Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ HA 3AKOHOT ЗА

ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА

Сл.Весник на Р.Македонија бр.42 од 30.06.2003 година

 

Член 1

Во Законот за денационализација ("Службен весник на Република

Македонија" број 20/98 и 31/2000) во членот 39 став 1 алинејата 3 се

менува и гласи:

"- за плаќање на побарувања пренесени со закон на Агенцијата на

Република Македонија за управување со средства".

 

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во

"Службен весник на Република Македонија".

 

 

 

 

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА

ИЗДАВАЊЕ НА ОБВРЗНИЦИ НА РЕПУБЛИКА

МАКЕДОНИЈА ЗА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА

Службен весник на Р. Македонија бр.89/08 од 18.07.2008 година

 

Член 1

Во Законот за издавање на обврзници на Република Македонија за

денационализација (“Службен весник на Република Македонија“ број

37/2002), во членот 2 став 2 зборот “шест“ се заменува со зборот “осум“.

 

Член 2

Овој закон влегува во сила осум дена од денот на објавувањето во

“Службен весник на Република Македонија“.

 

 

 

 

 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА

ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА

Службен весник на РМ, бр. 171 од 30.12.2010 година

 

Член 1

Во Законот за денационализација (“Службен весник на Република Македонија“

брoj 20/98, 31/2000, 42/2003, 44/2007 и 72/10), во членот 39 став (1) алинејата 6

се менува и гласи:

“- за плаќање на надоместок на концесија на државен имот, за делот од

надоместокот што претставува приход на Буџетот на Република Македонија,“.

Алинејата 7 се менува и гласи:

“- за купување или плаќање на закуп на државен имот, за делот што претставува

приход на Буџетот на Република Македонија,“.

 

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен

весник на Република Македонија“.

 

 

Trascina file per caricare