Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

 

ЗАКОН

О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА

("Сл. гласник РС", бр. 88/2011)

 

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

 

Предмет уређивања

 

Члан 1

 

Овим законом одређују се комуналне делатности и уређују општи услови и начин

њиховог обављања.

 

Појам комуналне делатности

 

Члан 2

 

Комуналне делатности у смислу овог закона су делатности пружања комуналних услуга

од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица код којих је јединица

локалне самоуправе дужна да створи услове за обезбеђење одговарајућег квалитета,

обима, доступности и континуитета, као и надзор над њиховим вршењем.

 

Комуналне делатности су делатности од општег интереса.

 

Комуналне делатности су:

 

1) снабдевање водом за пиће;

 

2) пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода;

 

3) производња и дистрибуција топлотне енергије;

 

4) управљање комуналним отпадом;

 

5) градски и приградски превоз путника;

 

6) управљање гробљима и погребне услуге;

 

7) управљање јавним паркиралиштима;

 

8) обезбеђивање јавног осветљења;

 

9) управљање пијацама;

 

10) одржавање улица и путева;

 

11) одржавање чистоће на површинама јавне намене;

 

12) одржавање јавних зелених површина;

 

13) димничарске услуге;

 

14) делатност зоохигијене.

 

Комуналне делатности из става 3. тач. 1) до 4) овог члана су делатности од општег

економског интереса у смислу прописа о заштити потрошача.

 

Скупштина јединице локалне самоуправе може као комуналне одредити и друге

делатности од локалног интереса и прописати услове њиховог обављања, у складу са

ставом 1. овог члана.

 

Одређење комуналних делатности

 

Члан 3

 

Комуналне делатности из члана 2. став 3. овог закона обухватају:

 

1) снабдевање водом за пиће је захватање, пречишћавање, прерада и испорука воде

водоводном мрежом до мерног инструмента потрошача, обухватајући и мерни

инструмент;

 

2) пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода је сакупљање, одвођење,

пречишћавање и испуштање отпадних, атмосферских и површинских вода са површина

јавне намене, односно од прикључка корисника на уличну канализациону мрежу, третман

отпадних вода у постројењу за пречишћавање, црпљење, одвоз и третирање фекалија из

септичких јама;

 

3) производња и дистрибуција топлотне енергије - централизована производња и

дистрибуција у више објеката водене паре, топле или вреле воде за потребе грејања;

 

4) управљање комуналним отпадом је сакупљање комуналног отпада, његово одвожење,

третман и безбедно одлагање укључујући управљање, одржавање, санирање и затварање

депонија, као и селекција секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и

третман;

 

5) градски и приградски превоз путника је обављање јавног линијског превоза путника на

територији јединице локалне самоуправе унутар насељеног места или између два или

више насељених места трамвајима, метром, жичаром, тролејбусима и аутобусима и

обезбеђивање пријема и отпреме путника на станицама и стајалиштима, као саобраћајним

објектима који се користе у тим врстама превоза;

 

6) управљање гробљима је одржавање гробља и објеката, који се налазе у склопу гробља (мртвачница, капела и крематоријума), сахрањивање или кремирање, одржавање пасивних

гробаља и спомен обележја, као и превоз посмртних остатака умрлог од места смрти до

мртвачнице на гробљу или до крематоријума;

 

7) управљање јавним паркиралиштима је стварање и одржавање услова за коришћење

јавних саобраћајних површина и посебних простора одређених за паркирање моторних

возила, као и уклањање и премештање паркираних возила и постављање уређаја којима се

спречава одвожење возила по налогу надлежног органа;

 

8) обезбеђивање јавног осветљења обухвата одржавање, адаптацију и унапређење објеката

и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине

јавне намене;

 

9) управљање пијацама је комунално опремање, одржавање и организација делатности на

затвореним и отвореним просторима, који су намењени за обављање промета

пољопривредно-прехрамбених и других производа;

 

10) одржавање улица и путева у градовима и другим насељима је извођење радова којима

се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја и чува и унапређује употребна

вредност улица, путева, тргова, платоа и сл.;

 

11) одржавање чистоће на површинама јавне намене је чишћење и прање асфалтираних,

бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење

комуналног отпада са тих површина, одржавање и пражњење посуда за отпатке на

површинама јавне намене као и одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта,

плажа и тоалета;

 

12) одржавање јавних зелених површина је уређење, текуће и инвестиционо одржавање и

санација зелених рекреативних површина и приобаља;

 

13) димничарске услуге су чишћење и контрола димоводних и ложних објеката и уређаја и

вентилационих канала и уређаја;

 

14) делатност зоохигијене је хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај

напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилишта за животиње,

лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње,

контрола и смањење популације напуштених паса и мачака, нешкодљиво уклањање

лешева животиња са површина јавне намене до објеката за сакупљање, прераду или

уништавање отпада животињског порекла, спровођење мера контроле и смањења

популације штетних организама, глодара и инсеката спровођењем мера дезинфекције,

дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене.

 

II ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ

 

Надлежност за уређивање комуналних делатности

 

 

Јединица локалне самоуправе, у складу са овим законом, обезбеђује организационе,

материјалне и друге услове за изградњу, одржавање и функционисање комуналних

објеката и за техничко и технолошко јединство система и уређује и обезбеђује обављање

комуналних делатности и њихов развој.

 

Комуналним објектима, у смислу става 1. овог члана, сматрају се грађевински објекти са

уређајима, инсталацијама и опремом, сама постројења, уређаји и инсталације и други

објекти који служе за пружање комуналних услуга корисницима, као и уређено

грађевинско земљиште и добра у општој употреби која се користе за обављање комуналне

делатности.

 

Јединица локалне самоуправе уређује у складу са законом услове обављања комуналних

делатности, права и обавезе корисника комуналних услуга, обим и квалитет комуналних

услуга и начин вршења надзора над обављањем комуналних делатности обезбеђујући

нарочито:

 

1) одговарајући обухват, обим и квалитет комуналних услуга, који подразумева нарочито:

здравствену и хигијенску исправност према прописаним стандардима и нормативима,

тачност у погледу рокова испоруке, сигурност и заштиту корисника у добијању услуга,

поузданост, приступачност и трајност у пружању услуга;

 

2) развој и унапређивање квалитета и асортимана комуналних услуга, као и унапређивање

организације рада, ефикасности и других услова пружања услуга;

 

3) сагласност са начелима одрживог развоја;

 

4) ефикасно коришћење ресурса и смањење трошкова обављања комуналних делатности

успостављањем сарадње две или више јединица локалне самоуправе и другим

активностима када за то постоји могућност;

 

5) конкуренцију у обављању делатности.

 

Ради коришћења, чувања и одржавања средстава за обављање комуналних делатности,

одржавања чистоће и заштите животне средине јединица локалне самоуправе може да

пропише опште услове одржавања комуналног реда и мере за њихово спровођење.

 

Влада уређује следећа мерила за обављање комуналних делатности:

 

1) минимални обим који обухвата подручја, односно број становништва за које се пружа

одређена комунална услуга;

 

2) учесталост пружања комуналне услуге;

 

3) садржај комуналне услуге;

 

4) показатељ квалитета и ефикасности пружања услуга.

 

Јединица локалне самоуправе обезбеђује обављање комуналних делатности у складу са

мерилима из става 5. овог члана.

 

Влада изузетно може одлучити да на подручјима која су законом стављена под посебну

заштиту, туристичком простору и другим подручјима од посебног значаја, управљач

обезбеђује обављање комуналне делатности.

 

Влада прописује услове обављања комуналне делатности на подручјима из става 7. овог

члана ради одрживог коришћења и управљања природним ресурсима као и спречавања,

отклањања и смањења негативних утицаја по животну средину.

 

Јединица локалне самоуправе може својом одлуком, у складу са статутом, предвидети да

градска општина, месна заједница или други облик месне самоуправе обавља одређене

послове у вези са обезбеђивањем услова за обављање комуналних делатности.

 

Вршиоци комуналних делатности

 

Члан 5

 

Комуналну делатност могу обављати јавно предузеће, привредно друштво, предузетник

или други привредни субјект.

 

Комуналну делатност из члана 2. став 3. тачка 1), комуналну делатност из тачке 5) у делу

који обухвата обављање јавног линијског превоза путника тролејбусима и комуналну

делатност из тачке 6) у делу који обухвата одржавање гробља и објеката, који се налазе у

склопу гробља (мртвачница, капела и крематоријум), сахрањивање или кремирање и

одржавање пасивних гробља и спомен обележја могу обављати искључиво јавна

предузећа или привредна друштва у којима је већински власник од најмање 51%

Република Србија или јединица локалне самоуправе.

 

Јединица локалне самоуправе може одлуком о начину обављања комуналне делатности, а

у складу са законом, поверити послове уређивања и одржавања гробаља цркви и верским

заједницама.

 

Начин поверавања обављања комуналних делатности

 

Члан 6

 

Јединица локалне самоуправе је дужна да се у поступку поверавања обављања

комуналних делатности руководи начелима конкуренције, економичности, ефикасности и

заштите животне средине.

 

III ПОСЛОВИ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ У ВЕЗИ СА КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА

 

Надлежно министарство

 

 

Послове државне управе који се односе на комуналне делатности, унапређивање и развој

истих, врши министарство надлежно за комуналне делатности (у даљем тексту:

Министарство).

 

Обавеза достављања и поступање са подацима о обављању комуналних делатности

 

Члан 8

 

Јединица локалне самоуправе и вршилац комуналне делатности дужни су да до краја

фебруара текуће године доставе Министарству извештај, у вези са обављањем комуналних

делатности у претходној години.

 

Јединица локалне самоуправе и вршилац комуналне делатности дужни су да доставе

Министарству извештај, податке и обавештења у вези са обављањем комуналних

делатности и у року од 15 дана од дана пријема захтева Министарства.

 

Министарство прати квалитет и обухват пружања комуналних услуга, ефикасност

вршилаца комуналне делатности, кретање цена, број запослених и ниво улагања у

одржавање и изградњу комуналне инфраструктуре и о својим налазима најмање једном

годишње обавештава Владу и јавност.

 

Министарство ће у складу са законом којим се уређује слободан приступ информацијама

од јавног значаја податке о ценама комуналних услуга и обухвату пружања комуналних

услуга учинити доступним.

 

IV ПОВЕРАВАЊЕ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

 

Појам поверавања обављања комуналне делатности

 

Члан 9

 

Под поверавањем обављања комуналне делатности подразумева се временски орочено

уговорно уређивање односа у вези са обављањем комуналне делатности или појединих

послова из оквира комуналне делатности између једне или више јединица локалне

самоуправе и вршиоца комуналне делатности, које за циљ има пружање комуналних

услуга на територији једне или више јединица локалне самоуправе или на делу територије

јединице локалне самоуправе.

 

Поверавање обављања комуналне делатности врши се на основу одлуке скупштине

јединице локалне самоуправе о начину обављања комуналне делатности и уговора о

поверавању, осим када се оснива јавно предузеће.

 

На поступак поверавања обављања комуналне делатности када вршилац добија право да

финансирање обављања комуналне делатности обезбеђује у целости или делимично

 

наплатом накнаде од корисника услуга, примењују се одредбе закона којим се уређују

концесије.

 

Уколико је одлуком о начину обављања комуналне делатности предвиђено да ће

комуналну делатност обављати јавно предузеће, црква или верска заједница, не постоји

обавеза спровођења поступка предвиђеног законом којим се уређују концесије, већ се

вршилац комуналне делатности може одредити у одлуци о начину обављања комуналне

делатности.

 

На поступак поверавања обављања комуналне делатности чије се финансирање врши из

буџета јединице локалне самоуправе, примењују се одредбе закона којим се уређују јавне

набавке.

 

V ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ ЗА ДВЕ ILI ВИШЕ ЈЕДИНИЦА

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

 

Заједничко обављање комуналне делатности

 

Члан 10

 

Две или више јединица локалне самоуправе могу споразумом уредити заједничко

обезбеђивање обављања комуналних делатности када на ефикасност и економичност

истог упућују резултати студије оправданости заједничког обезбеђивања комуналних

делатности.

 

Изради студије оправданости се приступа када председници општина, односно

градоначелници наложе израду студије оправданости.

 

Доношење одлуке о заједничком обављању комуналне делатности

 

Члан 11

 

Ако се на основу резултата студије из члана 10. став 2. овог закона утврди оправданост

заједничког обављања комуналне делатности, општинско, односно градско веће подноси

скупштини јединице локалне самоуправе предлог одлуке о начину обављања комуналне

делатности и предлог споразума о заједничком обезбеђивању обављања комуналне

делатности.

 

Одлуком скупштине јединице локалне самоуправе којом се прихвата предлог споразума о

заједничком обезбеђивању обављања комуналне делатности изузетно се може овластити

општинско односно градско веће за доношење привремене одлуке о питањима која не

трпе одлагање.

 

Општинско односно градско веће дужно је одлуку из става 2. овог члана доставити на

прву наредну седницу скупштине јединице локалне самоуправе ради потврђивања.

 

Споразум о заједничком обављању комуналне делатности сматра се закљученим када га у

истоветном тексту усвоје све скупштине јединица локалне самоуправе у периоду који не

може да буде дужи од три месеца од добијања предлога.

 

Међуопштински савет за комуналну делатност

 

Члан 12

 

Ради заједничког обављања комуналне делатности, споразумом на који сагласност дају

скупштине јединица локалне самоуправе које учествују у сарадњи може се предвидети

оснивање Међуопштинског савета за комуналну делатност (у даљем тексту: савет).

 

Савет се оснива као заједнички орган, привредно друштво или удружење чији су оснивачи

јединице локалне самоуправе које учествују у сарадњи.

 

Споразумом о оснивању савета ближе се уређују организациони облик, статус, састав,

надлежности, начин доношења одлука и друга питања значајна за рад савета.

 

Савет предлаже скупштини јединице локалне самоуправе доношење одлуке о: поверавању

обављања комуналне делатности, расписивању конкурса за обављање комуналне

делатности, другим пословима у вези са уређивањем услова за обављање комуналних

делатности који су овим законом и законима којима се уређују концесије и јавне набавке,

дати у надлежност јединице локалне самоуправе.

 

VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ВРШИЛАЦА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И КОРИСНИКА

КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

 

Уређивање међусобних односа вршилаца комуналне делатности и корисника услуга

 

Члан 13

 

Скупштина јединице локалне самоуправе одлукама прописује начин обављања комуналне

делатности, као и општа и посебна права и обавезе вршилаца комуналне делатности и

корисника услуга на својој територији, укључујући и начин плаћања цене комуналне

услуге, начин вршења контроле коришћења и наплате комуналне услуге и овлашћења

вршиоца комуналне делатности у вршењу контроле и мере које су контролори овлашћени

да предузимају.

 

Одлука скупштине јединице локалне самоуправе, која прописује општа и посебна права и

обавезе вршилаца комуналне делатности и корисника комуналних услуга непосредно се

примењује на све уговорне односе вршилаца комуналне делатности са корисницима

комуналних услуга као општи услови пословања.

 

Уколико одлуком скупштине јединице локалне самоуправе о обављању комуналне

делатности није предвиђено закључење појединачних уговора између вршиоца и

корисника комуналних услуга, сматра се да је уговорни однос о пружању комуналне

услуге настао започињањем коришћења комуналне услуге, односно почетком пружања

 

комуналне услуге у складу са прописима којима се ближе уређује обављање те комуналне

делатности.

 

Обавезе корисника комуналне услуге, укључујући и плаћање цене комуналне услуге,

настају започињањем коришћења комуналне услуге, односно почетком пружања

комуналне услуге, и када се она користи супротно прописима којима се уређује та

комунална делатност.

 

Обавезе вршиоца комуналне делатности

 

Члан 14

 

Вршилац комуналне делатности дужан је да организује свој рад и пословање на начин

којим се обезбеђује:

 

1) трајно и несметано пружање комуналних услуга корисницима под условима и на начин

уређен законом, прописима и стандардима донесеним на основу закона;

 

2) прописани или уговорени обим и квалитет комуналних услуга, који подразумева

тачност у погледу рокова, сигурност корисника у добијању услуга и здравствену и

хигијенску исправност у складу са позитивним прописима;

 

3) предузимање мера одржавања, развоја и заштите комуналних објеката, постројења и

опреме, који служе за обављање комуналних делатности;

 

4) развој и унапређење квалитета и врсти комуналних услуга, као и унапређење

организације и ефикасности рада.

 

Обавезе вршиоца комуналне делатности у случају планираних прекида испоруке

 

Члан 15

 

Вршилац комуналне делатности дужан је да у средствима јавног информисања или на

други погодан начин обавести кориснике комуналних услуга о планираним или

очекиваним сметњама и прекидима, који ће настати или могу настати у пружању

комуналних услуга, најкасније 24 сата пре очекиваног прекида у пружању тих услуга.

 

Обавезе вршиоца комуналне делатности у случају непланираних прекида испоруке

 

Члан 16

 

У случају наступања непланираних или неочекиваних поремећаја или прекида у пружању

комуналних услуга, односно обављању комуналних делатности, вршилац комуналне

делатности дужан је да одмах о томе обавести надлежни орган управе јединице локалне

самоуправе и да истовремено предузме мере за отклањање узрока поремећаја.

 

Уколико вршилац комуналне делатности то не учини у року који одреди јединица локалне

самоуправе, надлежни орган управе јединице локалне самоуправе има право да предузме

мере за хитну заштиту комуналних објеката и друге имовине која је угрожена на терет

вршиоца комуналне делатности.

 

Обавезе јединице локалне самоуправе у случају непланираних прекида испоруке

 

Члан 17

 

По пријему обавештења о непланираном прекиду испоруке, односно по утврђивању

поремећаја или прекида у пружању комуналних услуга, општинска односно градска

управа дужна је да:

 

1) одреди ред првенства и начин пружања услуга оним корисницима код којих би услед

прекида настала опасност по живот и рад грађана или рад правних и физичких лица, или

би настала значајна, односно ненадокнадива штета;

 

2) предузме мере за хитну заштиту комуналних објеката и друге имовине која је угрожена;

 

3) утврди разлоге и евентуалну одговорност за поремећај, односно прекид вршења

делатности и учињену штету.

 

Обавезе корисника комуналне услуге

 

Члан 18

 

Корисник комуналне услуге у обавези је да користи комуналну услугу на начин којим се:

 

1) не ометају други корисници и не угрожава животна средина;

 

2) не угрожавају објекти и опрема, који су у функцији обављања одређене комуналне

делатности.

 

Обустава комуналне услуге

 

Члан 19

 

Вршилац комуналне делатности не може ускратити комуналну услугу кориснику, осим у

случају када корисник:

 

1) изврши прикључење на комуналну мрежу без претходно прибављеног одобрења;

 

2) користи услугу противно прописима;

 

3) неосновано омета друге кориснике услуга;

 

4) не плати комуналну услугу у утврђеном року;

 

5) ненаменски користи комуналну услугу у време снабдевања уз ограничење потрошње (редукцију) о чему је корисник благовремено обавештен.

 

За комуналне услуге из члана 2. став 3. тач. 1) до 4) овог закона, рок из става 1. тачка 4)

овог члана не може бити краћи од 60 дана почев од дана доспелости првог неплаћеног

потраживања.

 

Вршилац комуналне делатности дужан је да у писменој форми обавести корисника

комуналне услуге о могућности обуставе комуналне услуге услед наступања случаја из

става 1. овог члана и остави му примерени рок за испуњење обавезе.

 

Јединица локалне самоуправе ближе уређује у којим случајевима из става 1. овог члана и

под којим условима се може ускратити комунална услуга.

 

Вршилац комуналне делатности дужан је да најкасније у року од два дана од измирења

дуга за извршену комуналну услугу и плаћене прописане накнаде за поновно прикључење

настави пружање комуналне услуге кориснику.

 

Поступање са принудно уклоњеним стварима

 

Члан 20

 

Власници принудно уклоњених возила, ствари и других предмета дужни су да их преузму

у року који својом одлуком утврђује јединица локалне самоуправе, а који не може бити

краћи од 120 дана нити дужи од 180 дана.

 

Јединица локалне самоуправе својом одлуком прописује поступање са принудно

уклоњеним возилима, стварима и другим предметима, као и услове и начин на који

вршилац комуналне делатности може остарити право да се возило, ствар и други предмет,

ако се не преузме у року из става 1. овог члана, прода да би се намирили трошкови

поступка, одношења, лежарине и други доспели трошкови.

 

Право приступа уређајима и инфраструктури

 

Члан 21

 

Власник или корисник непокретности дужан је да омогући вршиоцу комуналне

делатности интервенцију на изграђеној комуналној инфраструктури и постројењима уз

обавезу вршиоца комуналне делатности да надокнади штету насталу услед интервенције

или на други начин отклони последице извршене интервенције.

 

Вршилац комуналне услуге је дужан да отклони последице извршене интервенције

најкасније у року од седам дана од дана завршетка интервенције.

 

Обавеза вршиоца комуналне делатности да одвојено исказује финансијске резултате

у вези са обављањем комуналне делатности

 

Члан 22

 

Ако вршилац комунале делатности обавља још неку делатност поред оне која му је

поверена, обавезан је да у свом рачуноводству одвојено исказује све приходе и расходе

који су везани за обављање поверене комуналне делатности.

 

Сарадња са полицијом и комуналном полицијом

 

Члан 23

 

Кад је то потребно ради извршавања послова из надлежности вршиоца комуналне

делатности, наплате накнаде за извршену комуналну услугу након истека рока утврђеног

за плаћање или покретања поступка пред надлежним прекршајним, судским или управним

органима због неизвршења законом утврђених обавеза од стране корисника услуга, на

образложени захтев вршиоца комуналне делатности, полиција ће доставити личне податке

за грађане, податке за возила и друге податке из евиденција које води у складу са законом.

 

Вршилац комуналне делатности дужан је да формира евиденције података о личности

корисника услуге, прибављене на начин из става 1. овог члана или на основу писане

сагласности корисника садржане у појединачном уговору, у складу са Законом о заштити

података о личности.

 

Вршилац комуналне делатности у обављању послова сарађује са полицијом, комуналном

полицијом и комуналном инспекцијом у складу са законом. Сарадња обухвата нарочито:

међусобно обавештавање, размену информација, размену података, пружање непосредне

помоћи и предузимање заједничких мера и активности од значаја за обављање комуналне

делатности.

 

VII ФИНАНСИРАЊЕ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ

 

Извори средстава за обављање и развој комуналних делатности

 

Члан 24

 

Средства за обављање и развој комуналних делатности обезбеђују се из:

 

1) прихода од продаје комуналних услуга;

 

2) прихода од комуналне накнаде;

 

3) прихода од концесионих накнада за обављање комуналних делатности;

 

4) прихода буџета јединице локалне самоуправе;

 

5) наменских средстава других нивоа власти;

 

6) других извора, у складу са законом.

 

Комуналне делатности код којих се крајњи корисник може утврдити превасходно се

финансирају из цена комуналних услуга, а комуналне делатности код којих се крајњи

корисник не може утврдити финансирају се из буџета јединице локалне самоуправе,

односно комуналне накнаде.

 

Начела за одређивање цена комуналних услуга

 

Члан 25

 

Цене комуналних услуга се одређују на основу следећих начела:

 

1) примена начела "потрошач плаћа";

 

2) примена начела "загађивач плаћа";

 

3) довољности цене да покрије пословне расходе;

 

4) усаглашености цена комуналних услуга са начелом приступачности;

 

5) непостојања разлике у ценама између различитих категорија потрошача, сем ако се

разлика заснива на различитим трошковима обезбеђивања комуналне услуге.

 

Ако се за различите категорије корисника комуналних услуга примењују различити

методи обрачуна, водиће се рачуна да цена буде сразмерна са трошковима пружања те

услуге.

 

Јединица локалне самоуправе може прописати да се у поступку контроле коришћења

комуналне услуге наплаћује посебна цена за случај коришћења комуналне услуге на начин

који је у супротности са прописима којима се уређује та комунална делатност.

 

Цене комуналних услуга могу се плаћати унапред.

 

Елементи за одређивање цене комуналних услуга

 

Члан 26

 

Елементи за одређивање цена комуналних услуга су:

 

1) пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима;

 

2) расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и набавку

опреме, према усвојеним програмима и плановима вршиоца комуналне делатности на које

је јединица локалне самоуправе дала сагласност;

 

3) добит вршиоца комуналне делатности.

 

Средства која су намењена за финансирање обнове и изградње објеката комуналне

инфраструктуре исказују се посебно и могу се употребити само за те намене.

 

Јединица локалне самоуправе је у обавези да прати кретање цена комуналних услуга, а

нарочито усклађеност цена комуналних услуга са принципима утврђеним овим законом.

 

Члан 27

 

Јединица локалне самоуправе утврђује и наплаћује накнаду за комуналне услуге за

обављање комуналних делатности код којих се крајњи корисник не може утврдити.

 

Влада својим актом ближе прописује обвезнике комуналне накнаде, основ за обрачун

износа комуналне накнаде, мерила за обрачун износа комуналне накнаде, највише износе

комуналне накнаде, ослобођења и друга питања од значаја за утврђивање износа и наплату

комуналне накнаде.

 

Јединица локалне самоуправе у складу са законом и актом из става 2. овог члана својим

општим актом утврђује зоне, коефицијенте и друга питања од значаја за утврђивање

износа и наплату комуналне накнаде.

 

Јединица локалне самоуправе може да у оквиру организације делатности одржавања

јавног осветљења, својим актом пропише услове за коришћење ове комуналне услуге за

кориснике који су евидентирани као потрошачи код предузећа за дистрибуцију

електричне енергије.

 

Наплата накнаде која се односи на делатност одржавања јавног осветљења врши се преко

предузећа за дистрибуцију електричне енергије, на начин утврђен актом јединице локалне

самоуправе и уговором који јединица локалне самоуправе закључи са тим предузећем.

 

Промена цена комуналних услуга

 

Члан 28

 

Одлуку о промени цена комуналних услуга доноси вршилац комуналне делатности.

 

На одлуку о промени цена комуналних услуга из члана 2. став 3. тач. 1)-8) овог закона

осим превоза посмртних остатака умрлог, сагласност даје надлежни орган јединице

локалне самоуправе.

 

Уз захтев за давање сагласности из става 2. овог члана, вршилац комуналне делатности

надлежном органу јединице локалне самоуправе доставља образложење које нарочито

садржи разлоге за промену и детаљну структуру предложене цене.

 

Јединица локалне самоуправе објављује захтев за давање сагласности на одлуку о

промени цена комуналних услуга, са образложењем, на огласној табли у седишту јединице

 

локалне самоуправе, као и у електронском облику путем интернета, најмање 15 дана пре

доношења одлуке.

 

Одлуком скупштине јединице локалне самоуправе о начину обављања комуналне

делатности из става 2. овог члана, односно уговором о поверавању, могу се уредити

услови под којима промена цене комуналне услуге може да ступи на снагу и пре добијања

сагласности надлежног органа јединице локалне самоуправе, уз обавезу вршиоца

комуналне делатности да надокнади разлику корисницима комуналних услуга ако

надлежни орган јединице локалне самоуправе одбије да да сагласност на повећање цене.

 

Одлуком скупштине јединице локалне самоуправа о начину обављања комуналне

делатности, односно уговором о поверавању, може се уредити начин промене цене

комуналне услуге на иницијативу јединице локалне самоуправе.

 

Одлуком скупштине јединице локалне самоуправе о начину обављања комуналне

делатности, односно уговором о поверавању, могу се уредити одговорност, односно права

и обавезе уговорних страна за случај да се цена комуналне услуге која не подлеже давању

сагласности, не утврди у износу који је у складу са методологијом утврђеном у уговору о

поверавању.

 

Субвенционисање одређених категорија корисника комуналних услуга

 

Члан 29

 

Јединица локалне самоуправе може утврдити категорије корисника комуналне услуге који

плаћају субвенционирану цену комуналне услуге, као и износ субвенција за сваку

категорију.

 

Јединица локалне самоуправе је дужна да достави списак тих корисника комуналне услуге

вршиоцу комуналне делатности, као и да надокнади субвенционирани део цене вршиоцу

комуналне делатности.

 

Уговором о поверавању може се предвидети субвенционирани износ цене за одређене

категорије корисника који се неће надокнађивати вршиоцу комуналне делатности.

 

VIII КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА И СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНЕ

ДЕЛАТНОСТИ

 

Средства за изградњу комуналне инфраструктуре

 

Члан 30

 

Грађење објеката комуналне инфраструктуре финансира се из:

 

1) прихода од давања у закуп, односно на коришћење комуналне инфраструктуре и других

средстава за обављање комуналне делатности у јавној својини;

 

2) дела накнаде за право на обављање комуналне делатности;

 

3) дела цене комуналне услуге намењене амортизацији средстава за обављање комуналне

делатности;

 

4) буџета јединице локалне самоуправе;

 

5) средстава вршиоца комуналне делатности;

 

6) средстава прикупљених емитовањем дугорочних хартија од вредности (муниципалних

обвезница);

 

7) кредита и других облика задуживања;

 

8) трансфера других нивоа власти;

 

9) донација;

 

10) других извора утврђених посебним прописима.

 

Накнада за давање средстава за обављање комуналне делатности у јавној својини у закуп

или на коришћење не може бити нижа од износа амортизације за средства која су предмет

накнаде.

 

Средства из става 1. тачке 1) овог члана приход су буџета јединице локалне самоуправе и

користе се преко буџетског фонда за комуналну инфраструктуру за изградњу и

инвестиционо одржавање објеката комуналне инфраструктуре, који оснива јединица

локалне самоуправе у складу са законом којим се уређује буџетски систем.

 

Приликом обезбеђивања трансферних средстава других нивоа власти за изградњу

комуналне инфраструктуре води се рачуна о томе да ли се поштују начела садржана у

овом закону, а нарочито да цена комуналних услуга покрива одговарајуће трошкове, као и

да се делатност обавља на начелу ефикасности које укључује и економију обима, односно

удруживање јединица локалне самоуправе у свим случајевима када је то економски

оправдано.

 

Мерење потрошње воде

 

Члан 31

 

Главни мерни инструмент за мерење потрошње воде уграђен на месту прикључења

инсталација корисника на комуналну инфраструктуру представља саставни део комуналне

инфраструктуре.

 

Набавка мерног инструмента из става 1. овог члана врши се из надокнаде за прикључак,

коју плаћа инвеститор, односно власник непокретности.

 

Индивидуални мерни инструменти уграђени на инсталацијама корисника, који служе

мерењу потрошње воде за појединачне станове, односно појединачне пословне

просторије, су у својини власника појединачних станова, односно, власника појединачних

пословних просторија који сносе трошкове набавке, уградње, експлоатације, одржавања и

функционисања индивидуалних мерних инструмената.

 

IX НАДЗОР

 

Овлашћење за вршење надзора

 

Члан 32

 

Инспекцијски надзор над спровођењем овог закона и републичких прописа донетих на

основу овог закона обавља министарство надлежно за комуналне делатности преко

републичких инспектора за комуналне делатности.

 

Инспекцијски надзор над спровођењем прописа јединице локалне самоуправе донетих на

основу овог закона врши јединица локалне самоуправе, преко комуналних инспектора.

 

Надзор над радом вршилаца комуналне делатности врши јединица локалне самоуправе.

 

Републички инспектор за комуналне делатности из става 1. овог члана, може бити лице

које има стечено високо образовање другог степена, односно завршене мастер академске

студије или високо образовање стечено у складу са прописима који су важили до дана

ступања на снагу закона којима се уређује високо образовање и које је законом

изједначено са академским називом мастер, положен стручни испит за рад у органима

управе, и најмање три године радног искуства.

 

Комунални инспектор из става 2. овог члана, може бити лице које има стечено високо

образовање другог степена, односно завршене мастер академске студије или високо

образовање стечено у складу са прописима који су важили до дана ступања на снагу

закона којим се уређује високо образовање и које је законом изједначено са академским

називом мастер, лице које има вишу стручну спрему, положен стручни испит за рад у

органима управе и најмање три године радног искуства.

 

Републички инспекцијски надзор

 

Члан 33

 

У вршењу инспекцијског надзора, републички инспектор за комуналне делатности је

овлашћен да:

 

1) наложи решењем да се комунална делатност обавља у складу са законом и републичким

прописом донетим на основу овог закона;

 

2) наложи решењем вршења комуналне услуге у заштићеном подручју у складу са овим

законом;

 

3) наложи решењем примену стандарда обављања комуналне делатности прописаних на

основу овог закона;

 

4) прегледа опште и појединачне акте, евиденције и другу документацију, пословне

просторије, објекте, постројења и уређаје, јединице локалне самоуправе и вршиоца

комуналне делатности, да узима изјаве од одговорних лица код јединице локалне

самоуправе и вршиоца комуналне делатности, као и од других правних и физичких лица,

фотографише или сачини видео снимак подручја на коме се врши контрола, као и да

предузима друге радње везане за инспекцијски надзор у циљу утврђивања чињеничног

стања;

 

5) наложи решењем рок у коме је јединица локалне самоуправе у обавези да обезбеди

одговарајуће обављање комуналне делатности уколико се на подручју јединице локалне

самоуправе комунална делатност не обавља у складу са прописом из става 1. тачка 1) овог

члана;

 

6) подноси захтев за покретање прекршајног поступка, односно пријаву за привредни

преступ или кривичну пријаву;

 

7) предузима друге мере утврђене законом и подзаконским прописима.

 

По жалби против решења републичког инспектора одлучује министарство надлежно за

комуналне делатности.

 

Жалба не одлаже извршење решења републичког инспектора за комуналне делатности.

 

Решење министарства надлежног за комуналне делатности је коначно у управном

поступку и против њега се може покренути управни спор.

 

Права и дужности комуналног инспектора

 

Члан 34

 

Комунални инспектор има право и дужност да у вршењу инспекцијског надзора:

 

1) прегледа опште и појединачне акте, евиденције и другу документацију вршилаца

комуналне делатности и других правних и физичких лица;

 

2) саслуша и узима изјаве од одговорних лица код вршилаца комуналне делатности и

других правних и физичких лица;

 

3) прегледа објекте, постројења и уређаје за обављање комуналне делатности и пословне

просторије ради прикупљања неопходних података;

 

4) наложи решењем да се комунална делатност обавља на начин утврђен законом и

прописима на основу закона;

 

5) наложи решењем извршавање утврђених обавеза и предузимања мера за отклањање

недостатака у обављању комуналне делатности;

 

6) прегледа објекте, постројења и уређаје који служе коришћењу комуналних услуга,

укључујући и оне које представљају унутрашње инсталације и припадају кориснику

комуналне услуге;

 

7) наложи решењем кориснику отклањање недостатака на унутрашњим инсталацијама и

да приступи тим инсталацијама приликом извршења решења којим је наложио отклањање

недостатака или искључење корисника са комуналног система;

 

8) изриче и наплаћује новчане мандатне казне по пропису јединице локалне самоуправе на

лицу места, односно подноси, у складу са законом, прекршајну пријаву, у случајевима

када учинилац прекршаја не плати новчану казну изречену на лицу места;

 

9) подноси захтев за покретање прекршајног поступка, односно пријаву за привредни

преступ или кривично дело уколико оцени да је повредом прописа учињен прекршај,

привредни преступ или кривично дело;

 

10) наложи решењем уклањање ствари и других предмета са површина јавне намене ако

су они ту остављени противно прописима;

 

11) наложи решењем уклањање, односно премештање возила, као и постављање уређаја

којима се спречава одвожење возила са површина јавне намене ако су остављена противно

прописима;

 

12) забрани решењем одлагање отпада на местима која нису одређена за ту намену;

 

13) забрани решењем спаљивање отпада изван за то одређеног постројења;

 

14) забрани решењем одлагање комуналног отпада ван за то одређених комуналних

контејнера;

 

15) забрани решењем одлагање комуналног отпада на местима која нису одређена као

регистроване комуналне депоније;

 

16) забрани решењем одлагање отпадног грађевинског материјала, земље и осталог

грађевинског материјала ван за то одређене локације;

 

17) забрани решењем одлагање отпада и отпадних материја у водотоке и на обале

водотока;

 

18) забрани решењем бацање горећих предмета у комуналне контејнере и корпе за отпад;

 

19) забрани решењем уништење ограда, клупа и дечијих игралишта;

 

20) забрани решењем уништење зелених површина;

 

21) предузима друге мере утврђене законом и подзаконским прописима.

 

Комунални инспектор је дужан да узме у поступак пријаве правних и физичких лица у

вези са пословима из надлежности комуналне инспекције и да у року од осам радних дана

о резултатима поступка обавести подносиоца пријаве.

 

О сваком извршеном прегледу и радњама комунални инспектор саставља записник, у

складу са законом.

 

Записник се обавезно доставља вршиоцу комуналне делатности, односно другом правном

или физичком лицу над чијим је пословањем, односно поступањем извршен увид.

 

Обавеза омогућавања несметаног обављања дужности комуналног инспектора

 

Члан 35

 

Вршиоци комуналне делатности, као и друга правна и физичка лица дужни су да

комуналном инспектору омогуће несметано обављање надзора, да му без одлагања ставе

на увид и располагање потребну документацију и друге доказе и изјасне се о чињеницама

које су од значаја за вршење надзора.

 

Вршење инспекцијског надзора

 

Члан 36

 

Комунални инспектор у вршењу инспекцијског надзора кад утврди да се омета вршење

комуналне услуге или коришћење комуналних објеката остављањем возила, ствари и

других предмета или на други начин, наредиће решењем кориснику, односно сопственику,

ако је присутан, да одмах уклони те ствари, односно предмете, под претњом принудног

извршења.

 

Ако се лице из става 1. овог члана не налази на лицу места, комунални инспектор ће, без

саслушања странке, донети решење којим ће наложити да се возила, ствари и други

предмети уклоне у одређеном року, који се може одредити и на минуте.

 

Решење из става 2. овог члана лепи се на те ствари, односно предмете уз назначење дана и

часа када је налепљено и тиме се сматра да је достављање извршено, а доцније оштећење,

уништење или уклањање овог решења не утиче на ваљаност достављања.

 

Ако лице из става 1. овог члана не поступи по датом налогу, комунални инспектор ће

одредити постављање уређаја којим се спречава одвожење возила, односно одредиће да се

возила, ствари и други предмети уклоне о трошку корисника, односно сопственика, на

место које је за то одређено.

 

Трошак из става 4. овог члана се утврђује актом јединице локалне самоуправе и може да

обухвата трошкове поступка, одношења возила, ствари и другог предмета, лежарине и

друге доспеле трошкове.

 

Одлуком јединице локалне самоуправе се може предвидети да вршилац комуналне

делатности као поверилац доспелог потраживања у чијим се рукама налази дужниково

возило, ствар и други предмет уклоњен по налогу надлежног органа, има право задржати

га док му не буде исплаћено потраживање.

 

Жалба против решења из ст. 1. и 2. овог члана не одлаже његово извршење.

 

Решење и жалба на решење

 

Члан 37

 

Ако комунални инспектор приликом вршења надзора утврди да пропис није примењен

или да је неправилно примењен, у року који не може бити дужи од 15 дана од дана

извршеног надзора донеће решење о отклањању утврђене неправилности и одредиће рок

за њено отклањање.

 

На решење комуналног инспектора може се изјавити жалба општинском, односно

градском већу у року од 15 дана од дана достављања решења, сем ако је законом друкчије

предвиђено.

 

О жалби веће одлучује у року од 30 дана од дана пријема жалбе. Жалба не одлаже

извршење решења комуналног инспектора.

 

Решење већа јединице локалне самоуправе је коначно у управном поступку и против њега

се може покренути управни спор.

 

Сарадња са комуналном полицијом и републичким инспекцијским службама

 

Члан 38

 

Комунални инспектор у обављању послова сарађује са комуналном полицијом и

инспекцијским службама Републике Србије, у складу са законом.

 

Сарадња из става 1. овог члана обухвата нарочито: међусобно обавештавање, размену

информација, пружање непосредне помоћи и предузимање заједничких мера и активности

од значаја за обављање послова комуналне инспекције.

 

X КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

 

Прекршај одговорног лица у јединици локалне самоуправе

 

Члан 39

 

Новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај одговорно лице у

јединици локалне самоуправе уколико не поступи по решењу из члана 34. став 1. тач. 5)

овог закона.

 

За поновљени прекршај из става 1. овог члана учиниоцу ће се изрећи новчана казна из

става 1. овог члана и казна затвора до 30 дана.

 

За прекршај из става 1. овог члана одговорном лицу у надлежном органу управе, односно

у јединици локалне самоуправе, односно организацији која врши јавна овлашћења, може

се уз изречену казну изрећи и заштитна мера забране вршења послова у трајању до једне

године.

 

Преступи

 

Члан 40

 

Новчаном казном од 1.500.000 до 3.000.000 динара казниће се за привредни преступ

правно лице ако:

 

1) као вршилац комуналне делатности не организује или престане да организује

комуналну делатност на начин предвиђен чланом 14. овог закона;

 

2) као вршилац комуналне делатности не исказује пословне резултате на начин предвиђен

чланом 22. овог закона.

 

За привредни преступ из става 1. казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном

казном од 100.000 до 200.000 динара.

 

Правном лицу из става 2. овог члана може се за привредни преступ из става 1. овог члана

поред прописане казне изрећи и заштитна мера забране обављања одређених делатности.

 

Прекршаји правног лица

 

Члан 41

 

Новчаном казном од 100.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако:

 

1) не достави Министарству податке из члана 8. ст. 1. и 2. овог закона;

 

2) користи комуналну услугу на начин супротан члану 18. овог закона;

 

3) одбије да омогући вршиоцу комуналне делатности интервенцију на комуналној

инфраструктури;

 

4) као вршилац комуналне делатности не обавести кориснике комуналне делатности о

планираном или непланираном прекиду обављања комуналне делатности;

 

5) као вршилац комуналне делатности обустави пружање комуналне услуге из разлога

који нису наведени у члану 19. овог закона;

 

6) као вршилац комуналне делатности не отклони последице извршене интервенције на

изграђеној комуналној инфраструктури у року од седам дана од дана завршетка

интервенције како је то предвиђено чланом 21. овог закона;

 

7) не омогући комуналном инспектору несметано обављање надзора, односно преглед

објеката, постројења и уређаја и пословних просторија ради прикупљања неопходних

података;

 

8) не уклони ствари и друге предмете са површина јавне намене ако су они ту остављени

противно прописима;

 

9) одлаже отпад на местима која нису одређена за ту намену;

 

10) спаљује отпад изван за то одређеног постројења;

 

11) не одлаже комунални отпад у за то одређене комуналне контејнере;

 

12) одлаже комунални отпад на местима која нису одређена као регистроване комуналне

депоније;

 

13) одлаже отпад грађевинског материјала, земљу и грађевински материјал противно

прописима;

 

14) одлаже отпад и отпадне материје у водотоке и на обале водотока;

 

15) не поступи по решењу комуналног инспектора којим је наређено извршавање

утврђених обавеза и предузимања мера за отклањање недостатака.

 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном

казном од 25.000 до 50.000 динара.

 

За прекршај из става 1. овог члана може се уз изречену казну изрећи и заштитна мера

забране вршења одређене делатности у трајању до три године, а одговорном лицу да врши

одређене послове у трајању до једне године.

 

Прекршаји предузетника

 

Члан 42

 

Новчаном казном од 50.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај предузетник ако:

 

1) користи комуналну услугу на начин супротан члану 18. овог закона;

 

2) одбије да омогући вршиоцу комуналне делатности интервенцију на комуналној

инфраструктури;

 

3) не уклони ствари и друге предмете са површина јавне намене ако су они ту остављени

противно прописима;

 

4) одлаже отпад на местима која нису одређена за ту намену;

 

5) спаљује отпад изван за то одређеног постројења;

 

6) не одлаже комунални отпад у за то одређене комуналне контејнере;

 

7) одлаже комунални отпад на местима која нису одређена као регистроване комуналне

депоније;

 

8) одлаже отпад грађевинског материјала, земљу и грађевински материјал противно

прописима;

 

9) одлаже отпад и отпадне материје у водотоке и на обале водотока;

 

10) баца гореће предмете у комуналне контејнере;

 

11) уништава ограде, клупе и дечија игралишта;

 

12) уништава зелене површине;

 

13) не омогући инспектору обављање контроле и не поступи по решењу инспектора којим

је наређено извршавање утврђених обавеза и предузимања мера за отклањање

недостатака.

 

За прекршај из става 1. овог члана може се уз изречену казну изрећи и заштитна мера

забране обављања делатности у трајању до три године.

 

Прекршаји физичког лица

 

Члан 43

 

Новчаном казном од 20.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај физичко лице ако:

 

1) користи комуналну услугу на начин супротан члану 18. овог закона;

 

2) одбије да омогући вршиоцу комуналне делатности интервенцију на комуналној

инфраструктури;

 

3) не уклони ствари и друге предмете са површина јавне намене ако су они ту остављени

противно прописима;

 

4) одлаже отпад на местима која нису одређена за ту намену;

 

5) спаљује отпад изван за то одређеног постројења;

 

6) не одлаже комунални отпад у за то одређене комуналне контејнере;

 

7) одлаже комунални отпад на местима која нису одређена као регистроване комуналне

депоније;

 

8) одлаже отпад грађевинског материјала, земљу и грађевински материјал противно

прописима;

 

9) одлаже отпад и отпадне материје у водотоке и на обале водотока;

 

10) баца гореће предмете у комуналне контејнере;

 

11) уништава ограде, клупе и дечија игралишта;

 

12) уништава зелене површине;

 

13) не омогући инспектору обављање контроле и не поступи по решењу инспектора којим

је наређено извршавање утврђених обавеза и предузимања мера за отклањање

недостатака.

 

XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Положај вршилаца комуналне делатности

 

Члан 44

 

Облици међуопштинске сарадње успостављени до дана ступања на снагу овог закона

морају се ускладити са одредбама овог закона најкасније у року од две године од дана

његовог ступања на снагу.

 

Ако на дан ступања на снагу овог закона комуналну делатност обавља физичко или

правно лице које не може бити вршилац комуналне делатности у складу са чланом 5. овог

закона, јединица локалне самоуправе је обавезна да у року од шест месеци од дана

ступања на снагу овог закона обезбеди да обављања те комуналне делатности врши

физичко или правно лице које у складу са чланом 5. овог закона може обављати

комуналну делатност.

 

Члан 45

 

Комунална накнада предвиђена овим законом, ће се наплаћивати наредног дана од дана

престанка наплате накнаде за коришћење грађевинског земљишта у складу са Законом о

планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - одлука

УС и 24/11), а најкасније од 1. јануара 2014. године.

 

Престанак примене и важења ранијих прописа

 

Члан 46

 

Подзаконски прописи за спровођење овог закона биће донети у року од шест месеци од

дана ступања на снагу овог закона.

 

До ступања на снагу прописа утврђених овим законом остају на снази прописи који су

донети на основу Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 16/97 и

42/98) ако нису у супротности са овим законом.

 

Члан 47

 

Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 16/97 и 42/98).

 

Ступање на снагу закона

 

Члан 48

 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику

Републике Србије".

Trascina file per caricare

AKON O KOMUNALNIM DELATNOSTIMA

("Sl. glasnik RS", br. 88/2011)

 

I OSNOVNE ODREDBE

 

Predmet uređivanja

Član 1

Ovim zakonom određuju se komunalne delatnosti i uređuju opšti uslovi i način njihovog obavljanja.

 

Pojam komunalne delatnosti

Član 2

Komunalne delatnosti u smislu ovog zakona su delatnosti pružanja komunalnih usluga od značaja za ostvarenje životnih potreba fizičkih i pravnih lica kod kojih je jedinica lokalne samouprave dužna da stvori uslove za obezbeđenje odgovarajućeg kvaliteta, obima, dostupnosti i kontinuiteta, kao i nadzor nad njihovim vršenjem.

Komunalne delatnosti su delatnosti od opšteg interesa.

Komunalne delatnosti su:

1) snabdevanje vodom za piće;

2) prečišćavanje i odvođenje atmosferskih i otpadnih voda;

3) proizvodnja i distribucija toplotne energije;

4) upravljanje komunalnim otpadom;

5) gradski i prigradski prevoz putnika;

6) upravljanje grobljima i pogrebne usluge;

7) upravljanje javnim parkiralištima;

8) obezbeđivanje javnog osvetljenja;

9) upravljanje pijacama;

10) održavanje ulica i puteva;

11) održavanje čistoće na površinama javne namene;

12) održavanje javnih zelenih površina;

13) dimničarske usluge;

14) delatnost zoohigijene.

Komunalne delatnosti iz stava 3. tač. 1) do 4) ovog člana su delatnosti od opšteg ekonomskog interesa u smislu propisa o zaštiti potrošača.

Skupština jedinice lokalne samouprave može kao komunalne odrediti i druge delatnosti od lokalnog interesa i propisati uslove njihovog obavljanja, u skladu sa stavom 1. ovog člana.

 

Određenje komunalnih delatnosti

Član 3

Komunalne delatnosti iz člana 2. stav 3. ovog zakona obuhvataju:

1) snabdevanje vodom za piće je zahvatanje, prečišćavanje, prerada i isporuka vode vodovodnom mrežom do mernog instrumenta potrošača, obuhvatajući i merni instrument;

2) prečišćavanje i odvođenje atmosferskih i otpadnih voda je sakupljanje, odvođenje, prečišćavanje i ispuštanje otpadnih, atmosferskih i površinskih voda sa površina javne namene, odnosno od priključka korisnika na uličnu kanalizacionu mrežu, tretman otpadnih voda u postrojenju za prečišćavanje, crpljenje, odvoz i tretiranje fekalija iz septičkih jama;

3) proizvodnja i distribucija toplotne energije - centralizovana proizvodnja i distribucija u više objekata vodene pare, tople ili vrele vode za potrebe grejanja;

4) upravljanje komunalnim otpadom je sakupljanje komunalnog otpada, njegovo odvoženje, tretman i bezbedno odlaganje uključujući upravljanje, održavanje, saniranje i zatvaranje deponija, kao i selekcija sekundarnih sirovina i održavanje, njihovo skladištenje i tretman;

5) gradski i prigradski prevoz putnika je obavljanje javnog linijskog prevoza putnika na teritoriji jedinice lokalne samouprave unutar naseljenog mesta ili između dva ili više naseljenih mesta tramvajima, metrom, žičarom, trolejbusima i autobusima i obezbeđivanje prijema i otpreme putnika na stanicama i stajalištima, kao saobraćajnim objektima koji se koriste u tim vrstama prevoza;

6) upravljanje grobljima je održavanje groblja i objekata, koji se nalaze u sklopu groblja (mrtvačnica, kapela i krematorijuma), sahranjivanje ili kremiranje, održavanje pasivnih grobalja i spomen obeležja, kao i prevoz posmrtnih ostataka umrlog od mesta smrti do mrtvačnice na groblju ili do krematorijuma;

7) upravljanje javnim parkiralištima je stvaranje i održavanje uslova za korišćenje javnih saobraćajnih površina i posebnih prostora određenih za parkiranje motornih vozila, kao i uklanjanje i premeštanje parkiranih vozila i postavljanje uređaja kojima se sprečava odvoženje vozila po nalogu nadležnog organa;

8) obezbeđivanje javnog osvetljenja obuhvata održavanje, adaptaciju i unapređenje objekata i instalacija javnog osvetljenja kojima se osvetljavaju saobraćajne i druge površine javne namene;

9) upravljanje pijacama je komunalno opremanje, održavanje i organizacija delatnosti na zatvorenim i otvorenim prostorima, koji su namenjeni za obavljanje prometa poljoprivredno-prehrambenih i drugih proizvoda;

10) održavanje ulica i puteva u gradovima i drugim naseljima je izvođenje radova kojima se obezbeđuje nesmetano i bezbedno odvijanje saobraćaja i čuva i unapređuje upotrebna vrednost ulica, puteva, trgova, platoa i sl.;

11) održavanje čistoće na površinama javne namene je čišćenje i pranje asfaltiranih, betonskih, popločanih i drugih površina javne namene, prikupljanje i odvoženje komunalnog otpada sa tih površina, održavanje i pražnjenje posuda za otpatke na površinama javne namene kao i održavanje javnih česmi, bunara, fontana, kupališta, plaža i toaleta;

12) održavanje javnih zelenih površina je uređenje, tekuće i investiciono održavanje i sanacija zelenih rekreativnih površina i priobalja;

13) dimničarske usluge su čišćenje i kontrola dimovodnih i ložnih objekata i uređaja i ventilacionih kanala i uređaja;

14) delatnost zoohigijene je hvatanje, zbrinjavanje, veterinarska nega i smeštaj napuštenih i izgubljenih životinja (pasa i mačaka) u prihvatilišta za životinje, lišavanje života za neizlečivo bolesne i povređene napuštene i izgubljene životinje, kontrola i smanjenje populacije napuštenih pasa i mačaka, neškodljivo uklanjanje leševa životinja sa površina javne namene do objekata za sakupljanje, preradu ili uništavanje otpada životinjskog porekla, sprovođenje mera kontrole i smanjenja populacije štetnih organizama, glodara i insekata sprovođenjem mera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na površinama javne namene.

 

II OBAVLJANJE KOMUNALNIH DELATNOSTI

 

Nadležnost za uređivanje komunalnih delatnosti

Član 4

Jedinica lokalne samouprave, u skladu sa ovim zakonom, obezbeđuje organizacione, materijalne i druge uslove za izgradnju, održavanje i funkcionisanje komunalnih objekata i za tehničko i tehnološko jedinstvo sistema i uređuje i obezbeđuje obavljanje komunalnih delatnosti i njihov razvoj.

Komunalnim objektima, u smislu stava 1. ovog člana, smatraju se građevinski objekti sa uređajima, instalacijama i opremom, sama postrojenja, uređaji i instalacije i drugi objekti koji služe za pružanje komunalnih usluga korisnicima, kao i uređeno građevinsko zemljište i dobra u opštoj upotrebi koja se koriste za obavljanje komunalne delatnosti.

Jedinica lokalne samouprave uređuje u skladu sa zakonom uslove obavljanja komunalnih delatnosti, prava i obaveze korisnika komunalnih usluga, obim i kvalitet komunalnih usluga i način vršenja nadzora nad obavljanjem komunalnih delatnosti obezbeđujući naročito:

1) odgovarajući obuhvat, obim i kvalitet komunalnih usluga, koji podrazumeva naročito: zdravstvenu i higijensku ispravnost prema propisanim standardima i normativima, tačnost u pogledu rokova isporuke, sigurnost i zaštitu korisnika u dobijanju usluga, pouzdanost, pristupačnost i trajnost u pružanju usluga;

2) razvoj i unapređivanje kvaliteta i asortimana komunalnih usluga, kao i unapređivanje organizacije rada, efikasnosti i drugih uslova pružanja usluga;

3) saglasnost sa načelima održivog razvoja;

4) efikasno korišćenje resursa i smanjenje troškova obavljanja komunalnih delatnosti uspostavljanjem saradnje dve ili više jedinica lokalne samouprave i drugim aktivnostima kada za to postoji mogućnost;

5) konkurenciju u obavljanju delatnosti.

Radi korišćenja, čuvanja i održavanja sredstava za obavljanje komunalnih delatnosti, održavanja čistoće i zaštite životne sredine jedinica lokalne samouprave može da propiše opšte uslove održavanja komunalnog reda i mere za njihovo sprovođenje.

Vlada uređuje sledeća merila za obavljanje komunalnih delatnosti:

1) minimalni obim koji obuhvata područja, odnosno broj stanovništva za koje se pruža određena komunalna usluga;

2) učestalost pružanja komunalne usluge;

3) sadržaj komunalne usluge;

4) pokazatelj kvaliteta i efikasnosti pružanja usluga.

Jedinica lokalne samouprave obezbeđuje obavljanje komunalnih delatnosti u skladu sa merilima iz stava 5. ovog člana.

Vlada izuzetno može odlučiti da na područjima koja su zakonom stavljena pod posebnu zaštitu, turističkom prostoru i drugim područjima od posebnog značaja, upravljač obezbeđuje obavljanje komunalne delatnosti.

Vlada propisuje uslove obavljanja komunalne delatnosti na područjima iz stava 7. ovog člana radi održivog korišćenja i upravljanja prirodnim resursima kao i sprečavanja, otklanjanja i smanjenja negativnih uticaja po životnu sredinu.

Jedinica lokalne samouprave može svojom odlukom, u skladu sa statutom, predvideti da gradska opština, mesna zajednica ili drugi oblik mesne samouprave obavlja određene poslove u vezi sa obezbeđivanjem uslova za obavljanje komunalnih delatnosti.

 

Vršioci komunalnih delatnosti

Član 5

Komunalnu delatnost mogu obavljati javno preduzeće, privredno društvo, preduzetnik ili drugi privredni subjekt.

Komunalnu delatnost iz člana 2. stav 3. tačka 1), komunalnu delatnost iz tačke 5) u delu koji obuhvata obavljanje javnog linijskog prevoza putnika trolejbusima i komunalnu delatnost iz tačke 6) u delu koji obuhvata održavanje groblja i objekata, koji se nalaze u sklopu groblja (mrtvačnica, kapela i krematorijum), sahranjivanje ili kremiranje i održavanje pasivnih groblja i spomen obeležja mogu obavljati isključivo javna preduzeća ili privredna društva u kojima je većinski vlasnik od najmanje 51% Republika Srbija ili jedinica lokalne samouprave.

Jedinica lokalne samouprave može odlukom o načinu obavljanja komunalne delatnosti, a u skladu sa zakonom, poveriti poslove uređivanja i održavanja grobalja crkvi i verskim zajednicama.

 

Način poveravanja obavljanja komunalnih delatnosti

Član 6

Jedinica lokalne samouprave je dužna da se u postupku poveravanja obavljanja komunalnih delatnosti rukovodi načelima konkurencije, ekonomičnosti, efikasnosti i zaštite životne sredine.

 

III POSLOVI DRŽAVNE UPRAVE U VEZI SA KOMUNALNIM DELATNOSTIMA

 

Nadležno ministarstvo

Član 7

Poslove državne uprave koji se odnose na komunalne delatnosti, unapređivanje i razvoj istih, vrši ministarstvo nadležno za komunalne delatnosti (u daljem tekstu: Ministarstvo).

 

Obaveza dostavljanja i postupanje sa podacima o obavljanju komunalnih delatnosti

Član 8

Jedinica lokalne samouprave i vršilac komunalne delatnosti dužni su da do kraja februara tekuće godine dostave Ministarstvu izveštaj, u vezi sa obavljanjem komunalnih delatnosti u prethodnoj godini.

Jedinica lokalne samouprave i vršilac komunalne delatnosti dužni su da dostave Ministarstvu izveštaj, podatke i obaveštenja u vezi sa obavljanjem komunalnih delatnosti i u roku od 15 dana od dana prijema zahteva Ministarstva.

Ministarstvo prati kvalitet i obuhvat pružanja komunalnih usluga, efikasnost vršilaca komunalne delatnosti, kretanje cena, broj zaposlenih i nivo ulaganja u održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture i o svojim nalazima najmanje jednom godišnje obaveštava Vladu i javnost.

Ministarstvo će u skladu sa zakonom kojim se uređuje slobodan pristup informacijama od javnog značaja podatke o cenama komunalnih usluga i obuhvatu pružanja komunalnih usluga učiniti dostupnim.

 

IV POVERAVANJE OBAVLJANJA KOMUNALNE DELATNOSTI

 

Pojam poveravanja obavljanja komunalne delatnosti

Član 9

Pod poveravanjem obavljanja komunalne delatnosti podrazumeva se vremenski oročeno ugovorno uređivanje odnosa u vezi sa obavljanjem komunalne delatnosti ili pojedinih poslova iz okvira komunalne delatnosti između jedne ili više jedinica lokalne samouprave i vršioca komunalne delatnosti, koje za cilj ima pružanje komunalnih usluga na teritoriji jedne ili više jedinica lokalne samouprave ili na delu teritorije jedinice lokalne samouprave.

Poveravanje obavljanja komunalne delatnosti vrši se na osnovu odluke skupštine jedinice lokalne samouprave o načinu obavljanja komunalne delatnosti i ugovora o poveravanju, osim kada se osniva javno preduzeće.

Na postupak poveravanja obavljanja komunalne delatnosti kada vršilac dobija pravo da finansiranje obavljanja komunalne delatnosti obezbeđuje u celosti ili delimično naplatom naknade od korisnika usluga, primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju koncesije.

Ukoliko je odlukom o načinu obavljanja komunalne delatnosti predviđeno da će komunalnu delatnost obavljati javno preduzeće, crkva ili verska zajednica, ne postoji obaveza sprovođenja postupka predviđenog zakonom kojim se uređuju koncesije, već se vršilac komunalne delatnosti može odrediti u odluci o načinu obavljanja komunalne delatnosti.

Na postupak poveravanja obavljanja komunalne delatnosti čije se finansiranje vrši iz budžeta jedinice lokalne samouprave, primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju javne nabavke.

 

V OBAVLJANJE KOMUNALNIH DELATNOSTI ZA DVE ILI VIŠE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

 

Zajedničko obavljanje komunalne delatnosti

Član 10

Dve ili više jedinica lokalne samouprave mogu sporazumom urediti zajedničko obezbeđivanje obavljanja komunalnih delatnosti kada na efikasnost i ekonomičnost istog upućuju rezultati studije opravdanosti zajedničkog obezbeđivanja komunalnih delatnosti.

Izradi studije opravdanosti se pristupa kada predsednici opština, odnosno gradonačelnici nalože izradu studije opravdanosti.

 

Donošenje odluke o zajedničkom obavljanju komunalne delatnosti

Član 11

Ako se na osnovu rezultata studije iz člana 10. stav 2. ovog zakona utvrdi opravdanost zajedničkog obavljanja komunalne delatnosti, opštinsko, odnosno gradsko veće podnosi skupštini jedinice lokalne samouprave predlog odluke o načinu obavljanja komunalne delatnosti i predlog sporazuma o zajedničkom obezbeđivanju obavljanja komunalne delatnosti.

Odlukom skupštine jedinice lokalne samouprave kojom se prihvata predlog sporazuma o zajedničkom obezbeđivanju obavljanja komunalne delatnosti izuzetno se može ovlastiti opštinsko odnosno gradsko veće za donošenje privremene odluke o pitanjima koja ne trpe odlaganje.

Opštinsko odnosno gradsko veće dužno je odluku iz stava 2. ovog člana dostaviti na prvu narednu sednicu skupštine jedinice lokalne samouprave radi potvrđivanja.

Sporazum o zajedničkom obavljanju komunalne delatnosti smatra se zaključenim kada ga u istovetnom tekstu usvoje sve skupštine jedinica lokalne samouprave u periodu koji ne može da bude duži od tri meseca od dobijanja predloga.

 

Međuopštinski savet za komunalnu delatnost

Član 12

Radi zajedničkog obavljanja komunalne delatnosti, sporazumom na koji saglasnost daju skupštine jedinica lokalne samouprave koje učestvuju u saradnji može se predvideti osnivanje Međuopštinskog saveta za komunalnu delatnost (u daljem tekstu: savet).

Savet se osniva kao zajednički organ, privredno društvo ili udruženje čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave koje učestvuju u saradnji.

Sporazumom o osnivanju saveta bliže se uređuju organizacioni oblik, status, sastav, nadležnosti, način donošenja odluka i druga pitanja značajna za rad saveta.

Savet predlaže skupštini jedinice lokalne samouprave donošenje odluke o: poveravanju obavljanja komunalne delatnosti, raspisivanju konkursa za obavljanje komunalne delatnosti, drugim poslovima u vezi sa uređivanjem uslova za obavljanje komunalnih delatnosti koji su ovim zakonom i zakonima kojima se uređuju koncesije i javne nabavke, dati u nadležnost jedinice lokalne samouprave.

 

VI PRAVA I OBAVEZE VRŠILACA KOMUNALNE DELATNOSTI I KORISNIKA KOMUNALNIH USLUGA

 

Uređivanje međusobnih odnosa vršilaca komunalne delatnosti i korisnika usluga

Član 13

Skupština jedinice lokalne samouprave odlukama propisuje način obavljanja komunalne delatnosti, kao i opšta i posebna prava i obaveze vršilaca komunalne delatnosti i korisnika usluga na svojoj teritoriji, uključujući i način plaćanja cene komunalne usluge, način vršenja kontrole korišćenja i naplate komunalne usluge i ovlašćenja vršioca komunalne delatnosti u vršenju kontrole i mere koje su kontrolori ovlašćeni da preduzimaju.

Odluka skupštine jedinice lokalne samouprave, koja propisuje opšta i posebna prava i obaveze vršilaca komunalne delatnosti i korisnika komunalnih usluga neposredno se primenjuje na sve ugovorne odnose vršilaca komunalne delatnosti sa korisnicima komunalnih usluga kao opšti uslovi poslovanja.

Ukoliko odlukom skupštine jedinice lokalne samouprave o obavljanju komunalne delatnosti nije predviđeno zaključenje pojedinačnih ugovora između vršioca i korisnika komunalnih usluga, smatra se da je ugovorni odnos o pružanju komunalne usluge nastao započinjanjem korišćenja komunalne usluge, odnosno početkom pružanja komunalne usluge u skladu sa propisima kojima se bliže uređuje obavljanje te komunalne delatnosti.

Obaveze korisnika komunalne usluge, uključujući i plaćanje cene komunalne usluge, nastaju započinjanjem korišćenja komunalne usluge, odnosno početkom pružanja komunalne usluge, i kada se ona koristi suprotno propisima kojima se uređuje ta komunalna delatnost.

 

Obaveze vršioca komunalne delatnosti

Član 14

Vršilac komunalne delatnosti dužan je da organizuje svoj rad i poslovanje na način kojim se obezbeđuje:

1) trajno i nesmetano pružanje komunalnih usluga korisnicima pod uslovima i na način uređen zakonom, propisima i standardima donesenim na osnovu zakona;

2) propisani ili ugovoreni obim i kvalitet komunalnih usluga, koji podrazumeva tačnost u pogledu rokova, sigurnost korisnika u dobijanju usluga i zdravstvenu i higijensku ispravnost u skladu sa pozitivnim propisima;

3) preduzimanje mera održavanja, razvoja i zaštite komunalnih objekata, postrojenja i opreme, koji služe za obavljanje komunalnih delatnosti;

4) razvoj i unapređenje kvaliteta i vrsti komunalnih usluga, kao i unapređenje organizacije i efikasnosti rada.

 

Obaveze vršioca komunalne delatnosti u slučaju planiranih prekida isporuke

Član 15

Vršilac komunalne delatnosti dužan je da u sredstvima javnog informisanja ili na drugi pogodan način obavesti korisnike komunalnih usluga o planiranim ili očekivanim smetnjama i prekidima, koji će nastati ili mogu nastati u pružanju komunalnih usluga, najkasnije 24 sata pre očekivanog prekida u pružanju tih usluga.

 

Obaveze vršioca komunalne delatnosti u slučaju neplaniranih prekida isporuke

Član 16

U slučaju nastupanja neplaniranih ili neočekivanih poremećaja ili prekida u pružanju komunalnih usluga, odnosno obavljanju komunalnih delatnosti, vršilac komunalne delatnosti dužan je da odmah o tome obavesti nadležni organ uprave jedinice lokalne samouprave i da istovremeno preduzme mere za otklanjanje uzroka poremećaja.

Ukoliko vršilac komunalne delatnosti to ne učini u roku koji odredi jedinica lokalne samouprave, nadležni organ uprave jedinice lokalne samouprave ima pravo da preduzme mere za hitnu zaštitu komunalnih objekata i druge imovine koja je ugrožena na teret vršioca komunalne delatnosti.

 

Obaveze jedinice lokalne samouprave u slučaju neplaniranih prekida isporuke

Član 17

Po prijemu obaveštenja o neplaniranom prekidu isporuke, odnosno po utvrđivanju poremećaja ili prekida u pružanju komunalnih usluga, opštinska odnosno gradska uprava dužna je da:

1) odredi red prvenstva i način pružanja usluga onim korisnicima kod kojih bi usled prekida nastala opasnost po život i rad građana ili rad pravnih i fizičkih lica, ili bi nastala značajna, odnosno nenadoknadiva šteta;

2) preduzme mere za hitnu zaštitu komunalnih objekata i druge imovine koja je ugrožena;

3) utvrdi razloge i eventualnu odgovornost za poremećaj, odnosno prekid vršenja delatnosti i učinjenu štetu.

 

Obaveze korisnika komunalne usluge

Član 18

Korisnik komunalne usluge u obavezi je da koristi komunalnu uslugu na način kojim se:

1) ne ometaju drugi korisnici i ne ugrožava životna sredina;

2) ne ugrožavaju objekti i oprema, koji su u funkciji obavljanja određene komunalne delatnosti.

 

Obustava komunalne usluge

Član 19

Vršilac komunalne delatnosti ne može uskratiti komunalnu uslugu korisniku, osim u slučaju kada korisnik:

1) izvrši priključenje na komunalnu mrežu bez prethodno pribavljenog odobrenja;

2) koristi uslugu protivno propisima;

3) neosnovano ometa druge korisnike usluga;

4) ne plati komunalnu uslugu u utvrđenom roku;

5) nenamenski koristi komunalnu uslugu u vreme snabdevanja uz ograničenje potrošnje (redukciju) o čemu je korisnik blagovremeno obavešten.

Za komunalne usluge iz člana 2. stav 3. tač. 1) do 4) ovog zakona, rok iz stava 1. tačka 4) ovog člana ne može biti kraći od 60 dana počev od dana dospelosti prvog neplaćenog potraživanja.

Vršilac komunalne delatnosti dužan je da u pismenoj formi obavesti korisnika komunalne usluge o mogućnosti obustave komunalne usluge usled nastupanja slučaja iz stava 1. ovog člana i ostavi mu primereni rok za ispunjenje obaveze.

Jedinica lokalne samouprave bliže uređuje u kojim slučajevima iz stava 1. ovog člana i pod kojim uslovima se može uskratiti komunalna usluga.

Vršilac komunalne delatnosti dužan je da najkasnije u roku od dva dana od izmirenja duga za izvršenu komunalnu uslugu i plaćene propisane naknade za ponovno priključenje nastavi pružanje komunalne usluge korisniku.

 

Postupanje sa prinudno uklonjenim stvarima

Član 20

Vlasnici prinudno uklonjenih vozila, stvari i drugih predmeta dužni su da ih preuzmu u roku koji svojom odlukom utvrđuje jedinica lokalne samouprave, a koji ne može biti kraći od 120 dana niti duži od 180 dana.

Jedinica lokalne samouprave svojom odlukom propisuje postupanje sa prinudno uklonjenim vozilima, stvarima i drugim predmetima, kao i uslove i način na koji vršilac komunalne delatnosti može ostariti pravo da se vozilo, stvar i drugi predmet, ako se ne preuzme u roku iz stava 1. ovog člana, proda da bi se namirili troškovi postupka, odnošenja, ležarine i drugi dospeli troškovi.

 

Pravo pristupa uređajima i infrastrukturi

Član 21

Vlasnik ili korisnik nepokretnosti dužan je da omogući vršiocu komunalne delatnosti intervenciju na izgrađenoj komunalnoj infrastrukturi i postrojenjima uz obavezu vršioca komunalne delatnosti da nadoknadi štetu nastalu usled intervencije ili na drugi način otkloni posledice izvršene intervencije.

Vršilac komunalne usluge je dužan da otkloni posledice izvršene intervencije najkasnije u roku od sedam dana od dana završetka intervencije.

 

Obaveza vršioca komunalne delatnosti da odvojeno iskazuje finansijske rezultate u vezi sa obavljanjem komunalne delatnosti

Član 22

Ako vršilac komunale delatnosti obavlja još neku delatnost pored one koja mu je poverena, obavezan je da u svom računovodstvu odvojeno iskazuje sve prihode i rashode koji su vezani za obavljanje poverene komunalne delatnosti.

 

Saradnja sa policijom i komunalnom policijom

Član 23

Kad je to potrebno radi izvršavanja poslova iz nadležnosti vršioca komunalne delatnosti, naplate naknade za izvršenu komunalnu uslugu nakon isteka roka utvrđenog za plaćanje ili pokretanja postupka pred nadležnim prekršajnim, sudskim ili upravnim organima zbog neizvršenja zakonom utvrđenih obaveza od strane korisnika usluga, na obrazloženi zahtev vršioca komunalne delatnosti, policija će dostaviti lične podatke za građane, podatke za vozila i druge podatke iz evidencija koje vodi u skladu sa zakonom.

Vršilac komunalne delatnosti dužan je da formira evidencije podataka o ličnosti korisnika usluge, pribavljene na način iz stava 1. ovog člana ili na osnovu pisane saglasnosti korisnika sadržane u pojedinačnom ugovoru, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Vršilac komunalne delatnosti u obavljanju poslova sarađuje sa policijom, komunalnom policijom i komunalnom inspekcijom u skladu sa zakonom. Saradnja obuhvata naročito: međusobno obaveštavanje, razmenu informacija, razmenu podataka, pružanje neposredne pomoći i preduzimanje zajedničkih mera i aktivnosti od značaja za obavljanje komunalne delatnosti.

 

VII FINANSIRANJE KOMUNALNIH DELATNOSTI

 

Izvori sredstava za obavljanje i razvoj komunalnih delatnosti

Član 24

Sredstva za obavljanje i razvoj komunalnih delatnosti obezbeđuju se iz:

1) prihoda od prodaje komunalnih usluga;

2) prihoda od komunalne naknade;

3) prihoda od koncesionih naknada za obavljanje komunalnih delatnosti;

4) prihoda budžeta jedinice lokalne samouprave;

5) namenskih sredstava drugih nivoa vlasti;

6) drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Komunalne delatnosti kod kojih se krajnji korisnik može utvrditi prevashodno se finansiraju iz cena komunalnih usluga, a komunalne delatnosti kod kojih se krajnji korisnik ne može utvrditi finansiraju se iz budžeta jedinice lokalne samouprave, odnosno komunalne naknade.

 

Načela za određivanje cena komunalnih usluga

Član 25

Cene komunalnih usluga se određuju na osnovu sledećih načela:

1) primena načela "potrošač plaća";

2) primena načela "zagađivač plaća";

3) dovoljnosti cene da pokrije poslovne rashode;

4) usaglašenosti cena komunalnih usluga sa načelom pristupačnosti;

5) nepostojanja razlike u cenama između različitih kategorija potrošača, sem ako se razlika zasniva na različitim troškovima obezbeđivanja komunalne usluge.

Ako se za različite kategorije korisnika komunalnih usluga primenjuju različiti metodi obračuna, vodiće se računa da cena bude srazmerna sa troškovima pružanja te usluge.

Jedinica lokalne samouprave može propisati da se u postupku kontrole korišćenja komunalne usluge naplaćuje posebna cena za slučaj korišćenja komunalne usluge na način koji je u suprotnosti sa propisima kojima se uređuje ta komunalna delatnost.

Cene komunalnih usluga mogu se plaćati unapred.

 

Elementi za određivanje cene komunalnih usluga

Član 26

Elementi za određivanje cena komunalnih usluga su:

1) poslovni rashodi iskazani u poslovnim knjigama i finansijskim izveštajima;

2) rashodi za izgradnju i rekonstrukciju objekata komunalne infrastrukture i nabavku opreme, prema usvojenim programima i planovima vršioca komunalne delatnosti na koje je jedinica lokalne samouprave dala saglasnost;

3) dobit vršioca komunalne delatnosti.

Sredstva koja su namenjena za finansiranje obnove i izgradnje objekata komunalne infrastrukture iskazuju se posebno i mogu se upotrebiti samo za te namene.

 

Jedinica lokalne samouprave je u obavezi da prati kretanje cena komunalnih usluga, a naročito usklađenost cena komunalnih usluga sa principima utvrđenim ovim zakonom.

Član 27

Jedinica lokalne samouprave utvrđuje i naplaćuje naknadu za komunalne usluge za obavljanje komunalnih delatnosti kod kojih se krajnji korisnik ne može utvrditi.

Vlada svojim aktom bliže propisuje obveznike komunalne naknade, osnov za obračun iznosa komunalne naknade, merila za obračun iznosa komunalne naknade, najviše iznose komunalne naknade, oslobođenja i druga pitanja od značaja za utvrđivanje iznosa i naplatu komunalne naknade.

Jedinica lokalne samouprave u skladu sa zakonom i aktom iz stava 2. ovog člana svojim opštim aktom utvrđuje zone, koeficijente i druga pitanja od značaja za utvrđivanje iznosa i naplatu komunalne naknade.

Jedinica lokalne samouprave može da u okviru organizacije delatnosti održavanja javnog osvetljenja, svojim aktom propiše uslove za korišćenje ove komunalne usluge za korisnike koji su evidentirani kao potrošači kod preduzeća za distribuciju električne energije.

Naplata naknade koja se odnosi na delatnost održavanja javnog osvetljenja vrši se preko preduzeća za distribuciju električne energije, na način utvrđen aktom jedinice lokalne samouprave i ugovorom koji jedinica lokalne samouprave zaključi sa tim preduzećem.

 

Promena cena komunalnih usluga

Član 28

Odluku o promeni cena komunalnih usluga donosi vršilac komunalne delatnosti.

Na odluku o promeni cena komunalnih usluga iz člana 2. stav 3. tač. 1)-8) ovog zakona osim prevoza posmrtnih ostataka umrlog, saglasnost daje nadležni organ jedinice lokalne samouprave.

Uz zahtev za davanje saglasnosti iz stava 2. ovog člana, vršilac komunalne delatnosti nadležnom organu jedinice lokalne samouprave dostavlja obrazloženje koje naročito sadrži razloge za promenu i detaljnu strukturu predložene cene.

Jedinica lokalne samouprave objavljuje zahtev za davanje saglasnosti na odluku o promeni cena komunalnih usluga, sa obrazloženjem, na oglasnoj tabli u sedištu jedinice lokalne samouprave, kao i u elektronskom obliku putem interneta, najmanje 15 dana pre donošenja odluke.

Odlukom skupštine jedinice lokalne samouprave o načinu obavljanja komunalne delatnosti iz stava 2. ovog člana, odnosno ugovorom o poveravanju, mogu se urediti uslovi pod kojima promena cene komunalne usluge može da stupi na snagu i pre dobijanja saglasnosti nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, uz obavezu vršioca komunalne delatnosti da nadoknadi razliku korisnicima komunalnih usluga ako nadležni organ jedinice lokalne samouprave odbije da da saglasnost na povećanje cene.

Odlukom skupštine jedinice lokalne samouprava o načinu obavljanja komunalne delatnosti, odnosno ugovorom o poveravanju, može se urediti način promene cene komunalne usluge na inicijativu jedinice lokalne samouprave.

Odlukom skupštine jedinice lokalne samouprave o načinu obavljanja komunalne delatnosti, odnosno ugovorom o poveravanju, mogu se urediti odgovornost, odnosno prava i obaveze ugovornih strana za slučaj da se cena komunalne usluge koja ne podleže davanju saglasnosti, ne utvrdi u iznosu koji je u skladu sa metodologijom utvrđenom u ugovoru o poveravanju.

 

Subvencionisanje određenih kategorija korisnika komunalnih usluga

Član 29

Jedinica lokalne samouprave može utvrditi kategorije korisnika komunalne usluge koji plaćaju subvencioniranu cenu komunalne usluge, kao i iznos subvencija za svaku kategoriju.

Jedinica lokalne samouprave je dužna da dostavi spisak tih korisnika komunalne usluge vršiocu komunalne delatnosti, kao i da nadoknadi subvencionirani deo cene vršiocu komunalne delatnosti.

Ugovorom o poveravanju može se predvideti subvencionirani iznos cene za određene kategorije korisnika koji se neće nadoknađivati vršiocu komunalne delatnosti.

 

VIII KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I SREDSTVA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DELATNOSTI

 

Sredstva za izgradnju komunalne infrastrukture

Član 30

Građenje objekata komunalne infrastrukture finansira se iz:

1) prihoda od davanja u zakup, odnosno na korišćenje komunalne infrastrukture i drugih sredstava za obavljanje komunalne delatnosti u javnoj svojini;

2) dela naknade za pravo na obavljanje komunalne delatnosti;

3) dela cene komunalne usluge namenjene amortizaciji sredstava za obavljanje komunalne delatnosti;

4) budžeta jedinice lokalne samouprave;

5) sredstava vršioca komunalne delatnosti;

6) sredstava prikupljenih emitovanjem dugoročnih hartija od vrednosti (municipalnih obveznica);

7) kredita i drugih oblika zaduživanja;

8) transfera drugih nivoa vlasti;

9) donacija;

10) drugih izvora utvrđenih posebnim propisima.

Naknada za davanje sredstava za obavljanje komunalne delatnosti u javnoj svojini u zakup ili na korišćenje ne može biti niža od iznosa amortizacije za sredstva koja su predmet naknade.

Sredstva iz stava 1. tačke 1) ovog člana prihod su budžeta jedinice lokalne samouprave i koriste se preko budžetskog fonda za komunalnu infrastrukturu za izgradnju i investiciono održavanje objekata komunalne infrastrukture, koji osniva jedinica lokalne samouprave u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžetski sistem.

Prilikom obezbeđivanja transfernih sredstava drugih nivoa vlasti za izgradnju komunalne infrastrukture vodi se računa o tome da li se poštuju načela sadržana u ovom zakonu, a naročito da cena komunalnih usluga pokriva odgovarajuće troškove, kao i da se delatnost obavlja na načelu efikasnosti koje uključuje i ekonomiju obima, odnosno udruživanje jedinica lokalne samouprave u svim slučajevima kada je to ekonomski opravdano.

 

Merenje potrošnje vode

Član 31

Glavni merni instrument za merenje potrošnje vode ugrađen na mestu priključenja instalacija korisnika na komunalnu infrastrukturu predstavlja sastavni deo komunalne infrastrukture.

Nabavka mernog instrumenta iz stava 1. ovog člana vrši se iz nadoknade za priključak, koju plaća investitor, odnosno vlasnik nepokretnosti.

Individualni merni instrumenti ugrađeni na instalacijama korisnika, koji služe merenju potrošnje vode za pojedinačne stanove, odnosno pojedinačne poslovne prostorije, su u svojini vlasnika pojedinačnih stanova, odnosno, vlasnika pojedinačnih poslovnih prostorija koji snose troškove nabavke, ugradnje, eksploatacije, održavanja i funkcionisanja individualnih mernih instrumenata.

 

IX NADZOR

 

Ovlašćenje za vršenje nadzora

Član 32

Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i republičkih propisa donetih na osnovu ovog zakona obavlja ministarstvo nadležno za komunalne delatnosti preko republičkih inspektora za komunalne delatnosti.

Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem propisa jedinice lokalne samouprave donetih na osnovu ovog zakona vrši jedinica lokalne samouprave, preko komunalnih inspektora.

Nadzor nad radom vršilaca komunalne delatnosti vrši jedinica lokalne samouprave.

Republički inspektor za komunalne delatnosti iz stava 1. ovog člana, može biti lice koje ima stečeno visoko obrazovanje drugog stepena, odnosno završene master akademske studije ili visoko obrazovanje stečeno u skladu sa propisima koji su važili do dana stupanja na snagu zakona kojima se uređuje visoko obrazovanje i koje je zakonom izjednačeno sa akademskim nazivom master, položen stručni ispit za rad u organima uprave, i najmanje tri godine radnog iskustva.

Komunalni inspektor iz stava 2. ovog člana, može biti lice koje ima stečeno visoko obrazovanje drugog stepena, odnosno završene master akademske studije ili visoko obrazovanje stečeno u skladu sa propisima koji su važili do dana stupanja na snagu zakona kojim se uređuje visoko obrazovanje i koje je zakonom izjednačeno sa akademskim nazivom master, lice koje ima višu stručnu spremu, položen stručni ispit za rad u organima uprave i najmanje tri godine radnog iskustva.

 

Republički inspekcijski nadzor

Član 33

U vršenju inspekcijskog nadzora, republički inspektor za komunalne delatnosti je ovlašćen da:

1) naloži rešenjem da se komunalna delatnost obavlja u skladu sa zakonom i republičkim propisom donetim na osnovu ovog zakona;

2) naloži rešenjem vršenja komunalne usluge u zaštićenom području u skladu sa ovim zakonom;

3) naloži rešenjem primenu standarda obavljanja komunalne delatnosti propisanih na osnovu ovog zakona;

4) pregleda opšte i pojedinačne akte, evidencije i drugu dokumentaciju, poslovne prostorije, objekte, postrojenja i uređaje, jedinice lokalne samouprave i vršioca komunalne delatnosti, da uzima izjave od odgovornih lica kod jedinice lokalne samouprave i vršioca komunalne delatnosti, kao i od drugih pravnih i fizičkih lica, fotografiše ili sačini video snimak područja na kome se vrši kontrola, kao i da preduzima druge radnje vezane za inspekcijski nadzor u cilju utvrđivanja činjeničnog stanja;

5) naloži rešenjem rok u kome je jedinica lokalne samouprave u obavezi da obezbedi odgovarajuće obavljanje komunalne delatnosti ukoliko se na području jedinice lokalne samouprave komunalna delatnost ne obavlja u skladu sa propisom iz stava 1. tačka 1) ovog člana;

6) podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, odnosno prijavu za privredni prestup ili krivičnu prijavu;

7) preduzima druge mere utvrđene zakonom i podzakonskim propisima.

Po žalbi protiv rešenja republičkog inspektora odlučuje ministarstvo nadležno za komunalne delatnosti.

Žalba ne odlaže izvršenje rešenja republičkog inspektora za komunalne delatnosti.

Rešenje ministarstva nadležnog za komunalne delatnosti je konačno u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

 

Prava i dužnosti komunalnog inspektora

Član 34

Komunalni inspektor ima pravo i dužnost da u vršenju inspekcijskog nadzora:

1) pregleda opšte i pojedinačne akte, evidencije i drugu dokumentaciju vršilaca komunalne delatnosti i drugih pravnih i fizičkih lica;

2) sasluša i uzima izjave od odgovornih lica kod vršilaca komunalne delatnosti i drugih pravnih i fizičkih lica;

3) pregleda objekte, postrojenja i uređaje za obavljanje komunalne delatnosti i poslovne prostorije radi prikupljanja neophodnih podataka;

4) naloži rešenjem da se komunalna delatnost obavlja na način utvrđen zakonom i propisima na osnovu zakona;

5) naloži rešenjem izvršavanje utvrđenih obaveza i preduzimanja mera za otklanjanje nedostataka u obavljanju komunalne delatnosti;

6) pregleda objekte, postrojenja i uređaje koji služe korišćenju komunalnih usluga, uključujući i one koje predstavljaju unutrašnje instalacije i pripadaju korisniku komunalne usluge;

7) naloži rešenjem korisniku otklanjanje nedostataka na unutrašnjim instalacijama i da pristupi tim instalacijama prilikom izvršenja rešenja kojim je naložio otklanjanje nedostataka ili isključenje korisnika sa komunalnog sistema;

8) izriče i naplaćuje novčane mandatne kazne po propisu jedinice lokalne samouprave na licu mesta, odnosno podnosi, u skladu sa zakonom, prekršajnu prijavu, u slučajevima kada učinilac prekršaja ne plati novčanu kaznu izrečenu na licu mesta;

9) podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, odnosno prijavu za privredni prestup ili krivično delo ukoliko oceni da je povredom propisa učinjen prekršaj, privredni prestup ili krivično delo;

10) naloži rešenjem uklanjanje stvari i drugih predmeta sa površina javne namene ako su oni tu ostavljeni protivno propisima;

11) naloži rešenjem uklanjanje, odnosno premeštanje vozila, kao i postavljanje uređaja kojima se sprečava odvoženje vozila sa površina javne namene ako su ostavljena protivno propisima;

12) zabrani rešenjem odlaganje otpada na mestima koja nisu određena za tu namenu;

13) zabrani rešenjem spaljivanje otpada izvan za to određenog postrojenja;

14) zabrani rešenjem odlaganje komunalnog otpada van za to određenih komunalnih kontejnera;

15) zabrani rešenjem odlaganje komunalnog otpada na mestima koja nisu određena kao registrovane komunalne deponije;

16) zabrani rešenjem odlaganje otpadnog građevinskog materijala, zemlje i ostalog građevinskog materijala van za to određene lokacije;

17) zabrani rešenjem odlaganje otpada i otpadnih materija u vodotoke i na obale vodotoka;

18) zabrani rešenjem bacanje gorećih predmeta u komunalne kontejnere i korpe za otpad;

19) zabrani rešenjem uništenje ograda, klupa i dečijih igrališta;

20) zabrani rešenjem uništenje zelenih površina;

21) preduzima druge mere utvrđene zakonom i podzakonskim propisima.

Komunalni inspektor je dužan da uzme u postupak prijave pravnih i fizičkih lica u vezi sa poslovima iz nadležnosti komunalne inspekcije i da u roku od osam radnih dana o rezultatima postupka obavesti podnosioca prijave.

O svakom izvršenom pregledu i radnjama komunalni inspektor sastavlja zapisnik, u skladu sa zakonom.

Zapisnik se obavezno dostavlja vršiocu komunalne delatnosti, odnosno drugom pravnom ili fizičkom licu nad čijim je poslovanjem, odnosno postupanjem izvršen uvid.

 

Obaveza omogućavanja nesmetanog obavljanja dužnosti komunalnog inspektora

Član 35

Vršioci komunalne delatnosti, kao i druga pravna i fizička lica dužni su da komunalnom inspektoru omoguće nesmetano obavljanje nadzora, da mu bez odlaganja stave na uvid i raspolaganje potrebnu dokumentaciju i druge dokaze i izjasne se o činjenicama koje su od značaja za vršenje nadzora.

 

Vršenje inspekcijskog nadzora

Član 36

Komunalni inspektor u vršenju inspekcijskog nadzora kad utvrdi da se ometa vršenje komunalne usluge ili korišćenje komunalnih objekata ostavljanjem vozila, stvari i drugih predmeta ili na drugi način, narediće rešenjem korisniku, odnosno sopstveniku, ako je prisutan, da odmah ukloni te stvari, odnosno predmete, pod pretnjom prinudnog izvršenja.

Ako se lice iz stava 1. ovog člana ne nalazi na licu mesta, komunalni inspektor će, bez saslušanja stranke, doneti rešenje kojim će naložiti da se vozila, stvari i drugi predmeti uklone u određenom roku, koji se može odrediti i na minute.

Rešenje iz stava 2. ovog člana lepi se na te stvari, odnosno predmete uz naznačenje dana i časa kada je nalepljeno i time se smatra da je dostavljanje izvršeno, a docnije oštećenje, uništenje ili uklanjanje ovog rešenja ne utiče na valjanost dostavljanja.

Ako lice iz stava 1. ovog člana ne postupi po datom nalogu, komunalni inspektor će odrediti postavljanje uređaja kojim se sprečava odvoženje vozila, odnosno odrediće da se vozila, stvari i drugi predmeti uklone o trošku korisnika, odnosno sopstvenika, na mesto koje je za to određeno.

Trošak iz stava 4. ovog člana se utvrđuje aktom jedinice lokalne samouprave i može da obuhvata troškove postupka, odnošenja vozila, stvari i drugog predmeta, ležarine i druge dospele troškove.

Odlukom jedinice lokalne samouprave se može predvideti da vršilac komunalne delatnosti kao poverilac dospelog potraživanja u čijim se rukama nalazi dužnikovo vozilo, stvar i drugi predmet uklonjen po nalogu nadležnog organa, ima pravo zadržati ga dok mu ne bude isplaćeno potraživanje.

Žalba protiv rešenja iz st. 1. i 2. ovog člana ne odlaže njegovo izvršenje.

 

Rešenje i žalba na rešenje

Član 37

Ako komunalni inspektor prilikom vršenja nadzora utvrdi da propis nije primenjen ili da je nepravilno primenjen, u roku koji ne može biti duži od 15 dana od dana izvršenog nadzora doneće rešenje o otklanjanju utvrđene nepravilnosti i odrediće rok za njeno otklanjanje.

Na rešenje komunalnog inspektora može se izjaviti žalba opštinskom, odnosno gradskom veću u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja, sem ako je zakonom drukčije predviđeno.

O žalbi veće odlučuje u roku od 30 dana od dana prijema žalbe. Žalba ne odlaže izvršenje rešenja komunalnog inspektora.

Rešenje veća jedinice lokalne samouprave je konačno u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

 

Saradnja sa komunalnom policijom i republičkim inspekcijskim službama

Član 38

Komunalni inspektor u obavljanju poslova sarađuje sa komunalnom policijom i inspekcijskim službama Republike Srbije, u skladu sa zakonom.

Saradnja iz stava 1. ovog člana obuhvata naročito: međusobno obaveštavanje, razmenu informacija, pružanje neposredne pomoći i preduzimanje zajedničkih mera i aktivnosti od značaja za obavljanje poslova komunalne inspekcije.

 

X KAZNENE ODREDBE

 

Prekršaj odgovornog lica u jedinici lokalne samouprave

Član 39

Novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u jedinici lokalne samouprave ukoliko ne postupi po rešenju iz člana 34. stav 1. tač. 5) ovog zakona.

Za ponovljeni prekršaj iz stava 1. ovog člana učiniocu će se izreći novčana kazna iz stava 1. ovog člana i kazna zatvora do 30 dana.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana odgovornom licu u nadležnom organu uprave, odnosno u jedinici lokalne samouprave, odnosno organizaciji koja vrši javna ovlašćenja, može se uz izrečenu kaznu izreći i zaštitna mera zabrane vršenja poslova u trajanju do jedne godine.

 

Prestupi

Član 40

Novčanom kaznom od 1.500.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice ako:

1) kao vršilac komunalne delatnosti ne organizuje ili prestane da organizuje komunalnu delatnost na način predviđen članom 14. ovog zakona;

2) kao vršilac komunalne delatnosti ne iskazuje poslovne rezultate na način predviđen članom 22. ovog zakona.

Za privredni prestup iz stava 1. kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 100.000 do 200.000 dinara.

Pravnom licu iz stava 2. ovog člana može se za privredni prestup iz stava 1. ovog člana pored propisane kazne izreći i zaštitna mera zabrane obavljanja određenih delatnosti.

 

Prekršaji pravnog lica

Član 41

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1) ne dostavi Ministarstvu podatke iz člana 8. st. 1. i 2. ovog zakona;

2) koristi komunalnu uslugu na način suprotan članu 18. ovog zakona;

3) odbije da omogući vršiocu komunalne delatnosti intervenciju na komunalnoj infrastrukturi;

4) kao vršilac komunalne delatnosti ne obavesti korisnike komunalne delatnosti o planiranom ili neplaniranom prekidu obavljanja komunalne delatnosti;

5) kao vršilac komunalne delatnosti obustavi pružanje komunalne usluge iz razloga koji nisu navedeni u članu 19. ovog zakona;

6) kao vršilac komunalne delatnosti ne otkloni posledice izvršene intervencije na izgrađenoj komunalnoj infrastrukturi u roku od sedam dana od dana završetka intervencije kako je to predviđeno članom 21. ovog zakona;

7) ne omogući komunalnom inspektoru nesmetano obavljanje nadzora, odnosno pregled objekata, postrojenja i uređaja i poslovnih prostorija radi prikupljanja neophodnih podataka;

8) ne ukloni stvari i druge predmete sa površina javne namene ako su oni tu ostavljeni protivno propisima;

9) odlaže otpad na mestima koja nisu određena za tu namenu;

10) spaljuje otpad izvan za to određenog postrojenja;

11) ne odlaže komunalni otpad u za to određene komunalne kontejnere;

12) odlaže komunalni otpad na mestima koja nisu određena kao registrovane komunalne deponije;

13) odlaže otpad građevinskog materijala, zemlju i građevinski materijal protivno propisima;

14) odlaže otpad i otpadne materije u vodotoke i na obale vodotoka;

15) ne postupi po rešenju komunalnog inspektora kojim je naređeno izvršavanje utvrđenih obaveza i preduzimanja mera za otklanjanje nedostataka.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 25.000 do 50.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana može se uz izrečenu kaznu izreći i zaštitna mera zabrane vršenja određene delatnosti u trajanju do tri godine, a odgovornom licu da vrši određene poslove u trajanju do jedne godine.

 

Prekršaji preduzetnika

Član 42

Novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik ako:

1) koristi komunalnu uslugu na način suprotan članu 18. ovog zakona;

2) odbije da omogući vršiocu komunalne delatnosti intervenciju na komunalnoj infrastrukturi;

3) ne ukloni stvari i druge predmete sa površina javne namene ako su oni tu ostavljeni protivno propisima;

4) odlaže otpad na mestima koja nisu određena za tu namenu;

5) spaljuje otpad izvan za to određenog postrojenja;

6) ne odlaže komunalni otpad u za to određene komunalne kontejnere;

7) odlaže komunalni otpad na mestima koja nisu određena kao registrovane komunalne deponije;

8) odlaže otpad građevinskog materijala, zemlju i građevinski materijal protivno propisima;

9) odlaže otpad i otpadne materije u vodotoke i na obale vodotoka;

10) baca goreće predmete u komunalne kontejnere;

11) uništava ograde, klupe i dečija igrališta;

12) uništava zelene površine;

13) ne omogući inspektoru obavljanje kontrole i ne postupi po rešenju inspektora kojim je naređeno izvršavanje utvrđenih obaveza i preduzimanja mera za otklanjanje nedostataka.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana može se uz izrečenu kaznu izreći i zaštitna mera zabrane obavljanja delatnosti u trajanju do tri godine.

 

Prekršaji fizičkog lica

Član 43

Novčanom kaznom od 20.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako:

1) koristi komunalnu uslugu na način suprotan članu 18. ovog zakona;

2) odbije da omogući vršiocu komunalne delatnosti intervenciju na komunalnoj infrastrukturi;

3) ne ukloni stvari i druge predmete sa površina javne namene ako su oni tu ostavljeni protivno propisima;

4) odlaže otpad na mestima koja nisu određena za tu namenu;

5) spaljuje otpad izvan za to određenog postrojenja;

6) ne odlaže komunalni otpad u za to određene komunalne kontejnere;

7) odlaže komunalni otpad na mestima koja nisu određena kao registrovane komunalne deponije;

8) odlaže otpad građevinskog materijala, zemlju i građevinski materijal protivno propisima;

9) odlaže otpad i otpadne materije u vodotoke i na obale vodotoka;

10) baca goreće predmete u komunalne kontejnere;

11) uništava ograde, klupe i dečija igrališta;

12) uništava zelene površine;

13) ne omogući inspektoru obavljanje kontrole i ne postupi po rešenju inspektora kojim je naređeno izvršavanje utvrđenih obaveza i preduzimanja mera za otklanjanje nedostataka.

 

XI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Položaj vršilaca komunalne delatnosti

Član 44

Oblici međuopštinske saradnje uspostavljeni do dana stupanja na snagu ovog zakona moraju se uskladiti sa odredbama ovog zakona najkasnije u roku od dve godine od dana njegovog stupanja na snagu.

Ako na dan stupanja na snagu ovog zakona komunalnu delatnost obavlja fizičko ili pravno lice koje ne može biti vršilac komunalne delatnosti u skladu sa članom 5. ovog zakona, jedinica lokalne samouprave je obavezna da u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona obezbedi da obavljanja te komunalne delatnosti vrši fizičko ili pravno lice koje u skladu sa članom 5. ovog zakona može obavljati komunalnu delatnost.

 

Član 45

Komunalna naknada predviđena ovim zakonom, će se naplaćivati narednog dana od dana prestanka naplate naknade za korišćenje građevinskog zemljišta u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - odluka US i 24/11), a najkasnije od 1. januara 2014. godine.

 

Prestanak primene i važenja ranijih propisa

Član 46

Podzakonski propisi za sprovođenje ovog zakona biće doneti u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do stupanja na snagu propisa utvrđenih ovim zakonom ostaju na snazi propisi koji su doneti na osnovu Zakona o komunalnim delatnostima ("Službeni glasnik RS", br. 16/97 i 42/98) ako nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.

 

Član 47

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o komunalnim delatnostima ("Službeni glasnik RS", br. 16/97 i 42/98).

 

Stupanje na snagu zakona

Član 48

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Trascina file per caricare