Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

ОС­03 Издаване на удостоверение за наличие на реституционни претенции за недвижими имоти ­ общинска собственост

 

Заявление за издаване на справка за предявени реституционни претенции

 

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЛИЧИЕ НА РЕСТИТУЦИОННИ ПРЕТЕНЦИИ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

Правно основание

Закон за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти

Закон за възстановяване собствеността върху конфискуваните с Указ No 88 на Президиума на НС от 1953 г. (необнародван) недвижими и движими имоти, принадлежащи на католическата черква в пределите на Народна Република България

Закон за възстановяване собствеността върху някои магазини, работилници, складове и ателиета

Закон за възстановяване собствеността върху някои отчуждени имоти по Закона за териториално и селищно устройство, Закона за плановото изграждане на населените места, Закона за благоустройство на населените места, Закона за държавните имоти и Закона за собствеността (ЗВСВНОИ)

Закон за собствеността (ЗС)

Закон за наследството


Закон за общинската собственост

Наредба No 11 на общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (Наредба No 11 на общински съвет - гр. Козлодуй)

 

Характеристика

На основание чл. 3, ал. 2 от Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти се възстановява собствеността върху всички движими и недвижими имущества, отнети без законово основание или отчуждени не по установения законов ред от държавата, от общините и от народните съвети в периода от 9 септември 1944 г. до 1989 г. Съгласно ал. 1 на същия член на възстановяване на собствеността подлежат и недвижимите имоти, отчуждени по Закона за отчуждаване на едрата градска покрита недвижима собственост , които са собственост на държавата, общините, обществените организации или на техни фирми или на еднолични дружества по чл. 61 от Търговския закон и съществуват реално до размерите, в които са отчуждени. В чл. 2 на Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти подробно са посочени всички закони влезли в сила до 1989 г., за които реституцията се отнася.

 

Собствеността върху имотите се възстановява на лицата, от които те са били отнети, или на техните наследници по закон или други правоприемници. Правото на лицата да получат възстановяване на собствеността се установява с факта, че тя е била отнета от тях или от техните праводатели. Претенциите на трети лица за права върху същите имоти не са пречка за възстановяване собствеността на лицата, от които имотите са отнети. Споровете между претендентите се решават между тях по исков ред.

 

На основание чл. 7 от ЗВСВОНИ лицата, чиято собственост се възстановява по силата на този закон, могат да се снабдят с документи за собственост чрез обстоятелствена проверка, ако докажат, че до датата на отнемането на имота в полза на държавата те или техните наследодатели са имали правото на собственост. За обстоятелствената проверка не се събира държавна такса.

 

Съгласно чл. 1 от Закон за възстановяване собствеността върху някои отчуждени имоти по Закона за териториално и селищно устройство, Закона за плановото изграждане на населените места, Закона за благоустройство на населените места, Закона за държавните имоти и Закона за собствеността лицата и техните наследници, чиито застроени недвижими имоти са били отчуждени до 21 април 1990 г. могат да искат отмяна на отчуждаването, ако сградите съществуват към деня на влизане на този закон в сила и ако мероприятието, за което е отчужден имотът, фактически не е започнало. Ако сградите са съборени, същите могат да искат отмяна на отчуждаването, ако строителството фактически не е започнало и дворното място отговаря на изискванията за образуване на самостоятелен парцел при спазване на съответните правила, норми и нормативи.

 

Когато имотите са отчуждени за държавни нужди по чл. 26 от Закона за държавните имоти или по чл. 101 от Закона за собствеността, засегнатите лица или техните наследници могат да искат отмяна на отчуждаването, ако към 21 февруари 1992 г. обектът не се е използвал за нуждите, за които е бил отчужден.

 

В случай че на бившия собственик е изплатено парично обезщетение, решението за отмяна на отчуждаването влиза в сила от момента на възстановяване на полученото парично обезщетение.

 

При предявяване на реституционните претенции или възстановяване на собствеността на даден имот със заповед на кмета по реда на посочените по-горе реституционни закони за удостоверяване на тези факти е допустимо издаването на удостоверение съдържащо справка за постъпилите реституционни претенции.

 

Процедура по извършване на административната услуга

 

I. Компетентен орган

На основание чл. 4 от ЗВСВНОИ искането за отмяна на отчуждаването се прави в 6-месечен срок от влизане на ЗВСВНОИ в сила до кмета на общината, който е длъжен да се произнесе с решение в 30-дневен срок. Затова кметът е компетентен да издава и удостоверения за предявените към даден имот реституционни претенции.

 

II. Заявител

Собствеността върху имотите се възстановява на лицата, от които те са били отнети, или на техните наследници по закон или други правоприемници. Правото на лицата да получат възстановяване на собствеността се установява с факта, че тя е била отнета от тях или от техните праводатели и чрез доказване на собственост към момента на отчуждаването. Претенциите на трети лица за права върху същите имоти не са пречка за възстановяване собствеността на лицата, от които имотите са отнети. Споровете между претендентите се решават между тях по исков ред.

 

Следователно заявител по разглежданата услуга следва да бъде лице или наследник на лице чиято собсвеност е отнета по реда на някой от визираните нормативни актове в Закон за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти, ЗВСВОНИ и Закона за възстановяване собствеността върху конфискуваните с Указ No 88 на Президиума на НС от 1953 г. (необнародван) недвижими и движими имоти, принадлежащи на католическата черква в пределите на Народна Република България и др.

 

III. Нормативно установени изисквания

За упражняване на правото на възстановяване следва да е съществувало право на собственост или на строеж на лицето върху съответния недвижим имот и то да е прекратено с акта на отнемане на имуществото. Необходимо е също, при смърт на лицето от което е конфискуван имота, преди възстановяване на собствеността му, да са налице и негови наследници съгласно Закона за наследството.

 

IV. Необходими документи

- заявление по образец, в което се попълват лични данни на заявителя и местонахождението на имота – квартал, парцел, пл. номер;

- копие от документа за възстановена собственост върху имота - заповед, решение или друг;

- скица на имота;


- удостоверение за наследници (при наследствен имот);


- пълномощно (в случаите на упълномощаване);

- документ за платена такса.


 

V. Вътрешен ход на административната услуга

Заявителят подава заявлението с приложените документи лично или чрез упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице в Центъра за информация и обслужване на гражданите (ЦИОГ) в община Козлодуй. Заявлението с приложените документи се приема от главен специалист "Деловодител и завеждащ общински архив", който образува преписка. Заявителят следва да заплати и дължимата такса за извършване на услугата, при което касиера издава квитанция за платената сума. Получената квитанция също се прилага към образуваната административна преписка.

 

След получаването на изискуемите документи главният специалист насочва преписката към главния експерт "Разпореждане и управление на общинската собственост" от дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността". Последният извършва проверка на основанията на искането на заявителя и на наличните данни за имота в общинските регистри – разположение, функция, вид на собственост, собственик, основание за придобиване и т.н. Ако е издаден акт за общинска собственост относно имота, главния експерт съставя доклад до кмета на общината в който изразява становище за издаване на заповед за възстановяване на собствеността или за постановяване на отказ по искането. Изготвеното становище и доклада по преписката се поднасят за съгласуване с директора на дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността" и за запознаване на кмета.

 

При негово положително становище преписката се връща на главения експерт в отдел "Бюджет, финанси и общинска собственост", който изготвя заповедта за възстановяване на собствеността върху имота и тя се насочва към кмета на общината за подпис. След това имотът се отписва от регистрите за общинска собственост, като подробно се описват основанията за това. Подписаната заповед се връчва на заявителя в ЦИОГ и след това цялата преписка се насочва към главния специалист "Деловодител и завеждащ общински архив", който я архивира.

 

Когато се констатира, че собственик на имота е министерство, ведомство или друго държавно учреждение и организация, държавна и общинска фирма, смесена фирма с държавно или общинско участие (най-малко 51 на сто) или друго държавно юридическо лице, главния специалист от отдел "Бюджет, финанси и общинска собственост" изпраща уведомление до собственика и той е длъжен в двумесечен срок след уведомяването да предаде имота на общината за връщане на правоимащите. След предаването им собствеността върху тях се възстановява със заповед на кмета и по общия ред.

 

След сезиране на кмета на общината с искането за реституиране на общински имот или при издаване на заповедта за отказ или възстановяване на собствеността върху него правоимащите лица могат да поискат да им бъде издадено удостоверение относно предявените реституционни претенции спрямо имота. Удостоверението се издава от главен експерт "Разпореждане и управление на общинската собственост" от отдел "Бюджет, финанси и общинска собственост" и се подписва от кмета на общината. Изготвеното удостоверение се връчва на заявителя в ЦИОГ.

 

Съобразно текста на част IV, т. 2 от приложение No 1 към Наредба No 11 на общински съвет - гр. Козлодуй услугата следва да бъде извършена в 30-дневен срок.

 

V. Такси

За извършване на разглежданата услуга следва да се заплати такса от 7 лева

 

 

Trascina file per caricare