Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

НАРЕДБА

за устройството и управлението на гробищния парк и обредната зала в него на територията на Община Ямбол

  

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1(1) Тази Наредба урежда управлението, вътрешния ред в гробищния парк и обредната зала в него, реда и условията за погребения, ползването и благоустрояването на гробните и урновите места и свързаните с тази цел услуги на територията на Община Ямбол.

(2) Гробищния парк и обредната зала функционират и се управляват в съответствие със законите в Република България, тази Наредба и решенията на Общински съвет Ямбол.

 

Чл.2 Гробищния парк е обществен терен със специално предназначение. Той е публична общинска собственост по смисъла на чл.3,ал.2,т.2 от ЗОС.

 

Чл.3 Създаването на нови гробищни паркове, разширяването или закриването на действащия гробищен парк на територията на Община Ямбол се осъществява с решение но Общински съвет, в съответствие със законовата уредба в Република България, касаеща тази дейност.

 

Чл.4 По желание на религиозни общности или етнически групи в общия гробищен парк могат да се обособят самостоятелни парцели, при спазване изискванията на Паркоустройствения гробищен план и след решение на Общински съвет Ямбол.

 

РАЗДЕЛ II

УПРАВЛЕНИЕ

 

Чл.5(1) Градският гробищен парк и обредната зала в него, както и намиращите се в тях съоръжения са общинска собственост и се управляват, стопанисват и поддържат от Община Ямбол, посредством структура на общинската администрация  и Общинско предприятие „Комунални дейности”, съобразно разпоредбите на Закона за общинска собственост и  Наредба 21 на Министерството на здравеопазването за хигиенните изисквания за изграждане и поддържане на гробищните паркове /гробища/ и погребване и пренасяне на покойници.

(2) Община Ямбол в рамките на своя бюджет заделя средства за поддържане, обновяване и разширяване на гробищните терени, сгради и съоръжения, общо озеленяване и изграждане на алейна мрежа, водопроводи, общо осветление, транспортни комуникации, материални разходи, разходи за възнаграждения, осигуровки и други разходи.

(3) Строителните ремонтни роботи по сградите и в парцелите предварително се съгласуват с директора на ОП”Комунални дейности” и се извършва при съблюдаване изискванията на ЗУТ и Правилника за неговото прилагане.

 

Чл.6 Гробищна администрация: 

(1) Осъществява дейности по организация на погребенията:определяне ден, час и място на погребението както и ползването на обредната зала. Това се осъществява от длъжностното лице по реда на постъпилите заявки и при възможност се съобразяват с желанието на близките на покойника.

(2) Води се регистър на покойниците в гробищния парк по парцели и гробни места, като при уреждане на всяко погребение, най – близкият родственик дава писмена информация за съставяне на гробен картон, необходим за обратна връзка с наследниците.

(3) Събира  такси за ползване на гробни места по Тарифа ЗМДТ.

(4) Обезпечава всички условия за нормален погребален процес и осъществява контрол по спазване на нормативната уредба.

(5) Осъществява дейности по подържане и благоустрояване на гробищният парк по опазване на обществения ред на територията му и обредната зала.

(6) Осигурява  равни условия на всички търговци, които имат за предмет на  дейност „погребални и траурни услуги”. Те могат да правят заявки за организиране на погребения, при представяне на необходимите документи.

(7) Събира такси по Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услуги в община Ямбол, съгласно чл. 9 от ЗМДТ.

(8) Организира и контролира пропусквателния режим на МПС.

 

Чл.7. Гробищната администрация се управлява от директор.

 

РАЗДЕЛ ІІІ

ГРОБНИ МЕСТА И ТЯХНОТО ПОЛЗВАНЕ

 

Чл.8 (1) Терените на гробищния парк, съгласно неговото устройство се делят на парцели. Парцелите са разделени на редове, а редовете на гробни места. Парцелите, редовете и гробните места притежават индивидуален номер.

(2) Размерът на гробните места и разстоянията между тях са съгласно Наредба 21 на Министерството на здравеопазването. (ДВ бр.92/1984, ДВ бр.63/1993, ДВ бр.59/2002)

 

Чл.9(1) Гробните места биват: обикновени гробове, семейни гробни места (гробници), състоящи се от два или три гроба, урнови гробове и урнови ниши.

(2) Обикновените гробове са обособени части от гробищния парк за полагане на ковчег с тялото на покойник.

(3) Семейни гробни места се състоят от два или три гроба и се предоставят на ползвателите в случаите:

а) Стар гроб се преобразува в семеен ако мястото или пътеката между редовете позволява това .

б) Нов гроб - при погребение се наемат две или три гробни места.

(4) Урна с праха на покойник може да се положи както в урнова ниша, така в урнов или обикновен гроб.

1. Урнови гробове са обособени в определени части на гробищния парк за полагане в тях на една или няколко урни с праха на покойници.

2. Урнови ниши са обособени части от специално изградени в гробищния парк урнови стени с определени размери за полагане на урни с праха на покойници.

 

Чл.10(1) С полагането на покойник или урна с праха му в гроб или урнова ниша за наследниците по закон или завещание се поражда право на гробоползване.

(2) Правото на гробоползване на обикновен или урнов гроб, както и на семейни гробници и урнови ниши обхваща:

1. Извършване на последващи погребения в гроба по реда и условията на тази Наредба и Наредба 21 на МЗ. За целта се попълва декларация за отваряне на стар гроб от близък родственик на покойниците.

2. Поставяне на времени или трайни надгробни знаци: паметник, ограда около гробното място, фотокерамични портрети с лика на покойника, изписване на името му на български език с датите на раждане и смърт, епитафия.

3. Засаждане на декоративни цветя и треви.

4. Извършване на траурни и възпоменателни обреди.

5. При урановите ниши се поставят табелки с името на покойника на български език, датите на раждане и смърт, фотокерамичен портрет и епитафия. Полагането на цветя се извършва в монтирана край нишата ваза.

6.Извършване на траурни и възпоменателни обреди.

(3) Индивидуално благоустрояване на отделни гробове и на семейни гробници от ползвателите или от инициативни граждански комитети и организации се допуска само след предварително съгласуване с гробищната администрация, без да се засягат интересите на съседите – изграждане и монтиране на паметници, пътеки, засаждане на дървета и храсти и други.

(4) За кръстове и паметници над 3 м, както и за благоустройствени мероприятия - навеси, пергули, беседки и други се изисква одобрен проект, издадено строително разрешение от Главния архитект на общината и протокол за строителна линия.    

 

Чл.11 Полагането на друг покойник в стар гроб не се допуска преди изтичането на 8 години от датата на последното погребение.Гробът задължително трябва да бъде откупен за вечни времена.Това ограничение не се прилага при урнополагане. 

 

Чл.12 В зависимост от особеностите на почвата и нивото на подпочвените води ръководителят на гробищната администрация, съгласувано с РИОКОЗ, може да определи и по-висока граница за погребване в стар гроб на дадени парцели, ако определените 8 години за пълно разлагане на трупа са недостатъчни.

 

Чл.13(1) Наследниците на последващите покойници положени в гробното място имат същите права както тези на първоначално положените.

 (2) Полагането в семеен гроб се извършва, като не се отваря тази половина от гроба, в която има покойник, погребан преди по-малко от 8 години.

(3) Когато първото погребано лице няма наследници и правото на гробоползване е продължено, наследниците на следващия или следващите покойници по реда на извършените погребения в същото гробно място, придобиват самостоятелно правото на гробоползване, след като декларират писмено пред гробищната администрация, че първият покойник няма наследници.

(4) За неуредени в предходните алинеи случаи се прилагат разпоредбите на Закона за наследството.    

 

Чл.14(1) Правото на гробоползване е срочно, освен в случаите на възмездно придобиване и ползването за вечни времена.

(2) Правото на гробоползване може да се продължава периодически за определен период след заплащане на определена от общински съвет такса по ЗМДТ от гробоползвателя преди изтичането на срока.

(3) Ръководителят на гробищната администрация може да разреши възмездното продължаване на гробоползване и след изтичане срока, ако се увери, че пресрочването на плащането се дължи на уважителни причини и гробното място е поддържано и благоустроено с траен знак. 

(4) Правото на гробоползване за вечни времена се придобива от гробоползвателите след заплащане на определената от общински съвет такса по ЗМТД, при благоустрояване с траен паметник и редовно подържане на гробното място.

 

Чл.15(1) Когато правото на гробоползване не е било продължено по реда на предходни алинеи и гробните места са напълно запустели, след писмено предизвестие до наследниците, гробното място се предоставя за нови погребения. Останките на погребания се изваждат и се поставят в обща костница. 

(2) Гробоползвателят има право сам да се откаже от ползването на гроба на своя роднина, като за целта подаде писмена декларация до гробищната администрация и в нея упомене каква е волята му по отношение на останките на покойния. 

(3) При изваждането на кости от гробно място за преместването им в друг гроб по желание на наследниците, освободеното гробно място остава за нови погребения.Правото на гробоползване по отношение на този гроб се прекратява, независимо от осрока, за който мястото е откупено.    

 

Чл.16(1) Възмездно преотстъпване на гроба не се допуска.

(2) Правото за безвъзмездно преотстъпване на гробното място става след като ползвателите подадат писмена декларация или заявление до гробищната администрация, без условия за родство. Отстъпването може да бъде за определен срок, но не по малко от осем години или за вечни времена. Костите на предходния покойник не се изместват в друг гроб.

(3) По същият ред се допуска и замяна на гробове, ако се прецени, че за това гробоползвателите имат основателна причина.   

 

РАЗДЕЛ IV

ПОГРЕБЕНИЯ И УРНОПОЛАГАНЕ

 

Чл.17(1) В гробищния парк на община Ямбол се погребват покойници с последен постоянен адрес град Ямбол. 

(2) Покойниците от други населени места могат да бъдат погребани в гробищния парк на град Ямбол, ако е налице някой от следните случаи: 

1. Близките на починалото лице са с постоянен адрес град Ямбол.

2. Починалото лице е законен наследник на гробно място в Ямболския гробищен парк.

3. Покойници с неустановена самоличност, както и покойници, които не са потърсени от близките им, или нямат такива, се погребват в населеното място, където е установена смъртта.

4. Покойници, чужди граждани се погребват след представяне на документ от съответното посолство, че трупът няма да бъде транспортиран.

 

Чл.18 Покойници, принадлежали приживе към някоя религиозна общност или етническа група, се погребват по реда на тази Наредба. Религиозните погребални ритуали са допустими, доколкото не противоречат на Наредбата. 

           

Чл.19(1) Погребенията се извършват през деня, не по-рано от 24 часа и не по-късно от 48 часа от настъпването на смъртта, след съставяне на акт за смърт. 

(2) Погребения след 48 часа от настъпване на смъртта се извършва при условие, че са взети мерки за запазване и консервиране на трупа - съхраняване на тялото в хладилна камера.

(3) Погребения на покойници починали при насилствена смърт, удавяне, отравяне, трудова злополука и други произшествия се погребват след извършване на съдебно-медицинско освидетелстване на трупа. 

 

Чл.20(1) Погребенията се извършват при спазване на разпоредбите на Наредба 21 за хигиенните условия за изграждане и поддържане на гробищните паркове /гробища/ и погребване и пренасяне на покойници на МЗ.

 

Чл.21 Изкопаване, полагане на ковчег с покойник в него, заравяне и оформяне на гроб се извършва от работници на Общинско предприятие”Комунални дейности”.

 

Чл.22 Близките на починалото лице или съответното болнично или социално заведение, в което е настъпила смъртта са длъжни веднага след констатирането и от лекар да уведомят длъжностното лице по гражданско състояние на общината за съставяне на акт за смърт, като представят личната карта на починалия и медицинското съобщение за смърт. Длъжностното лице след съставяне на акта за смърт, издава препис-извлечение от него, който служи за разрешение за погребване. До съставяне на акта за смърт не могат да се предприемат никакви действия за организация на погребението.

 

Чл.23 Погребванията в общи гробове са забранени.

 

Чл.24 Погребенията на покойници извън територията на гробищния парк са забранени.

 

Чл.25 Предварително запазване или закупуване на индивидуални гробни места е забранено.

 

Чл.26 Поставянето на пари, злато и други ценни предмети в ковчега на мъртвеца и в гроба му са забранени.

 

Чл.27 В урновите ниши не се разрешава поставянето на други предмети, освен урната с праха на покойника. 

 

Чл.28(1) В гробищния парк могат да се заделят парцели за семейни гробници, изградени по утвърден проект за пространствено и естетическо оформление с две и три гробни места. Те се предоставят за вечни времена. Таксата за това ползване се заплаща при навършване 8 години на първия покойник.

(2) Семейните гробници могат да се купуват само при извършване на погребение. Фактурата или друг платежен документ за купуването на гробницата се разнася в гробния картон. 

 (3) Условията за ползване и поддържане на семейните гробници са както при индивидуалните гробове. 

 

Чл.29 При преместване на кости на покойник от гробищния парк на община Ямбол в гробищен парк на друго населено място е необходимо преди преместването да се представи документ в гробищната администрация, че костите ще бъдат приети и положени на новото място.

 

РАЗДЕЛ V

ОБРЕДНА И РИТУАЛНА ДЕЙНОСТ

 

Чл.30 Религиозни ритуали се провеждат от религиозни лица, съгласно каноните на съответната религия. Те могат да ползват ритуалната зала на гробищния парк, ако това не противоречи на техните правила.

 

Чл.31 (1)Гражданските ритуали по желание на близките на покойника се провеждат в обредната зала или на гроба на покойника, от служители на ОП„Комунални дейности”.

(2) Традиционните обреди и ритуали могат да се извършват на гроба на починалото лице от неговите близки, стига да не се нарушава обществения ред, благоприличие и морал, и не се засягат правата и свободите на другите граждани.

(3) Не се разрешава внасянето на покойници в обредната зала в случаите, когато са нарушени изискванията на чл.9,ал.2 и чл.11 от Наредба 21 на Министерството на здравеопазването.

(4) Обредни действия и ритуали, противоречащи на добрите нрави и благоприличие са недопустими.

     

РАЗДЕЛ VI

ОБЩЕСТВЕН РЕД В ГРОБИЩНИЯ ПАРК

 

Чл.32 Посещения в гробищният парк се допуска:

(1) За времето от 01.04 до 30.09 - от 07.00 до 20.00 часа

(2) За времето от 01.10 до 31.03 - от 08.00 до 18.00 часа 

 

Чл. 33 В района на гробищния парк се забранява: 

(1) Посещението на деца под 10 години без пълнолетен придружител.

(2) Въвеждането на домашни и други животни.

(3) Приготвянето на циментови и варови разтвори, струпване на насипни материали и части от паметници по алеите, без съответното разрешение от гробищната администрация. 

(4) Отсичането на дървета и храсти без разрешение от службата за опазване на околната среда към Община Ямбол. 

(5) Влизането с превозни средства, освен когато с тях се обслужват инвалиди, болни и възрастни немощни хора.

(6) Други действия несъвместими с гробищния парк.

 

Чл. 34 Не се разрешава извън определените за целта места: 

(1) Изхвърлянето на хранителни и други отпадъци и увехнали цветя и треви. 

(2) Паленето на огън и изгарянето на отпадъците. 

(3) Разлепване на некролози, съобщения и други подобни.

(4) Засаждане на плодни и декоративни дървета и храсти в гробните места.

(5) Извършването на рекламни дейности. 

 

Чл.35 С разрешение от Ръководителя на гробищната администрация или упълномощено от него лице, може да се допусне влизането в гробищния парк на превозни средства за превозване на строителни материали, паметници, огради и при други особени случаи, при заплащане на цената за услугата. 

 

Чл.36 Лица и фирми, които са извършили работа по оформянето, благоустрояването и поддръжка на гробните места са длъжни за своя сметка да възстановят терените, засегнати от дейността и да изчистят работните площадки, като извозят материалите и изхвърлят отпадъците извън гробищния парк.

 

Чл.37 (1) Наследниците на починалите лица са длъжни да поставят трайни надгробни знаци на гробните им места и да ги поддържат в добър вид.

 (2) Наследниците на починалите лица са длъжни да почистват гробовете и окологробното пространство.

(3) Ползвателите на гробни места, откупени преди влизането в сила на тази Наредба са длъжни да спазват задълженията си по ал.1 и ал.2 от този член. 

      

РАЗДЕЛ VII

КОНТРОЛ И САНКЦИИ

 

Чл.38 Контролът по спазване изискванията на тази Наредба се осъществява от Кмета на общината.

 

Чл.39(1) На нарушителите на тази Наредба се налага парична глоба по реда на ЗАНН.

(2) Актове, установяващи отделните нарушения, се съставят от Ръководителя на гробищна администрация или от  упълномощени длъжностни лица, а Наказателните постановления се издават от Кмета на общината или писмено упълномощено от него лице на общинската администрация.

(3) Размерът на глобата се определя от наказващия орган, съобразно тежестта на нарушението и степента на виновност на нарушителя.

 

РАЗДЕЛ VIII

 ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§1. Задълженията на гробоползвателите, придобили правата си преди влизане в сила на тази Наредба, се привеждат в съответствие с нея.

 

§2. Наредбата е приета на основание чл.22 ал.1от ЗМСМА с Решение на Тридесет и трета сесия на Общински съвет-Ямбол, проведена на 31.08.2006г. 

 

Trascina file per caricare