренасянето на урна с пепелта от кремиран покойник от Централен софийски гробищен парк до гробищните паркове по чл. 2. ал. 2. т. 2 за урнополагане, се извършва по служебен път.

/4/ Пренасянето на урна с пепел от кремиран покойник от Централен софийски гробищен парк до гробища в населените места по чл. 2. ал. 2. т. 3. или в друго населено място на територията на страната става по служебен път или лично от правоимащите лица, след представяне на писмено съгласие за урнополагане от управата на съответното гробище и заявление - декларация за предаване и лично пренасяне на урната с праха на покойника.

/5/ За пренасяне на урна с пепел от кремиран покойник в чужбина, трябва да бъде представено писмено съгласие от съответната дипломатическа служба.

Чл. 24. /1/ Урната с пепел от кремиран покойника се съхранява в Крематориума до урнополагането, но не повече от три месеца от деня на кремацията.

/ 2 / При възникване на уважителни причини, управата на крематориума може да удължи срока за съхранение на урната с пепелта от кремирания покойника до урнополагането, за период до една година от датата на кремацията.

/3/ Когато урнополагането не се извърши в сроковете по ал. 1 и ал. 2, урната с пепел от кремиран покойника се предава на гробищната администрация за заравяне в определени полета на гробищните паркове. В тези полета се полагат и урните с кремирани тленни останки на покойници, извадени от гробни места с погасено право на гробоползване.

ЧЛ.25./1/ ОП "Гробищни паркове" или лицата по чл.3, ал.2 извършват социални погребални услуги на български граждани, които са самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално слаби.

/2/ Социалните погребални услуги включват:

1.  издаване на смъртен акт

2.            отпечатване на 5 бр. некролози
3. осигуряване на ковчег

4. превоз на покойник

5. осигуряване на надгробен знак;

6. изкопаване и закриване на гробно място или кремация - само в случаите на чл.28, т.1 и 2, в т.ч. урна и урнополагане.

/3/ Стойността на услугите по ал.2,т.2-6 се превежда с вътрешен касов трансфер от бюджета на дирекция „Социални дейности" към Столична община, към бюджета на общинското предприятие или на съответния район, според това кой е извършил погребението.

/4/ Покойници, оставени за съхранение в хладилните камери на ОП „Гробищни паркове" за срок от 14 дни се погребват по реда на чл.25, ал.1, като разходите за това се събират от известните наследници по общия ред.

Раздел IV
КРЕМАЦИИ

Чл.26. /1/ Кремация на трупа на покойника се извършва:

1. По искане приживе на покойника в саморъчно написано или
подписано волеизявление.

2. по искане на роднините му в следната последователност:
а/ преживелият съпруг

б/ децата на покойника, ако са пълнолетни

в/ родители

г/ братя и сестри

д/ внуците и правнуците

е/ низходящите на братята и сестрите

ж/ лицата, при които покойникът е живял към датата на смъртта

/2/ При разногласие между роднините от една и съща група натежава искането на този, при когото покойникът е живял до настъпването на смъртта. Когато покойникът не е живял при нито едно от лицата посочени в предходната алинея, искането за кремиране се решава с обикновено мнозинство от роднините в съответната група. Ако и в този случай не се постигне съгласие, се извършва кремация.

Чл. 27. На починали чужди граждани кремация се извършва когато не е постъпило писмено искане за изпращането на трупа в съответната страна и е дадено писменото съгласие на съответното дипломатическо представителство.

Чл.28. Кремацията е задължителна за покойници:

1. Починали от остри заразни болести

2.   Чиито тела са били използвани за анатомични опити, разрешени
по съответния ред и изричното указание на съответните органи.

Чл.29. При искане за кремиране на починали лица, както в домашни условия, така и в болнични заведения, се представя медицинско заключение от лекаря, установил смъртта, че няма данни за насилствена смърт.

Чл.30. /1/ В случай на съмнение за насилствена смърт, лекарят констатирал наличието й незабавно уведомява органите на МВР и прокуратурата. Погребението се разрешава след извършването на предписаните от съответните органи действия.

/2/ Ако смъртта е настъпила поради удавяне, отравяне, обесване, трудова или транспортна злополука и други произшествия, установяването на смъртта трябва да стане от съдебно-медицински експерт или от друг лекар, който е участвал в огледа на трупа, извършен от органите на предварителното съдебно-наказателно производство на местопроизшествието.

/3/ В случаите по предходната алинея, ако за изясняване на причините и обстоятелствата по смъртта има образувано по надлежния ред предварително производство, кремация на трупа не се разрешава.

Чл.31. /1/ При кремирането на трупа не се разрешава поставянето в ковчега на негорими или на трудно горими предмети. За поставени и недекларирани писмено ценности в ковчега на покойника, управата на Крематориума не носи материална отговорност.

/2/ Писмено декларираните от близките на покойника ценности, поставени от тях в погребалния ковчег по време на траурния ритуал, се съхраняват от администрацията на Крематориума до времето за кремация на трупа. За тази цел се съставя протокол-опис на положените в ковчега ценности и копие от разписката се предоставя на близките. Администрацията на Крематориума не носи материална отговорност за декларирани, но неполучени обратно ценности в срок до 30 дни от извършване на кремацията.

Чл.32. /1/ В крематориума се води регистър със следните данни за премираните покойници:

1. Пореден номер.

2.       Трите имена на покойника, отразени в смъртния акт.

3.       Датата на смъртта и номера на смъртния акт.

4.           Входящ номер и дата на искането за кремация и от кого е
подадено.

5.  Дата на кремирането на трупа.

/2/ Преди кремирането, на ковчега се поставя табелка от устойчив материал с означение на поредния номер от регистъра.Същият номер се поставя и върху урната с праха на покойника.

/3/ За извършената кремация администрацията на крематориума издава на правоимащите лица съответно удостоверение.

Раздел V
ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА (ФИРМИ), ИЗВЪРШВАЩИ ТРАУРНИ И КАМЕНОДЕЛСКИ УСЛУГИ

Чл.33./1/ Физически и юридически лица (фирми), извършващи траурни и каменоделски услуги на територията на Столична община и желаещи да работят на територията на общинските гробищни паркове, както и да бъдат обслужвани от ОП „Гробищни паркове" или от съответната районна администрация, следва писмено да уведомят за същото Столична община чрез директора на ОП „Гробищни паркове" или районния кмет.

/2/ В уведомлението се посочва : 1. Предмет на дейност;

г.Фирма, седалище и телефон на търговеца или адрес и телефон на физическото лице;

3. Име на лицето, представляващо търговеца;

4. Списък на „агентите", които ще работят непосредствено със
служителите на „Бюро организация на погребални услуги" към ОП
„Гробищни паркове" или със съответната районна администрация, с
приложени ксерокопие на личната карта и договор за трудово или
гражданско правоотношение.

5. Списък на каменоделците, които ще извършват благоустройство на гробните места с трайни надгробни знаци и символи

/з/ Към уведомлението, задължително се прилагат копия от следните документи:

1.Съдебно решение за регистрация;

2.Удостоверение за актуално състояние в което изрично да е записано в предмета на дейност извършване на траурни или каменоделски услуги;

3. БУЛСТАТ;

4. Специализиран транспорт или сключен договор за наем с лице притежаващо такъв, отговарящ на изискванията на чл.10 от Наредба № 21 за хигиенните изисквания за изграждане и поддържане на

гробищни паркове(гробища) и погребване и пренасяне на покойници; частните погребални агенции (ЧПА), притежаващи собствен специализиран транспорт могат да возят покойници до гробното място, в случаите, в които ритуалът е извършен извън гробищния парк, където ще се извършва погребението.

5. Удостоверения за регистрация на МПС със специално предназначение - автомобил за превоз на тленни останки от РИОКОЗ и КАТ - за притежаваните транспортни средства, съобразени с извършваната дейност.

6.   Документ за собственост или договор за наем на имота,
ползван за офис или работилница.

7. Опис на предлаганите от фирмите услуги;

Чл.34./1/ В 14 (четиринадесет) дневен срок от постъпване на документите по чл.32,ал.2 и ал.3 уведомлението се вписва в информационен масив „Траурни агенции и каменоделски фирми" от длъжностно лице упълномощено от директора на ОП „Гробищни паркове" или от съответния районен кмет, като удостоверение за това се предоставя на лицата по чл.33. ал.1 по служебен ред.

/2/ При промяна на обстоятелствата по чл.32, ал. 2 и агенцията (фирмата) е длъжна в 14 (четиринадесет) дневен срок от настъпването им да информира директора на ОП „Гробищни паркове" или съответния районен кмет.

Чл.35./1/ Информационният масив „Траурни агенции и фирми, предлагащи каменоделски услуги" съдържа:

1.  Входящ номер на уведомлението;

2.           Адрес на агенцията;

3.  Фирма, седалище и телефон на търговеца;

4.            Име на лицето представляващо търговеца;

5.  Списък на „агентите" /не повече от трима/, които работят
непосредствено със служителите на „Бюро организация на погребални
услуги" към ОП  „Гробищни паркове" или със съответната работна
администрация , с приложени копия на лична карта.

6. Списък на каменоделците, които ще извършват благоустройство на гробните места с трайни надгробни знаци и символи с приложени копия на лична карта.

7. Договор за трудово или гражданско правоотношение на лицата по предходните две точки.

        /2/ Постъпилите документи за извършване на траурни и каменоделски услуги се съхраняват от упълномощено длъжностно лице, което води информационният масив по ал.1

Чл.36. Каменоделските фирми, извършващи услуги на територията на гробищните паркове се задължават след регистрацията си в ОП "Гробищни паркове" за всички дейности, осъществявани на територията на Централните Софийски гробища да вземат разрешение от администрацията на предприятието, а в кварталните гробища - от управителя     на     съответния     гробищен     След     приключване     на

благоустрояването да се съставя констативен протокол, подписан от представител на ОП"Гробищни паркове и съответното лице.

Раздел VI
ВЪТРЕШЕН РЕД И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ГРОБНИТЕ МЕСТА

Чл.37. Посещения в гробищните паркове се допускат:

1.  За времето от 1 април до 30 септември - от 7.00 до 19.00 часа

2.           За времето от 1 октомври до 31 март- от 8.00 до 17.00 часа
Чл.з8. В гробищните паркове се забранява:

1. посещението   на   деца   под   14-годишна   възраст,   ако   не   са
съпроводени от пълнолетни лица;

2.     въвеждането   на   кучета,   на   домашни   и   други   животни
(животински впряг);

3.     паленето на огън и изгарянето на отпадъци

4.  извършването на всякакъв вид търговска дейност и услуги за
населението на територията на гробищните паркове, с изключение на:

а/ дейностите, извършвани от ОП.

б/ продажбата на религиозни потреби в култовите сгради /параклиси и храмове/ на съответните религиозни общности

в/ благоустройство на гробните места с трайни надгробни символи, както и ремонт на надгробни плочи, паметници и рамки, и поддържане на гробни места.

5.  засаждането на високостеблени декоративни и плодни дървета в
парцелите и на гробните места.

6. отсичането на дървета без разрешение на директора на ОП „Гробищни паркове" или от съответния районен кмет.

7. изграждането на пейки, маси и огради в парцелите

Чл.39.Достъп на пътни превозни средства на територията на гробищните паркове се осъществява съгласно определените от СОС такси и в съответствие с разпореждане на директора на ОП или на съответния районен кмет.

Чл.40. Не се разрешава извън определените за целта места:

1. изхвърлянето на хранителни и други отпадъци и увяхнали цветя

2.    разлепването  и  поставянето на некролози,  афиши, реклами,
съобщения и др. подобни

3. засаждането на високостеблени декоративни дървета в парцелите.

Чл. 41./1/ Ползвателите на гробните места с безсрочно право на гробоползване са длъжни да поставят трайни надгробни знаци и да ги поддържат в добър вид.

/2/ Ползвателите на гробните места са длъжни да ги благоустроят и поддържат в добър вид.

Чл. 42./1/ Правото на гробоползване на гробните места, които не отговарят на изискванията по чл.9 се прекратява и същите остават на разположение на ОП "Гробищни паркове" или на съответната районна администрация и се предоставят за други погребения.

/2/ Счупени и неподдържани временни надгробни знаци се отстраняват в 3-месечен срок от ползвателите от гробните места - в противен случай се отстраняват по нареждане на директора на ОП „Гробищни паркове" или на съответния районен кмет.

/3/ Изоставени, изпочупени, неподдържани или незаконно изградени паметници и други трайни надгробни знаци, се отстраняват от ползвателите по предписание на директора на ОП „Гробищни паркове" или на съответния районен кмет.

/4/ Ако ползвателите на гробното място не извършат предписаните работи в срока, определен от гробищната администрация, със заповед на директора на ОП „Гробищни паркове" или на районния кмет, траурните надгробни знаци се отстраняват и се прекратява правото на ползване на гробното място.

/5/ Предписанията и заповедите по ал.5 се съобщават на ползвателите на гробното място по реда на ГПК, а на тези, чиито адреси не са известни - с обявление, поставено на определено място в съответния гробищен парк, на информационното табло в районната администрация по последния известен адрес на титуляра на гробното място и в интернет страницата на Столична община.

/6/ За заповедите за отстраняване на изоставени, изпочупени и неподдържани паметници и други трайни надгробни паметници и за отнемане правото на ползване на гробно място се прилагат разпоредбите на Административно процесуалния кодекс.

Чл.43. Поставянето на пейки, огради и маси от ползвателите на гробните места, по изключение, става с разрешение на директора на ОП или на съответния районен кмет, при условие, че поставеното съоръжение не пречи за извършване на последващи погребения в гробните места.

Чл.44./1/ Изграждането и монтирането на паметници, рамки и други трайни надгробни знаци и съоръжения се допуска само с разрешение издадено от управлението на гробищния парк на ползвателя на гробното място. Въз основа на разрешението, длъжностното лице от същото управление определя точните координати на гробното място.

/2/ Когато обектите по предходната алинея се изграждат и монтират от правоспособни частни лица, проектите предварително се съгласуват с управлението на гробищния парк. Същите декларират, че ще спазват изцяло и напълно определените в разрешителното размери за благоустрояване на гробното място.

Чл.45. В дейността си каменоделските фирми са длъжни да спазват стриктно реда за достъп в гробищните паркове, да пазят имуществото, инфраструктурата и надгробните знаци на гробовете, в съседство с изграждания от тях обект.

Чл.46. Забранява се бъркането на бетон и извършване на дейности, които нанасят вреди на гробищната инфраструктура. При установени нарушения,  длъжностни  лица  упълномощени  от  директора  на  ОП

„Гробищни паркове" или от съответния районен кмет има правото да съставят акт.

Чл.47. Каменоделските фирми имат право да упражняват дейността си на територията на гробищните паркове, за времето, от 1 април до 30 септември - от 7.00 до 20.00 часа, а за времето от 1 октомври до 31 март-от 8.оо до 17.00 часа

Раздел VII
КОНТРОЛ И САНКЦИИ

ЧЛ.48./1/ Когато изграждането и монтирането на паметници, рамки и други трайни надгробни знаци и съоръжения се извърши в нарушение на даденото разрешение по чл. 44, ал.1, на ползвателя на гробното място се прави предписание за премахване по реда на чл. 42 и се налага глоба в размер от 100 до 300 лв.

/2/ На физически и юридически лица (фирми) извършващи траурни и каменоделски услуги, които при осъществяване на дейността си на територията на общинските гробищни паркове нарушават разпоредбите на чл. 45 и чл. 46 се налага глоба в размер от 100 лв. до 500 лв. (1000).

/3/ На физически и юридически лица, които извършват търговска дейност и услуги за населението на територията на общинските гробищни паркове в нарушение на разпоредбите на чл. 38, т.4 се налага глоба в размер до 500 лв.

/4/ На лица извършващи прояви на вандализъм на територията на общинските гробищни паркове се налага глоба в размер от 500 лв. до 5000 лв., доколкото деянието не представлява престъпление по смисъла наНК.

Чл.49. /1/ Актовете за установяване на нарушенията се съставят от служители на ОП „Гробищни паркове" упълномощени за това от директора или от служители на съответната районна администрация, упълномощени за това от районния кмет.

/2/ Наказателните постановления се издават от кмета на Столична община или упълномощени от него длъжностни лица.

/3/ За образуването на административно-наказателни производства за нарушения на тази Наредба, съставянето на актове, издаването, връчването и обжалването на наказателните постановления и тяхното изпълнение се прилагат разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.

Раздел VIII
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. По смисъла на тази наредба:
„Прояви на вандализъм" - е събаряне, издраскване, разрушаване на паметници и надгробни знаци или на детайли от тях, кражба и други действия на оскверняване на гробното място.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Отменя Наредбата за гробищните паркове на територията на Столична община (Приета с Решение № 9 по Протокол № 21 от 19.02.2001)

§ 3. Придобитите при действието на отменената наредба права на гробоползване се запазват.

§ 4.В срок от два месеца от приемането на настоящата наредба кметовете на райони, на чиято територия се намират гробищните паркове по чл. 2, ал.2 т.3 изготвят и представят в Столичния общински съвет информация относно необходимите промени в структурата и бюджета на съответните районни администрации.

§5.В  срок  от  1   месец от  приемането на настоящата наредба кмета на СО внася за разглеждане в  СОС  промени в правилника за дейността на ОП "ГРОБИЩНИ   ПАРКОВЕ".

§  6. Наредбата е приета от СОС с Решение  № 368  по Протокол № 107 от 26.04.2007 г. на основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА.

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                                                 Владимир Кисьов

 

 

 

( Adottato   Decisione № 368 Minuti № 107 dal 26.04.2007; modifica. ed integrato. Decisione № 434 Minuti № 17 del 24.07.2008; modificare. ed integrato. Decisione № 158 Minuti № 62 del 25.03.2010)

Sezione I
GENERALI

Articolo 1. La presente ordinanza disciplina la gestione e la polizia nei cimiteri comunali, disposizioni per i funerali e cremazioni, l'uso e lo sviluppo di luoghi di sepoltura e urnovi e servizi connessi sul territorio del Comune di Sofia.

Articolo 2. / 1 / cimiteri sono terre pubbliche per scopi speciali. Essi sono di proprietà pubblica comunale in chl.z, comma 2, punto 2 del MPA.
/ 2 / Il territorio del Comune di Sofia, le seguenti cimiteri comunali:
1. Central Sofia cimitero;
2. (modifica. Decisione № 434 Minuti № 17 del 24.07.2008)
Cimiteri "Malashevtsi", "fabbrica di rame", "Upper
bagno "," Sofia ",   "Dragalevtsi"   "Simeonovo", "Bug".
3. cimiteri insediamenti entro i confini delle aree metropolitane "Serdika", "Iskar", "Vitosha", "Ovcha Kupel", "Domenica delle Palme", ​​"Novi Iskar", "Kremikovtzi", "Pancharevo" e "banche ".

Art. 3. / 1 / (. Suppl decisione № 434 Minuti № 17 del 24.07.2008; modifica della decisione № 158 Minuti № 62 del 25.03.2010.) Cimiteri art. 2, par. 2 pt. 1 e 2, così come quelli di questi edifici e strutture, di proprietà comunale, gestire e proteggere da Municipal enterprise / OP / sotto approvato dal Consiglio comunale / SMC / Rules.

/ 2 / cimiteri di cui all'articolo 2, comma 2, punto 3 devono essere gestiti e protetti dai sindaci di distretti o le persone da essi autorizzate.

Art. 4/1 / edifici religiosi cimiteri gestiti dalla gestione delle comunità religiose.

/ 2 / Le trame nel cimitero centrale in cui sono sepolti ranghi militari di altri paesi, gestiti e gestiti dalle rispettive missioni diplomatiche.

/ 3 / Edilizia e lavori di riparazione nelle trame e gli edifici nei paragrafi precedenti saranno concordate in anticipo dal direttore del PO o il sindaco regionale e realizzati nel rispetto delle norme che disciplinano tali attività.

Articolo 5. Creazione di espansione e nuove o la chiusura dei cimiteri e dei cimiteri esistenti sul territorio del comune di Sofia con decisione del SMC.

Articolo 6. / 1 / cimiteri, come le aree verdi con uno scopo specifico sono elaborati in conformità con il Piano approvato Comune di Sofia e di piani dettagliati per i parchi.

/ 2 / I piani dettagliati per i parchi sono adottate con decisione del Consiglio Comunale, a prescindere dal loro ambito territoriale.

/ 3 / Il piano di cui al comma precedente determina le principali e secondari sentieri del cimitero, tombe e luoghi di pareti urnovite. Le trame sono divisi in linee, che vengono contati da est a ovest, e tombe - da sud a nord. Righe e tombe sono separati da sentieri intermedi.

/ 4 pareti / Urnovi (colombari e tombe) urnovi possono essere creati in tutti i cimiteri del comune in conformità con i progetti approvati al comma 1.

Sezione II
Graveplots E LORO IMPIEGO

Articolo 7. / 1 / Le sepolture sono: singole tombe urnovi tombe urnovi nicchie, tombe e tombe di famiglia, composta da due o più grave.

/ 2 / singole tombe sono parti separate del parco o cimitero in conformità con i requisiti del decreto № 21 del Ministero della Salute / SG 92 / 84g. Modificare. pc. 6h / 93, modificato. ed integrato. numero 59 / '02 / posare la bara con il corpo del defunto.

/ 3 / Urnovite tombe sono parti separate del cimitero o cimitero, con le dimensioni: 0,70 metri x 1,00 metri per l'installazione di una o più urne di ceneri dei defunti cremati.

Nicchie / 4 / Urnovite / Colombario / sono parti separate del appositamente costruite nelle pareti del cimitero / pareti urnovi Colombario / dimensioni definite per la posa di urne con le ceneri dei cremati defunto.

/ 5 / Le dimensioni urnovi pareti (colombario) e nicchie sono determinati dal progetto architettonico regolarmente adottato per il cimitero.

/ 6 / Urna con le ceneri del defunto cremato può essere applicato sia in urnova nicchia / Colombario / e in urnov o tomba normale / / esistente.

/ 7 / ammessi un'urna rimozione con le ceneri di defunti cremati / parenti opzionali / e mettendo al loro posto prescelto, dopo aver completato una dichiarazione che indichi il luogo per la conservazione dell'urna. La dichiarazione completata viene memorizzato negli archivi del crematorio.

/ 8 / La fornitura di nuove tombe solo con il permesso del sindaco di Sofia Comune o un funzionario autorizzato direttamente responsabile per cimiteri a norma dell'articolo 2, paragrafo 2.

/ 9 / La fornitura di nuove tombe in lotti separati per le diverse comunità religiose nel cimitero, ove esistenti è fatta previa consultazione con i leader della comunità religiosa.

Articolo 8. / 1 / Con la posa del defunto in una nuova tomba o urna con le sue ceneri in una nuova tomba o urnov nuovo urnova nicchia / colombario / ai suoi eredi alla legge dà diritto di grobopolzvane.

/ 2 / Il diritto di grobopolzvane posa il defunto nella nuova tomba si prescrivono dopo il periodo minimo necessario sanitario di tempo a partire dalla data del funerale, a condizione che in precedenza non è stato continuato.

/ 3 / Il diritto di grobopolzvane sotto il par. 2 è gratuito.

/ 4 / A, che l'urna in nuova tomba urnov e il pagamento di un canone in base alla legge si pone grobopolzvane giusto per gli eredi del defunto.

/ 5 / Il diritto di utilizzare urnova nicchia / colombario / è indefinito e si acquisisce dopo il pagamento di una cariche del Consiglio Comunale. Si può essere perso soltanto se gli aventi diritto esternalizzare l'urna con le ceneri del defunto cremato, previa autorizzazione del Direttore del PO o il sindaco regionale.

Articolo 9. / V Il diritto di grobopolzvane è temporanea e permanente.

/ 2 / Il grobopolzvane prompt di destra, dopo la scadenza di Art. 8, par. 2 è acquisito per un periodo di 15 anni dopo il pagamento delle tasse regolamentati Legge e dei regolamenti per la definizione e la gestione dei tributi locali e dei prezzi dei servizi forniti dalla carica Comune di SMC. Essa può essere continuato, di volta in volta, a condizione che prima della scadenza del periodo precedente, gli individui ammissibili vengono pagate la tassa appropriata.

/ 3 / diritto permanente di grobopolzvane può essere ottenuto da utenti regolarmente mantenuto tombe, di cui con simboli funerari permanenti, dopo il pagamento del specificato nel decreto per la definizione e la gestione dei tributi locali e dei prezzi dei servizi forniti dal Comune.

/ 4 / pagamento delle tasse previste per diritto permanente di grobopolzvane permesso dopo che le condizioni di al.Z.

Il. 10. Il direttore del PO o il sindaco regionale possono consentire a titolo oneroso del diritto alle grobopolzvane e dopo la scadenza di arte. 8 par. 2, se è convinta che gli arretrati

quota fissa per motivi validi e luogo di sepoltura è mantenuto e disposto un simbolo duratura lapide.

Art.11. / 1 / L'applicazione di un altro morto in una tomba esistente non è consentito prima della scadenza del sanitario minimo necessario entro la sepoltura precedente. Questa limitazione non si applica ai urnopolagane.

/ 2 / Se il defunto o eredi legali hanno il diritto di grobopolzvane nel paragrafo precedente, OP o l'amministrazione regionale non hanno alcun obbligo di fornire un nuovo luogo di sepoltura.

Art. 12. / 1 / Il diritto di grobopolzvane singola tomba di urnov tomba, la tomba e la tomba di famiglia comprende:

1. Eseguire successiva sepoltura in his / her / secondo i termini e
termini della presente ordinanza.

2.    collocamento   sepoltura permanente   Simboli:   quadro monumento
ritratti raffiguranti fotokeramichni e scrivendo il nome del defunto con
date di nascita e di morte;

3. Piantare solo impianti a bassa derivava.

4. Eseguire funerali e riti commemorativi.

/ 2 / Il diritto di utilizzare urnova nicchia / colombario / copertura:

1. Performance    di    seguire    urnopolagane    su    Linee    e    a
termini della presente ordinanza.

2.     Posizionamento targhetta scrivere il nome del defunto, le date
di nascita e morte e fotokeramichen ritratto raffigurante lui.

3.     Posa di fiori.

4.     Esecuzione funerali e riti commemorativi.

Articolo 13. / 1 / In successiva sepoltura in un luogo di sepoltura, arte multiproprietà. 9 può essere prorogato, su richiesta degli eredi del prossimo sepolti nelle stesse parti del sito di sepoltura. In questo caso, continua grobopolzvane giusto per gli eredi della prima sepolta.

/ 2 / Quando la prima persona sepolta non ci sono eredi il diritto di grobopolzvane è estesa, gli eredi al prossimo o il prossimo morto sotto funerali effettuate nello stesso luogo di sepoltura di acquisire un diritto autonomo di grobopolzvane dopo cimitero dimostrare all'Amministrazione che il primo sepolto senza eredi .

Art. 14. A condizione che il diritto di grobopolzvane fu continuata dal pagamento di una tassa, ai sensi dell'art. 9 nella stessa tomba può essere sepolto:

1. coniuge e discendenti del sepolto e coniugi di bambini
Il suo vantaggio è deceduto.

2.        padre, madre e parenti in linea collaterale fino al secondo grado,
coniugi e ai discendenti - con il consenso del coniuge superstite, se
manca - con i discendenti di consenso
sepolto

3.        Consenso al punto 2   non richiesto, che l'urna con le ceneri di
i genitori morti, fratelli sepolti.

4.        Quando sepolto lasciato discendenti e del coniuge
nella stessa tomba è sepolto ei suoi genitori, e con il loro
consenso - parenti collaterali fino al secondo grado / fratelli /
e loro discendenti per il primo grado.

5. Quando il sepolto lasciato nessun discendenti, il coniuge ei genitori, nella stessa tomba può essere sepolto i suoi fratelli e sorelle, e con il loro consenso e la loro discendenti per il primo grado.

Art. 15. Quando il defunto è sepolto, il cui funerale il consenso delle persone di cui all'art. 14 a destra grobopolzvane da esercitare in piena conformità con l'art. 12, par. 1 .. In altri casi può riguardare soltanto:

1. Inserimento del periodo fino al funerale prossimo, ma non per questo meno
da   minimo    sanitario    necessario    periodo    da    da   data   di
funerale temporanea tomba carattere / cross o piramide / a
iscrizione del nome del defunto, la data di nascita e la data della morte;

2.    Le visite al luogo di sepoltura e il funerale di eseguire e
riti commemorativi;

3. Posizionamento fiori.

Articolo 16. Qualora la legge di grobopolzvane non è stato esteso in Il. 9, luogo di sepoltura è prevista per le nuove sepolture per ordine scritto del direttore del PO o del rispettivo sindaco quartiere. I resti del sepolti vengono rimossi e sepolti in una fossa comune.

Art.17. / 1 / esame, l'assegnazione di grobopolzvane non ammessi.

/ 2 / Concessione attribuzione di tale diritto è consentito solo tra i beneficiari. Essere accompagnati da una richiesta scritta al direttore di OP o al rispettivo sindaco quartiere, con le firme autenticate dei richiedenti. L'applicazione si applica al lotto e si celebra nel registro del cimitero.

Sezione III.
FUNERALI E URNOPOLAGANE

Art. 18. Il presente decreto consente di effettuare funerali elencate nei seguenti modi:

1. Tradizionale - con riempimento;

2.     By cremazioni - posa l'urna con le ceneri del defunto in
urnova nicchia o tomba / urnov o plain /;

3.     In    lavoro    Tombe    / Dopo    trattamento    di    defunto    con
bioenzimi,   Debitamente approvata dallo Stato competente
autorità /;

4.       Nelle tombe di famiglia;

5. In kostohranilishta / gettare le ossa speciali pareti /.
Art.19. / 1 /      In      cimitero      parchi      "Central      Sofia "

"Malashevtsi"    e    "Bakarena    fabbrica "    a    seppellire    morto    con la sua metropolitana indirizzo registrato.

/ 2 / In cimiteri "Gorna Banya", "Boyana", "Sofia", Dragalevtsi, "" Simeonovo "," Bug "e" Vladaya "seppellire residente defunto in vita in queste zone, che si evidenzia per indirizzo registrazione.

/ 3 / Nel cimitero degli insediamenti inclusi all'interno delle aree metropolitane d'arte. 2, par. 2 pt. 3, seppellire i loro defunti residenti con la registrazione permanente nella comunità locale.

/ 4 / Nei cimiteri e tombe sul territorio del Comune di Sofia può essere sepolto e le persone che alla data di morte si trovino temporaneamente con un altro residente, se lo smaltimento in un cimitero nel loro luogo di residenza sia impossibile o molto imbarazzante. In questi casi, gli eredi del defunto goduto luogo di sepoltura solo alle condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

/ 5 / Immortals - i cittadini stranieri sono sepolti nel cimitero o cimitero dell'insediamento in cui sono morti, tranne nei casi in cui i parenti del defunto hanno cercato il corpo.

Art. 20. Immortals, durata appartenevano a qualsiasi comunità religiosa o gruppo etnico sono sepolti sotto questa ordinanza. Le esequie religiose sono ammissibili nella misura non contraria al regolamento e non violano stabiliti con la legislazione bulgara norme di comportamento.

Art. 21. / 1 / Funerali si svolgono non prima di 24 ore e non oltre 48 ore dalla creazione della morte. Funeral dopo 48 ore è consentita a condizione che le misure sono prese per memorizzare i cadaveri in camera di raffreddamento speciale o lui imbalsamazione.

/ 2 / I parenti del defunto sono tenuti subito dopo il ritrovamento di morte da una persona medica competente a notificare funzionari appropriate stato civile per il PO come un certificato medico per la conseguente morte e il passaporto personale del defunto per l'istituzione di un certificato di morte.

Art. 22. la cremazione dei defunti, le sue ceneri collocato in un'urna, che viene trasmesso a un funzionario del PO o l'amministrazione del distretto il giorno della urnopolaganeto.

Art. 23/1 /   L'urna con le ceneri di cremazione defunto fu posta da un funzionario del PO o dall'amministrazione distrettuale solo nelle aree designate dell'amministrazione cimitero (in urnova nicchia / colombario / in urnov tomba, in una sola o in una tomba di famiglia o tomba).

/ 2 / In urnovata nicchia / colombario / non posso accedere a mettere altri oggetti oltre l'urna con le ceneri del defunto cremato.

/ 3 / Il trasferimento del l'urna con le ceneri dei defunti cremati da Sofia cimitero centrale cimitero art. 2. Para. 2. t. 2 urnopolagane viene effettuata attraverso i canali ufficiali.

/ 4 / Il trasferimento del l'urna con le ceneri dei defunti cremati da Sofia cimitero centrale cimitero di arte urbana. 2. Para. . 2. t 3. o altro luogo del paese diventa ufficialmente o personalmente da persone che possono beneficiare, dopo aver dato il consenso scritto per urnopolagane dalla direzione del cimitero e relativa applicazione - dichiarazione di trasmissione e personale che trasporta l'urna contenente le ceneri del defunto.

/ 5 / Per portare l'urna con le ceneri di defunti cremati all'estero, deve essere presentata consenso scritto del servizio diplomatico.

Art. 24. / 1 / urna con le ceneri di defunti cremati memorizzate nel crematorio di urnopolaganeto, ma non più di tre mesi dal giorno della cremazione.

/ 2 / In caso di validi motivi, la gestione del crematorio può prolungare la durata di conservazione l'urna con le ceneri del defunto cremato per urnopolaganeto per un massimo di un anno dalla data della cremazione.

/ 3 / Quando urnopolaganeto non essere fatto in termini di par. 1 e par. 2 urna con le ceneri del defunto cremato viene trasmessa all'amministrazione cimitero per la sepoltura in determinati campi di cimiteri. Questi campi fanno e le urne contenenti ceneri del defunto, prelevati da sepolture estingue grobopolzvane destra.

Art.25. / 1 / OP "cimiteri" o persone di cui all'articolo 3, paragrafo 2 di fornire servizi funebri sociali dei cittadini bulgari che sono soli, senza parenti, senza tetto, senza fissa dimora, che vivono in istituti per i servizi sociali e registrato nel servizio sociale.

/ 2 servizi funebri / sociali comprendono:

1.   rilascio di un certificato di morte

2.             stampare 5 pezzi. Necrologi
3. fornendo Ark

4. trasporto di defunti

5. garantire lapide segno;

6. scavo e la chiusura della cremazione o sepoltura - solo nel caso di cui all'articolo 28, punto 1 e 2, tra cui urnopolagane urna.

/ 3 / Il valore dei servizi di cui al paragrafo 2, t.2-6 traduce trasferimento di denaro interno dal bilancio delle "attività sociali" Sofia Comune, il bilancio dell'impresa municipale o la zona, a seconda di chi ha fatto questo funerale .

/ 4 / Immortals rimasti per lo stoccaggio in frigoriferi OP "cimiteri" per un periodo di 14 giorni sepolti ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, il costo di questo è raccolto dagli eredi noti nell'ambito della procedura generale.

Sezione IV
Cremazione

Articolo 26. / 1 / cremazione del corpo del deceduto viene effettuata:

1. Su richiesta del defunto nella sua vita scritta a mano o
dichiarazione firmata.

2. su richiesta dei suoi parenti nel seguente ordine:
e / sopravvissuto

b / figli del defunto, se adulti

in / genitori

d / fratelli

e / nipoti e pronipoti

è / discendenti di fratelli

g / persone in cui il defunto vivevano alla data del decesso

/ 2 / prima della cremazione, la bara viene posta piastra in materiale durevole con l'indicazione del numero di serie di numero registara.Sashtiyat è posto su l'urna con le ceneri del defunto.

/ 3 / L'amministrazione crematorio cremazione, rilasciato a persone che possono beneficiare rispettivamente certificato.

Sezione V
persone ed entità (società) impegnato lutto lavorazione della pietra

Art. 33/1 / Le persone fisiche e giuridiche (aziende) che effettuano servizi di lutto e muratura nel territorio del Comune di Sofia e la volontà di lavorare sul territorio di cimiteri comunali, oltre ad essere servito da "cimiteri" OP o dal Le autorità regionali devono notificare per iscritto alla stessa municipalità metropolitana dal direttore di OP "cimiteri" o quartiere sindaco.

/ 2 / La comunicazione specifica: 1. Attività;

g.Firma, posizione e numero di telefono del commerciante o l'indirizzo e numero di telefono della persona;

3. Nome della persona che rappresenta l'operatore;

4. Elenco degli "agenti" che lavoreranno direttamente con i
organizzazione dei dipendenti dell'Ufficio di servizi funebri "alle OP
"cimiteri" o con l'amministrazione regionale, con
allegata fotocopia del documento di identità e di contratto di lavoro o
contratto civile.

5. Elenco dei muratori che effettuerà lo sviluppo dei luoghi di sepoltura con segni di sepoltura permanenti e simboli

/ H / Per la notifica deve essere accompagnato da copie dei seguenti documenti:

1.Sadebno per la registrazione;

2.Udostoverenie regola dove esplicitamente indicato nella prestazione lavorativa dei servizi lutto o muratura;

3. BULSTAT;

4. Trasporto specializzato o firmato un contratto di locazione con una persona in possesso di un tale incontro i requisiti di cui all'articolo 10 dell'ordinanza № 21 sui requisiti igienici per la costruzione e la manutenzione di

cimiteri (Cimiteri) e di smaltimento e di trasferimento dei defunti; Funerale privato (CHPA) con il proprio trasporto può cavalcare defunto al luogo di sepoltura in cui viene eseguito il rituale di fuori del cimitero, dove i funerali si svolgeranno.

5. Prova della registrazione di società veicolo - auto cadaveri HEI e la polizia - per i veicoli di proprietà su misura per la mansione svolta.

6.    La prova della proprietà o di locazione di immobili
utilizzati per ufficio o officina.

. 7 Inventario dei servizi offerti dalla società;

Art.34. / 1/14 (quattordici) giorni dal ricevimento della documentazione di cui all'articolo 32, commi 2 e 3 la notifica viene immesso in dati "agenzie per lutto e società muratori" da un funzionario autorizzato dal direttore di OP "cimiteri" o dal sindaco quartiere, come questo certificato è disponibile a quelli previsti dall'articolo 33. Il paragrafo 1 le azioni ufficiali.

/ 2 / Nel caso in cui le circostanze di cui all'articolo 32, par. 2 e l'agenzia (la società) è richiesto entro 14 (quattordici) giorni dal loro verificarsi di informare il direttore di "cimiteri" OP o il sindaco regionale.

. Art.35 / 1 / Le informazioni di "agenzie di pompe funebri e aziende che offrono muratura" contiene:

. 1  Numero di riferimento della notifica;

. 2           Indirizzo dell'agenzia;

. 3  società, sede sociale e il numero di telefono del commerciante;

. 4            Nome della persona che rappresenta l'operatore;

5.   Elenco degli "agenti" / non più di tre / lavorare
direttamente con l'organizzazione dei lavoratori Bureau of funebri
servizi "alle OP   "cimiteri" o con il lavoro
dell'amministrazione, con le copie allegate alla carta d'identità.

6. Elenco dei muratori che effettueranno lo sviluppo dei luoghi di sepoltura con la sepoltura e simboli permanente con copie allegate della carta d'identità.

7. Contratto di lavoro o di occupazione temporanea di persone sotto i due punti precedenti.

        / 2 / I documenti ricevuti per servizi di lutto e di muratura sono tenute dal funzionario autorizzato che porta le informazioni di cui al comma 1 massiccio

Articolo 36. Pietra di trasformazione società, che fornisce servizi in cimiteri intraprendere dopo la registrazione OP "cimiteri" per tutte le attività sul territorio della Centrale di Sofia Cemetery a prendere il permesso da parte dell'amministrazione dell'impresa e nel cimitero quartiere - dal responsabile      del      relativo      cimitero      Dopo      il completamento      della

l'urbanizzazione di una dichiarazione di fatti firmati da un rappresentante dei cimiteri OP "e la persona.

Sezione VI
INTERNO ORDER e lo sviluppo di tombe

37. Sono ammesse visite ai cimiteri:

1.  Per il periodo dal 1 aprile - 30 settembre - dalle 7.00 alle 19.00 Orario

2.           Per il periodo dal 1 ottobre al 31 marzo dalle 8.00 alle 17.00
Chl.z8. Nel cimitero sono vietati:

1. посещението    на    деца    под    14-годишна    възраст,    ако    не    са
съпроводени degli adulti;

2.     въвеждането    на    кучета,    на    домашни    и    други    животни
(животински squadra);

3.     fuochi illuminazione e la combustione di rifiuti

. 4   fare tutte le attività commerciali e servizi per
la popolazione del territorio del cimitero, con l'eccezione di:

e / attività svolte dal OP.

b / vendita di beni religiosi in edifici di culto / cappelle e templi / rispettive comunità religiose

in / sviluppo dei luoghi di sepoltura con simboli permanenti sepoltura e riparazione di lapidi, monumenti e strutture, e mantenere le tombe.

5.   la messa a dimora di alti alberi ornamentali e da frutto nelle
trame e luoghi di sepoltura.

6. La rimozione degli alberi, senza il permesso del direttore di "cimiteri" OP o dal rispettivo sindaco quartiere.

7. costruzione di panchine, tavoli e staccionate trame

Chl.39.Dostap di veicoli stradali nel territorio del cimitero è effettuata in conformità con le tasse SMC in conformità con un ordine del direttore del PO o del rispettivo sindaco quartiere.

Articolo 40. Non è permesso di fuori delle aree designate:

1. dumping di cibo e di altri rifiuti e fiori appassiti

2.    debonding   e   sistemazione necrologi,   manifesti, pubblicità,
messaggi e altro ancora. simile

3. piantare alti alberi ornamentali nelle trame.

Art. 41/1 / utenti sepolture con diritto permanente di grobopolzvane appone segni sepoltura permanenti e tenerli in buona forma.

/ 2 / utenti luoghi di sepoltura sono obbligati a paesaggistico e mantenuti in buono stato di manutenzione.

Art. 42. / 1 ​​/ Il diritto di grobopolzvane di luoghi di sepoltura che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 9 deve essere risolto e che restano a disposizione degli OP "cimiteri" o dell'amministrazione distrettuale e prevedono altri funerali.

/ lapidi 2 / rotte e segni temporanei non supportate devono essere rimossi entro 3 mesi da parte degli utenti dei luoghi di sepoltura - altrimenti rimosso per ordine del direttore di "cimiteri" OP o il rispettivo sindaco quartiere.

/ 3 / abbandonato, rotto, o non supportati monumenti costruiti illegalmente e altri segni di sepoltura permanenti vengono rimossi dagli utenti come prescritto dal direttore di "cimiteri" OP o il rispettivo sindaco quartiere.

/ 4 / Se gli utenti luogo di sepoltura non svolgere il lavoro previsto nel termine fissato dall'amministrazione cimitero, per ordine del direttore di "cimiteri" OP oi quartiere sindaco segni lapide commemorative vengono rimossi e terminano il diritto di utilizzare il luogo di sepoltura.

/ 5 / prescrizioni e gli ordini di cui al comma 5 sono comunicati agli utenti luogo di sepoltura sotto il CPC e quelli la cui indirizzi non sono noti - una scheda collocata in una posizione particolare nel rispettivo cimitero, Dashboard nel distretto di amministrazione all'ultimo indirizzo conosciuto della sede principale della sepoltura e il sito web del Comune di Sofia.

/ 6 / Gli ordini per la rimozione di monumenti abbandonati, rotti e non supportate e altre lapidi permanenti e di revocare il diritto di utilizzare il sito di sepoltura, le disposizioni del codice di procedura amministrativa.

Articolo 43. Posizionamento di panchine, recinzioni e masse di utenti di luoghi di sepoltura, in via eccezionale, è consentito dal Direttore del PO o del rispettivo sindaco quartiere, purché le apparecchiature installate non impedisce ex post sepolture in luoghi di sepoltura.

Art.44. / 1 ​​/ La costruzione e l'installazione di monumenti, cornici e altri segni di sepoltura permanente e attrezzature è consentito solo con il permesso rilasciato dalla direzione del cimitero per l'utente del sito di sepoltura. Sulla base dell'autorizzazione, il funzionario della stessa gestione determinato le coordinate esatte del luogo di sepoltura.

/ 2 / Quando gli oggetti di cui al comma precedente devono essere costruiti e installati da personale competente, progetti precedentemente concordati con la direzione del cimitero. Essi dichiarano che rispetteranno pienamente e completamente specificati nella licenza per le dimensioni di sviluppo del luogo di sepoltura.

Articolo 45. Nelle sue attività di aziende di trasformazione di pietra sono tenuti a rispettare scrupolosamente le condizioni di accesso nei cimiteri, mantenere la proprietà, infrastrutture e segni di sepoltura di tombe, accanto al cantiere di loro.

Articolo 46. Vietata la miscelazione del calcestruzzo e di svolgere attività pregiudizievoli per l'infrastruttura cimitero. In stabilito             

"Cimiteri" o dal Distretto sindaco ha il diritto di agire in su.

Articolo 47. Aziende di trasformazione di pietra hanno il diritto di esercitare le loro attività nel territorio di cimiteri, per il tempo dal 1 Aprile al 30 Settembre - dalle 7.00 alle 20.00 ore per il periodo dal 1 Ottobre - 31 Marzo-of 8.oo 17.00

Sezione VII
CONTROLLO E SANZIONI

Art.48. / 1 ​​/ Durante la costruzione e l'installazione di monumenti, cornici e altri segni di sepoltura permanenti e le attrezzature sono effettuate in violazione dell'autorizzazione concessa dall'art. 44, comma 1, del l'utente del cimitero è una prescrizione per la rimozione di cui all'art. 42 e ha imposto una multa di 100 a 300 Levs

/ 2 / Nelle persone fisiche e giuridiche (aziende) impegnati in lutto e servizi muratura nello svolgimento delle proprie attività nei cimiteri comunali violato le disposizioni di cui all'art. 45 e Art. 46 ha inflitto un'ammenda di 100 Levs a 500 lev (1000).

/ 3 / a persone fisiche e giuridiche che esercitano in commercio e dei servizi per la popolazione del territorio dei cimiteri comunali, in violazione dell'art. 38, punto 4 sono imposto una multa di 500 Levs

/ 4 / soggetti che svolgono atti di vandalismo nei cimiteri comunali imporre una multa di 500 Levs a 5000 lev qualora l'atto che non costituisce reato ai sensi Nanka.

Articolo 49. / 1 / Gli atti per stabilire le violazioni devono essere compilati da funzionari delle OP "cimiteri" autorizzati dal direttore o da funzionari dell'amministrazione distrettuale, autorizzati dal sindaco quartiere.

/ 2 / La pena è rilasciato dal sindaco di Sofia Comune oi suoi funzionari incaricati.

/ 3 / La formazione di procedimenti amministrativi e penali per le violazioni della presente ordinanza, la preparazione, l'emissione, il servizio e il fascino delle disposizioni sanzionatorie e la loro attuazione, le disposizioni delle Violazioni e sanzioni amministrative.

Sezione VIII
DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE

§1. Ai fini del presente regolamento:
"vandalismo" - è la demolizione, graffi, la distruzione di monumenti e lapidi segni o parti di esse, furti e altri atti di profanazione del luogo di sepoltura.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

§ 2. Annulla regolamento sul cimiteri sul territorio del Comune di Sofia (adottato con la decisione № 9 Minuti № 21 di 2001/02/19)

§ 3. La acquistati alle diritti grobopolzvane Ordinanza abrogate sono conservati.

§ 4. In un periodo di due mesi a partire dall'adozione della presente ordinanza sindaci dei distretti nel cui territorio l'arte cimitero. 2, comma 2 articolo 3 preparare e sottoporre al Consiglio Comunale informazioni sui cambiamenti necessari nella struttura e bilancio delle rispettive amministrazioni regionali.

§ 5. Nel   periodo   dal  1    месец от   приемането на настоящата наредба кмета на СО внася за разглеждане в   СОС   промени в правилника за дейността на ОП "Cimitero    PARCHI ".

§   6. Ordinanza è adottata dalla SMC con decisione   № 368   in Minutes № 107 del 26.04.2007, pag. sulla base di Art. 22, par. 1 LSGLAA.

PRESIDENTE:
                                                                  Vladimir Kisyov

 

Trascina file per caricare