Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

ЗАКОН за народната просвета

 

Обн. - ДВ, бр. 86 от 18.10.1991 г.; изм., бр. 90 от 24.10.1996 г.; изм. и доп., бр. 36 от 31.03.1998 г.; доп., бр. 124 от 27.10.1998 г.; изм., бр. 153 от 23.12.1998 г.; в сила от 01.01.1999 г.; изм., бр. 67 от 27.07.1999 г.; в сила от 27.07.1999 г.; изм., бр. 68 от 30.07.1999 г.; изм. и доп., бр. 90 от 24.09.2002 г.; в сила от 24.09.2002 г.; изм., бр. 95 от 08.10.2002 г.; в сила от 08.10.2002 г.; изм., бр. 29 от 31.03.2003 г.; в сила от 31.03.2003 г.; изм., бр. 71 от 12.08.2003 г.; доп., бр. 86 от 30.09.2003 г.; в сила от 01.01.2004 г.; доп., бр. 114 от 30.12.2003 г.; изм. и доп., бр. 40 от 14.05.2004 г.; изм., бр. 28 от 01.04.2005 г.; в сила от 01.04.2005 г.; изм., бр. 94 от 25.11.2005 г.; в сила от 25.11.2005 г.; изм., бр. 103 от 23.12.2005 г.; изм., бр. 105 от 29.12.2005 г.; в сила от 01.01.2006 г.; изм. и доп., бр. 41 от 19.05.2006 г.; изм. и доп., бр. 105 от 22.12.2006 г.; изм. и доп.,бр. 50 от 30.05.2008 г.; изм. и доп., бр. 35 от 12.05.2009 г., в сила от 12.05.2009 г.; изм., бр. 36 от 15.05.2009 г., в сила от учебната 2009-2010 г.; изм., бр. 74 от 15.09.2009 г., в сила от 15.09.2009 г.; изм. и доп., бр. 50 от 02.07.2010 г.; изм. и доп., бр. 78 от 05.10.2010 г., в сила от 05.10.2010 г.; доп., бр. 9 от 28.01.2011 г.; изм., бр. 23 от 22.03.2011 г., в сила от 22.03.2011 г.; изм. и доп., бр. 99 от 16.12.2011 г., в сила от 01.01.2012 г.

 

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този закон урежда устройството, функциите и управлението на системата на народната просвета.

 

Чл. 2. Системата на народната просвета включва детски градини, училища и обслужващи звена.

 

Чл. 3. Системата на народната просвета осигурява образование според държавни образователни изисквания.

 

Чл. 4. (1) Гражданите имат право на образование. Те могат да повишават непрекъснато своето образование и квалификация.

(2) Не се допускат ограничения или привилегии, основани на раса, народност, пол, етнически и социален произход, вероизповедание и обществено положение.

 

Чл. 4а. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2006 г.) (1) Правото на образование се осъществява при спазване на принципите за прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на системата на народната просвета.

(2) Условията и редът за завършване на определен клас, етап или степен на образование и за преминаване в следващ клас, етап или степен на образование се определят най-късно до началото на съответната учебна година.

 

Чл. 5. Образованието е светско.

 

Чл. 6. Образованието в държавните и общинските училища е безплатно.

 

Чл. 7. (1) Училищното обучение до 16-годишна възраст е задължително.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г.) Училищното обучение започва на 7 години, навършени в годината на постъпване в първи клас. В първи клас могат да постъпят и деца, навършили 6 години, ако физическото и умственото им развитие, по преценка на родителите или настойниците им, позволяват това.

 

Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г.) В детските градини, училищата и обслужващите звена официалният език е българският. Училищното обучение осигурява условия за усвояването на книжовния български език.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г.) Учениците, за които българският език не е майчин, освен задължителното изучаване на български език имат право да изучават своя майчин език в общинските училища при защита и контрол от страна на държавата.

 

Чл. 9. (1) Всеки гражданин осъществява правото си на образование в избрано от него училище и вид обучение съобразно личните си предпочитания и възможности.

(2) Правото по ал. 1 за малолетните се ползва от родителите или настойниците им.

 

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г.; доп., бр. 50 от 2010 г., в сила от учебната 2011 - 2012 г.) (1) Детските градини и училищата са държавни, общински и частни. Обслужващите звена са държавни и общински.

(2)               Държавни са детските градини, училищата и обслужващите звена, които са с национално значение и се финансират от държавния бюджет чрез Министерството на образованието, младежта и науката или чрез други министерства и ведомства. Предоставените им за ползване имоти са публична държавна собственост.

(3)               (Нова - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г.) Държавни са и детските градини към Министерството на отбраната, предназначени за обучение, възпитание и отглеждане на деца на военнослужещи и цивилни служители на Министерството на отбраната и финансирани от бюджета на министерството. Предоставените им за ползване имоти са публична държавна собственост.

(4)               (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г.) Общински са детските градини, училищата и обслужващите звена, които се финансират от общинските бюджети. Предоставените им за ползване имоти са публична общинска собственост.

(5)              (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г.) Държавните и общинските детски градини, училища и обслужващи звена са юридически лица.

(6)               (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г.) Държавните детски градини, държавните и общинските училища и обслужващи звена се откриват, преобразуват и закриват със заповед на министъра на образованието, младежта и науката. Общинските училища и обслужващи звена се откриват, преобразуват и закриват със заповед на министъра на образованието, младежта и науката по предложение на общинския съвет.

(7)               (Нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от учебната 2011 - 2012 г.) Държавните спортни училища се откриват, преобразуват и закриват със заповед на министъра на образованието, младежта и науката след съгласуване с министъра на физическото възпитание и спорта. Общинските спортни училища се откриват, преобразуват и закриват със заповед на министъра на образованието, младежта и науката по предложение на общинския съвет и след съгласуване с министъра на физическото възпитание и спорта.

(8)              (Предишна ал. 6, доп. - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г.; предишна ал. 7, бр. 50 от 2010 г., в сила от учебната 2011 - 2012 г.) Общинските детски градини се откриват, преобразуват и закриват със заповед на кмета на общината след решение на общинския съвет. Държавните детски градини по ал. 3 се откриват, преобразуват и закриват със заповед на министъра на отбраната, съгласувано с министъра на образованието, младежта и науката.

(9)              (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г.; предишна ал. 8, бр. 50 от 2010 г., в сила от учебната 2011 - 2012 г.) Държавните и общинските детски градини, училища и обслужващи звена придобиват качество на юридически лица или прекратяват дейността си от деня на обнародването на заповедта в "Държавен вестник", освен ако в нея е посочено друго.

 

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г.) (1) Частни са детските градини и училищата, които се откриват или преобразуват по искане на български физически или юридически лица и не са на бюджетна издръжка.

(2)               Лицата по ал. 1 представят в Министерството на образованието, младежта и науката определените с правилника за прилагането на закона документи.

(3)              Частните детски градини и училища се откриват или преобразуват със заповед на министъра на образованието, младежта и науката и придобиват качество на юридически лица от деня на обнародването на заповедта в "Държавен вестник".

(4)               (Доп. - ДВ, бр. 124 от 1998 г.) Частните детски градини и училища ползват частни имоти или предоставени им имоти, които са частна държавна или частна общинска собственост, или имоти, предоставени по реда на чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост, съответно по реда на Закона за общинската собственост.

(5)                 Предоставените по реда на ал. 4 имоти могат да се ползват само за осъществяване предмета на дейност на детската градина или училището и не могат да се пренаемат от трети лица или да се ползват за други цели.

 

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г.) (1) Български детски градини и училища с чуждестранно участие се откриват или преобразуват по искане на регистрирани в Република България сдружения между български и чуждестранни физически и/или юридически лица с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на образованието, младежта и науката.

(2)                Чуждестранни детски градини и училища се откриват или преобразуват по искане на чуждестранни юридически лица в съответствие с международни спогодби и по реда на ал. 1.

(3)              Лицата по ал. 1 и 2 представят в Министерството на образованието, младежта

и  науката определените с правилника за прилагане на закона документи.

(4)                 Детските градини и училищата по ал. 1 и 2 придобиват качество на юридически лица от деня на обнародването на решението на Министерския съвет в "Държавен вестник".

(5)               (Доп. - ДВ, бр. 124 от 1998 г.) Детските градини и училищата по ал. 1 и 2 ползват частни имоти или предоставени им имоти, които са частна държавна или частна общинска собственост, или имоти, предоставени по реда на чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост, съответно по реда на Закона за общинската собственост.

(6)                 Предоставените по реда на ал. 5 имоти могат да се ползват само за осъществяване предмета на дейност на детската градина или училището и не могат да се пренаемат от трети лица или да се ползват за други цели.

 

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г.) (1) Детските градини и училищата по чл. 11

и  12 се закриват:

 1. 1.               когато се установи, че не се спазват изискванията, предвидени в закона и в правилника за прилагането му;
 2. при смърт на физическото лице, получило разрешение за откриване на детската градина или училището, или когато лицето е осъдено на лишаване от свобода с влязла сила присъда за умишлено престъпление;
 3. 3.               при прекратяване дейността на юридическото лице, получило разрешение за откриване на детската градина или училището.

 

(2) В случаите на ал. 1, т. 2 и 3 детската градина или училището не се закриват, ако в едномесечен срок от настъпването на посочените обстоятелства трети лица представят в Министерството на образованието, младежта и науката определените с правилника за прилагането на закона документи за продължаване на дейността им.

(3) Детските градини и училищата по ал. 1 могат да се закриват и по искане на лицата, които ги представляват.

(4) Учениците от закритите по ал. 1 и 3 училища могат да продължат обучението си в училища при условия и по ред, определени с наредба на министъра на образованието, младежта и науката.

(5) Актовете за закриване се издават по реда на ал. 1, 2, 3 и 4 от органа, дал разрешение за откриване на детската градина или училището, и се обнародват в "Държавен вестник".

 

Чл. 14. Училището и детската градина създават условия за нормалното физическо

и  психическо развитие на децата и учениците.

 

Глава втора

 

ДЪРЖАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

 

Чл. 15. (Ал. 1, отм., предишен текст на ал. 2 - ДВ, бр. 36 от 1998 г.) Държавните образователни изисквания определят равнищата на необходимата общообразователна

и  професионална подготовка и създават условия за:

 1. 1.              (изм. - ДВ, бр. 90 от 2002 г.) изграждане на свободна, морална и инициативна личност, която като български гражданин уважава законите, правата на другите, техния език, религия и култура;
 2. 2.               задоволяване на индивидуалните интереси и потребности и придобиване на широка обща култура;
 3. 3.               усвояване на основни научни понятия и принципи за интегриране на минал опит с нови знания от различни области на науката и практиката;
 4. 4.                избор на варианти за подготовка и професионална квалификация според възможностите на учениците и избраното от тях училище;
 5. 5.                развитие на материалната, културната и екологичната среда на детските градини, училищата и обслужващите звена.

 

Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г.) Държавните образователни изисквания се отнасят за:

 1. 1.              предучилищното възпитание и подготовка;
 2. 2.              степента на образование, общообразователния минимум и учебния план;
 3. 3.              учебното съдържание;
 4. 4.              усвояването на книжовния български език;
 5. 5.              системата за оценяване;
 6. 6.              професионалното образование и обучение;
 7. 7.              придобиването на квалификация по професии;
 8. 8.               (изм. - ДВ, бр. 90 от 2002 г.) обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания;
 9. 9.              учебниците и учебните помагала;
 10. 10.              документите за системата на народната просвета;
 11. 11.              извънкласната и извънучилищната дейност;
 12. 12.              учителската правоспособност и квалификация;
 13. 13.              материално-техническата база;
 14. 14.              здравното обслужване;
 15. 15.              безопасните условия на възпитание, обучение и труд;
 16. 16.              научното, информационното и библиотечното обслужване;
 17. 17.               едногодишната издръжка на деца и ученици в държавните и общинските детски градини, училища и обслужващи звена;
 18. 18.              нормирането и заплащането на труда в системата на народната просвета;
 19. 19.                (нова - ДВ, бр. 90 от 2002 г.) инспектиране на системата на народната просвета.

 

Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г.) Държавните образователни изисквания по чл. 16 се приемат, както следва:

 1. 1.              по т. 2 и 6 - със закон;
 2. 2.               (изм. - ДВ, бр. 90 от 2002 г.) по т. 9, 12, 13, 14, 15, 17 и 18 - с наредби на Министерския съвет;
 3. 3.              по т. 7, 8 и 10 - с наредби на министъра на образованието, младежта и науката, съгласувано със съответните министерства и ведомства;
 4. 4.               (изм. - ДВ, бр. 90 от 2002 г.) по т. 1, 3, 4, 5, 11, 16 и 19 - с наредби на министъра на образованието, младежта и науката.

 

Глава трета ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г.) Детските градини са за деца от 3-годишна възраст до постъпването им в първи клас.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 90 от 2002 г., в сила от 2003/2004 учебна година.).

 

Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г.; доп., бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г.; доп., бр. 78 от 2010 г., в сила от учебната 2010 - 2011 г.; изм., бр. 23 от 2011 г., в сила от 22.03.2011 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г.) Издръжката на децата в държавните и общинските детски градини се поема съответно от държавния или общинския бюджет.

(2)               (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г.; доп., бр. 78 от 2010 г., в сила от учебната 2010 - 2011 г.) Родителите или настойниците заплащат такси в размери, определени от общинския съвет, в съответствие със Закона за местните данъци и такси.

(3)               (Доп. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от учебната 2010 - 2011 г.) Освен таксата по ал. 2 родителите или настойниците заплащат и за дейности извън държавните образователни изисквания.

(4)               (Нова - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г.; отм., бр. 23 от 2011 г., в сила от 22.03.2011 г.).

 

Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2002 г., в сила от 2003/2004 учебна година; доп., бр. 86 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.; изм. изцяло, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) (1) Предучилищната подготовка на децата две години преди постъпването им в първи клас е задължителна, но не по-рано от годината, в която детето навършва 5-годишна възраст.

(2)                  Предучилищната подготовка на децата по ал. 1 се осъществява в подготвителни групи в детските градини или подготвителни групи в училищата, като родителите и настойниците не заплащат такса за обучението.

(3)               Предучилищната подготовка на децата по ал. 1 се осъществява при спазване на следните изисквания:

1. осигурена среда, съобразена с възрастовите особености на децата, която създава гаранции за опазване на физическото и психическото им здраве и благополучие;

2. осигуреност с учители и помощник-възпитатели, отговарящи на изискванията за заемане на длъжността, определени в този закон и подзаконовите актове по прилагането му;

3. целодневна или полудневна организация на предучилищната подготовка, която включва и условия за отдих на децата;

 1. 4.                осигурено столово хранене, организирано в съответствие с изискванията, определени в наредби на министъра на здравеопазването - при целодневна организация на предучилищната подготовка;
 2. 5.              осигурен безплатен транспорт, в случаите по чл. 26, ал. 3.

(4)                Предучилищната подготовка по ал. 1 се извършва при условия и по ред, определени в този закон, правилника за прилагането му и в държавното образователно изискване по чл. 16, т. 1.

(5)               За деца, които не владеят добре български език, освен подготовката по ал. 1 се осигурява и обучение по български език по специализирана методика за усвояване на български език.

 

Чл. 20а. (Нов - ДВ, бр. 90 от 2002 г., в сила от 2003/2004 учебна година; доп., бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г.; изм., бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.)

(1)   (Доп. - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г.) Постъпването на децата в детските градини става по желание и по избор на родителите или на настойниците с изключение на случаите по чл. 10, ал. 3 и чл. 20, ал. 1.

(2)               (Изм. изцяло - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) В случаите по чл. 20, ал. 1 родителите или настойниците могат да избират дали предучилищната подготовка да се извършва в подготвителна група в детска градина или в училище.

(3) (Нова - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г.) В държавните детски градини към Министерството на отбраната постъпват с предимство деца на военнослужещи и цивилни служители на Министерството на отбраната.

 

Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2002 г.) (1) Децата със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания постъпват в детските градини по чл. 18.

(2)               Задължение на детските градини по ал. 1 е да приемат деца със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания.

(3)                 За деца със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания могат да се създават и специални детски градини и обслужващи звена.

(4)                  Децата със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания постъпват в детските градини и обслужващи звена по ал. 3, когато всички други възможности за възпитание в държавни и общински детски градини и обслужващи звена са изчерпани и при писмено изразено желание на родителите или настойниците.

 

Глава четвърта УЧИЛИЩА

 

Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г.) (1) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2002 г.) Училищното образование осигурява обучението и възпитанието на учениците в съответствие с обществените потребности и индивидуалните им способности и очаквания за успешна реализация в гражданското общество.

(2)               (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 90 от 2002 г.) Училищното образование според степента е основно и средно, а според съдържанието на подготовката е общо и професионално.

(3)                (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 90 от 2002 г.) Общото образование осигурява усвояването на общообразователния минимум и, при възможност, профилирана подготовка съгласно държавните образователни изисквания.

(4)                (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 90 от 2002 г.) Професионалното образование осигурява усвояването на общообразователния минимум и придобиване на квалификация по професия съгласно държавните образователни изисквания.

(5)              (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 90 от 2002 г.) Професионалното обучение осигурява придобиване на квалификация по професия съгласно държавните образователни изисквания.

 

Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г.) (1) Основното образование се осъществява на два етапа: начален - от I до IV клас включително, и прогимназиален - от V до VIII клас включително.

(2)                   Завършилите началния етап на основното образование получават удостоверение за завършен IV клас.

(3)               Придобиването на основно образование се удостоверява със свидетелство за завършено основно образование, което е окончателно.

(4)               Свидетелство за основно образование се получава след завършен VIII клас и дава право за продължаване на образованието или за професионално обучение.

 

Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г., изм., бр. 40 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 50 от 2008 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г.) Средно образование се придобива след успешно завършен ХII клас и успешно положени държавни зрелостни изпити по учебни предмети или цикъл от учебни предмети, изучавани в гимназиалния етап, и се удостоверява с диплома за завършено средно образование, в която се вписва и общият успех. Дипломата е окончателна и дава право за продължаване на образованието или за професионално обучение.

(2) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) Държавните зрелостни изпити измерват постигнатите резултати, включващи знания, умения, отношения или компетентности, от обучението по съответния учебен предмет или цикъл от учебни предмети в задължителната подготовка в гимназиалния етап независимо от продължителността на етапа и от предвидените учебни часове за съответния учебен предмет или цикъл от учебни предмети.

(3)               (Доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г.; предишна ал.2 - бр. 50 от 2008 г.) Държавните зрелостни изпити по ал. 1 са два, като единият от тях е по български език и литература, а вторият се определя по избор на ученика от учебните предмети "чужд език", "математика", "физика и астрономия", "биология и здравно образование", "химия и опазване на околната среда", "история и цивилизация" и "география и икономика" и предметният цикъл "философия", изучавани в часовете за задължителната общообразователна подготовка.

(4)              (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2006 г.; изм., бр. 105 от 2006 г.; предишна ал.3 - изм., бр. 50 от 2008 г.) По свое желание ученикът може да положи и държавни зрелостни изпити по избрани от него учебни предмети или цикъл от учебни предмети по ал. 3.

(5)              (Нова - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) В дипломата за средно образование на учениците, обучаващи се при условията на международен договор, предвиждащ при завършване на средно образование полагане на изпит по официалния или един от официалните езици на държавата-страна по договора, в графата за втори задължителен държавен зрелостен изпит по тяхно желание се вписва оценката от изпита по език, положен при условията и по реда, предвидени в международния договор. Разпоредбата се прилага, в случай че езикът на държавата-страна по договора, е сред чуждите езици, по които съгласно българското законодателство може да бъде положен държавен зрелостен изпит по учебния предмет "чужд език". Разпоредбата не се прилага за изпити, които не се оценяват по начин, който позволява резултатът да бъде приравнен на действащата в системата на народната просвета в Република България система за оценяване.

(6)               (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г.; предишна ал.4 - изм., бр. 50 от 2008 г.) В дипломата за средно образование на учениците, които се обучават за придобиване на професионално образование, в графата за положени държавни зрелостни изпити по ал. 4 по тяхно желание се вписва средноаритметичната оценка от оценките от държавните изпити за придобиване на професионална квалификация.

(7)               (предишна ал.4, изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г.; предишна ал.5 - изм., бр. 50 от 2008 г.) Държавните зрелостни изпити по ал. 3 се провеждат по учебно-изпитни програми, разработени върху учебно съдържание, изучавано в задължителната подготовка, съгласно чл. 15, ал. 2 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план.

(8)              (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2006 г.; предишна ал.5, изм., бр. 105 от 2006 г.; предишна ал.6 - изм., бр. 50 от 2008 г) Държавните зрелостни изпити по ал. 4 се провеждат по учебно-изпитни програми, разработени върху учебно съдържание за задължителната общообразователна подготовка.

(9)               (предишна ал.6, изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г.; предишна ал.7 - изм., бр. 50 от 2008 г.) Учебно-изпитните програми по ал. 7 и 8 се приемат с наредба на министъра на образованието, младежта и науката.

(10)                (Нова - ДВ, бр. 41 от 2006 г.; предишна ал.7, изм., бр. 105 от 2006 г.; предишна ал.8 - бр. 50 от 2008 г.) За провеждането на държавните зрелостни изпити министърът на образованието, младежта и науката утвърждава със заповед примерни изпитни материали, които се публикуват на официалната страница на Министерството на образованието, младежта и науката в Интернет.

(11)               (Нова - ДВ, бр. 41 от 2006 г.; предишна ал.8, изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г.; предишна ал.9 - бр. 50 от 2008 г.) Държавните зрелостни изпити по всеки учебен предмет се оценяват от национална комисия, която включва учители и преподаватели от висшите училища.

(12)               (Предишна ал. 7, доп. - ДВ, бр. 41 от 2006 г.; предишна ал.9, изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г.; предишна ал.10 - изм., бр. 50 от 2008 г.) Държавните зрелостни изпити се полагат при спазване на действащите юридически актове, уреждащи държавните зрелостни изпити, към момента на явяването без ограничения за възраст и брой изпитни сесии. Оценките от държавните зрелостни изпити се формират с точност до 0,01.

(13)              (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 41 от 2006 г.; предишна ал.10, изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г.; предишна ал.11 - бр. 50 от 2008 г.) Условията и редът за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити се определят с наредба на министъра на образованието, младежта и науката.

(14)              (Предишна ал. 9 - ДВ, бр. 41 от 2006 г.; предишна ал.11, изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г.; предишна ал.12 - доп., бр. 50 от 2008 г.) Ученик, завършил успешно ХII клас, който не се е явил или не е положил успешно държавните зрелостни изпити по ал.3, по свое желае получава удостоверението по чл. 7, ал. 5 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план.

(15)               (Предишна ал. 10 - ДВ, бр. 41 от 2006 г.; предишна ал.12, изм., бр. 105 от 2006 г.; предишна ал.13 - бр. 50 от 2008 г.) В училищата не може повторно да се придобива образование от една и съща степен.

(16)              (Предишна ал. 11, изм. - ДВ, бр. 41 от 2006 г.; предишна ал.13, изм., бр. 105 от 2006 г.; предишна ал.14 - изм., бр. 50 от 2008 г.) Редът за изчисляване на общия успех по ал. 1 се определя с наредба по чл. 16, т. 10.

 

Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г. (1) Придобиването на професионално образование се удостоверява със:

1. диплома по чл. 24, ал. 1;

 1. 2.                 свидетелство за професионална квалификация, което се получава след завършена професионална подготовка;
 2. 3.               свидетелство за правоспособност, издавано за професии, упражняването на които изисква правоспособност.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2002 г.) Завършено професионално обучение по чл. 22, ал. 5 се удостоверява със:

 1. 1.              свидетелство по чл. 23, ал. 4;
 2. 2.              свидетелство за професионална квалификация;
 3. 3.               свидетелство за правоспособност, издавано за професии, упражняването на които изисква правоспособност;
 4. 4.              удостоверение за професионално обучение.

(3)                Документите по ал. 2, т. 2, 3, и 4 не дават право за продължаване на образованието.

(4)               Документите по ал. 1 и 2 се издават само от училище, освен ако със закон е предвиден друг компетентен орган.

 

Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 50 от 2008 г.; изм., бр. 36 от

2009 г., в сила от учебната 2009-2010 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2010 г., в сила от учебната 2010 - 2011 г.; изм., бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) (1) Училищата са:

1. начални - от I до IV клас включително;

2. прогимназиални - от V до VIII клас включително;

3. основни - от I до VIII клас включително;

4. гимназии - от IХ до ХII клас включително;

5. (изм. - ДВ, бр. 67 от 1999 г.) профилирани гимназии;

6. средни общообразователни - от I до ХII клас включително;

7. (изм. - ДВ, бр. 68 от 1999 г.; изм., бр. 36 от 2009 г., в сила от учебната 2009-2010 г.) професионални гимназии - от VIII или IХ клас до ХII клас включително;

8. (изм. - ДВ, бр. 68 от 1999 г.) професионални-от VII или VIII клас с продължителност на обучението до три години, от IХ клас-с продължителност на обучението до четири години, и професионални колежи след завършено средно образование-с продължителност на обучението до две години;

 1. 9.  спортни;
 2. 10.   по изкуствата;
 3. 11.   специални;
 4. 12.   (новa - ДВ, бр. 41 от 2006 г.) по културата.

(2)               Учениците могат да се преместват от едно училище в друго при условия и по ред, определени в правилника за прилагане на закона.

(3)               (Нова - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от учебната 2010 - 2011 г.) На децата и учениците, които подлежат на задължителна подготовка или задължително обучение в населено място, в което няма детска градина или училище, осъществяващи предучилищна подготовка в съответната подготвителна група или обучение в съответния клас, се осигурява безплатен транспорт до детска градина или училище в най-близкото населено място на територията на общината или на съседна община.

(4)              (Нова - ДВ, бр. 90 от 2002 г., изм., бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.;

предишна ал. 3, изм., бр. 78 от 2010 г., в сила от учебната 2010 - 2011 г.) На учениците до 16-годишна възраст в населено място, в което няма училище, се осигурява безплатен транспорт и/или общежитие в средищно училище в най-близкото населено място на територията на общината или на съседна община, когато с това се намалява времето за пътуване и/или разходите за тази цел.

(5)              (Нова - ДВ, бр. 50 от 2008 г.; предишна ал. 4, изм. изцяло, бр. 78 от 2010 г., в сила от учебната 2010 - 2011 г.) На пътуващите ученици от I до VIII клас, които се обучават в средищните училища по ал. 4, се осигурява целодневна организация на учебния ден и столово хранене, финансовите средства за които се определят в съответствие с финансовите правила по § 6в, ал. 5. Столовото хранене се организира в съответствие с изискванията, определени в наредби на министъра на здравеопазването.

(6)                (Нова - ДВ, бр. 114 от 2003 г.; предишна ал.4 - доп., бр. 50 от 2008 г.; предишна ал. 5, изм., бр. 78 от 2010 г., в сила от учебната 2010 - 2011 г.; изм. изцяло, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Средствата за транспортни разходи по ал. 3 и 4 и за разходите за целодневна организация на учебния ден и за столово хранене по ал. 5 се осигуряват целево от централния бюджет и/или европейски фондове и програми и се предоставят въз основа на нормативи, утвърдени от Министерския съвет

с  постановлението за изпълнението на държавния бюджет.

 

Чл. 26а. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2004 г.; изм., бр. 105 от 2006 г.; изм., бр. 50 от 2010

г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г.) Учениците се приемат в VIII клас в държавните и общинските училища по чл. 26, ал. 1, т. 5 и 7, както и в профилирани паралелки в училищата по чл. 26, ал. 1, т. 6, за обучение с интензивно изучаване на чужд език след завършен VII клас и проверка на възможностите им, чрез изпити под формата на тест, при условия и по ред, определени с наредба на министъра на образованието, младежта и науката. С наредбата могат да се предвидят и допълнителни условия и ред за приемане в определени профили, специалности от професии и училища, включително изпит за проверка на способностите.

(2)              Учениците могат да се приемат в IХ клас в държавните и общинските училища по чл. 26, ал. 1, т. 4, 5, 6, 7 и 8 след завършен VIII клас и проверка на възможностите им и/или по документи при условия и по ред, определени с наредбата по ал. 1.

(3)               (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., изм., бр. 41 от 2006 г.; изм., бр. 50 от 2010 г.)

Учениците се приемат в V, VI, VII или VIII клас в държавните и общинските училища по чл. 26, ал. 1, т. 9 след проверка на възможностите им при условия и по ред, определени с наредба на министъра на физическото възпитание и спорта съгласувано

с  министъра на образованието, младежта и науката.

(4)               (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., изм., бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.;

изм., бр. 41 от 2006 г.) Учениците се приемат в I, V, VIII или в IХ клас в държавните и общинските училища по чл. 26, ал. 1, т. 10 след проверка на възможностите им при условия и по ред, определени с наредба на министъра на образованието, младежта и науката и министъра на културата.

(5)              (Новa - ДВ, бр. 41 от 2006 г.) Учениците се приемат в I и VIII клас в училищата по чл. 26, ал. 1, т. 12 след проверка на възможностите им при условия и по ред, определени с наредба на министъра на културата.

(6)                (Новa - ДВ, бр. 41 от 2006 г.) Учениците се приемат в V и VIII клас в държавните и общинските училища по чл. 26, ал. 1, т. 5 с профил "природо-математически" и "хуманитарен" след проверка на възможностите им при условия и по ред, определени с наредба на министъра на образованието, младежта и науката.

(7)              (Новa - ДВ, бр. 41 от 2006 г.) Условията и редът за проверка на възможностите на учениците не могат да се изменят по-късно от началото на съответната учебна година.

 

Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г., изм., бр. 90 от 2002 г.) (1) Децата със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания се обучават интегрирано в училищата по чл. 26, ал. 1, т. 1-10.

(2)                 Задължение на училищата по ал. 1 е да приемат деца със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания.

(3)                 За деца със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания могат да се създават и специални училища и обслужващи звена.

(4)                  Децата със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания постъпват в училищата и обслужващите звена по ал. 3, когато всички други възможности за обучение и възпитание в държавни и общински училища са изчерпани и при писмено изразено желание на родителите или настойниците.

 

Чл. 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2002 г.) Специалните училища за деца със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания са от интернатен

и  полуинтернатен тип.

(2)               (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2002 г.) В училищата по ал. 1 децата се приемат по ред, определен от Министерството на образованието, младежта и науката съгласувано с компетентните държавни органи и общинските съвети.

(3)                За лишените от свобода с незавършено средно образование се организира обучение.

 

Чл. 29. За лица, навършили 16-годишна възраст, се откриват и вечерни (сменни) училища.

 

Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г.) Религиозните институции в страната с разрешение на министъра на образованието, младежта и науката могат да откриват духовни училища за свои ритуални нужди за деца, завършили основно образование.

(2)               (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г.) Образованието, получено в духовните училища, се приравнява към светското от Министерството на образованието, младежта и науката, ако са спазени държавните образователни изисквания за съответната степен на образование.

 

Чл. 31. Формите на обучение са: 1. дневна;

2. вечерна;

3. задочна;

4. кореспондентска;

5. индивидуална;

6. самостоятелна; 7. (нова - ДВ, бр. 36 от 1998 г.) дистанционна.

 

Чл. 32. (1) За професии и специалности, които се упражняват във вредни и опасни условия на труд, практическото обучение започва след навършване на 15-годишна възраст.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г.) Министерството на здравеопазването и Министерството на образованието, младежта и науката определят специфичните изисквания за практическото обучение на учениците по ал. 1.

 

Чл. 33. В съответствие с интересите и способностите на децата и учениците в областта на изкуството, науката, техниката, производството и спорта в свободното им време се организират дейности в училищата и в обслужващи системата на народната просвета звена.

 

Чл. 33а. (Нов - ДВ, бр. 36 от 1998 г.; изм., бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007

г.) (1) Обслужващите звена са:

 1. 1.              научно-информационни;
 2. 2.              извънучилищни педагогически учреждения;
 3. 3.              за управление на международни програми;
 4. 4.              за организиран отдих и спорт;
 5. 5.              (отм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)
 6. (нова - ДВ, бр. 90 от 2002 г.) за оперативно управление и финансово осигуряване на системата на народната просвета.

(2) Обслужващите звена организират дейността си съгласно правилници, утвърдени от министъра на образованието, младежта и науката.

 

Глава пета УПРАВЛЕНИЕ И РЕСУРСНО ОСИГУРЯВАНЕ

 

Чл. 34. (1) (Новa - ДВ, бр. 41 от 2006 г.) Народното събрание приема Национална програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка по предложение на Министерския съвет.

(2)               (Новa - ДВ, бр. 41 от 2006 г.) Програмата по ал. 1 съдържа националните приоритети и цели за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка, както и мерките за тяхното реализиране.

(3)               (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 41 от 2006 г.) Държавната политика в областта на просветата се осъществява от Министерския съвет.

(4)              (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2002 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 41 от 2006 г.) Министърът на образованието, младежта и науката е специализиран орган за управление на системата на народната просвета.

 

Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2002 г.) (1) Министърът на образованието, младежта

и    науката упражнява контрол върху дейността на всички видове детски градини, училища, обслужващи звена и степени на образование.

(2)               Регионалните инспекторати по образованието са териториални администрации към министъра на образованието, младежта и науката за управление и контрол на системата на народната просвета.

(3)                   Регионалните инспекторати по образованието са юридически лица. Устройството, функциите и общините, на чиято територия те осъществяват дейността си, се определят с правилник на министъра на образованието, младежта и науката.

(4)                Началниците на регионалните инспекторати по образованието са държавни служители, които се назначават въз основа на конкурс и се освобождават от министъра на образованието, младежта и науката.

(5)               Министърът на образованието, младежта и науката назначава въз основа на конкурс и освобождава от длъжност експертите-държавни служители в регионалните инспекторати по образованието.

 

Чл. 36. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 36 от 1998 г.; бр. 90 от 2002 г.; доп., бр. 50 от 2008

г.; изм. и доп., бр. 78 от 2010 г., в сила от учебната 2010 - 2011 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г., предишен текст на чл. 36, доп. - ДВ, бр. 90 от 2002 г.) Общините осигуряват и контролират: (изм. изцяло - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от учебната 2010 - 2011 г.) задължителната предучилищна подготовка на децата и задължителното училищно обучение на учениците до 16-годишна възраст;

 1. 1.  (доп. - ДВ, бр. 90 от 2002 г.) здравното обслужване и сигурността на детските градини и училищата, на децата и учениците, като разкриват здравни кабинети за извънболнична медицинска помощ;
 2. 2.  (доп. - ДВ, бр. 36 от 1998 г.) средства за издръжката, изграждането, обзавеждането и основния ремонт на училищата, детските градини и обслужващите звена;
 3. 3.  (нова - ДВ, бр. 36 от 1998 г.) средствата за изпълнение на държавните образователни изисквания по чл. 16, т. 17 и 18, както и за финансовото осигуряване на всички раздели на учебния план за общинските детски градини, училища и обслужващи звена;
 4. 4.  (предишна т. 4 - ДВ, бр. 36 от 1998 г., доп., - ДВ, бр. 90 от 2002 г.; бр. 50 от

2008 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2010 г., в сила от учебната 2010 - 2011 г.) условия за столово хранене, организирано в съответствие с изискванията, определени в наредби на министъра на здравеопазването, за общежития, отдих, спортна база и транспорт за децата, учениците и учителите, както и безплатен транспорт по чл. 26, ал. 3 и 4 и целодневна организация на учебния ден и столово хранене по чл. 26, ал. 5;

 1. 5.  (предишна т. 5 - ДВ, бр. 36 от 1998 г.) стипендии и специални помощи на ученици.

(2) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2002 г.) Кметовете на общини упражняват контрол върху начина на изразходване на предоставените средства на общинските детски градини, училища и обслужващи звена.

 

Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 90 от 2002 г.; доп., бр. 35 от

2009 г., в сила от 12.05.2009 г.; изм. и доп., бр. 50 от 2010 г., в сила от учебната 2011 - 2012 г.) (1) Училището, детската градина и обслужващото звено се управляват от директор.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г.) Директорите на детските градини, училищата и обслужващите звена трябва да имат диплома за завършена степен на висшето образование - "бакалавър" или "магистър", а директорите на детските градини и училищата - и учителски стаж.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г.; доп., бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г.;

изм., бр. 50 от 2010 г., в сила от учебната 2011 - 2012 г.) Министърът на образованието, младежта и науката сключва и прекратява трудовите договори с директорите на държавните детски градини, училища и обслужващи звена, на държавните спортни училища - министърът на физическото възпитание и спорта, и на детските градини по чл. 10, ал. 3 - министърът на отбраната.

(4)                (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г., изм., бр. 90 от 2002 г.) Началникът на регионалния инспекторат по образованието сключва и прекратява трудовите договори

с  директорите на общинските училища и обслужващи звена.

(5)                (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г.) Кметът на общината сключва и прекратява трудовите договори с директорите на общинските детски градини.

(6)                 (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г.) Длъжността директор на държавните и общинските детски градини, училища и обслужващи звена се заема въз основа на конкурс, проведен по реда на Кодекса на труда от органите по ал. 3, 4 или 5.

(7)                (Нова - ДВ, бр. 90 от 2002 г.) За длъжностите по ал. 4 в комисията за провеждане на конкурса се включват представители на общинската администрация, определени от кмета на общината.

(8)              (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г., предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 90 от 2002 г.; доп., бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г.; доп., бр. 50 от 2010 г., в сила от учебната 2011 - 2012 г.) Административните актове на директорите на държавните детски градини, училища и обслужващи звена могат да се отменят от министъра на образованието, младежта и науката, на директорите на държавните спортни училища - от министъра на физическото възпитание и спорта, на директорите на държавните детски градини по чл. 10, ал. 3 - от министъра на отбраната, на директорите на общинските училища и обслужващи звена - от началника на регионалния инспекторат по образованието, а на директорите на общинските детски градини - от кмета на общината.

(8) (Отм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г.).

 

Чл. 38. (1) Педагогическият съвет е специализиран орган, който обсъжда и решава основни педагогически въпроси.

(2)              (Отм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г.).

(3)              (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г.) Съставът и функциите на педагогическия съвет се определят с Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и правилниците на училищата.

(4)              (Нова - ДВ, бр. 36 от 1998 г., отм., бр. 90 от 2002 г.).

 

Чл. 39. (1) Учител (възпитател) може да бъде гражданин, който има учителска правоспособност.

 

(2)              Подготовката на учителите се извършва в системата на висшето образование.

(3)               Професионалната подготовка на учениците може да се извършва и от лица с образование по съответната специалност.

(4)                На учителите и на директорите се осигуряват условия за повишаване на квалификацията им.

 

Чл. 40. (1) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2002 г.) Учителите (възпитателите), директорите

и    помощник-директорите в държавните и общинските училища, детски градини и обслужващи звена осъществяват обучение и/или възпитание на деца и ученици в съответствие с този закон и нормативните актове по неговото прилагане.

(2)               Трудовите договори с помощник-директорите, с учителите и служителите се сключват съответно от директора на училището, на детската градина или на обслужващото звено.

(3)              Възникването, изменението и прекратяването на трудовите правоотношения по ал. 2 стават по реда, определен от Кодекса на труда.

(4)                (Нова - ДВ, бр. 36 от 1998 г.) Длъжностите директор, помощник-директор, учител (възпитател) могат да се заемат само от лица, които не са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление, не са лишени от право да упражняват професията си и не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на децата и учениците, определени с наредба на министъра на образованието, младежта и науката, съгласувано с министъра на здравеопазването.

(5)               (Нова - ДВ, бр. 36 от 1998 г.) На учителите се дължи почит и уважение от учениците, административните органи и обществеността. Накърняването на достойнството и авторитета на учителите е недопустимо.

(6)                (Нова - ДВ, бр. 41 от 2006 г.) Учители, постигнали високи резултати при обучението и възпитанието на учениците, се поощряват с грамоти и с награди при условията и по реда на наредба, издадена от министъра на образованието, младежта и науката съгласувано с министъра на финансите.

(7)               (Нова - ДВ, бр. 41 от 2006 г.) Директори, постигнали високи резултати при управлението на училището, се поощряват с грамоти и с награди при условията и по реда на наредбата по ал. 6.

 

Чл. 40а. (Нов - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) (1) Учителите нямат право да предоставят образователни услуги срещу заплащане при наличие на конфликт на интереси.

(2) Директорите, помощник-директорите, началниците и служителите в регионалните инспекторати по образованието, служителите в Министерството на образованието, младежта и науката, както и общинските служители в обслужващите звена нямат право да предоставят образователни услуги срещу заплащане.

(3)                В едномесечен срок от началото на всяка учебна година лицата по ал. 1 подават писмена декларация пред директора на училището относно обстоятелството дали през предходната учебна година са предоставяли образователни услуги срещу заплащане, както и относно липсата на конфликт на интереси.

(4)              При установяване на конфликт на интереси, както и в случай на неподаване на декларация по ал. 3 или на подаване на декларация с невярно съдържание, лицата по ал. 1 носят дисциплинарна отговорност по реда на Кодекса на труда.

(5)                 При установяване на нарушение по ал. 2 лицата носят дисциплинарна отговорност по реда на Кодекса на труда, съответно по реда на Закона за държавния служител.

 

Чл. 40б. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) (1) При изпълнение на служебните задължения лицата от педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена имат право на представително облекло за всяка календарна година при условия и по ред, определени в наредба на министъра на образованието, младежта и науката, съгласувано с министъра на финансите.

(2)                Средствата за представителното облекло на педагогическия персонал се осигуряват от съответния бюджет на детската градина, училището или обслужващото звено.

 

Чл. 41. Средствата за издръжка и развитие на просветата се определят с държавния бюджет, приет от Народното събрание, и с бюджетите на общините.

 

Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г., изм., бр. 90 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 50 от

2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г., изм., бр. 90 от 2002 г.) Издръжката за всяка година на дете и на ученик в държавните и общинските детски градини, училища и обслужващи звена се определя от Министерството на образованието, младежта и науката, съгласувано с Министерството на финансите, в съответствие с държавното образователно изискване по чл. 16, т. 8 и 17.

(2)           (Нова - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) Защитените училища получават допълнително финансиране, определено по реда на § 6е, ал. 6, което осигурява протичането на пълноценен учебен процес.

(3)           (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г.; предишна ал. 2 - бр. 50 от 2008 г.) След утвърждаване на средствата по чл. 41 Министерството на образованието, младежта и науката отделя бюджетните средства за капиталовложения, за субсидиране на научни изследвания в областта на образованието и за квалификация на учителите и директорите.

(4)           (Изм.  -  ДВ,  бр.  36  от 1998  г.;  предишна ал.  3  -  бр.  50  от 2008  г.)

Министерството на образованието, младежта и науката и Министерството на финансите одобряват нормативите и осигуряват регулаторите и другите икономически условия за осъществяване на дейностите в системата на народната просвета.

(5)           (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г.; предишна ал. 4 - бр. 50 от 2008 г.) Средствата за издръжка и за работна заплата се посочват на отделен ред за просветата в бюджета на общините и на Министерството на образованието, младежта и науката.

(6)           (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г.; предишна ал. 5 - бр. 50 от 2008 г.) Министърът на образованието, младежта и науката осъществява контрол по разходването на средствата за работна заплата и издръжка.

(7)           (Нова - ДВ, бр. 36 от 1998 г.; предишна ал. 6 - бр. 50 от 2008 г.) Професиите и специалностите, които се придобиват в училищата, се определят по списък, утвърден от министъра на образованието, младежта и науката, съгласувано със съответните министри и ръководители на ведомства.

 

Чл. 43. (1) (Предишен текст на чл. 43, изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г., изм., - ДВ, бр. 90 от 2002 г.) Министерството на образованието, младежта и науката създава условия за издирване и обучение на даровити деца и създава поименни фондове за стипендии за даровити деца и фондове за стипендии за деца с хронични заболявания и за деца със специални образователни потребности.

(2) (Нова - ДВ, бр. 36 от 1998 г.) Министерството на образованието, младежта и науката осигурява допълнителни образователни възможности за ученици, застрашени от отпадане от училище.

 

Чл. 44. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г.; бр. 90 от 2002 г.; доп., бр. 50 от 2008 г.) (1)

(Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г., изм., бр. 90 от 2002 г.) Средствата за издръжка и развитие на материално-техническата база на детските градини, училищата и обслужващите звена се осигуряват от държавния бюджет, от бюджетите на общините, от източници, предвидени в други закони и актове на Министерския съвет, и от собствени приходи.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г., изм., бр. 90 от 2002 г.) Собствените приходи се набират от:

 1. 1.              наем от имоти-държавна или общинска собственост;
 2. 2.              наем от учебна и спортна база, машини и съоръжения-собственост на детската градина, училището или обслужващото звено;
 3. 3.              земеделски земи и гори;
 4. 4.              реализация на поименни компенсационни бонове и компенсаторни записи;
 5. 5.              реализация на продукция и услуги от практическо обучение;
 6. 6.                 квалификационна и творческа дейност, образователни и други услуги, определени с наредба на министъра на образованието, младежта и науката;
 7. 7.              дарения, завещания, такси и други източници.

(3)              (Нова - ДВ, бр. 90 от 2002 г.) Директорите на държавните и общинските детски градини, училища и обслужващите звена съставят бюджет.

(4)              (Нова - ДВ, бр. 36 от 1998 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 90 от 2002 г.) Средствата по ал. 1 и 2 могат да се разходват само за целите на детската градина, училището и обслужващото звено, които са ги придобили.

(5)               (Нова - ДВ, бр. 36 от 1998 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 90 от 2002 г.) За дейности извън държавните образователни изисквания в държавните и общинските училища и обслужващи звена, както и за професионалното обучение след завършено средно образование се заплащат такси при условия и по ред, определени със заповед на министъра на образованието, младежта и науката.

(6)               (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 90 от 2002 г.) Дейността на звената в системата на народната просвета се осъществява по специфични икономически правила, утвърдени от министъра на образованието, младежта и науката съгласувано с министъра на финансите.

(7)               (Нова - ДВ, бр. 36 от 1998 г., предишна ал. 6, доп. - ДВ, бр. 90 от 2002 г.) Средствата от държавния бюджет и от бюджетите на общините се предоставят на училищата, детските градини и обслужващите системата звена въз основа на критерии, одобрени от финансиращия орган, и в съответствие с чл. 16, т. 17 и 18. (Ал. 7, нова - ДВ, бр. 36 от 1998 г., отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.).

(8)                (Нова - ДВ, бр. 36 от 1998 г., изм., бр. 90 от 2002 г.) Министерствата, ведомствата и общините не могат да намаляват субсидията, определена при условията

и   по реда на ал. 7 и на чл. 41 и чл. 42, ал. 1, на държавните и общинските детски градини, училища и обслужващи системата на народната просвета звена за сметка на собствените им приходи, набрани чрез дейности по ал. 2 и 5.

(9)               (Нова - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) Директорът носи дисциплинарна отговорност по реда на Кодекса на труда по предложение на финансиращия орган, когато просрочените задължения на съответното училище, детска градина или обслужващо звено надвишат 20 на сто от утвърдените разходи за текущата година.

 

Чл. 45. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) (1) (Предишен текст на чл. 45 - ДВ, бр. 90 от 2002 г.) Изграждането, реконструкцията и модернизацията на материално-техническата база на училищата, детските градини и обслужващите звена се извършват и със средства от бюджета на общините, от фондовете на организациите, за чиито нужди се подготвят кадри, и със средства от други източници.

(2) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2002 г.; изм. изцяло, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) Имотите или части от тях и вещите, освободени в резултат на закриване или преобразуване на държавни и общински училища, детски градини и обслужващи звена, се използват за образователни, здравни, социални или хуманитарни дейности по реда на Закона за държавната собственост, на Закона за общинската собственост и подзаконовите актове по прилагането им.

 

Чл. 46. (Отм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г.).

 

Глава шеста

(Нова - ДВ, бр. 90 от 2002 г.).

НАСТОЯТЕЛСТВА

 

Чл. 46а. (Нов - ДВ, бр. 90 от 2002 г.; изм., бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Настоятелствата са независими доброволни сдружения за подпомагане на развитието и материалното осигуряване на училището, детската градина и обслужващите звена по чл. 33а, ал. 1, т. 2.

(2)              Към всяко училище, детска градина или обслужващо звено по ал. 1 може да се създава само едно настоятелство.

(3)               Настоятелство може да се създава и към група училища, детски градини или обслужващи звена в населеното място, към които няма създадено настоятелство по ал. 2.

Чл. 46б. (Нов - ДВ, бр. 90 от 2002 г.) Настоятелствата се създават като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност

и  организират дейността си при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и в съответствие с разпоредбите на този закон, на устава или учредителния си акт.

 

Чл. 46в. (Нов - ДВ, бр. 90 от 2002 г.) За постигане на целите си настоятелствата:

1. обсъждат и правят предложения пред съответните органи за развитието или за решаването на текущи проблеми на училището, детската градина или обслужващото

звено;

2. съдействат за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за училището, детската градина или обслужващото звено и контролират целесъобразното им разходване;

3. подпомагат изграждането и поддържането на материално-техническата база на училището, детската градина или обслужващото звено;

4. участват при избора на учебници от педагогическия съвет, по които ще се обучават учениците от училището, и при възможност осигуряват закупуването им;

 1. 5.                 съдействат при организиране на ученическото хранене, осигуряване на транспорт и решаването на други социално-битови проблеми на децата, учениците, учителите от училището, детската градина или обслужващото звено;
 2. 6.                 подпомагат създаването и реализирането на възпитателно-образователни програми по проблемите на децата и учениците;
 3. 7.                 подпомагат училищните и общинските органи за осъществяването на задължителното училищно обучение;
 4. 8.               съдействат за реализирането на извънкласните и извънучилищните форми, организирания отдих, туризъм и спорт с децата и учениците;
 5. 9.               съдействат за включване на родителите при организирането на свободното време на децата и учениците;
 6. 10.              предлагат мерки за подобряване на дейността на детската градина, училището или обслужващото звено;
 7. 11.              организират обществеността за подпомагане на детската градина, училището или обслужващото звено;
 8. 12.              сигнализират компетентните органи при извършени нарушения в системата на народната просвета;
 9. 13.                 организират и подпомагат обучение на родителите по въпросите на възпитанието и развитието на техните деца;
 10. 14.                 подпомагат дейността на училището в противодействието му срещу наркоманията и други вредни влияния върху децата и учениците;
 11. 15.              подпомагат социално слабите деца и ученици;
 12. 16.                съдействат на комисиите за борба срещу противообществени прояви на малолетните и непълнолетните.

 

Чл. 46г. (Нов - ДВ, бр. 90 от 2002 г.) (1) Настоятелството се учредява по инициатива на директора на детската градина, училището или обслужващото звено или на родители, учители или общественици.

(2) Лицата по ал. 1 отправят покана за участие в учредително събрание чрез средствата за масово осведомяване и/или лично от видни общественици, дарители, представители на юридически лица.

 

Чл. 46д. (Нов - ДВ, бр. 90 от 2002 г.) (1) Органи на настоятелството са Общото събрание и Съветът на настоятелите.

(2) Членовете на Съвета на настоятелите се избират от Общото събрание за срок до 4 години.

(3) Съветът на настоятелите избира измежду членовете си председател.

 

Чл. 46е. (Нов - ДВ, бр. 90 от 2002 г.) Директорът на детската градина, училището или обслужващото звено осигурява на настоятелството за безвъзмездно ползване подходящо помещение за осъществяване на дейността му.

 

Глава седма АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ (Предишна глава шеста - ДВ, бр. 90 от 2002 г.)

 

Чл. 47. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 36 от 1998 г., изм., бр. 90 от 2002 г.; доп., бр. 78 от 2010 г., в сила от учебната 2012 - 2013 г.) Родители, настойници и попечители, които не осигуряват присъствието на децата си в детските градини и в училищата за времето, през което те подлежат на задължителна предучилищна подготовка или задължително обучение, се наказват с глоба в размер от 20 до 100 лв. При повторно извършване на нарушението глобата е в размер от 50 до 250 лв.

 

Чл. 48. (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г.) Нарушенията се установяват с актове, съставени от съответните органи на общините.

(2)              Наказателните постановления се издават от кмета на общината.

(3)               Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

 

Чл. 48а. (Нов - ДВ, бр. 36 от 1998 г.) (1) Наказват се с глоба до 5000 лв. физически или юридически лица, които:

1. организират и провеждат дейност по отглеждане и възпитание на малолетни в звена, които не са открити по реда на този закон;

2. организират и провеждат обучение на ученици с цел издаване на документ за завършен клас или степен на образование, както и на свидетелство за професионална квалификация в звена, които не са открити по реда на този закон.

(2)               При повторно извършване на нарушения по ал. 1 глобите са в размер 10 000

лв.

(3) Актовете се съставят от органите на Министерството на образованието, младежта и науката, а наказателните постановления се издават от министъра на образованието, младежта и науката или от упълномощени от него длъжностни лица. За съставянето на актовете, за издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се прилагат разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.

 

Чл. 49. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г.) Министерството на образованието, младежта и науката съвместно с Министерството на финансите упражнява контрол за изразходването на бюджетни и извънбюджетни средства, предназначени за обучение на учениците, за изграждане, реконструкция и модернизация на материално-техническата база на училищата, както и за други дейности в системата на народната просвета.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 • 1. (Нов - ДВ, бр. 36 от 1998 г.) (1) Министърът на образованието, младежта и науката определя със заповед детските градини, училищата и обслужващите звена, които по смисъла на чл. 10, ал. 2 са държавни, в съответствие с критерии, посочени в правилника за прилагане на закона.

(2) Министерството на образованието, младежта и науката подготвя и поддържа регистър на държавните детски градини, на държавните и общинските училища и обслужващите звена, на детските градини и училища по чл. 11 и 12 и на духовните училища по чл. 30.

(3) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2002 г., в сила от 2003/2004 учебна година, изм. - ДВ, бр. 29 от 2003 г.) Министърът на образованието, младежта и науката одобрява със заповед учебниците за системата на народната просвета след установяване на съответствието им с държавните образователни изисквания по чл. 16, т. 3, 7 и 9, но не повече от три учебника по един учебен предмет за всеки клас и за период не по-малък от определения в чл. 14 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план.

(4) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2002 г., в сила от 2003/2004 учебна година, изм. - ДВ, бр. 29 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Министърът на образованието, младежта и науката одобрява със заповед учебните помагала за системата на народната просвета, а министърът на културата - учебните помагала за обучение по изкуство и култура, след установяване на съответствието им с държавните образователни изисквания по чл. 16, т. 3, 7 и 9.

(5) (Нова - ДВ, бр. 29 от 2003 г., изм., бр. 28 от 2005 г., изм., бр. 94 от 2005 г., в

сила от 25.11.2005 г.) Министърът на културата одобрява със заповед учебниците за задължително избираемата подготовка за обучение по изкуство и култура след установяване на съответствието им с държавните образователни изисквания по чл. 16, т. 3, 7 и 9, но не повече от три учебника по един учебен предмет за всеки клас и за период не по-малък от определения в чл. 14 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план.

(6) (Нова - ДВ, бр. 29 от 2003 г.) За учебните предмети по професионално обучение могат да се одобряват учебници за повече от един клас по реда на ал. 3 и 5.

 

 • 1а. (Предишен § 1 - ДВ, бр. 36 от 1998 г.) Във военизираните средни училища от системата на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и други министерства и ведомства този закон се прилага, доколкото друго не е предвидено с актовете за създаването им и разпоредбите на специалните закони, отнасящи се до устройството и дейността им.

 • 1б. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2006 г.) (1) Държавният план-прием за училищата по чл. 26, ал. 1, т. 12 се утвърждава от министъра на културата.

(2) Министърът на културата и министърът на образованието, младежта и науката приемат наредба за условията и реда за определяне на държавния план-прием за училищата по ал. 1.

и  2. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г.) Български държавни училища в чужбина се откриват и дейността им се организира от Министерството на образованието, младежта науката в съответствие с този закон и международните договорености.

 • 3. Този закон се прилага по отношение на българските граждани, обучаващи се в български държавни училища в чужбина.
 • 4. (Доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз; доп., бр. 9 от 2011 г.) (1) Чужди граждани имат право да се обучават в българските училища в съответствие със законите и подзаконовите нормативни актове на Република България.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г.) Училищното образование е безплатно за чуждите граждани, които са:

1. (доп. - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) с разрешено постоянно пребиваване в страната, както и ученици в задължителна училищна възраст - деца, членове на семейството на чужденец с разрешено дългосрочно пребиваване в страната;

2. приети по актове на Министерския съвет; 3. приети по междуправителствени спогодби, в които този въпрос е уреден;

(нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз) ученици в задължителна училищна възраст-деца на граждани на държави-членки на Европейския съюз, на Европейското икономическо пространство и Швейцария, упражняващи трудова дейност на територията на Република България, когато пребивават в страната заедно с родителите, съответно настойниците или попечителите си.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 36 от 1998 г.) В българските училища в страната и в чужбина могат да се обучават и чужди граждани срещу заплащане. Размерът на средствата, които заплащат чуждестранните граждани в държавните и в общинските училища, се утвърждава от министъра на образованието, младежта и науката. Средствата се използват за нуждите на учебния процес в училищата, в които се обучават чуждите граждани.

 • 4а. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз) На учениците в задължителна училищна възраст-деца на граждани на държави-членки на Европейския съюз, на Европейското икономическо пространство и Швейцария, упражняващи трудова дейност на територията на Република България, когато пребивават в страната заедно с родителите, съответно настойниците или попечителите си, се осигурява безплатно обучение по български език, както и обучение в сътрудничество с държавите по произход по майчин език и култура при условия и по ред, определени от министъра на образованието, младежта и науката.
 • 5. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г., изм., бр. 90 от 2002 г.) Документи за завършени етапи на училищно обучение, степени на образование и професионална квалификация, издадени от училища на чужди държави, се признават при условия и по ред, определени с наредба на министъра на образованието, младежта и науката.
 • 6. Чужди граждани могат да бъдат учители в български училища при условия, определени с държавните образователни изисквания.
 • 6а. (Нов - ДВ, бр. 90 от 2002 г., изм., бр. 29 от 2003 г.) Министерството на образованието, младежта и науката събира такси в размери, определени с тарифа, одобрена от Министерския съвет, както следва:

1. за разглеждане на искане за откриване или преобразуване на частна детска градина или частно училище; таксата се определя в зависимост от вида детска градина или училище и включва разходите за извършване на оценка на съответствието на заявените факти и обстоятелства и представените документи с изискванията за откриване или преобразуване на частна детска градина или частно училище; за издаване на разрешение или приемане на решение за откриване или преобразуване на частна детска градина или частно училище и промени в тях; таксата се определя в зависимост от вида училище или детска градина и включва разходите за подготовката им;

 

 1. 2.  за разглеждане на заявление за одобряване на учебник или учебно помагало за системата на народната просвета; таксата включва разходите за проверка на внесените документи;
 2. 3.  за извършване на оценка на учебник или учебно помагало за съответствието им

с  държавните образователни изисквания по чл. 16, т. 3 и 9;

 1. 5.  за признаване на документ за завършен етап на училищно обучение, степен на образование и професионална квалификация, издаден от училища на чужди държави, и за издаване на удостоверение; таксата се определя в зависимост от признавания етап на училищно обучение, степента на образование и професионална квалификация и включва разходите за проверка на документите и за извършване на експертна оценка за съпоставяне на продължителността на обучението, вида на училището, в което е извършено обучението, и учебните предмети с изискванията на нормативните актове и учебните планове и програми, действащи в системата на народната просвета.

 

§ 6б. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2003 г., изм., бр. 28 от 2005 г., изм., бр. 94 от 2005 г., в

сила от 25.11.2005 г.) За извършване на действия за одобряване на учебници и учебни помагала за задължително избираема подготовка за обучение по изкуство и култура по реда на § 1, ал. 4 и 5 Министерството на културата събира такси, определени с тарифа, одобрена от Министерския съвет.

 

§ 6в. (Нов - ДВ, бр. 90 от 2002 г., предишен § 6б - ДВ, бр. 29 от 2003 г.; доп., бр. 50 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2010 г., в сила от учебната 2010 - 2011 г.) (1)  (Предишен текст на §6в - ДВ, бр. 50 от 2008 г.; изм. изцяло, бр. 78 от 2010 г., в сила от учебната 2010 - 2011 г.) „Средищно училище" по смисъла на този закон е училище по чл. 26, ал. 1, т. 1 - 4 или 6, което се намира в най-близкото населено място на територията на общината или на съседна община, където се обучават учениците от населените места, в които няма училище.

(2) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) Списъкът на средищните училища се приема с акт на Министерския съвет по предложение на съответните общински съвети.

(3) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) Критериите за включване на училища в списъка на средищните училища се определят с акта на Министерския съвет по ал. 2.

(4) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) Списъкът по ал. 2 се актуализира ежегодно до 1 октомври на съответната година и се публикува на официалната страница на Министерството на образованието, младежта и науката в интернет.

(5) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2008 г.; изм., бр. 78 от 2010 г., в сила от учебната 2010 - 2011 г.) Министерският съвет приема финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване на обучението на пътуващите ученици от училищата по ал. 2, което включва разходите по чл. 26, ал. 4 и 5 за:

 1. 1.              транспорт;
 2. 2.              целодневна организация на учебния ден;
 3. 3.              (доп. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от учебната 2010 - 2011 г.) столово хранене организирано в съответствие с изискванията, определени в наредби на министъра на здравеопазването.

(6) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) Средищно училище по ал. 2, което отговаря на условията и на критериите за защитено училище, се включва и в списъка по § 6е, ал. 2.

 

§ 6г. (Нов - ДВ, бр. 90 от 2002 г., предишен § 6в - ДВ, бр. 29 от 2003 г.) "Образователна услуга" по смисъла на чл. 44, ал. 2 е обучението и възпитанието на деца и ученици извън учебния процес, включително и по учебни предмети, изучавани в училище, без придобиване на степен на завършено образование или професионална квалификация.

 

 • 6д. (Нов - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) "Конфликт на интереси" по смисъла на чл. 40а, ал. 1 е налице, когато образователните услуги срещу заплащане се предоставят на ученици, които се обучават в училището, в което учителят преподава, с изключение на случаите по чл. 44, ал. 2, т. 6.

 

 • 6е. (Нов - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) (1) "Защитено училище" е училище, което, ако бъде закрито, би се нарушил достъпът до образование.

(2) Критериите за определяне на защитените училища и списъкът със защитените училища се приемат с акт на Министерския съвет.

(3)                Училищата по ал. 2 се определят, като се вземат предвид обективните географски и демографски фактори, наличието на пътна инфраструктура и отдалечеността на училището от най-близкото друго училище.

(4)              Списъкът по ал. 2 се обновява ежегодно преди края на съответната година и се публикува на официалната страница на Министерството на образованието, младежта и науката в интернет.

(5)               Статут на защитено училище придобива и училище, което, ако бъде закрито, неговите ученици няма да могат да се обучават в най-близкото средищно училище поради липсата на капацитет и невъзможност да бъдат изпълнени здравно-хигиенните изисквания в него.

(6)                Защитените училища не могат да бъдат закривани. Защитените училища получават допълнително финансиране при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 7. Учениците, постъпили до влизането на този закон в сила в средните професионално-технически училища, техникумите, училищата по изкуствата, профилираните гимназии и гимназиалния курс на средните общообразователни училища, се обучават и приключват обучението си по разпоредбите на закона, който е действал при постъпването им.

 

§ 8. (1) До една година след влизането в сила на този закон държавните органи осигуряват нормативите, регулаторите и другите икономически условия за осъществяване на дейностите в системата на народната просвета по сега действащата нормативна уредба.

(2)                До приемане на новите държавни образователни изисквания дейността на училищата и детските градини се осъществява по сега действащите изисквания.

 

§ 9. (Изм. - ДВ, бр. 90 от 1996 г.) Заварените на длъжностите директор на училище, директор на детска градина и директор на обслужващо звено запазват правата си до обявяване на конкурс за съответната длъжност, но не за повече от 7 години от влизане в сила на този закон.

 

§ 10. Този закон отменя:

1. Закона за народната просвета (обн., ДВ, бр. 218 от 1948 г.; попр., бр. 223 от

1948 г.; изм. и доп., бр. 235 от 1948 г., бр. 10, 207 и 271 от 1950 г.; Изв., бр. 75 и 104

от 1951 г. и частично отменен бр. 90 от 1954 г.).

2. Закона за по-тясна връзка на училището с живота и за по-нататъшно развитие на народното образование в Народна република България (обн., Изв., бр. 54 от 1959 г.; изм. и доп., ДВ, бр. 99 от 1963 г., бр. 36 от 1979 г., бр. 27 от 1986 г., бр. 68 от 1988 г., бр. 45 и 99 от 1989 г.).

3. Указ № 330 за народната просвета (обн., Изв., бр. 90 от 1954 г.; изм. и доп., ДВ,

бр. 33 от 1965 г. и бр. 68 от 1988 г.).

4. Указ № 2213 за по-нататъшното развитие на образователното дело (ДВ, бр. 59

от 1983 г.).

 

§ 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г.) Изпълнението на закона се възлага на министъра на образованието, младежта и науката.

(2)              (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г., отм., бр. 40 от 2004 г.).

(3)              (3) (Отм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г.)

 

Преходни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за народната просвета (Обн. - ДВ, бр. 105 от 2006 г.)

 

§ 8. (1) Считано от 1 януари 2007 г. държавните и общинските обслужващи звена със социално предназначение-домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, се преобразуват от обслужващи звена в системата на народната просвета в специализирани институции за предоставяне на социални услуги-домове за деца, финансирани като делегирана от държавата дейност на общината, на чиято територия се намират.

(2)               Домовете по ал. 1 преминават в управление на кмета на съответната община, който е и работодател на персонала в тях.

(3)              Трудовите правоотношения на работниците и служителите от преобразуваните обслужващи звена по ал. 1 се уреждат съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.

(4)                 Активите, пасивите, другите права и задължения, както и архивът на обслужващите звена по ал. 1 се поемат от съответните специализирани институции за предоставяне на социални услуги.

(5)                С преобразуването на обслужващите звена по ал. 1 предоставените им за управление имоти и вещи-публична държавна собственост, стават публична общинска собственост на съответната община, на територията на която се намират.

(6)                Организацията и дейността на домовете за деца по ал. 1 се определят с правилник, издаден от министъра на труда и социалната политика съгласувано с министъра на образованието, младежта и науката.

Преходни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за народната просвета (Обн. - ДВ, бр. 50 от 2008 г.)

 

 • 10. Разпоредбата на чл. 4а, ал. 2 не се прилага за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити по чл. 24 за учебната 2007-2008 г.
   
 • 12. Декларацията по чл. 40а, ал. 3 за учебната 2006-2007 г. се подава в едномесечен срок от влизането в сила на този закон.

 

Преходни и заключителни разпоредби към Закон за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта (ДВ, бр. 50 от 2010 г.)

 

§ 52. В Закона за народната просвета (обн., ДВ, бр. 86 от 1991 г.; изм., бр. 90 от

1996 г., бр. 36, 124 и 153 от 1998 г., бр. 67 и 68 от 1999 г., бр. 90 и 95 от 2002 г., бр. 29, 71, 86 и 114 от 2003 г., бр. 40 от 2004 г., бр. 28, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 41 и 105 от 2006 г., бр. 113 от 2007 г., бр. 50 от 2008 г. и бр. 35, 36 и 74 от 2009 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 10:

а) създава се нова ал. 7:

„(7) Държавните спортни училища се откриват, преобразуват и закриват със заповед на министъра на образованието, младежта и науката след съгласуване с министъра на физическото възпитание и спорта. Общинските спортни училища се откриват, преобразуват и закриват със заповед на министъра на образованието, младежта и науката по предложение на общинския съвет и след съгласуване с министъра на физическото възпитание и спорта.";

б) досегашните ал. 7 и 8 стават съответно ал. 8 и 9.

 1. 2.              В чл. 26а, ал. 3 думите „определени с наредба на министъра на образованието, младежта и науката съгласувано с председателя на Държавната агенция за младежта и спорта" се заменят с „определени с наредба на министъра на физическото възпитание

и  спорта съгласувано с министъра на образованието, младежта и науката".

 1. 3.              В чл. 37:

а) в ал. 3 думите „а за детските градини по чл. 10, ал. 3 - министърът на отбраната" се заменят с „на държавните спортни училища - министърът на физическото възпитание и спорта, и на детските градини по чл. 10, ал. 3 - министърът на отбраната";

б) в ал. 8 след думата „науката" се добавя „на директорите на държавните спортни училища - от министъра на физическото възпитание и спорта" и се поставя запетая.

Преходни и заключителни разпоредби към ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за народната просвета (ДВ, бр. 78 от 05.10.2010

г.)

 

 • 9. В срок до началото на учебната 2012 - 2013 г. общините създават необходимите условия за осъществяване на задължителната предучилищна подготовка по чл. 20, ал. 1 в съответствие с изискванията на този закон и подзаконовите актове по прилагането му.

 

 • 10. (1) В срока по § 9 предучилищната подготовка по чл. 20, ал. 1 е задължителна за децата, които са навършили 6-годишна възраст в съответната календарна година и подлежат на задължителна предучилищна подготовка една година преди постъпването им в първи клас.

(2) В срока по § 9 разпоредбата на чл. 20, ал. 1 се прилага за децата, които са навършили 5-годишна възраст в съответната календарна година и подлежат на задължителна предучилищна подготовка само в населените места и общините, които са осигурили условията за извършването на предучилищната подготовка в съответствие с изискванията по чл. 20, ал. 3 и 4, след решение на съответния общински съвет, при съгласуване с мнението на родителите или настойниците им и с възможност за максимално включване в предучилищната подготовка на децата, навършили 5-годишна възраст.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България (ДВ, бр. 9 от 2011 г.)

 

§ 57. В Закона за народната просвета (обн., ДВ, бр. 86 от 1991 г.; изм., бр. 90 от

1996 г., бр. 36, 124 и 153 от 1998 г., бр. 67 и 68 от 1999 г., бр. 90 и 95 от 2002 г., бр. 29, 71, 86 и 114 от 2003 г., бр. 40 от 2004 г., бр. 28, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 41 и 105 от 2006 г., бр. 113 от 2007 г., бр. 50 от 2008 г., бр. 35, 36 и 74 от 2009 г. и бр. 50 и 78

от 2010 г.) в § 4, ал. 2, т. 1 от допълнителните разпоредби след думата „страната" се поставя запетая и се добавя „както и ученици в задължителна училищна възраст - деца, членове на семейството на чужденец с разрешено дългосрочно пребиваване в страната".

 

Преходни и заключителни разпоредби към ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ДВ, бр. 23 от 22.03.2011 г., в сила от 22.03.2011 г.)

 

 • 31. В Закона за народната просвета (обн., ДВ, бр. 86 от 1991 г.; изм., бр. 90 от

 

1996 г., бр. 36, 124 и 153 от 1998 г., бр. 67 и 68 от 1999 г., бр. 90 и 95 от 2002 г., бр. 29, 71, 86 и 114 от 2003 г., бр. 40 от 2004 г., бр. 28, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 41 и 105 от 2006 г., бр. 113 от 2007 г., бр. 50 от 2008 г., бр. 35, 36 и 74 от 2009 г., бр. 50 и 78 от

2010 г. и бр. 9 от 2011 г.) в чл. 19 ал. 4 се отменя.

 

Преходни и заключителни разпоредби към ЗАКОН за държавния бюджет на Република България за 2012 г. (ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)

 

 • 87. В Закона за народната просвета (обн., ДВ, бр. 86 от 1991 г.; изм., бр. 90 от

1996 г., бр. 36, 124 и 153 от 1998 г., бр. 67 и 68 от 1999 г., бр. 90 и 95 от 2002 г., бр. 29, 71, 86 и 114 от 2003 г., бр. 40 от 2004 г., бр. 28, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 41 и 105 от 2006 г., бр. 113 от 2007 г., бр. 50 от 2008 г., бр. 35, 36 и 74 от 2009 г., бр. 50 и 78 от 2010 г. и бр. 9 и 23 от 2011 г.) се правят следните изменения и допълнения: 1. В чл. 26 ал. 6 се изменя така:

„(6) Средствата за транспортни разходи по ал. 3 и 4 и за разходите за целодневна организация на учебния ден и за столово хранене по ал. 5 се осигуряват целево от централния бюджет и/или европейски фондове и програми и се предоставят въз основа на нормативи, утвърдени от Министерския съвет с постановлението за изпълнението на държавния бюджет."

2. Създава се чл. 40б:

„Чл. 40б. (1) При изпълнение на служебните задължения лицата от педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена имат право на представително облекло за всяка календарна година при условия и по ред, определени в наредба на министъра на образованието, младежта и науката, съгласувано с министъра на финансите.

(2) Средствата за представителното облекло на педагогическия персонал се осигуряват от съответния бюджет на детската градина, училището или обслужващото звено."

 

 

Официални връзки с правото на ЕС

 

ДИРЕКТИВА 77/486/ЕИО НА СЪВЕТА от 25 юли 1977 година относно образованието на децата на мигриращи работници

Директива 92/51/ЕИО на Съвета от 18 юни 1992 година относно втора обща система за признаване на професионално образование и обучение за допълнение на Директива 89/48/ЕИО

Trascina file per caricare