Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

ОДЛУКА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ФОНД НА ХОЛОКАУСТОТ НА ЕВРЕИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА

 

Член 1

Со оваа одлука се основа Фонд на холокаустот на Евреите од Македонија.

 

Член 2

Фондот се основа како правно лице со седиште во Скопје и со сопствен статут одобрен од Владата на Република Македонија.

 

Член 3

Со Фондот управува Управен одбор составен од ед-наков број претставници определени од Владата на Република Македонија и од Заедницата на Евреите од Република Македонија.

 

Член 4

Средствата на Фондот се обезбедуваат од вратениот имот, односно дадениот надомест на имотите кои Евреите од Македонија ги напуштиле со присилна депортација во фашистичките логори, а не го преживеале прогонот и немаат наследници.

 

Член 5

Средствата од член 4 се наменети за изградба на дом на холокаустот на Евреите од Македонија, а можат да се наменат и за други цели и активности утврдени со статутот на Фондот.

 

Член 6

Со Статутот на Фондот можат да се утврдат и други извори на средства.

 

Член 7

За извршување на оваа одлука се грижи Министерството за финансии.

 

Член 8

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ìСлужбен весник на Република

Македонијаì.

 

         Бр. 23-2112/1                                                                                            Претседател на Владата

23 април 2002 година                                                                                          на Република Македонија,

            Скопје                                                                                                                                                                                                                                                                                        Љубчо Георгиевски, с.р.

___________

443.

Врз основа на член 30 од Законот за Буџетот на Република Македонија за 2002 година (ìСлужбен весник на Република Македонијаì бр. 106/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23 април 2002 година, донесе

Trascina file per caricare