Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

ОДЛУКА О ПРЕЛАЗУ У ДРЖАВНУ СВОЈИНУ НЕПРИЈАТЕЉСКЕ ИМОВИНЕ, О ДРЖАВНОЈ УПРАВИ НАД ИМОВИНОМ НЕПРИСУТНИХ ЛИЦА И О СЕКВЕСТРУ НАД ИМОВИНОМ КОЈУ СУ ОКУПАТОРСКЕ ВЛАСТИ ПРИСИЛНО ОТУЂИЛЕ

Одлука је објављена у "Службеном листу ДФЈ", бр. 2/45 од 6.2.1945. године.

 

Члан 1

Даном ступања на снагу ове Одлуке прелази у државну својину:

1. сва имовина Немачког Рајха и његових држављана која се налази на територији Југославије;

2. сва имовина лица немачке народности, изузев Немаца који су се борили у редовима Народно-ослободилачке војске и партизанских одреда Југославије или су поданици неутралних држава а нису се држали непријатељски за време окупације;

3. сва имовина ратних злочинаца и њихових помагача, без обзира на њихово држављанство, и без обзира на држављанство, имовина сваког лица које је пресудом грађанских или војних судова осуђено на губитак имовине у корист државе.

Имовина југословенских држављана пада у том случају под удар ове Одлуке, без обзира да ли се налази у земљи, или иностранству.

 

Члан 2

Имовина отсутних лица која су у току окупације насилно одведена од стране непријатеља или су сама избегла, прелазе у Државну управу народних добара и њоме ће се управљати као са повереним добром до коначног решења о својини.

Имовина која је под притиском окупационих власти прешла у својину трећих лица пада до даљег решења под секвестар државе.

 

Члан 3

Под имовином у смислу ове Одлуке имају се сматрати непокретна добра, покретна добра и права, као земљишни поседи, куће, намештаји, шуме, рударска права, предузећа са свима постројењима и залихама, хартије од вредности, драгоцености, удели, акције, друштва, удружења сваке врсте, фондови, права уживања, сваковрсна платежна средства, потраживања, учествовања у радњама и предузећима, ауторска права, права индустријске својине, као и сва права на напред поменуте предмете.

 

Члан 4

Свака имовина која потпада под члан 1 и 2 ове Одлуке, и за коју већ постоји пресуда грађанских или војних судова, или је већ пре доношења ове Одлуке прешла у државну својину или под државну управу, или секвестар у појединим федералним јединицама демократске федеративне Југославије, ставља се под управу и надзор Државне управе народних добара при Повереништву за трговину и индустрију. Ово се односи на имовину коју Повереништво за трговину и индустрију огласи за имовину од општег државног значаја.

У случају да пресуда још не постоји или још није покренут поступак против сопственика, предложиће привремени прелаз имовине под управу и надзор Државне управе народних добара Државна или Земаљска комисија за утврђивање злочина окупатора или њихових помагача. Ове комисије дужне су да истовремено покрену поступак код грађанских или војних судова. На исти начин поступаће се са имовином лица против којих је код судова покренут поступак због кривичног дела које повлачи губитак имовине, а по извештају суда.

 

Члан 5

Циљ постављања све подржављене или секвестиране имовине под удар и надзор Државне управе народних добара јесте максимално искоришћавање те имовине за планску производњу ради што бржег и што успешнијег добијања победе у ослободилачком рату и за стварање услова за успешну економску обнову и изградњу Југославије као целине и свих њених федералних јединица. Питање државне својине, као својине Југославије или својине појединих федералних јединица уредиће се касније посебном одлуком Антифашистичког већа народног ослобођења Југославије, одржавајући и после тога начело управљања и производње по једном општем државном плану.

 

Члан 6

Правни послови лица и предузећа из члана 1. ове Одлуке који су закључени од 6. априла 1941. године до обнародовања ове Одлуке или се закључе после доношења ове Одлуке с намером да се избегну последице ове Одлуке и санкције предвиђене Московском и Техеранском конференцијом, оглашују се ништавним.

До судске одлуке о поништењу таквих правних послова имовином управља Државна управа народних добара као у члану 4, став 2.

 

Члан 7

Прелазом имовине у својину државе, односно под њену управу, престаје право располагања досадашњих сопственика, односно држалаца.

 

Члан 8

Управа над имовином подржављеном или секвестираном по овој Одлуци спада у делокруг Повереништва за трговину и индустрију.

Повереник за трговину и индустрију издаваће ближе одредбе и упутства за извршење ове Одлуке. Уколико су у питању интереси других ресора споразумеће се са надлежним Повереништвима.

 

Члан  9

Управу и надзор над имовином која у смислу ове Одлуке прелази у својину, односно под управу државе, врши Државна управа народних добара у коју улазе и претставници федералних јединица. Број чланова ове управе одредиће Повереник за трговину и индустрију Чланови управе постављају се решењем Повереника за трговину и индустрију, у споразуму са Повереником за економску обнову и Повереником за финансије. У Државној управи народних добара устројиће се потребан број отсека према главним привредним гранама.

 

Члан 10

Државна управа народних добара овлашћена је да предузима све правне радње које изискује уредно управљање предузетих добара.

У делокруг Државне управе народних добара улази нарочито:

1. да на основу решења и упута Повереника за трговину и индустрију, поставља код преузетих добара управе, односно секвестра и да им даје директиве за рационално искоришћавање тих добара;

2. да утврди имовно стање, активу и пасиву добара која прелазе у управу Државне управе народних добара;

3. да одлучује на који ће се начин преузета добра искоришћавати на опште добро народа као целине.

 

Члан 11

Ближе одредбе о делокругу и организацији Државне управе народних добара прописаће Повереник за трговину и индустрију посебним правилником.

 

Члан 12

Ова Одлука ступа на снагу даном обнародовања.

21. новембра 1944. године

Београд

 

Антифашистичко веће народног ослобођења Југославије

Секретар,

Родољуб Чолаковић, с.р.

Претседник,

Др Иван Рибар, с.р.

Trascina file per caricare