Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

На основу чл. 74 тач. 3 Устава Народне Републике Србије, - Президијум Народне скупштине НР Србије проглашује Закон о поступању са напуштеном земљом колониста у Аутономној Косовско-метохијској области, који је донела Народна скупштина Народне Републике Србије, а који гласи:

 

Закон о поступању са напуштеном земљом колониста у Аутономној Косовско-метохијској области

Закон је објављен у "Службеном гласнику НРС", бр.9/47 од 28.2.1947. године.

 

Члан 1

Колонисти и аграрни интересенти којима је додељена земља у Косовско-метохијској области пре 6 априла 1941 године а није им одузета ревизијом извршеном на основу чл. 4 и 5 Закона о ревизији додељивања земље колонистима и аграрним интересентима у Македонији и Косовско-метохијској области од 3 августа 1945 године - губе право на исту ако се до 30 септембра 1947 године не врате на своја имања и отпочну са обрадом.

 

Члан 2

Земљиште из претходног члана на које се колонисти и аграрни интересенти не врате до предвиђеног рока унеће се са свима зградама, постројењима, живим и мртвим пољопривредним инвентаром без накнаде у Земљишни фонд, са којим ће се поступити по прописима Закона о аграрној реформи и унутрашњој колонизацији НР Србије од 14 новембра 1945 године.

 

Члан 3

Ближе одредбе за извршење овог Закона прописаће Влада НР Србије.

 

Члан 4

Овај Закон ступа на снагу даном објављивања у "Службеном гласнику Народне Републике Србије".

 

Бр. 375

У Београду, 22 фебруара 1947 године

 

Президијум Народне скупштине

Народне Републике Србије

Секретар,

Др. Мил. Влајковић, с.р.

 

Претседник,

 Синиша Станковић, с.р.

 

Trascina file per caricare