Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Указ

На основу члана 74. тач. 6. и члана 136. Устава Президијум Народне скупштине ФНРЈ проглашује Закон о потврди, изменама и допунама Закона о ревизији додељивања земље колонистима и аграрним интересентима у Македонији и у Косовско-Метохијској области од 3. августа 1945. године, који су на основу овлашћења из члана 136. Устава донели законодавни одбори Савезног већа и Већа народа Народне скупштине ФНРЈ, а који гласи:

 

Закон о потврди, изменама и допунама Закона о ревизији додељивања земље колонистима и аграрним интересентима у Македонији и у Косовско-Метохијској области

 

Закон о ревизији додељивања земље колонистима и аграрним интересентима у Македонији и у Косовско-Метохијској области од 3. августа 1945. године потврђује се са изменама и допунама наведеним у овом закону, тако да његов измењени и пречишћени текст гласи:

 

Закон о ревизији додељивања земље колонистима и аграрним интересентима у Народној Републици Македонији и у Аутономној Косовско-Метохијској области

Закон је објављен у "Службеном листу ФНРЈ", бр. 89/46 од 5.11.1946. године.

 

Члан 1.

1) Колонисти и месни корисници аграрне реформе извршене пре 6. априла 1941. године на територији Народне Републике Македоније губе право на својину земље која им је била додељена на име аграрне реформе или као колонистима под овим условима:

а) ако је та земља била приватна својина другог земљорадника, било да је на њу имао или није имао тапију - а иста земља по величини није била предмет аграрне реформе извршене пре 6. априла 1941. године;

б) ако је ту земљу до момента њеног додељивања колонисти или месном кориснику аграрне реформе обрађивало неко треће лице као чивчија или стални закупац, без обзира да ли је та земља потпала под аграрну реформу било као велепоседничка било као безвласничка;

в) ако се на добивеној земљи месни корисници или колонисти нису населили, него су од те земље живели као рентијери;

г) ако добивену зиратну земљу колонисти или месни интересенти нису ни сами обрађивали, нити давали другоме на обраду, него су је оставили необрађену и запустили;

д) ако је додељена земља била својина политичких емиграната Македонаца;

ђ) ако су колонисти или месни корисници аграрне реформе били жандарми, финансиски чиновници и слично, а земљу су добили као награду за услуге ненародним режимима.

2) На територији Народне Републике Македоније губе право на својину земље додељене им пре 6. априла 1941. године и они аграрни интересенти и колонисти који добивену земљу од сеоске утрине или од запуштене беговске земље без оправданих разлога нису претворили у њиве или ако је за колонизацију била узета утрина која је селима била неопходно потребна.

 

Члан 2.

1) Мешовите комисије састављене од делегата Комисије за аграрну реформу и колонизацију при Влади ФНРЈ и делегата Министарства пољопривреде и шумарства Народне Републике Македоније имају најдаље до 1. децембра 1946. године донети решења по свима случајевима из претходног члана овог закона.

2) Против решења мешовите комисије има незадовољна странка право жалбе Комисији за аграрну реформу и колонизацију при Влади ФНРЈ у року од 10 дана од пријема решења преко месних власти.

 

Члан 3.

1) Укидају се сви феудални и полуфеудални закупи (као чивчиски однос) у Аутономној Косовско-Метохијској области и сви овакви закупци оглашују се слободним сопственицима земаља на којима су радили.

2) Лица, која се у тој области баве искључиво земљорадњом а која су држала земљишта као чивчије, наполичари и закупци најмање од 1935. године, немајући другог свог земљишта или га немајући довољно, проглашују се сопственицима земљишта која обрађују.

 

Члан 4.

Насељеници којима је у Аутономној Косовско-Метохијској области била до 6. априла 1941. године додељена земља губе право на исту под овим условима:

а) ако им је била додељена земља приватних сопственика, сматрајући таквим сопствеником сваког земљорадника који је радио своју земљу, без обзира да ли је на њу имао или није имао тапију, или на њој радио као чивчија или стални закупац;

б) ако су после 1918. године били насељени на земљиштима Шиптара - политичких емиграната;

в) ако нису били земљорадници него су као жандарми, финансиски чиновници и слично земљу добили за услуге учињене антинародним режимима;

г) ако су од додељене им земље живели као рентијери.

 

Члан 5.

1) У свима случајевима из чл. 4. овог закона донеће решење најдаље до 1. децембра 1946. године мешовите комисије састављене од делегата Комисије за аграрну реформу и колонизацију при Влади ФНРЈ и делегата Министарства пољопривреде Народне Републике Србије као и делегата Обласног народног одбора Аутономне Косовско-Метохијске области.

2) Против решења мешовите комисије има незадовољна странка право жалбе Комисији за аграрну реформу и колонизацију при Влади ФНРЈ у року од 10 дана од пријема решења преко месних власти.

 

Члан 6.

1) Насељеници земљорадници на територији Аутономне Косовско-Метохијске области, који по овом закону изгубе раније додељену земљу, добиће, под условима да не долазе у групу под в) и г) чл. 4, накнаду у земљи на другом месту у истој области ако за то има могућности, и то првенствено из земљишта насељеника групе в) и г) чл. 4. Ако ово не буде могуће населиће се изван ове области.

2) Колонисти који по овом закону буду лишени земљишног поседа у Народној Републици Македонији биће накнађени земљом на другом месту.

 

Члан 7.

Сви поднесци и радње, који су у вези са извршењем овога закона, ослобођени су плаћања таксе.

 

Члан 8.

1) Комисија за аграрну реформу и колонизацију при Влади ФНРЈ извршиће овај закон и даваће потребна упутства за његово спровођење у споразуму са владама Народне Републике Македоније и Народне Републике Србије.

2) Послови из чл. 3 овог закона спадају у надлежност Министарства пољопривреде Народне Републике Србије. Министар пољопривреде Народне Републике Србије може донети правилник за ликвидацију ових односа.

 

Члан 9.

Овај закон ступа на снагу даном објављивања у "Службеном листу Федеративне Народне Републике Југославије".

 

У. бр. 586

2. новембра 1946. године

Београд

 

Президијум Народне скупштине

Федеративне Народне Републике Југославије

Секретар,

Миле Перуничић, с.р.

Претседник,

др Иван Рибар, с.р.

Trascina file per caricare