Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

 

LIGJ

 

Nr.9632, datë 30.10.2006

 

PËR

SISTEMIN E TAKSAVE VENDORE

I NDRYSHUAR

 

Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1, 113 pika 1 shkronja “ç”, 155 dhe 157 pika 3 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave,

 

K U V E N D I

I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

 

V E N D O S I:

 

KREU I

DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

 

Neni 1

Objekti i ligjit

Objekt i këtij ligji janë taksat e bashkive dhe të komunave.

 

Neni 2

Qëllimi i ligjit

Ky ligj përcakton rregullat për mënyrën e ushtrimit të të drejtave dhe të detyrave nga organet e qeverisjes vendore, për vendosjen e taksave vendore, mbledhjen dhe administrimin e tyre.

 

Neni 3

Përkufizime

Në zbatim të këtij ligji:

 1. Termat e përdorur do të kenë të njëjtin kuptim me termat e përcaktuar në nenin 2 të ligjit nr.8652, datë 31.07.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”.

 

 1. “Tokë bujqësore” është toka e përcaktuar si e tillë në regjistrin e zyrave të regjistrimit të pasurisë.
 2. “Zyrë e taksave” është njësia organizative që, me Vendimin e Këshillit të Bashkisë ose komunës, ngarkohet për administrimin e taksave vendore.
 3. “Organet tatimore të pushtetit qendror” janë Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve dhe degët e tatim-taksave në rrethe.
 4. “Nivel tregues i taksës” është niveli i taksës mbi biznesin e vogël, i parashikuar në aneksin 5, që i bashkëlidhet këtij ligji.

 

 1. “Arka regjistruese” janë kasat regjistruese elektronike, të detyrueshme për lëshimin e kuponave tatimorë nga biznesi, në përputhje me vendimin e Këshillit të Ministrave dhe me udhëzimin e Ministrit të Financave.

 

Neni 4

 

Zbatimi i sistemit tatimor në Republikën e Shqipërisë

 1. Bashkitë, komunat dhe organet tatimore i ushtrojnë të drejtat dhe përgjegjësitë e tyre fiskale për taksat vendore, në përputhje me ligjin nr.8560, datë 22.12.1999 “Për procedurat tatimore ne Republiken e Shqiperise”, të ndryshuar, e çdo akt tjetër detyrues për sistemin tatimor në Republikën e Shqipërisë, për aq sa këto të fundit nuk bien në kundërshtim me këtë ligj dhe me ligjin nr. 8652, datë 31.07.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”.

 

 1. Zyra e taksave të bashkisë apo komunës vendos e zbaton sanksione për shkelje të procedurave e të detyrimeve fiskale vendore, të përcaktuara në ligjin nr. 8560, datë 22.12.1999 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar.

 

 1. Policia bashkiake ose e komunës mbështet inspektorët e taksave të bashkisë ose komunës në veprimtarinë e tyre, kur gjykohet e nevojshme dhe në përputhje me rregullat e përcaktuara nga këshilli i bashkisë ose i komunës, sipas nenit 5 të këtij ligji.

 

 1. Organet tatimore të pushtetit qendror, për administrimin në tërësi të sistemit tatimor, ndërmarrin edhe veprime vlerësimi dhe kontrolli për çështje që lidhen ose ndikojnë në administrimin e tatimeve ose të taksave kombëtare. Zyrat e taksave të bashkive dhe të komunave njoftojnë dhe mbështesin organet tatimore të pushtetit qendror, kur u kërkohet prej këtyre të fundit.

 

 1. Organet tatimore të pushtetit qendror, me kërkesë të bashkisë ose komunës, mbështesin veprimtarinë e tyre për administrimin e taksave vendore. Palët mund të bashkëpunojnë mbi bazën e mirëkuptimit ose bazuar në një marrëveshje tip të miratuar me udhëzim të Ministrit të Financave.

 

 1. Zgjidhja e mosmarrëveshjeve ndërmjet bashkive, komunave, ndërmjet bashkive dhe komunave, këtyre të fundit dhe organeve tatimore të pushtetit qendror, për çështje që kanë të bëjnë me kompetencën e juridiksionit mbi taksën vendore, bëhet me mirëkuptim. Në të kundërt, palët i drejtohen gjykatës.

 

 1. Pranë çdo bashkie dhe komune krijohet regjistri i taksave vendore dhe tatimpaguesve vendorë. Forma dhe kodifikimi i këtij regjistri përcaktohen me udhëzim të Ministrit të Financave, në përputhje me këtë ligj dhe me ligjin nr. 8560, datë 22.12.1999 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, te ndryshuar.

 

 1. Ministri i Financave dhe Ministri i Brendshëm nxjerrin udhëzime, në zbatim të këtij neni, për sigurimin e uniformitetit minimal e të domosdoshëm të standarteve procedurale e të raportimit të sistemit të taksave vendore.

 

Neni 5

 

Rregulla të përbashkëta për taksat vendore

Me përjashtimtë te rasteve kur në këtë ligj përcaktohet shprehimisht ndryshe, këshilli i bashkisë ose i komunës:

a) bën edhe kategorizime më të hollësishme, në përputhje me kushtet dhe interesat vendorë, brenda kategorive minimale të bazës së taksës, të përcaktuar në këtë ligj;

 

b)       vendos për nivelin e taksës, brenda kufijve të përcaktuar në këtë ligj, për çdo kategori e nënkategori të bazës së taksës.

 

c)       përcakton numrin e kësteve të pagimit të taksës dhe afatet e kryerjes së tyre, si dhe kushtet lehtësuese në rastet e pagesës së plotë dhe përpara afateve të detyrimeve fiskale;

ç) përcakton:

i)    detyrat dhe përgjegjësitë e zyrës së taksave;

ii)     mënyrën e mbledhjes së taksës, përfshirë zgjedhjen e agjentit fiskal dhe detyrimet e ndërsjellta;

iii)    rastet e ndërhyrjes së policisë bashkiake e të komunës, në mbështetje të administrimit të taksave vendore;

 

iv)    rregullat e raportimit, të dokumentimit e kontrollit të taksave vendore;

 

v       kriteret dhe procedurat e mardhenieve me taksapaguesit, perfshire te drejten e tyre te ankimimit;

vi)    mënyrat e zbatimit të sanksioneve për kundërvajtje administrative.

 

Neni 6

 

Përjashtimi nga taksat

Përjashtohen nga taksat vendore të gjitha subjektet e parashikuara shprehimisht në këtë ligj apo në ligje të tjera të veçanta. Për përjashtimet nga taksat vendore, të cilat aplikohen pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, pushteti vendor do të kompensohet për efektet financiare nga Buxheti i Shtetit.

 

Neni 7

Ankimi

Ankimi i taksapaguesit në nivel vendor kundër vendimit apo veprimit të zyrës së taksave bëhet te kryetari i bashkisë ose komunës, sipas kritereve dhe rregullave të vendosura nga këshilli bashkiak ose komunal, në përputhje me nenin 4 të këtij ligji. Taksapaguesi ka të drejtë të ankohet në gjykatë kundër vendimit të kryetarit të bashkisë ose komunës.

 

Neni 8

Të drejtat e tatimpaguesit

Tatimpaguesi kërkon të drejtat në përputhje me procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë dhe me këtë ligj.

 

KREU II

 

TAKSAT VENDORE

 

Neni 9

Llojet e taksave vendore

Në taksat vendore përfshihen:

1. Taksa vendore mbi biznesin e vogël;

 

2.Taksa mbi pasurinë e paluajtshme, në të cilën përfshihen taksa mbi ndërtesat dhe taksa mbi tokën bujqësore;

 1. Taksa e fjetjes në hotel;
 2. Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja;
 3. Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme;
 4. Taksa e regjistrimit të përvitshëm të mjeteve;
 5. Taksa për zënien e hapësirave publike;
 6. Taksa e tabelës;
 7. Taksa të përkohshme.

 

KREU III

 

TAKSA VENDORE MBI BIZNESIN E VOGËL

 

Neni 10

 

Subjektet e tatimit mbi biznesin e vogël

 1. “Biznes” është çdo veprimtari ekonomike nga çdo subjekt, që ka për qëllim realizimin e fitimit.

 

 1. “Vendndodhje e biznesit” është çdo dyqan, njësi e veçantë ose vende të tjera të palëvizshme, ku kryhet biznes. Kur nuk ekziston një vend fiks biznesi, vendndodhja e biznesit, që ushtrohet nga nje person fizik, është banesa private e taksapaguesit.

 

 1. Çdo subjekt, i cili kryen një biznes, me anë të të cilit realizohet,

gjatë vitit fiskal, një e ardhur bruto vjetore (qarkullim) më e vogël ose e barabartë me 8.000.000 (tetë milionë) lekë, i nënshtrohet detyrimit të pagesës së taksës vendore mbi biznesin e vogël.

 

 1. E ardhura nga taksa vendore mbi biznesin e vogël i takon asaj njësie të qeverisjes vendore, në territorin e juridiksionit të së cilës gjendet vendndodhja e biznesit.

 

 1. Taksa vendore mbi biznesin e vogël llogaritet si detyrim vjetor i taksapaguesit. Periudha e detyrimit vjetor fillon më 1 janar dhe përfundon më 31 dhjetor të vitit në vazhdim. Nëse veprimtaria e biznesit krijohet ose pushon brenda kësaj periudhe, detyrimi i taksapaguesit llogaritet proporcionalisht vetëm për periudhën e ushtrimit të kësaj veprimtarie.

 

Neni 11

Kategoritë e bazës dhe nivelet e taksës vendore mbi biznesin e vogël

 1. Kategoritë minimale të bazës së taksës vendore mbi biznesin e vogël dhe nivelet treguese të taksës, për çdo kategori, jepen në aneksin 5, që i bashkëlidhet këtij ligji dhe është pjesë përbërëse e tij.

 

 1. Detyrimi i taksës për t’u paguar nga çdo biznes, në çdo vendndodhje biznesi, përcaktohet në përputhje me kategorinë e biznesit, që kryhet në kohën e regjistrimit dhe riregjistrimit të tij,. Kategoritë e biznesit paraqiten në aneksin 5, që i bashkëlidhet këtij ligji.

 

 1. Kur një subjekt kryen më shumë se një lloj biznesi, në të njëjtin vend, që përkon me kategori të ndryshme të bazës së taksës, niveli tregues i taksës, në varësi të kategorisë, përcaktohet sipas llojit të veprimtarisë, që ka qarkullim më të madh vjetor. Për përcaktimin e detyrimit fiskal, llojet e tjera të biznesit, që kryhen në këtë vend, vlerësohen të të njëjtit tip dhe qarkullimi llogaritet si shumë e qarkullimeve të të gjitha këtyre bizneseve.

 

 1. Niveli tregues i taksës, për çdo kategori biznesi në varësi të qarkullimit vjetor, të ndarë sipas intervaleve prej 1 milion lekësh, duke filluar nga vlera minimale prej 2 milion lekësh, jepen në aneksin 5, që i bashkëlidhet këtij ligji. Për bizneset me qarkullim deri në 2 milionë lekë, detyrimi fiskal tregues është i fiksuar për çdo kategori biznesi dhe nuk varet nga qarkullimi. Për bizneset me qarkullim më të madh se 2 milion lekë deri në 8 milionë lekë në vit, detyrimi fiskal tregues është i barabartë me shumën e detyrimit për bizneset me qarkullim deri në 2 milion lekë, shtuar me vlerën që del nga shumëzimi i madhësisë prej 1,5 për qind me vlërën në lekë të mesit të çdo intervali prej 1 milion lekësh, sipas të cilit ndahet intervali i qarkullimit 2-8 milionë lekë, përjashtuar rastet e ambulantëve dhe të transportit, të cilat kanë një mënyrë tjetër taksimi, që tregohet në të njëjtin aneks, që i bashkëlidhet këtij ligji.

5.    Këshilli bashkiak ose komunal vendos për nivelin e taksës, që do

 

të zbatojë për çdo kategori minimale të bazës së taksës, të parashikuar në aneksin 5 të këtij ligji, në kufijtë plus 10/minus 30 për qind.

 

të nivelit tregues të taksës për kategorinë përkatëse dhe për çdo interval të qarkullimit, në përputhje me udhëzimet përkatëse.

 

6.    Kur këshilli bashkiak ose komunal, për një kategori minimale të bazës së taksës, miraton nënkategori, ai përcakton detyrimisht edhe nivelin e takses për secilën nënkategori. Niveli i taksës për çdo nënkategori është brenda kufijve të përcaktuar në pikën 5 të këtij neni.

 

7.    Bizneseve, objekt i këtij ligji, të cilat, në bazë të ligjit nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, dhe në bazë të vendimit nr. 781, date 14.11.2007 të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, kanë detyrimin për instalimin e pajisjeve fiskale dhe kanë bërë pagesën e blerjes së pajisjes së parë fiskale deri në datën 28.2.2011 nga “Shoqëritë e autorizuara sipas kontratës përkatëse”, u rimbursohet kjo pagesë deri në shumën 44 000 (dyzet e katër mijë) lekë. TVSH-ja e pajisjes fiskale është e kreditueshme ndaj TVSH- së së llogaritur për bizneset e vogla të regjistruara në TVSH, si dhe për të gjitha bizneset e vogla që regjistrohen në TVSH deri në 6 muaj pas hyrjes në fuqi të këtij ligji.

 

Rimbursimi kryhet në çastin e pagesës së këstit/këstevepasardhës/pasardhëse të taksës së biznesit të vogël.

 

Këshilli i Ministrave përcakton kriteret dhe procedurat e kryerjes së rimbursimit.

 

7.1.  Bizneseve që operojnë në fushën e transportit, përcaktuar në shtojcën 5 të këtij ligji, dhe që kanë detyrimin për t’u pajisur me taksimetër, u rimbursohet pagesa e bërë për blerjen e taksimetrit, sipas kontratës përkatëse, deri në shumën 30 000 (tridhjetë mijë) lekë.

 

Rimbursimi kryhet në çastin e pagesës së këstit/këstevepasardhës/pasardhëse të taksës së biznesit të vogël.

 

Këshilli i Ministrave përcakton kriteret dhe procedurat e kryerjes së rimbursimit.

 

7.2.  Bashkitë dhe komunat kompensohen nga Buxheti i Shtetit për efektet e rimbursimit prej tyre të pajisjeve fiskale.

8.    Këshilli bashkiak ose komunal vendos për lehtësimin apo përjashtimin nga detyrimi për pagimin e taksave për tatimpaguesin, veprimtaria e të cilit, si biznes i vogël, është sëmtuar nga veprimi i forcave madhore. Në këtë rast, lehtësimi ose përjashtimi është i përkohshëm dhe kohëzgjatja përcaktohet, rast pas rasti, nga këshilli i bashkisë ose komunës, me propozimin e kryetarit të njësisë së qeverisjes vendore.

 

Neni 12

 

Regjistrimi dhe licensimi

 1. Taksapaguesit, subjekte të këtij ligji, regjistrohen, për qëllime fiskale, pranë Qendrës Kombëtare të regjistrimit, në përputhje me ligjin e posaçëm.

 

 1. Ndryshimet në vendin e ushtrimit të veprimtarisë dhe të të dhënave të tjera tregtare kryhen sipas dispozitave të ligjit për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit.
 2. Ndryshimet e fushës së veprimtarisë së tatimpaguesve, subjekte të këtij ligji, deklarohen pranë bashkisë/komunës, brenda territorit të së cilës ushtrojnë veprimtarinë. Ministri i Financave, në bashkëpunim me ministrin që mbulon çështjet e pushtetit vendor, përcakton me udhëzim procedurat për deklarimin e këtyre ndryshimeve.

 

Neni 13

 

Detyrimi për informim

 1. SHFUQIZOHET
 2. Taksapaguesi ka detyrimin të afishojë dukshëm në vendndodhjen e biznesit certifikatën e regjistrimit. Nëse nuk ka një vendndodhje fikse për veprimtarinë ekonomike, taksapaguesi detyrohet ta paraqesë certifikatën sa herë që i kërkohet nga nëpunësi përgjegjës i bashkisë ose komunës, si dhe nga organet tatimore të pushtetit qendror.

 

Neni 14

Pagesa

 1. Taksa paguhet në katër këste të barabarta. Kësti i parë paguhet brenda datës 20 prill. Kësti i dytë jo më vonë se data 20 korrik, kësti i tretë jo më vonë se data 20 tetor dhe kësti i fundit jo më vonë se data 20 janar e vitit të ardhshëm fiskal.

 

 1. Nëse tatimpaguesi në çastin e regjistrimit ka dhënë informacion të pasaktë dhe kur shuma për t’u paguar është më e madhe sesa shuma e paguar, zyra e taksave duhet ta njoftojë tatimpaguesin, i cili paguan detyrimin tatimor shtesë brenda 30 ditëve nga marrja e njoftimit. Kur tatimpaguesi, brenda 30 ditëve nga marrja e njoftimit nga zyra e taksave, nuk paguan detyrimin tatimor shtesë, zbatohen sanksionet përkatëse.

 

 1. Kur një biznes mbyllet gjatë vitit dhe vlera e detyrimit tatimor, që duhet të paguajë tatimpaguesi, është më e vogël se tatimi i paguar, diferenca i kthehet tatimpaguesit brenda 30 ditëve nga marrja e njoftimit për mbylljen e biznesit. Kthimi i diferencës dhe afati zbatohet edhe në çdo rast, kur vlerësohet nga organi përkatës se detyrimi i tatimpaguesit është më i vogël se ai i paguar efektivisht.

 

 1. Taksa e mbledhur, në mbështetje të këtij ligji, transferohet në buxhetin e bashkisë ose komunës, ku ka vendndodhje biznesi i taksueshëm.

 

Neni 15

 

Mbajtja e regjistrimeve

 1. Taksapaguesi detyrohet të mbajë librin e shitjeve (qarkullimit) dhe librin e blerjeve, ku regjistrohen çdo ditë shitjet dhe blerjet ditore. Formati i këtyre librave përcaktohet me udhëzim të Ministrit të Financave.

 

 1. Tatimpaguesit, shitës me pakicë të mallrave ose të shërbimeve, të pajisur me pajisje fiskale, lëshojnë kupon tatimor për çdo shitje. Tatimpaguesit e tjerë, që, në bazë të ligjit nr. 9920, date 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, dhe në bazë të vendimit nr. 781, datë 14.11.2007 të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, nuk janë subjekt i detyrimit për instalimin e pajisjeve fiskale, për çdo shitje të kryer, lëshojnë dëftesë tatimore. Mënyra e lëshimit të këtyre dokumenteve përcaktohet me udhëzim të Ministrit të Financave.

3. Libri i shitjeve (qarkullimit) dhe fatura e thjeshtë tatimore prodhohen dhe shpërndahen nga organet tatimore, në përputhje me udhëzimin e Ministrit të Financave.

 

Neni 16

 

Verifikimi

Taksapaguesi është i detyruar të paraqesë çdo dokument, të përcaktuar në këtë kre, për detyrimin për pagimin e taksave, kur këto i kërkohen nga inspektori i zyrës së taksave, në juridiksionin e së cilës ushtrohet biznesi, si dhe nga inspektori i organeve tatimore të pushtetit qendror, si dhe t’i lejojë ata të hyjnë në mjediset, ku ushtrohet biznesi, për qëllime verifikimi të të dhënave të regjistrimit dhe për kontrollin e certifikatës së regjistrimit.

 

Neni 17¹

Kundërvajtjet administrative dhe sanksionet

Shkeljet e dispozitave për taksën vendore mbi biznesin e vogël, që përbëjnë kundërvajtje administrative dhe dënimet përkatëse përcaktohen në ligjin nr.9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, ndërsa mosafishimi ose mosparaqitja e certifikatës së regjistrimit dënohet me gjobë 5.000 lekë

 

Neni 18

Ankimi

 1. Taksapaguesi ka të drejtë të ankohet me shkrim për shumën dhe mënyrën sesi janë vlerësuar detyrimet e tij të taksave, të kërkojë rimbursime, si dhe të apelojë kundër çdo veprimi ose mosveprimi të zyrës së taksave.

 

 1. Çdo ankim paraqitet te kryetari i bashkisë ose komunës brenda 30 ditëve nga marrja dijeni për aktin administrativ, i cili shqyrton ankimin dhe merr vendimi brenda 30 ditëve nga çasti i depozitimit. Ankimi ndaj këtij vendimi në gjykatë bëhet brenda 30 ditëve nga çasti i marrjes dijeni për vendimin e mësipërm.

 

 1. Kur shqyrtohet një ankim, subjekti ankimues ka të njëjtat të drejta me zyrën e taksave.
 2. Apelimi nuk mund të tërhiqet në rastet kur sillen fakte shtesë, që vërtetojnë se shuma e detyrimit për taksën e vlerësura nuk është e saktë.

 

Neni 19

Kualifikimi si biznes i vogël

1. Bashkitë dhe komunat, sa herë që vlerësojnë se një biznes nuk përmbush kushtet për t’u kualifikuar si biznes i vogël, kryejnë çregjistrimin e tij dhe njoftojnë organin tatimor të pushtetit qendror përkatës. Që nga ky çast tatimpaguesi dhe veprimtaria e tij vendosen nën juridiksionin e organit tatimor të pushtetit qendror.

 

 1. Organet tatimore të pushtetit qendror mund të kryejnë vetë ose në bashkëpunim me bashkinë dhe komunën verifikimin e përmbushjes së kushteve të kualifikimit të një biznesi si biznes i vogël. Kur ato vërejnë raste të mospërmbushjes së këtyre kushteve, kryejnë regjistrimin e këtij biznesi dhe e kalojnë atë nën juridiksionin e tyre. Organi tatimor i pushtetit qendror njofton menjëherë bashkinë ose komunën përkatëse, e cila kryen çregjistrimin e tatimpaguesit me të marrë këtë njoftim.

 

 1. Kur organet tatimore te pushtetit qendrore vlerësojnë se një veprimtari biznesi, e regjistruar si subjekt i tatimit mbi vlerën e shtuar, plotëson kushtet për t’u kualifikuar si veprimtari e biznesit të vogël, kryejnë çregjistrimin e saj dhe njoftojnë për këtë qëllim bashkinë ose komunën përkatëse për regjistrimin si veprimtari e biznesit të vogël. Që nga ky çast, taksapaguesi dhe veprimtaria e tij vihen nën juridiksionin e bashkisë ose komunës. Për qëllimet e këtij vlerësimi, përveç kërkesës dhe të dhënave të paraqitura nga vetë taksapaguesi, organet tatimore të pushtetit qendror pranojnë dhe shqyrtojnë edhe informacionet e dhëna ose kërkesat e kryera nga bashkia apo komuna.

 

 1. Ndaj vlerësimeve të organit tatimor të pushtetit qendror apo të bashkisë ose komunës, të kryera sipas pikave të mësipërme të këtij neni, tatimpaguesi mund të ankohet, sipas rastit, në sistemin e administratës tatimore qendrore ose vendore, në përputhje me ligjin „Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë” dhe më pas në gjykatë.

 

KREU IV

TAKSA MBI PASURINË E PALUAJTSHME

 

Neni 20

Përcaktimi dhe llojet

 1. Taksës mbi pasurinë e paluajtshme i nënshtrohen të gjithë personat fizikë ose juridikë, vendas ose të huaj, pronarë të pasurive të mësipërme në territorin e Republikës së Shqipërisë, pavarësisht nga niveli i shfrytëzimit të këtyre pasurive. Bëjnë përjashtim rastet kur në ligj parashikohet ndryshe. Detyrimin për taksën mbi pasurinë e paluajtshme e ka, sipas rastit, pronari ose bashkëpronari, sipas pjesës që zotëron.

 

 1. Në taksat mbi pasurinë e paluajtshme përfshihen:

a)   taksa mbi ndërtesat;

b)   taksa mbi tokën bujqësore.

 

Neni 21

 

Rregulla të përbashkëta të taksës mbi pasurinë e paluajtshme

 1. Taksat llogariten si detyrim vjetor i taksapaguesit. Nëse pasuria e taksueshme krijohet, tjetërsohet ose zhduket brenda kësaj periudhe, detyrimi i taksapaguesit llogaritet proporcionalisht vetëm për periudhën e të drejtës së pronësisë.

 

 1. Kategoritë minimale të bazës së taksës dhe nivelet treguese të taksës për çdo kategori minimale të bazës për taksën mbi ndërtesën dhe për taksën mbi tokën bujqësore jepen, përkatësisht, në anekset 1 dhe 2, qe I bashklidhen dhe janë pjesë përbërëse e këtij ligji.

 

 1. Këshilli bashkiak ose komunal vendos për nivelin e taksës, që do të zbatohet për çdo kategori minimale të bazës së taksës, të parashikuar në anekset 1 e 2, në kufijtë plus-minus 30 për qind të nivelit tregues të taksës për kategorinë përkatëse. Ndërsa për tatimpaguesit e biznesit të vogël kufijtë janë plus 10/minus 30 për qind.

 

 1. Kur për një kategori minimale të bazës së taksës, këshilli bashkiak ose komunal miraton nënkategori, ai, detyrimisht, përcakton edhe nivelin e taksës për secilën nënkategori. Niveli i taksës për çdo nënkategori është brenda kufijve të përcaktuar në pikën 3 të këtij neni.

 

 1. Këshilli bashkiak ose komunal vendos për lehtësimin ose përjashtimin nga detyrimi për pagimin e taksave për:

 

a) personat, të cilët kanë të ardhura nën minimumin jetik, sipas kritereve të përcaktuara në nivel kombëtar;

 

b) taksapaguesin, pasuria e të cilit është dëmtuar nga veprimi i forcave madhore. Në këtë rast, lehtësimi ose përjashtimi është i përkohshëm dhe kohëzgjatja përcaktohet nga këshilli bashkiak ose këshilli komunal, në raport me dëmin e shkaktuar deri në vlerën 75 për qind.

 

Neni 22

Taksa mbi ndërtesat

 1. Baza e taksës mbi ndërtesat është sipërfaqja e ndërtimit në metër katror e ndërtesës ose e pjesës së saj, mbi dhe nën nivelin e tokës dhe për çdo kat. Sipërfaqja në pronësi të taksapaguesit përcaktohet sipas dokumenteve që e vërtetojnë këtë pronësi. Kategoritë minimale të ndërtesave, për efekt të bazës së taksueshme, jepen në aneksin 1, që i bashkëlidhet të këtij ligji. Për çdo kategori minimale të ndërtesave, këshilli bashkiak ose komunal mund të miratojë nënkategorizime të ndërtesave, që ndodhen brenda territorit që mbulon.

 

Taksës mbi ndërtesat i nënshtrohen edhe taksapaguesit, të cilët kanë, në përdorim apo në pronësi, ndërtesa Brenda territoreve të miratuara si fshatra turistike. Sipërfaqja e ndërtesës, në përdorim apo pronësi, përcaktohet në bazë të dokumenteve, që vërtetojnë përdorimin ose pronësinë e saj.

 

 1. Niveli i taksës caktohet në lekë për metër katror. Detyrimi për taksën llogaritet si shumëzim i nivelit të taksës me bazën e taksueshme.

 

 1. Të ardhurat e realizuara nga taksa mbi ndërtesat i takojnë 100 për qind bashkisë ose komunës, ku realizohet kjo taksë.
 2. Përjashtohen nga taksa mbi ndërtesën:

a)   pronat e shtetit dhe të njësive të qeverisjes vendore, që përdoren për qëllime jofitimprurëse;

b)   ndërtesat e banimit, që shfrytëzohen nga qiramarrësi me qira të paliberalizuara;

c)   ndërtesat që përdoren nga komunitetet fetare.

 

Neni 23

Taksa mbi tokën bujqësore

 1. Baza e taksës mbi tokën bujqësore është sipërfaqja e tokës bujqësore, në hektar, në pronësi të taksapaguesit. Sipërfaqja e tokës në pronësi përcaktohet sipas dokumenteve që e vërtetojnë atë. Kategoritë minimale të tokave bujqësore jepen në aneksin 2, që i bashkëlidhet këtij ligji. Për çdo kategori minimale të tokës bujqësore, këshilli bashkiak ose komunal mund të miratojë nënkategorizime.

 

 1. Niveli i taksës caktohet në lekë për hektar. Detyrimi i taksës llogaritet si shumëzim i nivelit të taksës me bazën e tatueshme. Nivelet treguese të taksës, për çdo kategori minimale të bazës së taksës, jepen në aneksin 2 të këtij ligji.

 

 1. Përjashtohen nga taksa tokat bujqësore, që mbillen me kultura drufrutore dhe vreshtari për pesë vitet e para nga çasti i mbjelljes.

 

 1. Taksa e mbledhur në mbështetje të këtij ligji paguhet në buxhetin e bashkisë ose komunës, në territorin e së cilës ndodhet prona e taksueshme.

 

Neni 24

 

Vërtetimi i pronësisë për efekt të detyrimit për pagimin e taksave

Për efekt të detyrimit për pagimin e taksave të taksapaguesit, zyrat e taksave të bashkisë dhe të komunës njohin dokumentet e vërtetimit të pronësisë, sipas regjistrit të zyrave të regjistrimit të pasurive të paluajtshme. Për këtë, brenda 3 muajve nga hyrja në fuqi e këtij ligji, zyrat e regjistrimit të pasurive të paluajtshme u japin të dhëna, pa shpërblim, bashkive dhe komunave për pasuritë e paluajtshme të regjistruara pranë tyre. Zyrat e regjistrimit të pasurive të paluajtshme njoftojnë rregullisht, çdo 3 muaj, bashkitë dhe komunat për regjistrimet e reja të kryera dhe ndryshimet e gjendjes së pronave. Nëse prona nuk është e regjistruar në regjistrin e pasurisë së paluajtshme, për efekt të detyrimit për pagimin e taksës nga taksapaguesit, zyrat e taksave të bashkisë dhe të komunës, për vërtetim pronësie njohin vërtetimin e pronësisë, vendimet e komisionit të kthimit dhe kompensimit të pronës, vendimet e privatizimit ose dokumentet e tjera, të lëshuara nga organet përkatëse shtetërore, në përputhje me legjislacionin përkatës.

 

Në rastin e mungesës së dokumentacionit të vërtetimit të pronësisë, këshilli i bashkisë ose komunës vendos madhësinë e sipërfaqes së tatueshme, bazuar në vendimin e komisionit të verifikimit të pasurisë së paluajtshme. Organet e pushtetit vendor ngrenë komisionin e verifikimit të pasurive të paluajtshme, në rast mungese të dokumentacionit ligjor. Detyrat dhe funksionet e këtij komisioni përcaktohen me vendim të këshillit të bashkisë ose komunës.

 

Zyrat e regjistrimit të pasurisë së paluajtshme nuk bëjnë regjistrimin apo çregjistrimin e pasurisë së paluajtshme, ndërtesë apo tokë bujqësore, nëse dokumentacioni i vërtetimit të pronësisë nuk shoqërohet edhe me vërtetimin e bashkisë apo komunës, i cili konfirmon pagesën e taksave respektive që nga data e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

 

Neni 25

 

Pronat që shtrihen në territorin e më shumë se një njësie të qeverisjes vendore

Në rast se një pronë shtrihet në territorin e më shumë se një bashkie ose komune, pavarësisht nga vendbanimit i pronarit, secila njësi vendore e trajton pjesën e pronës, që ndodhet brenda territorit të vet, si pronë më vete dhe zbaton mbi të dispozitat e këtij ligji.

 

KREU V

 

TAKSA TË TJERA VENDORE

 

Neni 26

 

Taksa e fjetjes në hotel

 1. Për qëllim të këtij ligji, me “hotel” kuptohet çdo veprimtari, që jep strehim kundrejt pagesës dhe përfshin emërtimet hotel, motel, stabiliment turistik, pension, shtëpi pritjeje, turizëm familjar dhe çdo objekt tjetër që përdoret për këtë qëllim.

 

 1. Baza e taksës së fjetjes në hotel është çmimi i fjetjes, sipas rastit, për dhomë ose për person, për një natë.

 

 1. Niveli i taksës është deri në 5 për qind të çmimit të fjetjes.
 2. Këshilli bashkiak ose këshilli komunal mund të miratojë kategori dhe nënkategori për klasifikimin e hoteleve, si dhe të vendosë për nivelin përkatës të taksës, brenda kufijve të përcaktuar në pikën 3 të këtij neni.

 

 1. Detyrimi për taksën llogaritet si shumëzim i nivelit të taksës së vendosur nga bashkia ose komuna me çmimin e fjetjes dhe numrin e netëve të qëndrimit në hotel.

 

 1. Detyrimi për taksën i takon klientit që strehohet në hotel, detyrim i cili mbahet nga hoteli për llogari të bashkisë ose të komunës, në territorin e së cilës ndodhet hoteli. Në faturën e hotelit shënohet çmimi i fjetjes dhe mbi të vlera e taksës.

 

 1. Derdhja e të ardhurave për këtë taksë nga hoteli në favor të bashkisë apo komunës, në juridiksionin e së cilës ndodhet vendndodhja e tij, bëhet brenda datës 5 të muajit pasardhës.

 

Neni 27

Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja

 1. Baza e taksës është vlera në lekë e investimit të ri, që kërkohet të kryhet. Klasifikimi si investim i ri dhe vlerat përkatëse përcaktohen në përputhje me legjislacionin në fuqi për dhënien e lejes së ndërtimit.

 

 1. Niveli i taksës shprehet si përqindje e vlerës së investimit dhe është 1 deri në 3 për qind të kësaj vlere, ndërsa për Bashkinë e Tiranës është 2 deri 4 për qind e saj. "Përjashtimisht për projektet e infrastrukturës, për ndërtimin e rrugëve kombëtare, të porteve, aeroporteve, tuneleve, digave, ndërtimit të infrastrukturës në energji, përfshirë makineritë dhe pajisjet për këto projekte, taksa e ndikimit në infrastrukturë të ndërtimeve të reja është 0,1 për qind e vlerës së investimit, por jo më pak se kostoja e rehabilitimit të infrastrukturës së dëmtuar."

 

2/1. Për ndërtesat, të cilat janë në proces legalizimi, taksa e ndikimit në infrastrukturë e ndërtimeve të reja është 0,5 për qind e vlerës së investimit.

 1. Këshilli bashkiak ose këshilli komunal mund të miratojë kategori dhe nënkategori për klasifikimin e investimeve, të cilat mund të përdoren për vendosjen e nivelit të taksës.

 

 1. Detyrimi për taksën i takon investitorit. E ardhura nga taksa, për çdo rast, mblidhet nga organi që lëshon lejen e ndërtimit dhe arkëtohet, për çdo rast, për llogari të bashkisë ose të komunës, që mbulon territorin ku do të bëhet investimi.

 

5. Nëse objekti, për të cilin do të bëhet investimi, shtrihet në territorin e më shumë se një njësie vendore ose kur objekti ndikon në infrastrukturën e një njësie tjetër vendore, të ardhurat nga taksa ndahen proporcionalisht ndërmjet tyre, në përputhje me raportet përkatëse të shtrirjes së objektit dhe të ndikimit të investimit në infrastrukturën e secilës njësi.

 

Neni 28

 

Taksa mbi kalimin e së drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme

 1. Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme vendoset për ndërtesat dhe të gjitha pasuritë e paluajtshme në çastin e kalimit të së drejtës së pronësisë mbi to.

 

Taksa paguhet nga personi, që kalon të drejtën e pronësisë mbi pasurinë e paluajtshme, para kryerjes së regjistrimit, në përputhje me aktet ligjore në fuqi.

 

 1. Baza e taksës mbi kalimin e të drejtës së pronësisë për ndërtesat është sipërfaqja e ndërtimit, pronësia e së cilës transferohet. Kategoritë e ndërtesave, për efekt të bazës së taksueshme, jepen në aneksin nr.3 që i bashkëlidhet këtij ligji. Niveli i taksës caktohet në lekë për metër katror të bazës së taksës. Detyrimi tatimor llogaritet si shumëzim i nivelit të taksës me bazën e tij.

 

 1. Baza e taksës për kalimin e të drejtës së pronësisë për pasuritë e tjera të paluajtshme është vlera e shitjes së tyre. Niveli i taksës caktohet në përqindje dhe niveli tregues i taksës është 2 për qind. Detyrimi tatimor llogaritet si shumëzim i nivelit të taksës me bazën e tij.

 

 1. Vjelja e kësaj takse bëhet nga zyrat e regjistrimit të pasurive të paluajtshme, të cilat, në rolin e agjentit të taksave, përfitojnë 3 për qind të shumës së arkëtuar dhe diferencën e derdhin për llogari të buxhetit përkatës të bashkisë ose të komunës, në territorin e së cilës ndodhet pasuria, jo më vonë se data 30 e muajit pasardhës.

 

Neni 29

Përjashtime nga pagimi i taksës mbi kalimin e së drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme

1. Përjashtohen nga pagimi i taksës mbi kalimin e së drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme:

 

a)   Enti Kombëtar i Banesave, Ministria e Financave dhe organet e qeverisjes qendrore e vendore;

b)   personat, të cilët janë subjekt i tatimit mbi të ardhurat vetjake, në mbështetje të ligjit nr.8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”;

c)   subjektet që dhurojnë pasuri të paluajtshme kur përfitues të drejtpërdrejtë janë:

 

i. institucionet dhe entet shtetërore e publike, qendrore e vendore;

ii)  bashkësitë fetare ose organizatat jofitimprurëse, kur dhurimi lidhet me atë pjesë të veprimtarisë së tyre pa qëllim fitimi. Në këto raste dhuruesi, pasi ka marrë vërtetimin nga këshilli bashkiak ose komunal për përjashtimin nga taksa, bën regjistrimin e pasurisë së paluajtshme të dhuruar. Në çastin e regjistrimit, dhuruesi paguan pjesën që i takon agjentit të taksave.

 

 

2. Në rastet kur pranohet nga vetë palët ose kur vërtetohet ligjërisht simulim i dhurimit për llogari të një shitjeje, për shmangie nga taksa, zbatohen taksa sa dyfishi i vlerës, pavarësisht nga përgjegjësitë e tjera sipas ligjeve në fuqi.

 

Neni 30

 

Taksa e regjistrimit të përvitshëm të mjeteve të transportit rrugor

 1. Baza e taksës është lloji i mjetit të transportit rrugor.

 

 1. Niveli i taksës shprehet në një kuotë të caktuar, sipas llojit të mjetit. Kategoritë dhe nivelet, sipas mjeteve, përcaktohen në aneksin 4, që i bashkëlidhet këtij ligji dhe është pjesë përbërëse e tij.

 

 1. Detyrimi për taksën i takon pronarit të mjetit.
 2. E ardhura nga taksa, për çdo rast, mblidhet nga strukturat e Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor, drejtoritë rajonale, para kryerjes së kontrollit teknik vjetor të mjetit. Taksa derdhet për llogari të bashkisë ose komunës, ku pronari i mjetit ka vendbanim ose selinë, brenda datës 10 të muajit pasardhës.

 

 1. Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor dhe Drejtoria e Qarkullimit Rrugor, në rolin e agjentit të taksave, përfitojnë përkatësisht 5 për qind dhe 1 për qind të shumës së arkëtuar.

 

 1. Policia e Qarkullimit Rrugor kontrollon pagimin e kësaj takse nga zotëruesit e mjeteve dhe kur vëren se nuk është paguar, zbaton gjobë të barabartë me masën e taksës. Nëse taksa apo gjoba nuk paguhen brenda 10 ditëve, ajo bllokon mjetin deri në pagesën e tyre.

 

 1. Për mjetet që regjistrohen për herë të parë, taksa paguhet e plotë pavarësisht nga data e regjistrimit dhe është e vlefshme për 365 ditë.

 

 

Neni 31

Përjashtimi nga pagimi i taksës së regjistrimit të përvitshëm të mjeteve të transportit rrugor

Përjashtohen nga pagimi i taksës së regjistrimit të përvitshëm mjetet në pronësi të Trupit Diplomatik dhe të organizatave ndërkombëtare të akredituara në Republikën e Shqipërisë, që gëzojnë statusin diplomatik, në bazë të parimit të reciprocitetit.

 

Neni 32 Taksa të tjera

1. Këshilli bashkiak ose këshilli komunal vendos:

 

a) nivelin e taksës për zënien e hapësirave publike për qëllime biznesi; dhe

b) SHFUQIZOHET

c)  bazën dhe nivelin për taksën e tabelës.

 

2. Në rastin e taksës për zënien e hapësirës publike për qëllime biznesi:

a) taksat llogariten si detyrim mujor i taksapaguesit;

b) baza e taksës shprehet në metër katror sipërfaqe publike të zënë;

c) niveli tregues i taksës jepet në aneksin 6 të këtij ligji;

 

ç) këshilli i bashkisë ose komunës, në kufijtë plus 10/minus 30 për qind të nivelit tregues të taksës, mund të caktojë nivele të ndryshme të taksës, sipas nivelit të zhvillimit të veprimtarisë së biznesit në zona të ndryshme të qendrës së banuar.

 

Neni 32/1

 

Taksa e tabelës

Kategoritë e bazës së taksës së tabelës dhe niveli i tyre jepen në ankesin nr.7, që i bashkëlidhet këtij ligji.

 

 

Aneksi 7. Taksa e tabelës

 

 

 

 

 

 

Kategoritë

 

Niveli i taksës

 

1) Tabelë për qëllime identifikimi:

 

120 lekë/vit

 

a) Tabelë për qëllime identifikimi, pavarësisht nga

 

 

 

sipërfaqja, të trupëzuara në sipërfaqen e ndërtesës ose

 

 

 

brenda territorit ku zhvillon aktivitet biznesi dhe që nuk

 

 

 

përdoren për të reklamuar aktivitetin e të tretëve. Në të

 

 

 

tilla tabela vendoset emri dhe/ose lloji i aktivitetit të

 

 

 

kompanisë.

 

120 lekë/vit

 

b) Tabela për qëllime identifikimi jashtë territorit ku

 

 

 

 

 

zhvillohet aktiviteti në formën e përmasat e tabelave të

 

 

 

sinjalistikës për orientim.

 

 

 

 

 

 

 

2) Tabelë për qëllime reklamimi, të thjeshta dhe

 

45 000 lekë/m2/vit deri në

 

elektronike:

 

sipërfaqen 18 m2.

 

a) Për Bashkinë e Tiranës

 

Për sipërfaqe më të mëdha

 

 

 

se 18 m2 paguhet 810

 

 

 

000 lekë/vit.

 

b) Për bashkitë qendër qarku

 

22 500 lekë/m2/vit deri në

 

 

sipërfaqen 18 m2.

 

 

 

Për sipërfaqe më të mëdha

 

 

 

se 18 m2 paguhet 405 000

 

 

 

lekë/vit.

 

c) Për bashkitë e tjera dhe komunat

 

13 500 lekë/m2/vit deri në

 

 

 

sipërfaqen 18 m2.

 

 

 

Për sipërfaqe më të mëdha

 

 

 

se 18 m2 paguhet 243 000

 

 

 

lekë/vit

 

3) Tabelë në funksion të ekspozimeve të ndryshme të

 

1000 lekë/m2/ditë

 

hapura, panaire, spektakle, stenda reklamuese,

 

 

 

banderola etj. 1000 lekë/m2/ditë.

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Neni 33

 

Taksat e përkohshme vendore

 

Këshilli bashkiak ose komunal, kur e gjykon të domosdoshme, vendos taksa me karakter të përkohshëm, në interes të përgjithshëm të komunitetit, në territorin brenda juridiksionit të tij. Masa e taksave me karakter të përkohshëm, së bashku me taksat dhe tarifat e aplikueshme, nuk duhet të kalojnë kufirin plus 10 për qind të nivelit tregues të taksës së biznesit të vogël, sipas tabelës së taksimit të subjekteve të këtij biznesi.”.

 

KREU VI

KUNDËRVAJTJET ADMINISTRATIVE DHE SANKSIONET

 

Neni 34¹

Kundërvajtjet administrative dhe sanksionet

Shkeljet e dispozitave për taksat e tjera vendore, që përbëjnë kundërvajtje administrative dhe dënimet përkatëse përcaktohen në ligjin nr.9920, datë 19.05.2008 ”Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”.

 

 

KREU VII

 

TARIFAT VENDORE DHE ADMINISTRIMI I TYRE

 

Neni 35

 

Tarifat vendore dhe administrimi i tyre

 1. Çdo pagesë tjetër në buxhetin e bashkisë, të komunës ose të qarkut klasifikohet si tarifë kur:

 

a) përkon me përcaktimet e pikës 3 të nenit 16 të ligjit nr.8652, datë 31.7.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”;

 

b) nuk është taksë bashkiake ose komunale, si dhe gjobë e lidhur me to, në përputhje me këtë ligji.

 1. Tarifat vendosen dhe administrohen në përputhje me ligjin nr.8652, datë 31.7.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”. Me përjashtim të rasteve të përcaktuara ndryshe në këtë ligj ose në ligje të tjera, që rregullojnë funksionet dhe tarifat e lidhura me to, këshilli bashkiak dhe ai komunal vendosin për llojet e tarifave, nivelin, rregullat bazë për administrimin dhe mbledhjen e tyre, si dhe përcaktojnë nëse tarifat do të mblidhen nga vetë strukturat bashkiake ose komunale apo nga një agjent, por në asnjë rast shuma e tarifave vendore, të aplikueshme për tatimpaguesit e biznesit të vogël, nuk duhet të kalojë 10 për qind të nivelit tregues të taksës, sipas tabelës së taksimit të subjekteve të biznesit të vogël.

 

Në rastin e agjentit, këshilli vendos rregullat bazë kufizuese në raport me agjentin, ndërsa kryetari i bashkisë ose i komunës bën përzgjedhjen e agjentit, si dhe lidh kontratë me të.”.

 

KREU VIII

 

DISPOZITAT KALIMTARE DHE TË FUNDIT

 

Neni 36

 

Fillimi i ushtrimit të kompetencave

 1. Ushtrimi i kompetencave të këtij ligji nga bashkitë, komunat dhe qarqet fillon në datën 1 janar 2007.

 

 1. Organet tatimore të pushtetit qendror, nga njëra anë dhe bashkitë e komunat, nga ana tjetër, bashkëpunojnë për administrimin e taksës vendore mbi biznesin e vogël dhe të të gjithë dokumentacionit përkatës, si dhe per mënyrën e procedimit, brenda vitit kalendarik 2006.

 

Çdo bashki e komunë kompensohet financiarisht, në përpjestim me koston e ulur të shpenzimeve administrative të administratës tatimore qendrore, për shkak të kalimit të kompetencave të administrimit në pushtetin vendor. Ky kompensim përdoret nga bashkitë e komunat për të përballuar koston administrative shtesë për administrimin e kësaj takse.

 

Neni 37

 

Nxjerrja e akteve nënligjore

Ministri i Financave nxjerr aktet e nevojshme për zbatimin e këtij ligji, në përputhje me përgjegjësitë e dhëna, sipas neneve 8 e 9 të ligjit nr.8560, datë 22.12.1999 “Për proçedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”.

 

Neni 38

 

Shfuqizime

Ligji nr.7805, datë 16.3.1994 “Për tatimin mbi pasurinë”; paragrafi i dytë i nenit 51 të ligjit nr.8405, datë 17.9.1998 “Për urbanistikën”, i ndryshuar; ligji nr. 8982, datë 12.12.2002 “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar; nenet 32/1, 32/2, 32/3, 32/4, 32/5, 35/6, 32/7 dhe 32/8 të ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 “për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar; ligji nr. 8978, datë 12.12.2002 “Për taksën vendore për biznesin e vogël”, i ndryshuar, si dhe të gjitha dispozitat e tjera nënligjore, për aq sa bien në kundërshtim me këtë ligj, shfuqizohen.

 

Neni 39

Hyrja në fuqi

Ky ligj hyn në fuqi më 1 janar 2007.

 

 

Shpallur me dekretin nr. 5118, datë 20.11.2006 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Z. Alfred Moisiu.

 

Botuar në Fletoren Zyrtare Nr. 123 datë 27 nëntor 2006.

 

Ndryshuar me ligj nr. 9745 datë 28.05.07; botuar në F.Z. nr. 73, datë 19.06.2007.

Ndryshimet e bëra në nenin 12 dhe 13 të këtij ligji hyjnë në fuqi më 01. shtator 2007.

Ndryshuar me ligj nr. 9764, datë 09.07.2007, botuar në fletoren zyrtare nr. 90 datë 21.07.2007

Ndryshuar me Ligj Nr. 9931, datë 09.06.2008, botuar në Fletoren Zyrtare Nr. 102 datë 01.07.2008

Ndryshuar me Ligj Nr. 10 073, datë 9.2.2009, botuar në Fletoren Zyrtare Nr. 20, date 04.03.2009.

Ndryshuar me ligj nr. 10117 dt. 23.4.2009, botuar ne Fletoren Zyrtare nr. 62, date 14.5.2009

Ndryshuar me ligj nr. 10146 dt.28.9.2009, botuar ne Fletoren Zyrtare Nr. 144, date 12.10.2009.

Ndryshuar me Ligjin Nr. 10354,date 18.11.2010, botuar ne Fletoren Zyrtare Nr. 166, date 15.12.2010

 

 

ANEKS 1

 

NIVELET TREGUESE TË TAKSËS MBI NDËRTESAT

 

 

Bashkitë

 

 

 

Zona 1

Zona 2

Zona 3

 

 

Vlorë

 

 

 

Fier

 

 

 

Sarandë

 

 

Kategoritë minimale të

Pogradec

 

 

ndërtesave

Korçë

 

 

Tiranë

Elbasan

Të gjitha

 

Durrës

Berat

 

 

Lushnjë

bashkitë e tjera

 

 

Gjirokastër

 

 

 

Shkodër

 

 

 

Kavajë

 

 

 

Lezhë

 

 

Lekë/m2

në vit

 

 

 

 

 

 

I. Ndërtesa banimi

 

 

 

 

 

 

-

ndërtuar para

 

15

10

5

 

 

1993-shit

 

 

 

 

 

 

 

-  ndërtuar  gjatë

dhe

30

12

6

 

 

pas 1993-shit

 

 

 

 

 

 

II. Ndërtesa të tjera

 

 

 

 

 

 

-

për

tregti

dhe

200

150

100

 

 

shërbime

 

 

 

 

 

 

 

- të tjera

 

 

50

30

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.

Ndërtesa

200

200

200

 

 

pronësi

apo

 

 

përdorim,

në  territore

 

 

 

 

 

të miratuara si fshatra

 

 

 

 

 

turistike.

 

 

 

 

 

 

 

           

 

Shënim I: Nivelet treguese të taksës, dhënë në tabelë, janë të vlefshme për ndërtesat në zonat urbane (bashkitë), si dhe për ndërtesat në të gjithë zonat (urbane dhe rurale) të seksionit III të tabelës “Ndërtesa në pronësi apo në përdorim, në territore të miratuara si fshatra turistike”.

 

Shënim II: Në zonat rurale (komunat), niveli tregues i taksës për çdo kategori minimale të ndërtesës (përjashtuar seksionin III) është sa një e dyta e nivelit tregues përkatës të kategorisë minimale të ndërtesës në bashkitë qendër rrethi, në të cilat ndodhet komuna.

 

 

ANEKS 2

 

KATEGORITË MINIMALE DHE NIVELET TREGUESE

 

TË TAKSËS MBI TOKËN BUJQËSORE

 

 

 

 

 

Klasifikimi sipas rretheve

 

 

 

 

 

1

 

2

 

 

3

 

 

3

 

 

 

Tiranë

 

Shkodër

 

Gjirokastër

Bulqizë

 

Durrës

 

Elbasan

 

Përmet

 

Has

 

Kavajë

 

Berat

 

Pogradec

 

Kukës

 

Krujë

 

Korçë

 

Librazhd

 

Tropojë

 

Lezhë

 

Delvinë

 

Dibër

 

Pukë

 

Lushnjë

 

Kurbin

 

Mat

 

Mirditë

 

Fier

 

Peqin

 

Skrapar

 

Malësi e Madhe

 

Vlorë

 

Kuçovë

 

Mallakastër

Gramsh

 

Sarandë

 

 

 

 

Devoll

 

Ersekë

 

 

 

 

 

 

Tepelenë

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlera e taksës në lekë/hektar/vit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasifikimi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sipas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kategorisë së

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tokës

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

5 600

 

4 200

 

2 800

 

1 400

 

 

II

4 900

 

3 500

 

2 100

 

1 200

 

 

III

4 200

 

2 800

 

1 400

 

1 100

 

 

IV

3 600

 

2 300

 

1 350

 

1 000

 

 

V

3 000

 

1 900

 

1 250

 

900

 

 

VI

2 400

 

1 600

 

1 200

 

800

 

 

VII-X

1 800

 

1 400

 

1 100

 

700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shënim: Klasifikimi sipas kategorive të tokës bujqësore bëhet nga strukturat e Ministrisë së Bujqësisë dhe Ushqimit.

 

ANEKS 3

 

NIVELET E TAKSËS SË KALIMIT TË PRONËSISË MBI NDËRTESAT

 

 

 

 

 

Bashkitë

 

 

 

 

 

Zona 1

Zona 2

Zona 3

 

 

 

Tiranë

Vlorë

 

 

 

 

Durrës

Fier

 

 

 

 

 

Sarandë

 

Kategoritë

e

 

Pogradec

 

ndërtesave

 

 

Korçë

 

 

 

 

 

Elbasan

 

 

 

 

 

Berat

Të gjitha bashkitë e

 

 

 

 

Lushnjë

tjera

 

 

 

 

Gjirokastër

 

 

 

 

 

Shkodër

 

 

 

 

 

Kavajë

 

 

 

 

 

Lezhë

 

 

 

 

 

 

Lekë/m2

 

 

 

 

I. Ndërtesa banimi

 

1 000

300

100

 

 

 

 

 

II.

Ndërtesat  e  tjera

2 000

700

300

për

tregti

dhe

 

 

 

shërbime

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Ndërtesa të tjera

 

1 500

500

200

 

 

 

 

 

 

 

Shënim I : Nivelet treguese të taksës, dhënë në tabelë, janë të vlefshme për bashkitë.

Shënim II: Të gjitha komunat zbatojnë nivelin e taksës për zonën 3 të bashkive.

 

ANEKS 4

 

TAKSAT VJETORE PËR RREGJISTRIMIN E PËRVITSHËM TË MJETEVE

 

 

Tipi i mjetit

Taksë regjistrimi

 

Nr.

 

(në lekë)

 

 

 

 

 

1.

Çiklomotorë

0

 

2.

Motomjete

600

 

 

Automjete:

2 400

 

 

Autoveturë <=4+1 vende, benzinë

 

3.

Autoveturë <=4+1 vende, naftë

2 400

 

 

Autoveturë >4+1 deri <= 8+1 vende, benzinë

4 800

 

 

Autoveturë>4+1 deri <= 8+1 vende, naftë

4 800

 

4.

Automjet transporti i përzier deri 3t

3 600

 

 

Automjet transport i përzier 3t deri <=3,5t

3 600

 

 

Kaminon:

4 800

 

5.

Nga 3,5t – 7,5t

 

 

Nga 7,5t – 18t

6 000

 

 

Më i madh se 18t

8 000

 

 

Autobuzë:

6 000

 

6.

Nga 8+1 deri <=32+1 vende

 

 

>32+1 deri <=42+1 vende

7 200

 

 

Mbi 42+1 vende, artikularë

8 400

 

 

Automjet për përdorim të veçantë:

 

 

 

<= me 3,5t

3 600

 

7.

Nga 3,5t deri <=7,5t

4 800

 

 

Nga >7,5t deri <= 18t

6 000

 

 

Më i madh se 18t

8 000

 

 

Automjet transport të veçantë:

 

 

 

<= me 3,5t

3 600

 

8.

Nga 3,5t deri <= 7,5t

4 800

 

 

Nga>7,5t deri <=18t

6 000

 

 

Më i madh se 18t

8 000

 

9.

Tërheqës rrugor

6 000

 

10.

Autokamp

4 800

 

 

Rimorkio:

3 000

 

 

<= 750 kg (karrel) shtojcë

 

11.

nga > 750kg deri në <= 1500 kg

3 000

 

 

Nga > 1500 kg deri në <= 7000 kg

3 000

 

 

Më i madh se 7000 kg

4 000

 

12

Gjysmë rimorkio: <=7000 kg dhe > 7000 kg

4 000

 

13

Makina bujqësore:

 

 

 

<= 3,5t

3 000

 

 

Nga 3,5t deri <=7,5t

3 000

 

 

Nga >7,5t deri <= 18t

3 600

 

 

Më i madh se 18t

3 600

 

 

Makina teknollogjike:

3 600

 

14

<= me 3,5t

 

 

Nga 3,5t deri <= 7,5t

4 800

 

 

Nga > 7,5t deri <=18t

6 000

 

 

Më i madh se 18t

8 000

 

 

Mjete rrugore të veçanta:

3 600

 

 

<= me 3,5t

 

15

Nga 3,5t deri <=7,5t

4 800

 

 

Nga > 7,5t deri <= 18t

6 000

 

 

Më i madh se 18t

8 000

 

 

ANEKS 5

 

TABELA E TAKSIMIT TË SUBJEKTEVE TË BIZNESIT TE VOGEL

 

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

 

 

 

 

 

NIVELI

TREGUES

I TAKSES

 

 

 

 

Nr.

Xhiro/Aktivitet

Deri 2000

2.000

 

+ 3.000

+ 4.000

+ 5.000

+ 6.000

+7.000

 

 

 

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

3.000

 

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

a)

Shitje me pakicë

45

 

68

 

83

 

98

 

113

128

143

b)

Shitje me shumicë

45

 

68

 

83

 

98

 

113

128

143

c)

Prodhim

33

 

55

 

70

 

85

 

100

115

130

d)

Shërbime

25

 

48

 

63

 

78

 

93

 

108

123

e)

Profesione të lira

38

 

60

 

75

 

90

 

105

120

135

f)

Ambulant

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KATEGORIA II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

 

 

 

 

 

NIVELI

TREGUES

I TAKSES

 

 

 

 

Nr.

Xhiro/Aktivitet

Deri 2000

2.000

 

+ 3.000

+ 4.000

+ 5.000

+ 6.000

+7.000

 

 

 

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

3.000

 

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

a)

Shitje me pakicë

25

 

48

 

63

 

78

 

93

 

108

123

b)

Shitje me shumicë

25

 

48

 

63

 

78

 

93

 

108

123

c)

Prodhim

23

 

45

 

60

 

75

 

90

 

105

120

d)

Shërbime

20

 

43

 

58

 

73

 

88

 

103

118

e)

Profesione të lira

30

 

53

 

68

 

83

 

98

 

11

 

128

f)

Ambulant

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KATEGORIA III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

 

 

 

 

 

NIVELI

TREGUES

I TAKSES

 

 

 

 

Nr.

Xhiro/Aktivitet

Deri 2000

2.000

 

+ 3.000

+ 4.000

+ 5.000

+ 6.000

+7.000

 

 

 

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

3.000

 

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

a)

Shitje me pakicë

23

 

45

 

60

 

75

 

90

 

105

120

b)

Shitje me shumicë

23

 

45

 

60

 

75

 

90

 

105

120

c)

Prodhim

20

 

43

 

48

 

73

 

88

 

103

118

d)

Shërbime

20

 

43

 

58

 

73

 

88

 

103

118

e)

Profesione të lira

22

 

45

 

60

 

75

 

90

 

105

120

f)

Ambulant

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KATEGORIA I, II, III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVELI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TREGUES I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAKSES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.

Xhiro/Aktivitet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g)

Transport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)

pasagjerësh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automjet deri 5 vende

17.5

-

-

-

-

-

-

 

Automjet 6 - 9 vende

35

-

-

-

-

-

-

 

Automjet 10 – 25 vende

40

-

-

-

-

-

-

 

Automjet 26 – 42 vende

45

-

-

-

-

-

-

 

Automjet mbi 42 vende

48

-

-

-

-

-

-

2)

Transport

 

 

 

 

 

 

 

 

Mallrash

 

 

 

 

 

 

 

 

Automjet deri 2

28

-

-

-

-

-

-

 

tonë

 

 

 

 

 

 

 

 

Automjet deri 2 – 5 tonë

40

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automjet deri 5 – 10 tonë

48

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automjet deri 10 – 16

50

-

-

-

-

-

-

 

tonë

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automjet mbi 16 tonë

75

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)

Transport Ujor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transport detar

55

-

-

-

-

-

-

 

brenda vendit

 

 

 

 

 

 

 

 

Transport në liqene

48

-

-

-

-

-

-

 

brenda vendit

 

 

 

 

 

 

 

 

Varka për shëtitje

15

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

Klasifikimi:

Në kategorinë I: Bashkia e Tiranës, Bashkia e Durrësit.

Në kategorinë II: Bashkitë: Shkodër, Korçë, Vlorë, Sarandë, Gjirokastër, Elbasan, Fier, Lushnje, Pogradec, Berat, Lezhë dhe Kavajë.

Në kategorinë III: Të gjitha bashkitë e tjera.

 

Në komuna niveli tregues i taksës është 50 për qind e nivelit tregues të tij për çdo kategori të rrethit në të cilin ndodhet komuna.

 

 

Shënim: Ambulantë konsiderohen vetëm bizneset pa vend fiks që kanë qarkullim jo më të madh se 2 milionë lekë në vit. Nëse vlerësohet se qarkullimi është më i madh ato klasifikohen në një nga kategoritë e tjera të biznesit dhe taksohen sipas asaj kategorie.

 

ANEKSI 6

 

NIVELI TREGUES I TAKSES SE ZENIES SE HAPESIRES PUBLIKE

 

Bashkitë

 

 

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Tiranë

Vlorë

 

Durrës

Fier

 

 

Sarandë

 

 

Pogradec

 

 

Korçë

 

 

Elbasan

 

 

Berat

Të gjitha bashkitë e tjera

 

Lushnjë

 

 

Gjirokastër

 

 

Shkodër

 

 

Kavajë

 

 

Lezhë

 

 

 

 

Lekë/m² në muaj

 

 

 

 

 

120

90

60

 

 

 

 

 

Shënim: Për komunat, niveli tregues i taksës për çdo zonë të treguar në tabelë është sa një e dyta e nivelit tregues përkatës në bashkitë qendër rrethi, në të cilat ndodhet komuna. 

Trascina file per caricare