Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  КЪМ РЕШЕНИЕ № 53 , ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТРЯВНА НА 23.04.2008 Г., ПРОТОКОЛ № 4

 

НАРЕДБА ЗА ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ И ПОГРЕБАЛНО-ОБРЕДНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА

 

РАЗДЕЛ І

Общи положения

 

Чл. 1   Тази Наредба се издава на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с Наредба № 21 за хигиенните изисквания за изграждане и поддържане на гробищни паркове (гробища) и погребване и пренасяне на покойници.

 

Чл. 2   Настоящата наредба урежда управлението,  и вътрешния ред в гробищните паркове на територията на община Трявна, както реда и условията за погребения и полагане на урни, ползването и благоустрояването на гробните и урнови места и свързаните с тази дейност услуги.

 

Чл. 3   Гробищните паркове са обществени терени със специално предназначение. Те са публична общинска собственост по силата на чл. 140, във връзка с чл. 17, ал. 2 и 4 от Конституцията на Република България и на чл. 3, ал. 2, т. 3 от Закона за общинската собственост.

 

Чл. 4   Създаването на нови и разширение на съществуващите понастоящем гробищни паркове, става с решение на Общински съвет – Трявна и в съответствие с нормативната уредба на Република България, касаеща тази дейност.

 

РАЗДЕЛ ІІ

Управление

 

Чл. 5   (1) Гробищните паркове, в гр. Трявна се управляват и контролират от общинско звено „ Гробищни паркове„.

/2/ Гробищните паркове в Кметство Плачковци се управляват и контролират от Кмета на Кметство Плачковци, а в останалите кметства на общината – от съответните кметски наместници.

 

Чл. 6 Общинската администрация, управляваща гробищните паркове извършва следните дейности:

1. Определя гробищния парк, в който ще се извърши траурния обред , погребение или урнополагане,  деня и часа на тези действия, осигурява гробно място за покойника.

2. Ако покойникът или неговите наследници по закон притежават право на гробоползуване и в гробното място може да се извърши погребението при условията на чл. 17, гробищната администрация не осигурява ново гробно място.

3. Събира и отчита гробищните такси по ЗМДТ и цени на услуги , съобразно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Трявна.

4. Води регистъра на покойниците по гробищните паркове, парцели, гробни места, урнови гробове.

5. Обезпечава  условия за нормален погребален процес и осъществява контрол по спазване на нормативната уредба.

6.  Грижи се за реда и поддържането на подходите и алеите на гробищния парк.

7 Определя и следи за режима за влизане на МПС в парковете.

8. Отговаря за подготовка на мястото за гробополагане (урнополагане);

9. Организира и следи за гробополагането (урнополагането) на покойника.

 

Чл. 7   Община Трявна в рамките на своя бюджет заделя средства за изграждане на нови, разширение на съществуващи, благоустрояване, стопанисване на гробищните терени, сгради и съоръжения, общо озеленяване и изграждане на алейна мрежа, водопроводи, общо осветление, транспортни комуникации и др.

 

Чл. 8   (1) Общински съвет - Трявна, на основание чл. 6, ал. 1, б. “ж” от ЗМДТ, определя таксите за откупуване на гробни места.

(2)Видовете  услуги , предоставяни от Община Трявна при погребални ритуали , цените и таксите, заплащани за тях, се утвърждават в Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Трявна.

 (3)Право на безвъзмездна помощ при погребения имат български граждани, които са самотни, без роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите като социално слаби.

(4)Безплатните услуги включват:

1.издаване на смъртен акт

2.осигуряване на ковчег (платно);

3.превоз на покойника;

4.осигуряване на надгробен знак;

5.изкопаване и зариване на гробно място.

 

Чл. 9. Физически и юридически лица (фирми), извършващи траурни услуги на територията на Община Трявна, следва писмено да уведомят за същото общинската администрация.

 

Чл. 10 (1) Извършването на траурно-обредна дейност от траурните агенции се извършва след издаване на  разрешение от Кмета на общината за ползване на гробищни терени и след заплащане на еднократна такса в размер, определен съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Трявна.

(2)Разрешението не може да бъде със срок по–дълъг от 1 година.

 (3) Разрешението може да се отнеме със заповед на  кмета на общината, при установени нарушения по тази наредба

 

РАЗДЕЛ ІІІ

Гробни места и тяхното ползване

 

Чл. 11 (1)Гробните места обхващат:

1.обикновени гробове;

2. урнови гробове;

3.фамилни гробници;

4.бетонни камери (по смисъла на чл. 7, ал. 3 от Наредба   № 21).

(2)Обикновените гробове са обособени части от гробищния парк, съгласно изискванията на Наредба № 21 на МЗ за полагане на ковчег с тялото на покойник.

(3)Урновите гробове са обособени в определени размери части на гробищния парк или гробище за полагане на една или повече урни с праха на покойници.

(4)Урнополагането може да става в гробове на близки на покойника, при което урната следва да бъде покрита най-малко с 30 см пръст.

 

Чл.12. (1) С полагането на покойник или урна с праха му в гроб или урнов гроб, за наследниците му се поражда правото на гробоползуване.

(2) Правото на ползване при погребение на първия покойник е безплатно за срок от 8 г., а след това може да бъде продължено за срок до 15 години или за вечни времена, като правоимащите лица заплатят определената от Общински съвет Трявна такса, но не по-късно от 12 месеца, след изтичане сроковете по предходния член.

(3)Предоставеното ползване по ал. 1 се вписва по надлежен начин в специалния регистър на гробищния парк.

 

Чл. 13 Не се разрешава запазване на гробно място приживе.

 

Чл. 14 (1)Не се разрешава възмездно прехвърляне на гробоползване.

(2)Безвъзмездното прехвърляне на това право гробоползвателите или техните наследници могат да извършат с писмено заявление до общинската администрация с нотариално заверени подписи.

 

Чл. 15 Право на ползване на обикновен и урнов гроб, както и на фамилна гробница, обхваща:

1.Извършване на последващи погребения в него по реда и условията на тази Наредба;

2.Поставяне на временни или трайни надгробни знаци: паметник, рамка, фотокерамични портрети с лика и изписване името на покойника, и датите на раждането и смъртта му;

3.Засаждане на декоративни цветя и треви;

4.Извършване на траурни и възпоменателни обреди.

 

Чл. 16 Размерът, дълбочината на гробовете и отстоянието между тях се уреждат с Наредба № 21 за хигиенните изисквания за изграждане и поддържане на гробищни паркове  (гробища )  и погребване и пренасяне на покойници на МЗ. Пренасянето на покойници в град Трявна от едно населено място до друго и в чужбина е уредено със същата Наредба, като са предвидени и задължителните изисквания за вида на ковчега, дезинфекционните средства и изискванията към специализираното транспортно средство.

 

Чл. 17 Наредба № 21 за хигиенните изисквания за изграждане и поддържане на гробищни паркове  (гробища )  и погребване и пренасяне на покойници на МЗ определя и минималния срок от 8 години за повторно погребение. Намаляването на този срок се допуска само при стриктно спазване на условията на  чл. 14, алинея 2 от същата наредба.

 

Чл. 18.При последващи погребения в едно гробно място, правото на ползване по чл. 12, ал.2 може да бъде продължено и по  искане на наследниците на следващите погребани в същото гробно място лица. В тези случаи се продължава и правото на гробоползване и за наследниците на първия погребан.

 

Чл. 19 Когато правото на гробоползване не е било продължено по реда на чл. 12, ал. 2,  гробното място се предоставя за нови погребения. Останките на покойния се изваждат и поставят в специално изградени за целта костници.

 

Чл. 20 На основание чл. 7, ал. 6 на Наредба № 21 за хигиенните изисквания за изграждане и поддържане на гробищни паркове  (гробища )  и погребване и пренасяне на покойници на МЗ, изкопаването на гробните места се извършва от лица (гробари), назначени от Община Трявна.

 

Чл. 21 Покойници, принадлежащи приживе към някоя религиозна общност или етническа група, се погребват по реда на тази Наредба. Религиозните погребални ритуали са допустими, доколкото не противоречат на тази  Наредбата.

 

Чл. 22 (1)Погребенията се извършват през светлата част на денонощието, не по-рано от 24 часа и не по-късно от 48 часа от установяването на смъртта.

(2)Погребване след 48 часа се разрешава при условия, че се вземат мерки за запазване и консервиране на трупа.

(3)Близките на починалото лице или съответното болнично заведение, в което е настъпила смъртта, са длъжни веднага след констатирането да уведомят съответното длъжностно лице по гражданско състояние в общината или кметството, като представят медицинско свидетелство за настъпилата смърт и документа за самоличност на покойника за съставянето на смъртен акт.

 

Чл. 23 (1)В случай на съмнение за насилствена смърт, констатиралият я лекар незабавно уведомява органите на МВР и прокуратурата. Той може да поиска съдебно-медицинско освидетелстване на трупа с аутопсия, снемане на зъбната формула, определяне на кръвната група на покойника и вземане на проби от трупа за хистологично изследване. Погребението се разрешава след извършване на предписаните действия.

(2)Ако смъртта е настъпила поради удавяне, отравяне, обесване, трудова или транспортна злополука и други произшествия, установяването на смъртта трябва да стане от съдебно-медицински експерт или от друг лекар, който е участвал в огледа на трупа, извършен на местопроизшествието от специализираните служби.

 

РАЗДЕЛ ІV

Обществен ред и сигурност в гробищните паркове

 

Чл. 24 В гробищните паркове се забранява:

1.посещението на деца под 12 години без придружител;

2.въвеждане на животни;

3.хвърлянето на пръст и отпадъци върху съседни гробове и по алеите;

4.палене на огън;

5.разлепването на афиши, реклами, съобщения и други, както на некролози извън определените за целта места;

6.изхвърляне на отпадъци извън определените за това места.

 

Чл.25. (1 ) Строителните надгробни работи се извършват след разрешение от общинска администрация, в което се указват размерите на гробното място

(2 )  След извършване на строителни надгробни работи лицата са длъжни да почистят алеите от  строителни материали, отпадъци , разтвори и др.

(3 ) Ползвателите на гробни места са длъжни да поставят  надгробни знаци, както и  да ги поддържат в добър вид.

 

Чл. 26 Изоставени, изпочупени и неподдържани временни гробни знаци се отстраняват от гробовете от общинската администрация.

 

Чл. 27 Паметници и други трайни надгробни знаци от изоставени и отнети гробни места се демонтират.

 

Чл. 28 Наследниците на изоставени и отнети гробни места нямат право на материално обезщетение за извършените от тях строителни дейности по гробовете по време на тяхното ползване (паметници, огради, пътеки и други).

 

Чл. 29 Разпоредбите на Наредбата важат за всички физически и юридически лица, извършващи погребения в гробищните паркове.

 

РАЗДЕЛ V

Административнонаказателни разпоредби

 

Чл. 30  (1)За неспазване на разпоредбите на настоящата Наредба на физическите лица се налагат глоби в размер до 500 лева, а на юридическите лица имуществени санкции до 2000 лв.

(2) Контролът по спазване на Наредбата се осъществява от упълномощени от Кмета  на общината длъжностни лица, Кмета на Кметство Плачковци на  и кметските наместници.

(3)При констатиране на нередности и нарушения по Наредбата, актовете се съставят от упълномощени от Кмета длъжностни лица, кмета на Кметство Плачковци и кметските наместници, а наказателните постановления се издават от Кмета на Община Трявна.

(4)За образуването на административно-наказателни производства за нарушения на тази Наредба, съставянето на актове, издаването, връчването и обжалването на наказателните постановления и тяхното изпълнение се прилагат разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс.

 

Преходни и заключителни разпоредби

 

§1. Тази Наредба се приема на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА с Решение № 53/23.04.2008 г.  на Общински съвет  Трявна.

 

§2.Наредбата влиза в сила три дни след публикуването й във в. Тревненска седмица.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТРЯВНА:

 

                                                                                                                                                              / ГЕОРГИ  ЧАЛЪКОВ /

 

Trascina file per caricare