Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Закон за възстановяване собствеността върху конфискуваните с Указ № 88 на Президиума на НС от 12.03.1953 г. (необнародван) недвижими и движими имоти, принадлежащи на Католическата черква в пределите на Народна република България


Последно изменение: Обн., ДВ, бр. 104 от 24.12.1992 г.


Чл. 1.
Възстановява се собствеността върху конфискуваните с Указ № 88 на Президиума на Народното събрание от 12 март 1953 г. недвижими и движими имоти на Католическата църква, които са собственост на държавата, общините, обществените организации или на техни фирми или на еднолични дружества по чл. 61 от Търговския закон и съществуват реално до размерите, в които са конфискувани.

  

Чл. 2. Когато не са налице условията за възстановяване правото на собственост по чл. 1 , Католическата църква се обезщетява по ред и условия, определени от Министерския съвет.

 

Чл. 3. Сключените наемни договори за недвижимите имоти по чл. 1 се обявяват за сключени без определен срок.

 

Чл. 4. (1) Католическата църква не може да иска пропуснати ползи и добиви от имотите по чл. 1 .

 

(2) Необходимите разноски за имотите, направени от наемателите - физически лица, се дължат по общия ред.

  

ПРЕХОДНА РАЗПОРЕДБА

 

§ 1. Имотите по чл. 1 , които се използват за социални и здравни нужди, запазват предназначението си за срок от една година от влизане на закона в сила.

  

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

 

§ 2. Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет.

Trascina file per caricare